A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

2 Timoteo 41
Diosan nayrakatapana, uqhamarac Tatit Jesucriston nayrakatapana, cawquïritejj jutcani mä jach'a reyjama jiwatanacaru jaquirinacaru taripañataqui ucan nayrakatapanwa wal ewjjt'sma.
2
Tatitun arunacap parlam; waquisqui ucqhasa, jan waquisqui ucqhas parlapunim. Amuyt'ayam, ewjjt'araquim, ewjjanacs churaraquim, take llamp'u chuymampi yatichasa.
3
Niya purininiwa cunapachatejj jakenacajj jan asqui yatichäwinac catokañ munapcani uca urunacajja; ucampis jupanacan munañanacaparjamaquiw walja yatichirinac thakapjjani, cunjämtejj jupanacajj yatichayasiñ munapjje uc ist'añataquiqui.
4
Cheka arunacataquejj mayswa uñtapjjani, ucat sipana c'ari arunacaruw ist'apjjani.
5
Ucampis jumajj take amuyt'añampipuni saram, t'akhesiñanac mutusina, khespiyasiñ arunac parlañaru uchasiraquim, lurañanacamjja sumrac phokham.
6
Nayajj niyaw sacrificiot loktatäñataquëjjta; jiwañajjaw jac'achasinjjaraqui.
7
Nayajj suma nuwasïwjja nuwastwa, tucuyäwcamaw jalaracta, iyawsañsti janiraquiw chhakaycti.
8
Jichhajj suma coronaw suyasquitu, qhä urunwa chekapar uñjir Tatitojj churitani, cawquïritejj chekap taripirïqui ucajja. Janiw naya saparuquiti churquitani, jan ucasti take qhitinacatejj munasiñampi Tatitun jutañap suyt'asipqui ucanacarojj churaraquiniwa.
9
Cunjämatsa nayar uñjirejj janc'aqui jutam.
10
Demas satajj jaytanucuwayjjetuwa, jupasti aca oraken yänacaparuw juc'ampi munäna, ucatwa Tesalónica marcaru sarawayjje. Crescentejj Galaciaruraquiw sarjje. Titosti Dalmacia ucsaruw sarawayjjaraqui.
11
Lucasaquiw nayampïsqui. Marcosaru thaktam ucatsti jumamp chica irpanim, irnakäwejjanjja nayarojj yanapitaniwa.
12
Tiquicorojj Efeso marcaruw qhitjjta.
13
Jutcäta ucqhajja, abrigojj apanirapitäta, Troas marcana Carpon utapan jaytatäsquiwa, uqhamarac libronacajjsa apanirapitäta, ucampi papelanacajj janipuniw armanirapitätati.
14
Herreröquis uca Alejandrojj sinti jan walinacwa lurawayitu; Tatituw juparojj uñjascani cuntejj nayarojj lurquitu ucatjja.
15
Uca jaketjja jumajj amuyasim, jupasti jiwasan yatichäwinacas contraw sarti.
16
Cunapachatejj nayrakat arsuscäyätjja autoridadanacan nayrakatapana ucqhajja, janiw qhitis yanapt'quituti; takeniw jaytanucupjjetu. Ucampis janic Diosajj jupanacar juchañchcpati.
17
Ucampis Tatituwa yanapitu, ch'am churaraquitu, uqhamat khespiyasiñ arunac parlañajjataqui, qhitinacatejj Tatitur jan uñt'apqui uca jakenacan ist'apjjañapataqui. Uqhamwa Tatitojj leonan lacapat khespiyitu.
18
Tatituw take jan walit khespiyasquitani, uqhamarac alajjpach reinopataquiw imaraquitani. ¡Jach'añchatäpan jupajj wiñayan wiñayapataqui! Uqhamäpan.
19
Aruntarapita Priscaru Aquilampiru, uqhamarac Onesiforon familiaparusa.
20
Erasto jilatajj Corinto marcaruw kheparjje, Trófimo jilatarusti Mileto marcaruw usut jaytaniwayta.
21
Janïra juyphi horasäquipan jutam. Eubulo, Pudente ucanacajj aruntanipjjtamwa, uqhamarac Linosa, Claudia cullacasa, uqhamarac takpach jilatanacasa.
22
Tatit Jesucristojj jumampipunïpan, uqhamarac Diosajj qhuyapayasiñapjja churpan take jumanacjjaru.2 Timoteo 4:1
2 Timoteo 4:2
2 Timoteo 4:3
2 Timoteo 4:4
2 Timoteo 4:5
2 Timoteo 4:6
2 Timoteo 4:7
2 Timoteo 4:8
2 Timoteo 4:9
2 Timoteo 4:10
2 Timoteo 4:11
2 Timoteo 4:12
2 Timoteo 4:13
2 Timoteo 4:14
2 Timoteo 4:15
2 Timoteo 4:16
2 Timoteo 4:17
2 Timoteo 4:18
2 Timoteo 4:19
2 Timoteo 4:20
2 Timoteo 4:21
2 Timoteo 4:22


2 Timoteo 1 / 2Ti 1
2 Timoteo 2 / 2Ti 2
2 Timoteo 3 / 2Ti 3
2 Timoteo 4 / 2Ti 4