A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Псалмы 118

1
Алілуя. Дабрашчасныя — беззаганныя ў дарозе, што ходзяць у законе Гасподнім.
2
Дабрашчасныя — хто прымае сьведчаньні Ягоныя, хто ўсім сэрцам шукае Яго!
3
Яны крыўды ня чыняць, ходзяць шляхамі Ягонымі.
4
Ты запавёў наказы Твае выконваць дакладна.
5
О, каб дарогі мае былі простыя да захаваньня Тваіх пастановаў!
6
Тады не пасаромеўся б я, гледзячы на ўсе Твае запаведзі;
7
шчырым сэрцам Я славіў бы Цябе, вучыўся б судам Тваёй праўды.
8
Буду трымацца Тваіх пастановаў; не пакідай мяне назусім.
9
Чым юнак утрымае свой шлях у чысьціні? — Калі будзе трымацца словаў Тваіх.
10
Цэлым сэрцам сваім я шукаю Цябе! ня дай мне збочыць ад запаведзяў Тваіх.
11
У сэрцы маім я схаваў слова Тваё, каб не грашыць прад Табою.
12
Дабраславёны Ты, Госпадзе! навучы мяне пастановам Тваім.
13
Вуснамі маімі абвяшчаў я ўсе суды Тваіх вуснаў.
14
На шляху Тваіх сьведчаньняў я радуюся, як у кожным багацьці.
15
Пра запаведзі Твае разважаю, і гляджу на шляхі Твае.
16
Пастановамі Тваімі суцяшаюся; не забываю слова Твайго.
17
Акажы ласку рабу Твайму, і буду я жыць і трымацца слова Твайго.
18
Разамкні вочы мае і пабачу дзівосы закона Твайго.
19
Прыхадзень я на зямлі; не хавай ад мяне запаведзяў Тваіх.
20
Зьнемагла душа мая ад жаданьня судоў Тваіх ва ўсялякі час.
21
Утаймаваў Ты пыхлівых, праклятых, што ўхіляюцца ад Тваіх запаведзяў.
22
Адвярні ад мяне зьнявагу і сорам, бо я захоўваю сьведчаньні Твае.
23
Князі сядзяць і змаўляюцца супраць мяне; а раб Твой разважае пра пастановы Твае.
24
Сьведчаньні Твае — суцяшэньне маё, і пастановы Твае — дарадцы мае.
25
Душа мая кінута ў пыл; ажыві мяне словам Тваім.
26
Абвясьціў я дарогі мае, і Ты пачуў мяне; навучы мяне пастановам Тваім.
27
Дай зразумець мне шлях загадаў Тваіх, і буду разважаць пра дзівосы Твае.
28
Душа мая растае ад журботы: умацуй мяне паводле слова Твайго.
29
Адвярні ад мяне дарогу маны, і закон Твой даруй мне.
30
Я выбраў дарогу праўды, паставіў перад сабою суды Твае.
31
Я прыляпіўся да сьведчаньняў Тваіх, Госпадзе; не пасаромі мяне.
32
Пацяку шляхам запаведзяў Тваіх, калі Ты расшырыш сэрца маё.
33
Пакажы мне, Госпадзе, шлях пастановаў Тваіх, і я буду трымацца яго да канца.
34
Дай мне зразумець, і буду трымацца закону Твайго і захоўваць яго ўсім сэрцам.
35
Пастаў мяне на сьцежку запаведзяў Тваіх, бо я жадаю яе.
36
Прыхілі маё сэрца да адкрыцьцяў Тваіх, а не да карысьлівасьці.
37
Адвядзі вочы мае, каб ня бачыць марноты; ажыві Ты мяне на дарозе Тваёй.
38
Сьцьвердзі слова Тваё рабу Твайму, каб багавейны я быў прад Табою.
39
Адвядзі ад мяне зьнявагу, якое баюся; бо суды Твае добрыя.
40
Вось, я пажадаў загадаў Тваіх; ажыві мяне праўдаю Тваёю.
41
Хай сыдзе на мяне, Госпадзе, міласьць Твая, выратаваньне паводле слова Твайго,
42
і я адкажу таму, хто мяне зьневажае, бо я спадзяюся на слова Тваё.
43
Не адбірай зусім ад вуснаў маіх слова праўды, бо я спадзяюся на суды Твае.
44
і буду трымацца суду Твайго заўсёды, на векі вечныя;
45
буду хадзіць свабодна, бо наказаў Тваіх я шукаю,
46
буду маўляць пра адкрыцьці Твае перад царамі, і не пасаромеюся;
47
буду суцяшацца запаведзямі Тваімі, якія я палюбіў;
48
рукі мае працягну да запаведзяў Тваіх, якія я палюбіў, і разважаць пра Твае пастановы.
49
Згадай слова Тваё да раба Твайго, на якое Ты загадаў мне спадзявацца:
50
гэта — суцяшэньне ў нягодзе маёй, што слова Тваё суцяшае мяне.
51
Гардуны зь мяне надта глуміліся, але я ня ўхіліўся ад закона Твайго.
52
Згадваў суды Твае, Госпадзе, зьвеку, і суцяшаўся.
53
Жах агартае мяне, калі бачу бязбожных, якія законы Твае пакідаюць.
54
Пастановы Твае былі песьнямі мне ў мясьцінах вандровак маіх.
55
Уначы ўспамінаў я імя Тваё, Госпадзе, і трымаўся закону Твайго.
56
Ён зрабіўся маім, бо загады Твае я шаную.
57
Доля мая, Госпадзе, сказаў я, трымацца слова Твайго.
58
Маліўся Табе я ўсім сэрцам: памілуй мяне паводле слова Твайго.
59
Разважаў пра шляхі мае, і павярнуў свае ногі да сьведчаньняў Тваіх.
60
Сьпяшаўся і не марудзіў выконваць запаведзі Твае.
61
Сеткі бязбожных акружылі мяне; але не забываў я закона Твайго.
62
Апоўначы падымаўся славіць Цябе за справядлівыя суды Твае.
63
Саўдзельнік я ўсім, хто баіцца Цябе і хто наказы Твае шануе.
64
Ласкаю Тваёй, Госпадзе, поўніцца ўся зямля; навучы мяне пастановам Тваім.
65
Добра зрабіў Ты рабу Твайму, Госпадзе, паводле слова Твайго.
66
Добраму разуменьню і веданьню навучы мяне, бо запаведзям Тваім я веру.
67
Пакуль я цярпеў, я блукаў; а сёньня слова Твайго трымаюся.
68
Добры і дабрадзейны Ты, Госпадзе; навучы мяне пастановам Тваім.
69
Гардуны плятуць на мяне ману; а я ўсім сэрцам загады Твае шанавацьму.
70
Затлусьцела ў іх сэрца, стала, як лой; а я законам Тваім суцяшаюся.
71
Добра мне, што я пацярпеў, каб навучыцца Тваім пастановам.
72
Закон Тваіх вуснаў мне лепей за тысячы золата і срэбра.
73
Рукі Твае стварылі мяне і збудавалі мяне; дай мне розуму і навучуся запаведзям Тваім.
74
Хто баіцца Цябе, убачаць мяне і парадуюцца, што я спадзяюся на слова Тваё.
75
Ведаю, Госпадзе, што суды Твае справядлівыя, і па справядлівасьці Ты пакараў мяне.
76
Хай жа міласьць Твая будзе мне ўцехаю паводле слова Твайго рабу Твайму.
77
Хай прыйдзе мне Твой мілажаль, і буду я жыць; бо закон Твой — суцяшэньне маё.
78
Хай пасаромлены будуць пыхлівыя, бо бязь віны прыгнятаюць мяне; я разважаю пра загады Твае.
79
Хай зьвернуцца да мяне тыя, што баяцца Цябе і ведаюць сьведчаньні Твае.
80
Хай будзе сэрца маё беззаганнае ў вуснах Тваіх, каб я не пасаромеўся!
81
Душа мая прападае па ратунку Тваім; спадзяюся на слова Тваё.
82
Прападаюць вочы мае па слове Тваім; я кажу: калі Ты суцешыш мяне?
83
Я зрабіўся, як мех у дыме; а пастановаў Тваіх не забыўся.
84
Колькі дзён у раба Твайго? Калі ўчыніш суд над маімі ганіцелямі?
85
Яму выкапалі мне гардзеі насуперак закону Твайму.
86
Усе запаведзі Твае — праўда; несправядліва перасьледуюць мяне; памажы мне.
87
Ледзьве не загубілі мяне на зямлі, але я не пакінуў загадаў Тваіх.
88
Па літасьці Тваёй ажыўляй мяне, і буду захоўваць сьведчаньні вуснаў Тваіх.
89
Навечна, Госпадзе, слова Тваё сьцьверджана на нябёсах;
90
праўда Твая з роду ў род. Ты паставіў зямлю, і стаіць яна.
91
Паводле Тваіх вызначэньняў усё стаіць і дагэтуль; бо ўсё служыць Табе.
92
Калі б не закон Твой быў суцяшэньнем маім, загінуў бы я ў нягодах маіх.
93
Вавек не забуду загадаў Тваіх, бо імі Ты ажыўляеш мяне.
94
Я Твой: уратуй мяне; бо я наказаў Тваіх шукаю.
95
Бязбожнікі пільнуюць мяне, каб загубіць; а я паглыбляюся ў адкрыцьці Твае.
96
Я бачыў мяжу дасканаласьці ўсякай; але Твая запаведзь надта шырокая.
97
Як люблю я закон Твой! увесь дзень пра яго разважаю.
98
Запаведзьдзю Тваёю Ты зрабіў мяне мудрэйшым за ворагаў маіх; бо яна заўсёды са мною.
99
Я стаўся разумнейшы за настаўнікаў маіх; бо разважаю пра сьведчаньні Твае.
100
Я ведаю болей за старцаў; бо загады Твае шаную.
101
Ад усякай ліхое дарогі ўхіляю ногі мае, каб трымацца слова Твайго;
102
ад судоў Тваіх ня ўхіляюся, бо Ты навучаеш мяне.
103
Якое салодкае слова Тваё майму паднябеньню! лепей за мёд вуснам маім.
104
Ад наказаў Тваіх я стаўся разумнейшы, таму ненавіджу любы шлях маны.
105
Слова Тваё- сьветач нагам маім і сьвятло сьцежцы маёй.
106
Я прысягнуў шанаваць справядлівыя суды Твае, і выканаю.
107
Моцна прыгнечаны я, Госпадзе; ажыві мяне паводле слова Твайго.
108
Хай будзе воля Твая, Госпадзе, прыняць дабраахвотную ахвяру вуснаў маіх, і судам Тваім навучы мяне.
109
Душа мая бесьперастанку ў руцэ маёй; але закона Твайго не забываю.
110
Бязбожнікі паставілі на мяне пастку; але я ня ўхіліўся ад загадаў Тваіх.
111
Сьведчаньні Твае я прыняў, як спадчыну вечную; бо яны злагада сэрца майго.
112
Я прыхіліўся сэрцам да выкананьня загадаў Тваіх навек, да канца.
113
Вымудры паняверныя ненавіджу, а закон Твой люблю.
114
Ты — маё покрыва і шчыт мой; на слова Тваё спадзяюся.
115
Адыдзеце ад мяне, беззаконныя, і буду захоўваць запаведзі Бога майго.
116
Умацуй мяне словам Тваім, і буду жыць; не пасаромі мяне ў надзеі маёй;
117
падтрымай мяне, і ўратуюся; і ў Твае пастановы ўдумвацца няспынна буду.
118
Усіх адступнікаў ад пастановаў Тваіх Ты скідаеш, бо вымудры іхнія — няпраўда.
119
Як шашаль, зьмятаеш Ты ўсіх бязбожных зь зямлі; таму палюбіў я адкрыцьці Твае.
120
Дрыжыць ад страху прад Табою цела маё, і судоў Тваіх баюся я.
121
Я чыніў суд і праўду; не аддавай мяне ганіцелям маім.
122
Даручы Ты на добрае раба Твайго, каб не прыгняталі мяне гардуны.
123
Растаюць мае вочы, чакаючы ратунку Твайго і слова праўды Тваёй.
124
Учыні рабу Твайму паводле ласкі Тваёй і пастановам Тваім навучы мяне.
125
Я раб Твой; дай розуму мне, і спазнаю адкрыцьці Твае.
126
Час настаў Госпаду дзейнічаць: закон Твой зьняважнілі.
127
А я люблю запаведзі Твае болей за золата, золата чыстае.
128
Усе загады Твае — усе прызнаю справядлівымі: усякі шлях маны ненавіджу.
129
Дзівосныя адкрыцьці Твае; таму іх трымае душа мая.
130
Сьведчаньне словаў Тваіх прасьвятляе, простым розум дае.
131
Размыкаю вусны мае, і ўздыхаю; бо запаведзяў Тваіх прагну.
132
Паглядзі на мяне і памілуй мяне, як робіш з тымі, што любяць імя Тваё.
133
Умацуй ногі мае ў слове Тваім, і ня дай авалодаць мною ніякаму беззаконьню;
134
вызвалі мяне ад прыгнёту чалавечага, і буду наказы Твае шанаваць.
135
Апрамень раба Твайго сьвятлом аблічча Твайго, і навучы мяне пастановам Тваім.
136
З вачэй маіх цякуць патокі вады, бо не шануюць закона Твайго.
137
Справядлівы Ты, Госпадзе, і суды Твае справядлівыя.
138
Сьведчаньні Твае, якія Ты запавядаў, — праўда і дасканалая ісьціна.
139
Руплівасьць мая зьядае мяне, бо мае ворагі забылі словы Твае.
140
Слова Тваё вельмі чыстае, і раб Твой палюбіў яго.
141
Малы я і пагарджаны; але наказаў Тваіх не забываю.
142
Праўда Твая — праўда вечная, а закон Твой — ісьціна.
143
Скруха і гора мяне агарнулі; запаведзі Твае — суцяшэньне маё.
144
Праўда адкрыцьцяў Тваіх — вечная: дай мне розуму, і буду жыць.
145
Клічу ўсім сэрцам маім : пачуй мяне, Госпадзе; і захаваю Твае пастановы.
146
Заклікаю Цябе; уратуй мяне, і буду захоўваць адкрыцьці Твае.
147
Сустракаючы ранак, я заклікаю; на слова Тваё спадзяюся.
148
Вочы мае сустракаюць ранішнюю варту, каб мне заглыбляцца ў слова Тваё.
149
Пачуй голас мой зь міласьці Тваёй, Госпадзе; судом Тваім ажыві мяне.
150
Наблізіліся тыя, што намышляюць хітрыну; далёка яны ад закона Твайго.
151
Блізкі Ты, Госпадзе, і ўсе запаведзі Твае — ісьціна.
152
Здаўна Я даведаўся пра сьведчаньні Твае, што Ты сьцьвердзіў іх навечна.
153
Паглядзі на нягоды мае, і вызваль мяне; бо я не забываю закона Твайго.
154
Заступіся за справу маю, і абарані мяне; словам Тваім ажыві мяне.
155
Далёка ад бязбожных выратаваньне, бо яны пастановаў Тваіх ня шукаюць.
156
Многа шчадротаў Тваіх, Госпадзе; судом Тваім ажыві мяне.
157
Многа ў мяне ганіцеляў і ворагаў; але ад сьведчаньняў Тваіх не адступлюся.
158
Бачу адступнікаў, і брыджуся імі; бо яны не шануюць слова Твайго.
159
Падзівіся, як я люблю наказы Твае; міласьцю Тваёю, Госпадзе, ажыві мяне.
160
Аснова слова Твайго сапраўдная, і вечны ўсякі суд праўды Тваёй.
161
Князі перасьледуюць мяне бязьвінна; але сэрца маё баіцца слова Твайго.
162
Радуюся я слову Твайму, як той, хто вялікі дастатак прыдбаў.
163
Ненавіджу ману і грэбую ёю; а закон Твой люблю.
164
Сямікроць на дзень праслаўляю Цябе за суды праўды Тваёй.
165
Вялікі мір у тых, што любяць закон Твой, і не спатыкаюцца яны.
166
Спадзяюся на выратаваньне Тваё, Госпадзе, і запаведзі Твае выконваю.
167
Душа мая песьціць сьведчаньні Твае, і я люблю іх моцна.
168
Шаную наказы Твае і адкрыцьці Твае; бо ўсе шляхі мае прад Табою.
169
Хай наблізіцца енк мой прад аблічча Тваё, Госпадзе; словам Тваім дай мне розум.
170
Хай прыйдзе маленьне маё прад аблічча Тваё, словам Тваім збаві мяне.
171
Вусны мае вымавяць славу, калі Ты навучыш мяне пастановам Тваім.
172
Язык мой абвесьціць слова Тваё; бо ўсе запаведзі Твае справядлівыя.
173
Хай будзе рука Твая дапамогаю мне; бо я выбраў Твае загады.
174
Прагну выратаваньня Твайго, Госпадзе, і закон Твой суцяшэньне маё.
175
Хай жыве душа мая і славіць Цябе, і суды Твае хай дапамогуць мне.
176
Я заблудзіўся, як авечка, згубленая: знайдзі раба Твайго; бо я запаведзяў Тваіх не забыўся.
Псалмы 118:1
Псалмы 118:2
Псалмы 118:3
Псалмы 118:4
Псалмы 118:5
Псалмы 118:6
Псалмы 118:7
Псалмы 118:8
Псалмы 118:9
Псалмы 118:10
Псалмы 118:11
Псалмы 118:12
Псалмы 118:13
Псалмы 118:14
Псалмы 118:15
Псалмы 118:16
Псалмы 118:17
Псалмы 118:18
Псалмы 118:19
Псалмы 118:20
Псалмы 118:21
Псалмы 118:22
Псалмы 118:23
Псалмы 118:24
Псалмы 118:25
Псалмы 118:26
Псалмы 118:27
Псалмы 118:28
Псалмы 118:29
Псалмы 118:30
Псалмы 118:31
Псалмы 118:32
Псалмы 118:33
Псалмы 118:34
Псалмы 118:35
Псалмы 118:36
Псалмы 118:37
Псалмы 118:38
Псалмы 118:39
Псалмы 118:40
Псалмы 118:41
Псалмы 118:42
Псалмы 118:43
Псалмы 118:44
Псалмы 118:45
Псалмы 118:46
Псалмы 118:47
Псалмы 118:48
Псалмы 118:49
Псалмы 118:50
Псалмы 118:51
Псалмы 118:52
Псалмы 118:53
Псалмы 118:54
Псалмы 118:55
Псалмы 118:56
Псалмы 118:57
Псалмы 118:58
Псалмы 118:59
Псалмы 118:60
Псалмы 118:61
Псалмы 118:62
Псалмы 118:63
Псалмы 118:64
Псалмы 118:65
Псалмы 118:66
Псалмы 118:67
Псалмы 118:68
Псалмы 118:69
Псалмы 118:70
Псалмы 118:71
Псалмы 118:72
Псалмы 118:73
Псалмы 118:74
Псалмы 118:75
Псалмы 118:76
Псалмы 118:77
Псалмы 118:78
Псалмы 118:79
Псалмы 118:80
Псалмы 118:81
Псалмы 118:82
Псалмы 118:83
Псалмы 118:84
Псалмы 118:85
Псалмы 118:86
Псалмы 118:87
Псалмы 118:88
Псалмы 118:89
Псалмы 118:90
Псалмы 118:91
Псалмы 118:92
Псалмы 118:93
Псалмы 118:94
Псалмы 118:95
Псалмы 118:96
Псалмы 118:97
Псалмы 118:98
Псалмы 118:99
Псалмы 118:100
Псалмы 118:101
Псалмы 118:102
Псалмы 118:103
Псалмы 118:104
Псалмы 118:105
Псалмы 118:106
Псалмы 118:107
Псалмы 118:108
Псалмы 118:109
Псалмы 118:110
Псалмы 118:111
Псалмы 118:112
Псалмы 118:113
Псалмы 118:114
Псалмы 118:115
Псалмы 118:116
Псалмы 118:117
Псалмы 118:118
Псалмы 118:119
Псалмы 118:120
Псалмы 118:121
Псалмы 118:122
Псалмы 118:123
Псалмы 118:124
Псалмы 118:125
Псалмы 118:126
Псалмы 118:127
Псалмы 118:128
Псалмы 118:129
Псалмы 118:130
Псалмы 118:131
Псалмы 118:132
Псалмы 118:133
Псалмы 118:134
Псалмы 118:135
Псалмы 118:136
Псалмы 118:137
Псалмы 118:138
Псалмы 118:139
Псалмы 118:140
Псалмы 118:141
Псалмы 118:142
Псалмы 118:143
Псалмы 118:144
Псалмы 118:145
Псалмы 118:146
Псалмы 118:147
Псалмы 118:148
Псалмы 118:149
Псалмы 118:150
Псалмы 118:151
Псалмы 118:152
Псалмы 118:153
Псалмы 118:154
Псалмы 118:155
Псалмы 118:156
Псалмы 118:157
Псалмы 118:158
Псалмы 118:159
Псалмы 118:160
Псалмы 118:161
Псалмы 118:162
Псалмы 118:163
Псалмы 118:164
Псалмы 118:165
Псалмы 118:166
Псалмы 118:167
Псалмы 118:168
Псалмы 118:169
Псалмы 118:170
Псалмы 118:171
Псалмы 118:172
Псалмы 118:173
Псалмы 118:174
Псалмы 118:175
Псалмы 118:176
Псалмы 1 / Пса 1
Псалмы 2 / Пса 2
Псалмы 3 / Пса 3
Псалмы 4 / Пса 4
Псалмы 5 / Пса 5
Псалмы 6 / Пса 6
Псалмы 7 / Пса 7
Псалмы 8 / Пса 8
Псалмы 9 / Пса 9
Псалмы 10 / Пса 10
Псалмы 11 / Пса 11
Псалмы 12 / Пса 12
Псалмы 13 / Пса 13
Псалмы 14 / Пса 14
Псалмы 15 / Пса 15
Псалмы 16 / Пса 16
Псалмы 17 / Пса 17
Псалмы 18 / Пса 18
Псалмы 19 / Пса 19
Псалмы 20 / Пса 20
Псалмы 21 / Пса 21
Псалмы 22 / Пса 22
Псалмы 23 / Пса 23
Псалмы 24 / Пса 24
Псалмы 25 / Пса 25
Псалмы 26 / Пса 26
Псалмы 27 / Пса 27
Псалмы 28 / Пса 28
Псалмы 29 / Пса 29
Псалмы 30 / Пса 30
Псалмы 31 / Пса 31
Псалмы 32 / Пса 32
Псалмы 33 / Пса 33
Псалмы 34 / Пса 34
Псалмы 35 / Пса 35
Псалмы 36 / Пса 36
Псалмы 37 / Пса 37
Псалмы 38 / Пса 38
Псалмы 39 / Пса 39
Псалмы 40 / Пса 40
Псалмы 41 / Пса 41
Псалмы 42 / Пса 42
Псалмы 43 / Пса 43
Псалмы 44 / Пса 44
Псалмы 45 / Пса 45
Псалмы 46 / Пса 46
Псалмы 47 / Пса 47
Псалмы 48 / Пса 48
Псалмы 49 / Пса 49
Псалмы 50 / Пса 50
Псалмы 51 / Пса 51
Псалмы 52 / Пса 52
Псалмы 53 / Пса 53
Псалмы 54 / Пса 54
Псалмы 55 / Пса 55
Псалмы 56 / Пса 56
Псалмы 57 / Пса 57
Псалмы 58 / Пса 58
Псалмы 59 / Пса 59
Псалмы 60 / Пса 60
Псалмы 61 / Пса 61
Псалмы 62 / Пса 62
Псалмы 63 / Пса 63
Псалмы 64 / Пса 64
Псалмы 65 / Пса 65
Псалмы 66 / Пса 66
Псалмы 67 / Пса 67
Псалмы 68 / Пса 68
Псалмы 69 / Пса 69
Псалмы 70 / Пса 70
Псалмы 71 / Пса 71
Псалмы 72 / Пса 72
Псалмы 73 / Пса 73
Псалмы 74 / Пса 74
Псалмы 75 / Пса 75
Псалмы 76 / Пса 76
Псалмы 77 / Пса 77
Псалмы 78 / Пса 78
Псалмы 79 / Пса 79
Псалмы 80 / Пса 80
Псалмы 81 / Пса 81
Псалмы 82 / Пса 82
Псалмы 83 / Пса 83
Псалмы 84 / Пса 84
Псалмы 85 / Пса 85
Псалмы 86 / Пса 86
Псалмы 87 / Пса 87
Псалмы 88 / Пса 88
Псалмы 89 / Пса 89
Псалмы 90 / Пса 90
Псалмы 91 / Пса 91
Псалмы 92 / Пса 92
Псалмы 93 / Пса 93
Псалмы 94 / Пса 94
Псалмы 95 / Пса 95
Псалмы 96 / Пса 96
Псалмы 97 / Пса 97
Псалмы 98 / Пса 98
Псалмы 99 / Пса 99
Псалмы 100 / Пса 100
Псалмы 101 / Пса 101
Псалмы 102 / Пса 102
Псалмы 103 / Пса 103
Псалмы 104 / Пса 104
Псалмы 105 / Пса 105
Псалмы 106 / Пса 106
Псалмы 107 / Пса 107
Псалмы 108 / Пса 108
Псалмы 109 / Пса 109
Псалмы 110 / Пса 110
Псалмы 111 / Пса 111
Псалмы 112 / Пса 112
Псалмы 113 / Пса 113
Псалмы 114 / Пса 114
Псалмы 115 / Пса 115
Псалмы 116 / Пса 116
Псалмы 117 / Пса 117
Псалмы 118 / Пса 118
Псалмы 119 / Пса 119
Псалмы 120 / Пса 120
Псалмы 121 / Пса 121
Псалмы 122 / Пса 122
Псалмы 123 / Пса 123
Псалмы 124 / Пса 124
Псалмы 125 / Пса 125
Псалмы 126 / Пса 126
Псалмы 127 / Пса 127
Псалмы 128 / Пса 128
Псалмы 129 / Пса 129
Псалмы 130 / Пса 130
Псалмы 131 / Пса 131
Псалмы 132 / Пса 132
Псалмы 133 / Пса 133
Псалмы 134 / Пса 134
Псалмы 135 / Пса 135
Псалмы 136 / Пса 136
Псалмы 137 / Пса 137
Псалмы 138 / Пса 138
Псалмы 139 / Пса 139
Псалмы 140 / Пса 140
Псалмы 141 / Пса 141
Псалмы 142 / Пса 142
Псалмы 143 / Пса 143
Псалмы 144 / Пса 144
Псалмы 145 / Пса 145
Псалмы 146 / Пса 146
Псалмы 147 / Пса 147
Псалмы 148 / Пса 148
Псалмы 149 / Пса 149
Псалмы 150 / Пса 150