English
A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Lucas 3
1
Tiberio sat emperadorajj niya tunca pheskan mara marca apnakascän ucqhajja, Poncio Pilatojj Judea marca apnakaraquïna, Herodesasti apnakaraquïnwa Galilea, Felipe jilapasti Iturea marcampi Traconite marcamppacha apnakaraquïna, Lisaniasasti Abilinia marca apnakaraquïna.
2
Anás, Caifás jupanacajj jilïr sacerdotenacäpcäna, ucapachaw Diosajj Juanarojj wasaran parläna, Juanasti Zacariasan yokapänwa.
3
Juanasti Jordán jawira thiyanacsti k'al muytäna, jakenacaru: “Bautisasipjjam, jan wali luräwinacamatsti arrepientisipjjam, juchanacamajj perdonatäñapataqui” sasa.
4
Acasti lurasïnwa cunjämatejj Isaías profetajj kellkawaycatayna uqhamarjama: “Wasaran mä chekat maynin art'asitapaw ist'asi: ‘Tatitun thaquip waquichapjjam; chekäqui uca thacjja jist'arapjjaraquim.
5
Take p'iyanacasa phokhantatäniwa, take kollunacasa, lomanacasa pampachatäniwa, uqhamaraquiw muyu muyu thaquinacas chekachatäniwa, moko moko thaquinacasa qhusqhachatäniwa.
6
Ucatsti take orakpacharaquiw Diosajj churqui uca khespiyasiñ uñjapjjani’ ” sasa.
7
Cunapachatï jakenacajj Juanampi bautisayasiri mistunipcän ucqhajja, Juanajj jupanacarojj sänwa: —¡Catari casta jan wali jakenaca! ¿Qhitiraqui jumanacarusti yatichapjjtamsti Diosan jach'a colerasiñapat jaltañsti?
8
Sum sarnakapjjam, jumanacan arrepientisitanacamjja khanpacha uñacht'ayapjjañamataqui. Ucatsti janirac jumanaccamajj sapjjamti: ‘Nanacajj Abrahaman wawanacapäpjjtwa’ sasa. Sapjjaracsmawa, Diosajj aca kalanacatsa Abrahaman wawanacapjja sartayaquispawa.
9
Jichhasti hachajja niyaraquiw kokanaca phat'suñataqui uscuta, take jan suma achur kokajja phat'sutawa ucatsti ninar phichantatawa —sasa.
10
Ucatwa jakenacajj juparu jisct'apjjaraquïna: —Uqhamajj ¿cuns lurapjjäjja? —sasa.
11
Juanasti jupanacarojj saraquïnwa: —Qhititejj pä camisanïqui ucajj mayjja jan camisaniru churjjañapawa; qhititejj mank'añanïqui ucajj jan mank'añanïqui ucamp mank'asiñapawa.
12
Uqhamaraquiw yakhep impuesto cobriri jakenacajj jutapjjaraquïna bautisayasiñataqui, ucat Juanaru jisct'apjjäna: —Yatichiri, ¿cuns nanacajj lurapjjäjja? —sasa.
13
Juanasti jupanacarojj sänwa: —Cuntejj leyejj sisqui ucat juc'ampjja jan cobrapjjamti —sasa.
14
Uqhamaraquiw yakhep soldadonacajj jisct'apjjäna: —Nanacasti, ¿cuns lurapjjaraquëjja? —sasa. Jupasti saraquïnwa: —Jan qhitirus cunsa aparapjjamti, nuwampisa, ni c'arintasasa cuntejj jan lurqui ucatjja. Jumanacasti pagonacamampejj cusisitaquïpjjam.
15
Jakesti: “Inas Juanajj Cristöchi” sasaw wal suyt'asipcäna.
16
Juanasti takeruw saraqui: —Nayajj chekpachan umampiw bautisapjjsma, ucampis mayni jutqui ucajja Kollan Ajayumpi, ninampiraquiw bautisapjjätam. Jupajj nayat sipans juc'amp ch'amaniwa, nayasti janiraquiw asquïcti wisqhu t'isnup jararañataquisa.
17
Jupasti niya wayrachayiri ayt'ataraquiwa jipit trigo k'omachañataquejja. Trigsti pirwaruw apthapini, ucampis jipjja jan jiwarir ninaruw phichantani —sasa.
18
Uqham yakha walja ewjjanacampi churasinwa Bautisiri Juanajj suma yatiyäwinacjja jakerojj yatiyäna.
19
Ucjjarusti Herodes marca apnakerejj juchañchataraquïnwa jupan Felipe jilapan Herodías warmipamp warmt'asitapata, uqhamarac yakha jan wali luratanacapampita.
20
Herodesasti jupar ist'camayajja, mä jan walimp lurascaquïnwa: Juanarojj carcelaruw apantayaraquïna.
21
Juanajj take jakeru bautisascäna ucapachajja, Jesusajj bautisataraquïnwa; ucatsti jupa oración lurquïpanwa alajjpachajj jist'artäna.
22
Kollan Ajayuwa jupjjaru sarakaniraquïna khanpacha mä palomar uñtata, ucatsti mä aruw alajjpachat ist'asïna: “Jumätaw nayan munat Wawajjajja, cawquïrirutejj nayajj ajlliscta ucajja.”
23
Jesusajj quimsa tunca maranjamänwa, lurañap kalltcäna ucqhajja. Amuyatatjja jupajj Josean yokapänwa. Joseasti Elí chachan yokapänwa,
24
Elisti Matatan yokapänwa, Matatasti Levin yokapänwa, Levisti Melquin yokapänwa, Melquisti Janan yokapänwa, Janasti Josean yokapänwa,
25
Joseasti Matatiasan yokapänwa, Matatiasasti Amosan yokapänwa, Amosasti Nahuman yokapänwa, Nahumasti Eslin yokapänwa, Eslisti Nagain yokapänwa, Nagaiasti Maatan yokapänwa.
26
Maatasti Matatiasan yokapänwa, Matatiasasti Semeian yokapänwa Semeiasti Josean yokapänwa, Joseasti Judan yokapänwa,
27
Judasti Joanán yokapänwa, Joanasti Resan yokapänwa, Resasti Zorobabelan yokapänwa, Zorobabelasti Salatielan yokapänwa, Salatielasti Nerin yokapänwa,
28
Neristi Melquin yokapänwa, Melquisti Adin yokapänwa, Adisti Cosaman yokapänwa, Cosamasti Elmodaman yokapänwa, Elmodamasti Erin yokapänwa,
29
Eristi Jesusan yokapänwa, Jesusasti Eliezerin yokapänwa, Eliezeristi Joriman yokapänwa, Jorimasti Matatan yokapänwa,
30
Matatasti Levin yokapänwa, Levisti Simeonan yokapänwa, Simeonasti Judan yokapänwa, Judasti Josean yokapänwa, Joseasti Jonaman yokapänwa, Jonamasti Eliaquiman yokapänwa,
31
Eliaquimasti Melean yokapänwa, Meleasti Menan yokapänwa, Menasti Matatan yokapänwa, Matatasti Natanan yokapänwa,
32
Natanasti Davidan yokapänwa, Davidasti Isaian yokapänwa, Isaiasti Obedan yokapänwa, Obedasti Boozan yokapänwa, Boozasti Salan yokapänwa, Salasti Naasonan yokapänwa,
33
Naasonasti Aminadaban yokapänwa, Aminadabasti Adminan yokapänwa, Adminasti Arnin yokapänwa, Arnisti Esroman yokapänwa, Esromasti Faresan yokapänwa, Faresasti Judan yokapänwa,
34
Judasti Jacobon yokapänwa, Jacobosti Isaacan yokapänwa, Isaacasti Abrahaman yokapänwa, Abrahamasti Taren yokapänwa, Taresti Nacoran yokapänwa,
35
Nacorasti Serugan yokapänwa, Serugasti Ragaun yokapänwa, Ragausti Pelegan yokapänwa, Pelegasti Heberan yokapänwa, Heberasti Salan yokapänwa,
36
Salasti Cainanan yokapänwa, Cainanasti Arfaxadan yokapänwa, Arfaxadasti Seman yokapänwa, Semasti Noen yokapänwa, Noesti Lamecan yokapänwa,
37
Lamecasti Matusalenan yokapänwa, Matusalenasti Enocon yokapänwa, Enocosti Jaredan yokapänwa, Jaredasti Mahalaleelan yokapänwa, Mahalaleelasti Cainanan yokapänwa, Cainanasti Enosan yokapänwa,
38
Enosasti Setan yokapänwa, Setasti Adanan yokapänwa, Adanasti Diosan wawapänwa.