A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Матей 91
І Ён, увайшоўшы ў лодку, пераплыў у Свой горад.
2
І вось, прынесьлі да Яго паралізаванага, пакладзенага на пасьцелі. І ўбачыўшы веру іхнюю, Ісус сказаў паралізаванаму: мацуйся, сыне! даруюцца табе грахі.
3
І вось, некаторыя кніжнікі сказалі самі сабе: Ён блюзьнерыць.
4
А Ісус, ведаючы помыслы іхнія, сказаў: навошта вы намышляеце ліхое ў сэрцах вашых?
5
бо што лягчэй сказаць: "даруюцца табе грахі", альбо сказаць: "устань і хадзі"?
6
Але каб вы ведалі, што Сын Чалавечы мае ўладу на зямлі дараваць грахі, — тады кажа пара-лізаванаму: устань, вазьмі пасьцель тваю і ідзі дахаты.
7
І той устаў, узяў пасьцель сваю, і пайшоў дахаты.
8
А людзі, убачыўшы гэта, дзіву даліся і праславілі Бога, Які даў такую ўладу людзям.
9
Праходзячы адтуль, убачыў Ісус чалавека, што сядзеў на мытні, якога звалі Мацьвей, і кажа яму: ідзі за Мною. І ўстаў той і пайшоў за Ім.
10
І сталася, калі Ісус ляжаў у доме, вось, многія мытнікі і грэшнікі прыйшлі і леглі зь Ім і вучнямі Ягонымі.
11
І ўбачыўшы гэта, фарысэі сказалі вучням Ягоным: навошта Настаўнік ваш есьць і п’е з мытнікамі і грэшнікамі?
12
А Ісус, пачуўшы гэта, сказаў ім: не здаровыя маюць патрэбу ў лекары, а хворыя;
13
ідзеце, навучэцеся, што азначае: "міласьці хачу, а не ахвяры", бо Я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяньня.
14
Тады прыходзяць да Яго вучні Янавыя і кажуць: чаму мы і фарысэі посьцім многа, а Твае вучні ня посьцяцца?
15
І сказаў ім Ісус: ці могуць засмучацца сыны харомаў шлюбных, пакуль зь імі малады? Але прыйдуць дні, калі адымецца ў іх малады, і тады будуць пасьціцца.
16
І ніхто не прышывае латкі зь нябеленага палатна да старой адзежыны; бо зноў прышытае аддзярэцца ад старога, і дзірка будзе яшчэ горшая.
17
Ня ўліваюць таксама віна маладога ў мяхі старыя; а інакш дзяруцца мяхі, а віно маладое ўліваюць у новыя мяхі, і зьберагаецца і тое і другое.
18
Калі Ён ім гэта казаў, вось, прыйшоў нейкі начальнік і, кланяючыся Яму, казаў: дачка мая толькі што памерла; але прыйдзі, ускладзі на яе руку Тваю, і яна будзе жыць.
19
І ўстаўшы, Ісус пайшоў за ім, і вучні Ягоныя.
20
І вось, жанчына, якая дванаццаць гадоў пакутавала ад крывацечы, падышоўшы ззаду, кранулася краю вопраткі Ягонай,
21
бо яна казала сама сабе: калі толькі дакрануся да вопраткі Ягонай, выздаравею.
22
А Ісус, абярнуўшыся і ўбачыўшы яе, сказаў: мацуйся, дачка! вера твая ўратавала цябе. І выздаравела жанчына з таго часу.
23
А як прыйшоў Ісус у начальнікаў дом і ўбачыў жалейнікаў і зьбянтэжаны люд,
24
сказаў ім: выйдзіце; бо не памерла дзяўчына, а сьпіць. І насьміхаліся зь Яго.
25
Калі ж людзі былі высланы, Ён, увайшоўшы, узяў яе за руку, і дзяўчына ўстала.
26
І разьнеслася вестка пра гэта па ўсёй зямлі той.
27
І калі ішоў адтуль Ісус, ішлі за Ім двое сьляпых і крычалі: памілуй нас, Ісусе, Сыне Давідаў!
28
І калі Ён прыйшоў у дом, прыступілі да Яго сьляпыя. І кажа ім Ісус: ці верыце, што Я магу зрабіць гэта? Яны кажуць Яму: так, Госпадзе!
29
Тады Ён крануўся вачэй іхніх і сказаў: па веры вашай хай будзе вам.
30
І адкрыліся вочы ў іх; і строга наказаў ім Ісус: глядзеце, каб ніхто не даведаўся.
31
А яны, выйшаўшы, расказалі пра Яго па ўсёй зямлі той.
32
Калі ж тыя выходзілі, вось, прывялі да Яго чалавека нямога, апанаванага дэманам.
33
І калі дэман быў выгнаны, нямы пачаў гаварыць. І люд, дзіву даючыся, казаў: ніколі ня было такога явішча ў Ізраілі.
34
А фарысэі казалі: сілаю князя дэманскага выганяе Ён дэманаў.
35
І хадзіў Ісус па ўсіх гарадах і па селішчах, вучачы ў сынагогах іхніх, прапаведуючы Дабравесьце Царства і ацаляючы ўсякую хваробу і ўсякую немач у людзях.
36
Бачачы людзей, Ён умілажаліўся зь іх, бо яны былі зьнясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастуха.
37
Тады кажа вучням Сваім: жніва многа, ды работнікаў мала;
38
дык прасеце Гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво Сваё.Матей 9:1
Матей 9:2
Матей 9:3
Матей 9:4
Матей 9:5
Матей 9:6
Матей 9:7
Матей 9:8
Матей 9:9
Матей 9:10
Матей 9:11
Матей 9:12
Матей 9:13
Матей 9:14
Матей 9:15
Матей 9:16
Матей 9:17
Матей 9:18
Матей 9:19
Матей 9:20
Матей 9:21
Матей 9:22
Матей 9:23
Матей 9:24
Матей 9:25
Матей 9:26
Матей 9:27
Матей 9:28
Матей 9:29
Матей 9:30
Матей 9:31
Матей 9:32
Матей 9:33
Матей 9:34
Матей 9:35
Матей 9:36
Матей 9:37
Матей 9:38


Матей 1 / Мат 1
Матей 2 / Мат 2
Матей 3 / Мат 3
Матей 4 / Мат 4
Матей 5 / Мат 5
Матей 6 / Мат 6
Матей 7 / Мат 7
Матей 8 / Мат 8
Матей 9 / Мат 9
Матей 10 / Мат 10
Матей 11 / Мат 11
Матей 12 / Мат 12
Матей 13 / Мат 13
Матей 14 / Мат 14
Матей 15 / Мат 15
Матей 16 / Мат 16
Матей 17 / Мат 17
Матей 18 / Мат 18
Матей 19 / Мат 19
Матей 20 / Мат 20
Матей 21 / Мат 21
Матей 22 / Мат 22
Матей 23 / Мат 23
Матей 24 / Мат 24
Матей 25 / Мат 25
Матей 26 / Мат 26
Матей 27 / Мат 27
Матей 28 / Мат 28