A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Hechos 191
Apolosan Corinto marcancañapcamasti, Pablojj kollu tokenac pasasinwa Éfeso marcar puri. Ucansti mä kawkha iyawsirinacaruw jicjjataraquïna.
2
Ucatsti jupanacarojj jisct'änwa: —Tatitur iyawsapcta ucqhajja ¿jumanacajj Kollan Ajayjja catokapjjtati? —sasa. Jupanacasti sapjjänwa: —Janiw ist'apjjerïcti Kollan Ajayun utjatapsa —sasa.
3
Pablosti ucjjarojj jupanacarojj jisct'araquïnwa: —¿Cuna cast bautismrac uqhamasti catokapjjtasti? —sasa. Jupanacasti sapjjaraquïnwa: —Juanan bautismopacwa catokapjjta —sasa.
4
Pablosti sänwa: —Juanajj jakenacarojj bautisänwa juchanacapat arrepientisipjjatapata. Jupanacarusti saraquïnwa: ‘Nayan khepajj mayniw jutani, ucaruw iyawsapjjäta.’ Ucasti Cristo Jesusawa —sasa.
5
Uc ist'asinsti, Tatit Jesusan sutiparuw bautisasjjapjjäna.
6
Cunapachatejj Pablojj amparapamp jupanacjjar lokjjati ucqhaw Kollan Ajayojj jupanacjjar jutäna. Ucatsti jupanacajj jan uñt'at arunacwa parlapjjäna, Diosan arunacapsa yatiyapjjaraquïna.
7
Jupanacasti niya tunca payan chachanacjamänwa.
8
Ucatsti quimsa phajjsiw Pablojj sinagogar saräna. Ucansti jan ajjsarasaw Diosan arunacap jakenacar parläna, Diosan reinopat amuyt'ayasa.
9
Ucampis yakhepanacajj chuymanacap kalarayasisinjja, janiw iyawsañ munapcänti, jan ucasti jakenacan nayrakatapanjja evangelio contraw jan walinac parlapjjäna. Uqham uñjasinwa Pablojj jupanacatjja jithektawayjje. Iyawsirinacarusti jupamp chicwa irpjjaraqui. Ucatsti sapüruraquiw Pablojj Tirano jaken utapan Diosan arunacap parläna.
10
Jupasti ucanjja pä maraw uqham parläna. Uqhamatwa take Asia token jaquirinacajj Tatit Jesusan arunacap ist'apjjäna, judionacasa jan judiöpqui ucanacasa.
11
Diosasti Pablo tokew jach'a milagronac luräna.
12
Jakenacasti Pablon pañuelopsa isinacapsa usutanacan ucaruw apapjjäna. Usutanacasti uqhamatwa waliptjjapjjäna. Uqhamaraquiw ñankha ajayunacas jupanacatjj mistjjaraquïna.
13
Ucampis yakhep judionacaw utjäna, marcat marca sariri. Ucanacasti ñankha ajayunacwa jakenacat alissupjjerïna. Jupanacasti Tatit Jesusan sutip aytasisaw ñankha ajayunacar alissuñ munapjjäna, aqham sasa —“¡Qhitittï Pablojj parlqui uca Jesusan sutiparuw sapjjsma: Mistupjjam!” sasa.
14
Sacerdotenac taypinsti mä jilïriw utjäna, Esceva sata. Uca chachasti pakallk yokanacanïnwa, ucanacaw uqham lurapjjäna.
15
Ucampis ñankha ajayojj jupanacarojj sänwa: “Nayajj Jesusarojj uñt'twa, uqhamarac Pablorusa. Jumanacasti ¿qhitïpjjaractasti?” sasa.
16
Uqham sasaw ñankha ajayun mantat chachajj jupanacar thokcatäna, ucatsti wali ch'amampiw jupanacarojj nuwanokäna. Uqham nuwjatasti, sinti usuchjataraquiw jupanacajj k'alalpach uca jaken utapatjja jaltjjapjjäna.
17
Éfeso marcanquirinacasti takeniw ucjja yatipjjäna, judionacas jan judiöpquis ucanacasa, ucat jupanacajj wal ajjsarapjjäna. Uqhamatwa Tatitun sutipajj wali jach'achatänjja.
18
Walja iyawsirinacaraquiw jutasin take jan wali luratanacap arsusipjjäna.
19
Qhitinacatejj laykäpcäna ucanacajja libronacap apanisinwa takenin nayrakatapan ninar phichantapjje. Uca libronacasti wali jila alanïnwa. Jakenacajj sapjjänwa: “Alapajj mä pheska tunc warank kollkjamäpachaw” sasa.
20
Uqhamatwa Tatitun arunacapajj juc'ampi parlatäna, ch'amamp uñacht'ayasa.
21
Ucanac khepatsti Pablojj Macedonia, Acaya tokenaca uñjt'aniñwa amtäna, ucatsti Jerusalenar sarjjañataquiraquiw jupajj säna: “Jerusalenar sarjjatatsti, Roma marcar sarañajjaraquiwa” sasa.
22
Jupasti pani yanapt'irinacaparuw nayrakat Macedonia marcarojj qhitäna, ucanacasti Timoteompi, Erastompïnwa. Pablosti mä kawkha urunacampiw Asian kheparäna.
23
Ucürunacansti mä ch'ajjwaw utjäna, Tatitun thaquipjjata.
24
Mä chachaw utjäna, Demetrio sutini. Jupasti kollketa jisc'a templonac lurirïna, Diana diosan templopar uñtata. Uqham lurasinsti jupamp chic irnakerinacarojj wal kollkenchäna. Uca Demetriopï uca ch'ajjwanac utjañapataquejj juchanïnjja.
25
Jupasti take jupamp chic irnakerinacaruw jawsthapiyi, uqhamarac yakha jupanacjam luririnacamp cuna. Jupanacarusti saraquïnwa: —Tatanaca, jiwasajj aca luratasampejjay sum jacasipjjstanjja.
26
Jichhasti jumanacajj uñjapjjtawa, ist'apjjaractawa cunjämtï aca Pablo jakejj sarnakasqui: ‘Jaken lurat diosanacajj janiw cheka Diosäquiti’ sasa ucjja. Uqham sasaw jupajj walja jakenacarojj mayjt'ayäna, uca pachpa Éfeso marcansa, uqhamarac niya takpach Asia tokenquirinacarusa.
27
Ucasti janiw walïquiti. Uqhamatjja aljasiñanacasaw aynacht'aspa. Uca pachparaquiw Diana diosan jach'a cancañapajj jan yäkatäjjaraquispati. Jichhacamajj juparojj take Asianquirinacasa uqhamarac orakpachansa yupaychasipquiwa —sasa.
28
Uc ist'asinsti jakenacajj wal colerasipjjäna. Ucatsti jach'atwa art'apjjäna. “¡Jacpan Diana, Efesonquirinacan diosapajj jach'awa sasa!.”
29
Uqhamatwa marcpachan mayjt'asiñajj utjäna. Ucatsti Gayompiru, Aristarcompiruw catuntapjjäna. Ucanacajj Macedonianquir chachanacänwa. Jupanacasti Pablomp chicaw jutapjjaraquïna. Jakenacasti jupanacar catuntasinjja katatipjjewa marcan tantachasïwi utapcama.
30
Pablosti uc yatisinjja, marcanquir jakenacamp parliriw utarojj mantañ munaraquïna, ucampis iyawsirinacajj juparojj jan mantañapataquiw jarc'apjjäna.
31
Uqhamaraquiw Asianquir yakhep autoridadanacajj juparojj ewjjt'awayapjje: “Janiw waquisquiti uca tantachasïwir sarañamajja” sasa. Uca autoridadanacajj Pablon amigonacapänwa.
32
Ucchañcamasti uca tantachasïwinjja jakenacajj wal ch'ajjwapjjäna. Mayninacajj mayjwa arsupjjäna, yakhanacasti yakharac arsupjjaraquïna. Jil pach jakesti janiw cunatac aywthapitapsa yatipcaraquïnti.
33
Judionacajj Alejandro sutin chacharuw nayräjjar nucsupjje. Jupasti ampar aytasaw jakenacar amuct'ayañ munäna, jupanacar arjjatañataqui takenin nayrakatapana.
34
Jakenacasti jupan judiötap yatisinjja, juc'ampiw arnakapjjäna: “¡Jacpan Diana, Efesonquirinacan diosapa!” sasajj niya pä horjamaw arnakasipjjäna.
35
Ucatsti Éfeso marcan secretariopajj jakenacaru amuct'ayasinjja sänwa: “Efesonquir tatanaca, take jakew yatipjje Éfeso marcajj Diana diosan templop uñjirïtapjja. Acaruraquipï mä jupar uñtatajj alajjpachat jalaktanejja.
36
Takeniw ac yatipjjejja. Uqhamasti jan juc'amp colerasipjjamti. Janirac cuns lurapjjamti, jan sum yatjjatcasinjja.
37
Irpanipctas uca jakenacasti janiw qhitirus cuna ñankhsa lurapquiti. Janiraquiw jumanacan Diana diosamatsa jan wal parlapcaraquiti.
38
Ucampis Demetrion cuna quejapas utjchejja, uqhamarac qhitinacatejj jupamp chic irnakapquis ucanacansa, uca queja uñjañataquejj juesanacaw utji. Uca autoridadanacaruw jupanacajj quejasipjjañapa, uqhamat sapa maynis arsusipjjañapataqui.
39
Jumanacan amtäwinacamatejj yakhäscchejja, yakha suma tantachäwinwa ucajj suma amuyt'atäñapajja.
40
Jichhajj niyaquitejj aqham ch'ajjwancstanjja, janiw walt'csnati. Juchañchistaspaw jilïrinac contras sayt'csnas uqhama. Jupanacatejj jisct'istaspa ucapachajja, janiw cun saña puedcsnati” sasa.
41
Take acanac arsutatsti, jupajj uca tantachäwjja tuct'ayjjänwa.Hechos 19:1
Hechos 19:2
Hechos 19:3
Hechos 19:4
Hechos 19:5
Hechos 19:6
Hechos 19:7
Hechos 19:8
Hechos 19:9
Hechos 19:10
Hechos 19:11
Hechos 19:12
Hechos 19:13
Hechos 19:14
Hechos 19:15
Hechos 19:16
Hechos 19:17
Hechos 19:18
Hechos 19:19
Hechos 19:20
Hechos 19:21
Hechos 19:22
Hechos 19:23
Hechos 19:24
Hechos 19:25
Hechos 19:26
Hechos 19:27
Hechos 19:28
Hechos 19:29
Hechos 19:30
Hechos 19:31
Hechos 19:32
Hechos 19:33
Hechos 19:34
Hechos 19:35
Hechos 19:36
Hechos 19:37
Hechos 19:38
Hechos 19:39
Hechos 19:40
Hechos 19:41


Hechos 1 / Hec 1
Hechos 2 / Hec 2
Hechos 3 / Hec 3
Hechos 4 / Hec 4
Hechos 5 / Hec 5
Hechos 6 / Hec 6
Hechos 7 / Hec 7
Hechos 8 / Hec 8
Hechos 9 / Hec 9
Hechos 10 / Hec 10
Hechos 11 / Hec 11
Hechos 12 / Hec 12
Hechos 13 / Hec 13
Hechos 14 / Hec 14
Hechos 15 / Hec 15
Hechos 16 / Hec 16
Hechos 17 / Hec 17
Hechos 18 / Hec 18
Hechos 19 / Hec 19
Hechos 20 / Hec 20
Hechos 21 / Hec 21
Hechos 22 / Hec 22
Hechos 23 / Hec 23
Hechos 24 / Hec 24
Hechos 25 / Hec 25
Hechos 26 / Hec 26
Hechos 27 / Hec 27
Hechos 28 / Hec 28