A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Éxodo 221
“Qhititejj mä vacsa, jan ucajj mä ovejsa lunthatasin qharsuni, jan ucajj aljanisa ucajja pagañapawa vacatjja pheska vacanaca, ovejatsti pusi ovejanaca.
2
“Ucampis lunthatarutejj lunthatasquir catjasina nuwjas jiwayapjjani ucajja jiwayirejj janiw juchañchatäcaniti.
3
Ucampis urutejj jiwayani ucajja, jiwayirejj juchañchatäniwa. “Ucatsti lunthatajj pagañapawa cunanactejj lunthatqui ucanacata. Ucampis jan kollkenïcchiti pagañataqui ucajja, waquisiwa lunthatajj aljatäñapa uqhamata lunthatqui uca yänacan alapa pagatäñapataqui.
4
“Ucampis lunthatat uywatejj jacquirpach amparapan jicjjatatäni ucajja pagañapawa mä uqhampi vacatsa, asnotsa, ovejatsa.
5
“Uqhamarac qhititejj uywanacap ananucusina maynina pasto jarc'ataparusa, jan ucajja yapuparusa mank'suychi ucajja, uywanejj waquisiwa pagañapa suma pastopampi jan ucajj yapupampisa.
6
“Uqhamarac qhititejj nina phichhasina maynin orakepanquir pastonaca, trigo callchanacsa, jan ucajj trigo yapsa naqhantaychi ucajja, uca nina phichhir jakejja pagañapawa cunanactejj ninajj naqhantqui ucanacatjja.
7
“Qhititejj mayni masiparu kollkepsa, jila alani yänacapsa catuyaschi imarapiñapataqui, ucampis lunthatatejj uca imir jaken utapat uca yänac lunthatchi, ucatsti lunthatatejj catjatächi ucajja pagañapawa.
8
Ucampis lunthatarutejj jan jicjjatapcani ucajja utanejj jilïri jakenacan ucaruw irpañapa, ucanwa jupajj khana arsuñapa masipajj catuyasqui uca yänacarojj janipunit llamct'qui, ni uñjcaraquisa lunthatirjja uca.
9
“Uqhamarac cunanactejj engañasipcani mä vacatsa, mä asnotsa, mä ovejatsa, cuna isinacatsa, jan ucajj cuna yänacas chhakchi; ucatsti maynitejj sischi acajj nayanquituwa sasa, ucapachajja uca pani jakenacajj jilïri jakenacan ucaru irpatäñapawa, ucatsti qhititejj juchanïcani ucajja maynirojj mä uqhampi pagañapawa.
10
“Uca quipcarac maynitejj masiparu catuyascchi asnsa, vacsa, ovejsa, jan ucajj cuna uywsa; ucatsti uca uywatejj jiwjjchi, usuchjatächisa, jan ucajj lunthatas lunthatchi, ucatsti jan qhitisa uñjcchiti ucajja,
11
uywanac catuyatäqui uca jakejja Tatitun sutiparuw juramento lurañapa, masipajj catuyasqui uca uywa jan imantatapa, ni uñjatapatsa. Ucampis uywanejj arunacaparojj iyawsañaparaquiwa, ucatsti maynejja janiw cunsa pagañapäquiti.
12
Ucampis jupan uñjcatatejj uca uywa lunthatapjjchi ucajja, uywanirojj pagañapawa.
13
Uqhamarac mä uywarutejj montenquir khoru animalajj catusa mank'antchi ucajja, uca jiwat animal jilt'jja apaniñapawa uñjjatañataqui, uqhamata jani pagañataqui.
14
“Uqhamarac qhititejj cuna uywa mayt'aschi, ucatsti uca uywatejj jan dueñopans uñjata jiwayatächi, jan ucajj usuchjatächisa ucajja, mayt'asirejja dueñoparojj pagañapawa.
15
Ucampis dueñopatejj ucancascchïna ucajja janiw cunsa pagañapäquiti. Jan ucasti arrendjatächi ucajja arrendocwa pagañapajja.
16
“Qhititejj jan chacha uñt'iri mä soltera tawakoru jan parlatäquipana burlasis warmiscchini ucajja waquisiwa uca tawakon awquiparu pagañapa, ucatsti uca tawakompiraquiw casarasiñapajja.
17
Ucampis tawakon awquipatejj jan uca waynampi casarasiñapa muncchini ucajja waquisiwa uca waynajj pagañapa kawkhtejj jan chacha uñt'iri tawakorojj pagañajj waquisqui uqhamarjama.
18
“Laykanacasti jiwayatäñapawa.
19
“Qhititejj mä uywampi k'añusqui ucajja jiwañapawa.
20
“Qhititejj yakha diosanacaru sacrificio loktascchi, Tatituru loktañat sipansa ucajja jiwañapawa.
21
“Jaya marcanquir jakerusti janiw nuwätati, ni llaquisiyätasa, jumanacasti uca quipca jaya marcanquir jakenacäpjjaraquiyätawa Egipto marcanjja.
22
“Janiw jan walinac lurasina t'akhesiyapjjätati viudanacarusa, ni wajchanacarusa,
23
jumanacatejj t'akhesiyapjjäta ucajja jupanacajj nayaruw arnakasipjjetani, ucatsti nayajj jupanacan arnakasitanacapjja ist'äwa.
24
Ucatsti nayajj coleratajja, jumanacarojj espadampcamaw jiwarayapjjäma, ucatjja uca quipcaraquiw warminacamasa viudanaca, uqhamarac wawanacamas wajchanaca kheparapjjani.
25
“Kollktejj mayt'äta marcajjanquir mä pobre jakejj jumampi jacqui ucaru, ucatsti janiw jumajj kollke mayt'irjama tucütati, ni interesanacsa mayiraquïtati.
26
Ucampis uca kollke mayt'asir jaketejj isipa jaytawayätam ucajja jumajj inti jalantarojj cutt'ayanjjätawa uca isipjja.
27
Uca isipaquiw utji thayata jarct'asiñataquejja. Jan cutt'ayancasma ucajja, ¿cunampis iquispajja? Ucat jupatejj nayaru arnakasitaspa ucajja ist'iristwa arnakasitanacapjja, nayasti qhuyapayasirïtwa.
28
“Janiw Dios contrajj jan walinac parlätati, uqhamarac marcaman apnakqui uca jilïrirusa janiw maldiciraquïtasa.
29
“Janiw khept'ätati nayatac ofrendanac apaniñjja take cosechanacamata, take vinonacamata. “Jilïr wawamjja nayaruw catuyjjaraquïtata,
30
uca quipcaraquiwa vacanacamana, ovejanacaman nayrïr kallunacapsa nayar catuyjjetäta. Aca uywanacaman kallunacapasti wawachatatjja pakallko uruwa taycapampïscañapa, ucatsti quimsakallko urunwa nayaru churjjetäta.
31
“Ucampis jumanacajja nayar loktasit jakenacäpjjätawa, uca laycusti janiw mank'apjjätati pampanquir animalanacan tucjat aychjja, jan ucasti anunacaruw uca aychjja liwjjaruyjjapjjäta.Éxodo 22:1
Éxodo 22:2
Éxodo 22:3
Éxodo 22:4
Éxodo 22:5
Éxodo 22:6
Éxodo 22:7
Éxodo 22:8
Éxodo 22:9
Éxodo 22:10
Éxodo 22:11
Éxodo 22:12
Éxodo 22:13
Éxodo 22:14
Éxodo 22:15
Éxodo 22:16
Éxodo 22:17
Éxodo 22:18
Éxodo 22:19
Éxodo 22:20
Éxodo 22:21
Éxodo 22:22
Éxodo 22:23
Éxodo 22:24
Éxodo 22:25
Éxodo 22:26
Éxodo 22:27
Éxodo 22:28
Éxodo 22:29
Éxodo 22:30
Éxodo 22:31


Éxodo 1 / Éxo 1
Éxodo 2 / Éxo 2
Éxodo 3 / Éxo 3
Éxodo 4 / Éxo 4
Éxodo 5 / Éxo 5
Éxodo 6 / Éxo 6
Éxodo 7 / Éxo 7
Éxodo 8 / Éxo 8
Éxodo 9 / Éxo 9
Éxodo 10 / Éxo 10
Éxodo 11 / Éxo 11
Éxodo 12 / Éxo 12
Éxodo 13 / Éxo 13
Éxodo 14 / Éxo 14
Éxodo 15 / Éxo 15
Éxodo 16 / Éxo 16
Éxodo 17 / Éxo 17
Éxodo 18 / Éxo 18
Éxodo 19 / Éxo 19
Éxodo 20 / Éxo 20
Éxodo 21 / Éxo 21
Éxodo 22 / Éxo 22
Éxodo 23 / Éxo 23
Éxodo 24 / Éxo 24
Éxodo 25 / Éxo 25
Éxodo 26 / Éxo 26
Éxodo 27 / Éxo 27
Éxodo 28 / Éxo 28
Éxodo 29 / Éxo 29
Éxodo 30 / Éxo 30
Éxodo 31 / Éxo 31
Éxodo 32 / Éxo 32
Éxodo 33 / Éxo 33
Éxodo 34 / Éxo 34
Éxodo 35 / Éxo 35
Éxodo 36 / Éxo 36
Éxodo 37 / Éxo 37
Éxodo 38 / Éxo 38
Éxodo 39 / Éxo 39
Éxodo 40 / Éxo 40