A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Biblia Basque (EAB) 2008

Marc 101
Jesus, handik irtenik, Judeako mugetan sartu zen, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz. Berriro jende-multzo handiak bildu zitzaizkion ondora eta bera, ohi zuen bezala, irakasten hasi zitzaien.
2
Fariseu batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, gizonak bere emaztea uztea zilegi ote zuen galdetu zioten.
3
Hark erantzun zien: — Zer agindu zizuen horretaz Moisesek?
4
Eta haiek: —Moisesek, dibortzio-agiria idatzi eta emaztea uzteko baimena eman zigun.
5
Jesusek esan zien: —Jainkoaren gauzetan itsu zaretelako eman zizuen lege hori Moisesek.
6
Baina, munduaren hasieratik, Jainkoak gizaseme eta emakume egin zituen;
7
horregatik, gizasemeak bere aita-amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio,
8
eta biak bat izango dira. Beraz, aurrerantzean ez dira bi, bat baino.
9
Horrela bada, Jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak aska.
10
Gero, etxean, arazo berari buruz galdegin zioten ikasleek.
11
Jesusek esan zien: —Bere emaztea utzi eta beste bat hartzen duenak adulterio egiten du lehenengoaren aurka;
12
eta bere senarra utzi eta beste bat hartzen duen emakumeak adulterio egiten du era berean.
13
Beste batean, haurrak eraman zizkioten Jesusi, uki zitzan; ikasleek, berriz, haserre egiten zieten.
14
Hori ikustean, Jesus haserretu egin zen eta esan zien: «Utzi haurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute Jainkoa errege.
15
Benetan diotsuet: Jainkoaren erreinua haur batek bezala onartzen ez duena ez da inola ere bertan sartuko».
16
Eta haurtxoak magalean hartu eta bedeinkatu egiten zituen, eskuak ezarriz.
17
Bidean abiatzera zihoala, gizon bat etorri zitzaion lasterka eta, aurrean belaunikaturik, galdetu zion: —Maisu ona, zer egin behar dut betiko bizia ondaretzat jasotzeko?
18
Jesusek erantzun zion: —Zergatik esaten didazu ona? Inor ez da ona Jainkoa besterik.
19
Badakizkizu aginduak: Ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik, ez egin kalterik, ohoratu aita-amak.
20
Hark, orduan: —Maisu, gazte-gaztetandik bete izan dut hori guztia.
21
Jesus maitasunez begira jarri zitzaion eta esan zion: —Gauza bat falta zaizu bakarrik: zoaz, saldu daukazun guztia eta eman behartsuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun; gero, zatoz eta jarraitu niri.
22
Hitz hauek entzutean, ilun jarri zen gizona eta atsekabez joan, ondasun handien jabe baitzen.
23
Inguruan begiratuz, Jesusek esan zien bere ikasleei: —Bai nekez sartuko direla aberatsak Jainkoaren erreinuan!
24
Harriturik utzi zituen ikasleak esaldi honek. Baina Jesusek, berriro ere: —Ene semeok, zaila da benetan Jainkoaren erreinuan sartzea.
25
Orratzaren begitik gamelua igarotzea errazago, aberatsa Jainkoaren erreinuan sartzea baino.
26
Ikasleek, gero eta nahasiago, honela zioten beren artean: —Nor salba daiteke, orduan?
27
Jesusek begira-begira jarri eta esan zien: —Gizakientzat bai ezinezko, baina Jainkoarentzat ez, dena baitezake Jainkoak.
28
Orduan, Pedrok esan zion Jesusi: —Hara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko.
29
Jesusek erantzun: —Benetan diotsuet: Niregatik eta berri onagatik etxea, senideak, ama, aita, seme-alabak eta lurrak uzten dituenak,
30
orain, mundu honetan, ehun halako etxe, senide, ama, seme-alaba eta lur jasoko du, erasoaldiekin batera; eta gero, datorren munduan, betiko bizia.
31
Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.
32
Jerusalemerako bidean gora zihoazen, eta Jesus aurretik. Txunditurik zeuden; jarraitzen ziotenak beldurrez zihoazen. Berriro Hamabiak beregana bildu, eta zer gertatuko zitzaion adierazten hasi zitzaien:
33
«Hara, Jerusalemera igotzen ari gara, eta Gizonaren Semea apaizburuen eta lege-maisuen eskuetara emango dute; heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren eskuetara emango;
34
hauek iseka egingo diote eta listua botako, zigortu eta hil egingo; baina handik hiru egunera piztu egingo da».
35
Santiago eta Joanek, Zebedeoren semeek, Jesusengana hurbildu eta esan zioten: —Maisu, eskatuko dizuguna zuk ematea nahi genuke.
36
Jesusek galdetu zien: —Zer nahi duzue, bada, niregandik?
37
Eta haiek: —Zu zeure aintzara heltzean, bata zure eskuinean eta bestea ezkerrean jar gaitezela.
38
Jesusek esan zien: —Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza al zarete nik edan behar dudan edari saminetik edateko, edo nik murgildu behar dudan uretan murgiltzeko?
39
—Bai, gauza gara —esan zioten. Jesusek, orduan: —Nik edan behar dudan edari saminetik, bai, edango duzue, baita nik murgildu behar dudan uretan murgilduko ere;
40
baina nire eskuin-ezkerretan eseri ahal izate hori, ez dago nire esku inori ematea; Jainkoak norentzat prestatua duen, hari emango zaio.
41
Beste hamarrak, hori entzutean, Santiago eta Joanen aurka haserre jarri ziren.
42
Jesusek dei egin eta esan zien: «Dakizuenez, herrien buruzagi direnek menpean hartzen dituzte herriak, eta handi-mandiek beren agintea ezartzen diete.
43
Zuen artean, ordea, ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari.
44
Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi.
45
Zeren Gizonaren Semea ere ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordainsaritzat ematera».
46
Jerikora iritsi ziren. Eta Jesus bere ikasleekin eta jendetza handiarekin hiritik irteterakoan, Bartimeo itsua, Timeoren semea, eskean zegoen bide-ertzean eserita.
47
Jesus Nazaretarra zela jakitean, oihuka hasi zen: —Daviden Semea, Jesus, erruki zakizkit!
48
Askok gogor egiten zioten, isilarazteko; baina hark areago oihu: —Daviden Semea, erruki zakizkit!
49
Jesusek gelditu eta hari dei egiteko agindu zuen. Dei egin zioten itsuari, esanez: —Izan bihotz! Jaiki, deika ari zaik.
50
Bere soingainekoa jaurtiz, salto batean zutitu eta Jesusengana joan zen.
51
Jesusek galdegin zion: —Zer nahi duzu niregandik? Itsuak erantzun: —Berriro ikustea, Jauna.
52
Jesusek esan zion: —Zoaz, zeure sinesmenak sendatu zaitu. Une berean ikusmena etorri zitzaion berriro, eta Jesusen ondoren zihoan bidean.Marc 10:1
Marc 10:2
Marc 10:3
Marc 10:4
Marc 10:5
Marc 10:6
Marc 10:7
Marc 10:8
Marc 10:9
Marc 10:10
Marc 10:11
Marc 10:12
Marc 10:13
Marc 10:14
Marc 10:15
Marc 10:16
Marc 10:17
Marc 10:18
Marc 10:19
Marc 10:20
Marc 10:21
Marc 10:22
Marc 10:23
Marc 10:24
Marc 10:25
Marc 10:26
Marc 10:27
Marc 10:28
Marc 10:29
Marc 10:30
Marc 10:31
Marc 10:32
Marc 10:33
Marc 10:34
Marc 10:35
Marc 10:36
Marc 10:37
Marc 10:38
Marc 10:39
Marc 10:40
Marc 10:41
Marc 10:42
Marc 10:43
Marc 10:44
Marc 10:45
Marc 10:46
Marc 10:47
Marc 10:48
Marc 10:49
Marc 10:50
Marc 10:51
Marc 10:52


Marc 1 / Marc 1
Marc 2 / Marc 2
Marc 3 / Marc 3
Marc 4 / Marc 4
Marc 5 / Marc 5
Marc 6 / Marc 6
Marc 7 / Marc 7
Marc 8 / Marc 8
Marc 9 / Marc 9
Marc 10 / Marc 10
Marc 11 / Marc 11
Marc 12 / Marc 12
Marc 13 / Marc 13
Marc 14 / Marc 14
Marc 15 / Marc 15
Marc 16 / Marc 16