A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Марко 101
Выправіўшыся адтуль, прыходзіць у межы Юдэйскія за Ярданам. Зноў зьбіраюцца да Яго людзі; і паводле звычаю Свайго, Ён зноў вучыў іх.
2
Падышлі фарысэі і спыталіся, спакушаючы Яго: ці дазволена разводзіцца мужу з жонкаю?
3
Ён сказаў ім у адказ: што наказаў вам Майсей?
4
Яны сказалі: Майсей дазволіў пісаць разводны ліст і разводзіцца.
5
А Ісус сказаў ім у адказ: за жорсткае сэрца вашае ён напісаў вам гэтую запаведзь;
6
а ў пачатку стварэньня, Бог мужчыну і жанчыну стварыў іх.
7
Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці
8
і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адною плоцьцю, так што яны ўжо ня двое, а адна плоць.
9
Дык вось, што Бог злучыў, таго чалавек хай не разлучае.
10
У доме вучні Ягоныя зноў спыталіся ў Яго пра тое самае.
11
Ён сказаў ім: хто разьвядзецца з жонкаю сваёю і ажэніцца з другою, той чыніць пералюб зь ёю;
12
і калі жонка разьвядзецца з мужам сваім і выйдзе за другога, пералюб чыніць.
13
Прыносілі да Яго дзяцей, каб Ён дакрануўся да іх; а вучні не дапускалі тых, што прыносілі.
14
Убачыўшы гэта, Ісус разгневаўся і сказаў ім: пусьцеце дзяцей прыходзіць да Мяне і не перашкаджайце ім, бо такім належыць Царства Божае;
15
праўду кажу вам: хто ня прыме Царства Божага, як дзіця, той ня ўвойдзе ў яго.
16
І абняўшы іх, усклаў рукі на іх і дабраслаўляў іх.
17
Калі выходзіў Ён у дарогу, падбег нехта, упаў перад Ім на калені і спытаўся ў Яго: Настаўнік Добры! што мне рабіць, каб успадкаваць жыцьцё вечнае?
18
Ісус сказаў яму: што ты называеш Мяне добрым? ніхто ня добры, толькі адзін Бог.
19
Ведаеш запаведзі: ня чыні пералюбу; не забівай; ня крадзь; ня сьведчы ілжыва; ня крыўдзі; шануй бацьку твайго і маці.
20
А ён сказаў Яму ў адказ: Настаўнік! Усё гэта захаваў я зь юнацтва майго.
21
Ісус, зірнуўшы на яго, палюбіў яго і сказаў яму: аднаго табе не стае: ідзі, усё, што маеш, прадай і раздай убогім і мець будзеш скарб на нябёсах; і прыходзь, і ідзі сьледам за Мною, узяўшы крыж.
22
А ён, ад гэтага слова сумеўшыся, адышоў замаркочаны, бо ў яго была вялікая маёмасьць.
23
І паглядзеўшы навакол, Ісус кажа вучням Сваім: як цяжка багатым маетнікам увайсьці ў Царства Божае!
24
Вучні жахнуліся ад словаў Ягоных. Але Ісус зноў кажа ім у адказ: дзеці! як цяжка тым, хто спадзяецца на багацьце, увайсьці ў Царства Божае!
25
лягчэй вярблюду прайсьці праз вушка іголкі, чым багатаму ўвайсьці ў Царства Божае.
26
А яны вельмі моцна зьдзіўляліся і гаварылі паміж сабою: хто ж можа ўратавацца?
27
Ісус, зірнуўшы на іх, кажа: людзям гэта немагчыма, але ня Богу; бо ўсё магчымае Богу.
28
І пачаў Пётр гаварыць Яму: вось, мы пакінулі ўсё і пайшлі сьледам за Табою.
29
Ісус сказаў у адказ: праўду кажу вам: няма нікога, хто пакінуў бы дом, альбо братоў, альбо сёстраў, альбо бацьку, альбо маці, альбо жонку, альбо дзяцей, альбо землі дзеля Мяне і Дабравесьця,
30
і не атрымаў бы сёньня, у час гэты, сярод ганеньняў, устакроць больш дамоў, і братоў, і сёстраў, і бацькоў, і мацярок, і дзяцей, і земляў, а ў веку будучым жыцьця вечнага;
31
а многія першыя будуць апошнімі, і апошнія першымі.
32
Калі былі яны ў дарозе, узыходзячы ў Ерусалім, Ісус ішоў паперадзе іх, а яны жахаліся і, ідучы сьледам за Ім, былі ў страху. Паклікаўшы дванаццаць, Ён зноў пачаў ім казаць пра тое, што будзе зь Ім:
33
вось, мы ўзыходзім у Ерусалім, і Сын Чалавечы выдадзены будзе першасьвятарам і кніжнікам, і засудзяць Яго на сьмерць, і выдадуць Яго язычнікам;
34
і паглумяцца зь Яго, і біцьмуць Яго, і аплююць Яго, і заб’юць Яго; і на трэйці дзень уваскрэсьне.
35
Тады падышлі да Яго сыны Зевядзеевыя, Якаў і Ян, і сказалі: Настаўнік! мы хочам, каб Ты зрабіў нам, чаго папросім.
36
Ён сказаў ім: чаго хочаце, каб Я зрабіў вам?
37
Яны сказалі Яму: дай нам сесьці ў Цябе, аднаму праваруч, а другому леваруч, у славе Тваёй.
38
Але Ісус сказаў ім: ня ведаеце, чаго просіце; ці можаце піць чару, якую Я п’ю, і хрысьціцца хрышчэньнем, якім Я хрышчуся?
39
Яны адказвалі: можам. А Ісус сказаў ім: чару, якую Я п’ю, будзеце піць, і хрышчэньнем, якім Я хрышчуся, будзеце хрысьціцца;
40
а даць сесьці ў Мяне праваруч і леваруч - не ад Мяне залежыць, а каму ўгатавана.
41
І пачуўшы, дзесяцёра пачалі абурацца Якавам і Янам.
42
А Ісус, паклікаўшы іх, сказаў ім: вы ведаеце, што тыя, хто лічацца князямі народаў, пануюць над імі, і вяльможы іхнія ўладараць над імі;
43
але ня так хай будзе паміж вамі: а хто хоча быць большым між вамі, хай будзе вам слугою;
44
і хто хоча між вамі быць першым, хай будзе ўсім рабом;
45
бо і Сын Чалавечы не на тое прыйшоў, каб Яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу Сваю як выкуп за многіх.
46
Прыходзяць у Ерыхон. І калі выходзіў Ён зь Ерыхона з вучнямі Сваімі і мноствам людзей, Варцімей, сын Цімееў, сьляпы сядзеў пры дарозе, жабруючы.
47
Пачуўшы, што гэта Ісус Назарэй, ён пачаў крычаць і казаць: Ісусе, Сыне Давідаў! памілуй мяне.
48
Многія змушалі яго замоўкнуць; але ён яшчэ мацней крычаў: Сыне Давіваў! памілуй мяне.
49
Ісус спыніўся і загадаў паклікаць яго. Клічуць сьляпога і кажуць яму: ня бойся, уставай, кліча цябе.
50
Ён скінуў зь сябе верхнюю вопратку, устаў і прыйшоў да Ісуса.
51
Адказваючы яму, Ісус спытаўся: чаго ты хочаш ад Мяне? Сьляпы сказаў Яму: Настаўнік! каб зноў бачыць.
52
Ісус сказаў яму: ідзі, вера твая ўратавала цябе. І той адразу пачаў бачыць і пайшоў за Ісусам па дарозе.Марко 10:1

Марко 10:2

Марко 10:3

Марко 10:4

Марко 10:5

Марко 10:6

Марко 10:7

Марко 10:8

Марко 10:9

Марко 10:10

Марко 10:11

Марко 10:12

Марко 10:13

Марко 10:14

Марко 10:15

Марко 10:16

Марко 10:17

Марко 10:18

Марко 10:19

Марко 10:20

Марко 10:21

Марко 10:22

Марко 10:23

Марко 10:24

Марко 10:25

Марко 10:26

Марко 10:27

Марко 10:28

Марко 10:29

Марко 10:30

Марко 10:31

Марко 10:32

Марко 10:33

Марко 10:34

Марко 10:35

Марко 10:36

Марко 10:37

Марко 10:38

Марко 10:39

Марко 10:40

Марко 10:41

Марко 10:42

Марко 10:43

Марко 10:44

Марко 10:45

Марко 10:46

Марко 10:47

Марко 10:48

Марко 10:49

Марко 10:50

Марко 10:51

Марко 10:52Марко 1 / Мар 1

Марко 2 / Мар 2

Марко 3 / Мар 3

Марко 4 / Мар 4

Марко 5 / Мар 5

Марко 6 / Мар 6

Марко 7 / Мар 7

Марко 8 / Мар 8

Марко 9 / Мар 9

Марко 10 / Мар 10

Марко 11 / Мар 11

Марко 12 / Мар 12

Марко 13 / Мар 13

Марко 14 / Мар 14

Марко 15 / Мар 15

Марко 16 / Мар 16