A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Марко 6

1
Ён выйшаў адтуль і прыйшоў на бацькаўшчыну Сваю; за Ім сьледам ішлі вучні Ягоныя.
2
Калі настала субота, Ён пачаў вучыць у сынагозе; і многія слухачы з подзівам казалі: адкуль у Яго гэта? што за мудрасьць дадзена Яму, і як такія дзівосы чыняцца рукамі Ягонымі?
3
ці не цясьляр Ён, сын Марыін, брат Якава, Ясіі, Юды і Сымона? ці ня тут сярод нас Ягоныя сёстры? І паняверыліся ў Ім.
4
А Ісус сказаў ім: ня бывае прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй і ў родзічаў і ў доме сваім.
5
І ня мог учыніць там ніякага цуду; толькі на нямногіх хворых усклаўшы рукі, ацаліў іх.
6
І зьдзіўляўся зь няверства іхняга. Потым хадзіў па навакольных селішчах і вучыў.
7
І, паклікаўшы дванаццацёх, пачаў пасылаць іх па двое і даў ім ўладу над нячыстымі духамі.
8
І наказаў ім нічога ня браць у дарогу, апрача аднаго кія: ні торбы, ні хлеба, ні медзі ў поясе,
9
а абувацца ў просты абутак і не насіць дзьвюх вопратак.
10
І сказаў ім: калі дзе ўвойдзеце ў дом, заставайцеся ў ім, пакуль ня выйдзеце з той мясьціны.
11
І калі хто ня прыме вас і ня будзе слухаць вас, дык, выходзячы адтуль, абцярушэце пыл з ног вашых, у сьведчаньне на іх. Праўду кажу вам: радасьней будзе Садоме і Гаморы ў дзень судны, чым таму гораду.
12
І яны пайшлі і зьвеставалі каяньне;
13
выганялі шмат дэманаў і многіх хворых мазалі алеем і ацалялі.
14
Цар Ірад, дачуўшыся пра Ісуса, - бо імя Ягонае стала слыннае, - казаў: гэта Ян Хрысьціцель паўстаў зь мёртвых, і таму цуды ўчыняюцца ім.
15
Іншыя казалі: гэта Ільля. А іншыя казалі: гэта прарок, альбо як адзін з прарокаў.
16
А Ірад, пачуўшы, сказаў: гэта Ян, якому я адцяў галаву, ён паўстаў зь мёртвых.
17
Бо гэты Ірад, паслаўшы, узяў Яна і ўвязьніў яго ў цямніцу за Ірадыяду, жонку Піліпа, брата свайго, бо ажаніўся зь ёю.
18
Бо Ян казаў Іраду: нельга табе мець жонку брата твайго.
19
А Ірадыяда, угневаўшыся на яго, хацела забіць яго; ды не магла.
20
Бо Ірад баяўся Яна, ведаючы, што ён муж праведны і сьвяты і пільнаваў яго; многае рабіў, слухаючыся яго, і з прыемнасьцю слухаў яго.
21
Настаў зручны дзень, калі Ірад, з нагоды ўгодкаў сваіх, даваў гасьціну вяльможам сваім, тысячнікам і старэйшынам Галілейскім, -
22
дачка Ірадыядзіна ўвайшла, скакала і дагадзіла Іраду і ўсім, што ляжалі зь ім. Цар сказаў дзяўчыне: прасі ў мяне, чаго хочаш, і дам табе.
23
І запрысягнуўся ёй: чаго ні папросіш у мяне, дам табе, нават да палавіны майго царства.
24
Яна выйшла і спыталася ў маці сваёй: чаго прасіць? Тая адказала: галавы Яна Хрысьціцеля.
25
І яна адразу пайшла сьпешна да цара і прасіла, кажучы: хачу, каб ты даў мне цяпер жа ў місе галаву Яна Хрысьціцеля.
26
Цар замаркоціўся; але, дзеля прысягі і тых, што ляжалі зь ім, не захацеў адмовіць ёй.
27
І адразу паслаўшы збраяносца, цар загадаў прынесьці галаву ягоную.
28
Той пайшоў, адцяў яму галаву ў цямніцы, і прынёс галаву ягоную ў місе і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала яе маці сваёй.
29
Вучні ягоныя, пачуўшы, прыйшлі і ўзялі цела ягонае і паклалі яго ў магілу.
30
І сабраліся апосталы да Ісуса і расказалі Яму ўсё, і што зрабілі, і чаму навучылі.
31
Ён сказаў ім: ідзеце вы адныя ў пустэльнае месца і адпачнеце крыху. Бо шмат прыходзіла і адыходзіла, так што і есьці ім ня было калі.
32
І выправіліся ў пустэльнае месца на лодцы адныя.
33
Люд убачыў, як яны выпраўляліся, і многія пазналі іх; і беглі туды пешыя з усіх гарадоў і апярэдзілі іх, і сабраліся да Яго.
34
Ісус, выйшаўшы, угледзеў мноства людзей і пашкадаваў іх, бо яны былі як авечкі без пастуха; і пачаў іх вучыць многа.
35
І як што часу мінула шмат, вучні Ягоныя, прыступіўшы да Яго, кажуць: месца тут пустэльнае, а час ужо позьні;
36
адпусьці іх, каб яны пайшлі ў навакольныя вёскі і селішчы і купілі сабе хлеба; бо ім няма чаго есьці.
37
Ён сказаў ім у адказ: вы дайце ім есьці. І сказалі Яму: хіба што нам пайсьці купіць хлеба дынараў на дзьвесьце і даць ім есьці?
38
Але Ён папытаўся ў іх: колькі ў вас хлябоў? Ідзеце, паглядзеце. Яны, даведаўшыся, сказалі: пяць хлябоў і дзьве рыбіны.
39
Тады загадаў ім пасадзіць усіх гуртамі на зялёнай траве.
40
І паселі радамі па сто і па пяцьдзясят.
41
Ён узяў пяць хлябоў і дзьве рыбіны, узьвёў вочы да неба, дабраславіў і разламаў хлябы і даў вучням Сваім, каб яны раздалі ім; і дзьве рыбіны падзяліў на ўсіх.
42
І елі ўсе і наеліся;
43
і набралі кавалкаў хлеба і рэшты ад рыбін дванаццаць поўных кашоў;
44
а было тых, што елі хлябы, каля пяці тысяч мужчын.
45
І адразу ж прымусіў вучняў Сваіх увайсьці ў лодку і выправіцца наперад на той бок да Віфсаіды, пакуль Ён адпусьціць людзей.
46
І адпусьціўшы іх, пайшоў на гару памаліцца.
47
Увечары лодка была пасярод мора, а Ён адзін на зямлі.
48
І ўбачыў іх у бядзе ў плаваньні, бо вецер ім быў супраціўны; а каля чацьвёртай варты ночы падышоў да іх, ідучы па моры, і хацеў прайсьці міма іх.
49
Яны, убачыўшы Яго, што ідзе па моры, падумалі, што гэта прывід, і закрычалі.
50
Бо ўсе бачылі Яго і перапалохаліся. І адразу загаварыў зь імі і сказаў ім: узбадзёрцеся; гэта Я, ня бойцеся.
51
І ўвайшоў да іх у лодку; і вецер аціх. І яны вельмі-вельмі зьдзіўляліся ў сабе і дзіву даваліся.
52
Бо не дайшлі розумам да цуду з хлябамі, таму што сэрца ў іх было скамянелае.
53
І пераправіўшыся, прыбылі ў зямлю Генісарэцкую і прысталі да берагу.
54
Калі выйшлі яны з лодкі, адразу жыхары, пазнаўшы Яго,
55
абеглі ўсё навакольле тое і пачалі на ложках прыносіць хворых туды, дзе, як чуваць было, Ён быў.
56
І куды ні прыходзіў Ён, ці то ў селішчы, ці то ў гарады, ці то ў вёскі, клалі хворых на плошчах і прасілі Яго, каб ім дакрануцца хоць да краю адзеньня Ягонага; і каторыя дакраналіся да Яго, ацаляліся.
Марко 6:1
Марко 6:2
Марко 6:3
Марко 6:4
Марко 6:5
Марко 6:6
Марко 6:7
Марко 6:8
Марко 6:9
Марко 6:10
Марко 6:11
Марко 6:12
Марко 6:13
Марко 6:14
Марко 6:15
Марко 6:16
Марко 6:17
Марко 6:18
Марко 6:19
Марко 6:20
Марко 6:21
Марко 6:22
Марко 6:23
Марко 6:24
Марко 6:25
Марко 6:26
Марко 6:27
Марко 6:28
Марко 6:29
Марко 6:30
Марко 6:31
Марко 6:32
Марко 6:33
Марко 6:34
Марко 6:35
Марко 6:36
Марко 6:37
Марко 6:38
Марко 6:39
Марко 6:40
Марко 6:41
Марко 6:42
Марко 6:43
Марко 6:44
Марко 6:45
Марко 6:46
Марко 6:47
Марко 6:48
Марко 6:49
Марко 6:50
Марко 6:51
Марко 6:52
Марко 6:53
Марко 6:54
Марко 6:55
Марко 6:56
Марко 1 / Мар 1
Марко 2 / Мар 2
Марко 3 / Мар 3
Марко 4 / Мар 4
Марко 5 / Мар 5
Марко 6 / Мар 6
Марко 7 / Мар 7
Марко 8 / Мар 8
Марко 9 / Мар 9
Марко 10 / Мар 10
Марко 11 / Мар 11
Марко 12 / Мар 12
Марко 13 / Мар 13
Марко 14 / Мар 14
Марко 15 / Мар 15
Марко 16 / Мар 16