A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Jean 11
Hasieran bazen Hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta Hitza Jainko zen.
2
Hasieran Jainkoarekin zegoen Hitza.
3
Gauza guztiak beronen bidez egin ziren, eta egindakotik ezer ez da berau gabe egin.
4
Hitzarengan zegoen bizia, eta bizia gizakien argia zen;
5
argi horrek ilunpetan egiten du argi, baina ilunpeek ez zuten onartu.
6
Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena.
7
Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren mezuaren bidez sinets zezaten.
8
Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
9
Hitza zen egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena.
10
Munduan zegoen eta, mundua haren bidez egina izan arren, mundukoek ez zuten onartu.
11
Bere etxera etorri zen, baina beretarrek ez zuten onartu.
12
Onartu zuten guztiei, ordea, berarengan sinesten dutenei, alegia, Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena eman zien.
13
Hauek ez dira giza odolekoak, ezta gizakiaren borondatez sortuak ere, Jainkoarengandik jaioak baizik.
14
Eta Hitza gizon egin zen eta gure artean jarri bizitzen. Ikusi dugu haren Jainko-aintza, Aitarengandik maitasun eta egiaz betea datorren Seme bakarrari dagokion aintza.
15
Joanek beronetaz egin zuen testigantza, oihu eginez: «Honetaz ari nintzen ni, “Nire ondoren datorrena nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen” esan nuenean».
16
Izan ere, guztiok hartu dugu haren betearen betetik, eta maitasuna maitasunaren gain hartu ere.
17
Legea Moisesen bidez eman zen; maitasuna eta egia, berriz, Jesus Mesiasen bidez.
18
Jainkoa ez du inork inoiz ikusi; Aitaren baitan dagoen eta Jainko den Seme bakarrak eman digu haren berri.
19
Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani Jerusalemdik nor zen galdetzera.
20
Hark argi eta garbi aitortu zuen: —Ni ez naiz Mesias.
21
—Orduan, zer? Elias zara? —galdetu zioten. Joanek erantzun: —Ez. —Etortzekoa den profeta zara? Hark erantzun: —Ez.
22
Berriro galdetu zioten: —Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. Zer diozu zeure buruaz?
23
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: —Ni, «Prestatu bidea Jaunari» basamortuan oihuka ari denaren ahotsa naiz.
24
Talde hartako batzuk fariseuak ziren.
25
Hauek galdetu zioten: —Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den profeta ere, nola ari zara bataiatzen?
26
Joanek erantzun zien: —Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat,
27
nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere.
28
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.
29
Biharamunean, Joanek Jesus beregana etortzen ikusi eta esan zuen: «Hona hemen Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatua kentzen duena.
30
Honetaz ari nintzen, “Nire ondoren datorren gizona nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen” esan nuenean.
31
Neuk ere ez nuen ezagutzen; baina ni urez bataiatzera etorri banaiz, bera Israel herriari agerrarazteko izan da».
32
Eta beste hau ere aitortu zuen Joanek: «Espiritua ikusi dut, uso-tankeran, zerutik jaisten, eta honen gainean gelditzen.
33
Neuk ere ez nuen ezagutzen, baina urez bataiatzera bidali ninduenak esan zidan: “Espiritua jaisten eta gizon baten gainean gelditzen ikusiko duzu; huraxe da Espiritu Santuaz bataiatzen duena”.
34
Eta neuk ikusi dut eta aitortzen hauxe dela Jainkoaren Semea».
35
Hurrengo egunean, berriro ere bertan zegoen Joan bere bi ikaslerekin.
36
Jesus handik igarotzen ikusirik, esan zuen: «Hona hemen Jainkoaren Bildotsa».
37
Bi ikasleek, hori entzutean, Jesusi jarraitu zioten.
38
Jesusek, atzera begiratu eta ondoren zetozkiola ikusirik, galdetu zien: —Zeren bila zabiltzate? Haiek erantzun: —Rabbi, non bizi zara? (Rabbik «Maisu» esan nahi du).
39
Jesusek esan zien: —Etorri eta ikusi. Joan, non bizi zen ikusi eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Arratsaldeko laurak aldea zen.
40
Joani entzun eta Jesusi jarraitu zioten bietariko bat Andres zen, Simon Pedroren anaia.
41
Lehenik, bere anaia Simonekin egin zuen topo, eta esan zion: «Mesias aurkitu diagu» (Mesiasek «Kristo» —hau da, Gantzutu— esan nahi du).
42
Eta Jesusengana eraman zuen. Jesusek, begira-begira jarririk, esan zion: «Simon zara zu, Joanen semea, baina aurrerantzean Kefas deituko zara» (Kefasek «Pedro» —hau da, Harkaitz— esan nahi du).
43
Biharamunean, Jesusek Galilearantz joatea erabaki zuen. Felipe aurkitu eta esan zion: «Jarraitu niri».
44
Felipe Betsaidakoa zen, Andres eta Pedroren herrikoa.
45
Felipek Natanael aurkitu zuen, eta esan zion: —Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan aipatu zuten hura aurkitu diagu: Jesus, Joseren semea, Nazaretekoa.
46
Natanaelek esan zion: —Ezer onik atera ote daiteke Nazaretetik? Felipek erantzun zion: —Etorri eta ikusi.
47
Ikusi zuen Jesusek Natanael zetorkiola, eta esan zuen: —Hona benetako israeldar bat, faltsukeriarik gabea.
48
Natanaelek galdetu zion: —Nondik ezagutzen nauzu? Jesusek erantzun: —Felipek deitu aurretik ikusi zintudan pikupean.
49
Natanaelek esan zion: —Maisu, zu Jainkoaren Semea zara, zu Israelgo erregea zara.
50
Jesusek ihardetsi zion: —Pikupean ikusi zintudala esan dizudalako sinesten al duzu? Handiagorik ere ikusiko duzu!
51
Eta gaineratu zuen: —Bene-benetan diotsuet: Zerua irekia ikusiko duzue, eta Jainkoaren aingeruak gora eta behera Gizonaren Semearen gainean.Jean 1:1
Jean 1:2
Jean 1:3
Jean 1:4
Jean 1:5
Jean 1:6
Jean 1:7
Jean 1:8
Jean 1:9
Jean 1:10
Jean 1:11
Jean 1:12
Jean 1:13
Jean 1:14
Jean 1:15
Jean 1:16
Jean 1:17
Jean 1:18
Jean 1:19
Jean 1:20
Jean 1:21
Jean 1:22
Jean 1:23
Jean 1:24
Jean 1:25
Jean 1:26
Jean 1:27
Jean 1:28
Jean 1:29
Jean 1:30
Jean 1:31
Jean 1:32
Jean 1:33
Jean 1:34
Jean 1:35
Jean 1:36
Jean 1:37
Jean 1:38
Jean 1:39
Jean 1:40
Jean 1:41
Jean 1:42
Jean 1:43
Jean 1:44
Jean 1:45
Jean 1:46
Jean 1:47
Jean 1:48
Jean 1:49
Jean 1:50
Jean 1:51


Jean 1 / Jean 1
Jean 2 / Jean 2
Jean 3 / Jean 3
Jean 4 / Jean 4
Jean 5 / Jean 5
Jean 6 / Jean 6
Jean 7 / Jean 7
Jean 8 / Jean 8
Jean 9 / Jean 9
Jean 10 / Jean 10
Jean 11 / Jean 11
Jean 12 / Jean 12
Jean 13 / Jean 13
Jean 14 / Jean 14
Jean 15 / Jean 15
Jean 16 / Jean 16
Jean 17 / Jean 17
Jean 18 / Jean 18
Jean 19 / Jean 19
Jean 20 / Jean 20
Jean 21 / Jean 21