A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Reyes 7

1
Salomonasti jupan palaciopwa lurayäna, ucsti tucuyänwa tunca quimsani marana.
2
Ucjjarusti lurayaraquïnwa “Bosque del Líbano” sat palacio, ucasti largorojja pusi tunca pheskani metronïnwa, anchorusti pä tunca payani metro chicatanïnwa, altorusti tunca quimsani metro chicataniraqui, ucanacasti apjjäsitänwa pusi seke sayt'ayata cedro maderanacampi, ucanacjjaruraquiwa cedro viga maderanacajja tacjjatatäna.
3
Aca viga maderanacasti pusi tunca pheskanïnwa, ucasti quimsaru jaljatänwa sapa mayajj tunca pheskancama, ucatsti takjjatayapjjänwa uca sayt'ayata maderanacaru. Viga maderanacjjarusti cedro maderata c'achachatanacampi luratänwa.
4
Ucjjarusti quimsa seke ventananacaw utjaraquïna, quimsat quimsatcama ucht'atcama, mayanacajj mayninaca uñcatasitcama.
5
Take puncunacasa ventananacasa cuadradcamänwa, ucanacasti mayat mayacama uñcatasitcamänwa, quimsa sekeraqui.
6
Ucjjarusti lurayaraquïnwa “Sayiri utanaca” sata, ucasti largorojj pä tunca payani metro chicatanïnwa, anchorusti tunca quimsani metro chicataniraqui. Aca uta uñcatasinsti yakha utaraquiw sayirinacapampi techompi lurayatäna.
7
Ucjjarusti lurayaraquïnwa Tribunal Uta, ucana taripäwinaca uñjañataqui, ucsti alayata aynachcamajja cedro maderampiraquiw uchayäna.
8
Salomonajj jaccäna uca palacio khepäjjarojja mä pationïnwa, uqhamarac mä uta uca quipca lurataraqui. Faraonan phuchapajj jupan warmipäcäna ucatac palacio luraycäna ucasti, uqhama pachpa uñtasiri utaraquiw lurayataraquïna.
9
Take aca lurayata utanacasti cimientota alaya cornis sata c'achachata tucuycama, uqhamarac fachadata jach'a patiocamajja, luratänwa jila alani kalanacata, suma c'utsuta, uqhamarac tupt'asa sierranacampi qhuchhutaraqui, uqhamarac ankäjjatsa mankhëjjatsa.
10
Cimientonacasti uqhamaraquiw jila alani jach'a kalanacata luratäna, mayanacasti pusi metro chicatani, yakhanacasti quimsa metro sojjta tunca centimetroniraqui.
11
Patäjjasti uqhamaraquiw jila alani kalanacata lurayatäna, tupt'asa c'utsuyata, uqhamarac cedro maderataraqui.
12
Jach'a patio muytarusti utjänwa quimsa seke kalanaca, uqhamarac mä seke cedro viga maderanacaraqui, uqhamaraquiquiw utjäna mankhëjja pationa, uqhamarac Tatitun templopar mantañansa.
13
Salomón reyisti jawsayanïnwa Hiram chacharu Tiro oraketpacha,
14
jupasti Neftalí tributa mä ijma warmin yokapänwa, Tiro chekan utjasiriraqui jupasti bronceta suma luraña yatiri chachan yokaparaquïnwa. Hiram chachasti wali yatiñani ch'iqhïnwa, jupajj sum uñt'äna bronceta cuna lurañanacsa, ucatjja jupajj Salomón reyin nayrakataparu uñstasinjja, take lurañanacapwa luräna.
15
Bronceta umatatayasawa pä sayirinaca luräna, altorusti quimsakallko metronïnwa, morok'orusti pheska metro chicataniraquïnwa.
16
Luraraquïnwa bronceta pä capitelenaca uca sayirinaca patjjaru uchañataqui. Sapa maya capitelesti altorojj pä metro pä tunca pheskani centimetronïnwa.
17
Uqhamaraquiw luraraquïna c'anata pä rejillanaca, cadenanacar uñtata, uca sayirinaca patjjancqui uca capitelenacar uchañataqui; mä rejillasti mä capiteletaquïnwa.
18
Luraraquïnwa pä seke granadanaca sapakata rejillanaca nayrakataru muytata, sayirinaca patjjancqui uca capitelenacaru imantañataqui. Uqhamaraquiw luraraquïna paypacha capitelenacampi.
19
Puncuncqui uca sayirinaca patancquis uca capitelenacajja niya pä metronïnwa, ucasti lirior uñtasitänwa.
20
Sapa maya capitel patäjja muytapana, juc'amp anchöqui morok'or uñtata rejilla thiyanjja, utjänwa pä seke pä pataca granadanaca.
21
Hiram chachasti aca pä sayirinacjja templo puncuruwa uchäna. Ucatjja cunapachatï uchcäna ucqhasti, cupi tokenquir sayirïqui ucarusti Jaquín sasaw sutichäna, ch'eka tokenquir sayirirusti Boaz sasaraquiw suticharaquïna.
22
Sayirinaca patäjjapansti lirior uñtasitänwa. Uqhamawa sayirinaca lurañajja tucuyatäjjäna.
23
Hiram chachasti ucjjarojj luraraquïnwa bronceta mä jach'a uma uchaña. Ucasti morok'önwa, ucatjja mä thiyata mä thiyacamajja pusi metro chicatanïnwa. Altorusti pä metro pä tunca pheskani centimetronïnwa, morok'orusti tunca quimsani metro chicataniraquïnwa.
24
Uma uchaña laca aynachaparusti luränwa pä walja achunacani alinaca, sapa pusi tunca pheskani centimetronjja tunca achunacanïnwa, ucatsti uma uchañampejja mayaru lurataquïnwa,
25
ucasti tacjjatatänwa bronceta lurata tunca payani toronacjjaru, ucanacatjja quimsanejj amsta toke uñtatcamänwa, quimsanisti aynach tokeruraqui, quimsanisti jalanta toker uñtataraqui, quimsanisti inti jalsu toker uñtataraqui. Khepäjja cayunacapasti mankhäjjancänwa, ucatsti uca uma sayañajja ucanacjjar takjjatatänwa.
26
Uca uma uchañasti thururojja quimsakallko centimetronïnwa; thiyanacapasti lirio pankarar uñtatänwa, ucarusti umajj mantänwa pusi tunca pusin waranka litronaca.
27
Ucjjarusti luraraquïnwa bronceta tunca aynachar tacnokañanaca, sapa mayasa largorojja mä metro quimsakallko tunca centimetroni, anchorusti ucqharaqui, altorusti mä metro quimsa tunca pheskani centimetroniraqui.
28
Uca aynacharu uchañanacäqui ucanacasti aqham luratänwa: marcor uchata telanacanïnwa,
29
uca marconacar uchata telanacanjja figuranacaw utjäna leonanacata, toronacata, uqhamarac angelanacata. Uca leonanacata, toronacata figuranacäquis uca patäjjansa, aynachäjjansa, c'achachatanacawa utjäna.
30
Sapa maya uca aynacharu tacnokañanacasti bronceta lurata pusi ruedanacanïnwa, uqhamarac bronceta eje sat ucanacaniraqui. Uca aynachar tacnokañäquis ucan pusi esquinanacapanjja, pusi pilaw utjänjja bronceta lurata repisanaca sapa thiyanacarusa c'achachatanacani.
31
Uca pilana lacapasti mä morok'or uchatänwa, uca morok'osti misttatänwa amsta tokeru pusi tunca pheskani centímetro. Lacapasti morok'önwa, ucatsti ucar catjjäsiripasti altorojj sojjta tunca quimsakallkoni centimetroniraqui. Uqhamaraquiw uca lacjjarojja kellkatäna, uca marconacasti janiw morok'öcänti, jan ucasti cuadradönwa.
32
Puspach ruedanacasti telanacampi marconac mankhëjjancänwa, uqhamarac ruedanacana ejenacapajja aynacharu uchañäquis ucar catt'ayatcamänwa. Sapa maya ruedanacajja altorojja sojjta tunca quimsakallkoni centimetronïnwa.
33
Ucatsti mayni carronacana ruedanacapar uñtatänwa. Ejenacapasa, aronacapasa radionacapasa, uqhamarac ruedanacapan cubo ucanacasa broncetcama luratänwa.
34
Sapa maya tacnokañanacaru uchañäquis ucanacan puspacha esquinanacapan pusi repisanacapajja, mä saparu tuct'ataquïnwa.
35
Patjja tokerojja mä morok'oruw tucuyäna, ucasti altorojja pä tunca payan chicatani centimetronïnwa, ucatsti tacnokañanacaru uchañäqui uca patjjansti telanacampi uchata marconacampi molduranacampejja mayar tuct'ataquïnwa.
36
Hiram chachasti uca planonacjjaru, uqhamarac molduranacjjarusa raysünwa angelanaca, leonanaca, uqhamarac palmeranaca, kawkhacamatejj utjqui kellkantañataqui ucqhacama, uqhamarac c'achachañanaca thiyanacarusa.
37
Uqhamawa lurasïna tunca tacnokañanacajja, takpacha mä quipcaqui umatatayasa luratänwa, mä quipcaquiraqui uñnakapasa, uqhamarac tupunacapasa.
38
Ucjjarusti luraraquïnwa bronceta tunca uma uchañanaca. Sapa mayasti tupt'asïnwa mä metro quimsakallko tunca centimetroni, ucasti quimsakallko pataca quimsakallko tunca litro mantquirïnwa, ucatjja sapa maya tunca tacnokañanacaru apjjatatänwa.
39
Pheska tacnokañanacasti, uchatänwa templona cupëjjaparu, ucatjja pheskanejja ch'eka tokenaraqui. Jach'a uma uchañäqui ucasti templona cupëjjaparu uchatänwa, aynach inti jalsu tokeru.
40
Hiram chachasti ucjjarojj luraraquïnwa phuqhunaca, palanaca, tazonanaca, ucatsti uqhamawa take lurañanacapa Salomonataqui tucuyäna Tatitun templopana.
41
Ucanacasti pä sayirinacänwa, uca patjjansti morok'o capiteles ucanacampi uchatänwa, uqhamarac paypach rejillanacaraqui capitelenacaru imjjatañataqui.
42
Paypach rejillanacataquisti pusi pataca granadanacawa lurataraquïna, sapa rejillataquisti pä sekënwa, ucanacampiraquiwa imjjatasïna sayirinac patjjana uchatäquis uca morok'o capitelenacaru;
43
lurataraquïnwa tunca tacnokañanaca, uca patjjar tunca uma uchañanaca uchañataqui.
44
Jach'a uma uchañäquis uca, tunca payani toronaca aynacharu uchatäquis ucanacamppacha,
45
uqhamarac phuqhunaca, palanaca, ucatsti tazonanacaraqui. Hiram chachajj take aca yänaca Salomón reyitaqui lurcäna Tatitun templopataqui ucanacajja suma kaksuta broncetänwa.
46
Reyisti ch'allata lurata moldenacaruwa umatatayäna Jordán orakena, Sucot ucqhata Saretán ucqhacama.
47
Bronceta lurata yänacajja waljapunïnwa ucatsti janiw Salomonajj llaquiscänti bronce apsuñatjja.
48
Uqhamaraquiw Salomonajj lurayaraquïna Tatitun templopana maynïr yänacajj utjqui ucanaca: korit lurata altara, kori mesa, ucaruraquiw Tatitur loktat t'ant'anacjja uchapjjerïna,
49
korit lurat candelabronaca, ucasti Kollana Chekaru uchatänwa, pheskajja cupëjjaru, pheskasti ch'ekäjjaruraqui, pankara figuranacani, lamparanaca, korit lurat tenasanaca,
50
copanaca, pabilo naqhatanac apakañanaca, tazonanaca, cucharonanaca, incensarionaca, ucanacasti koritcamaquïnwa. Uqhamaraquiw Kollana Templo mankhëjjana puncunacapan goznes sat uca bisagranacapasa korit luratcamaraquïna, uqhamarac templo pachpan bisagranacapasa.
51
Ucatjja cunapachatï tucuyasjjäna ucqhajj Salomón reyejj Tatitun templopana take lurañanaca David awquipajja Tatitur loktcäna uca korita, kollketa lurat yänaca, ucanacjja uchjjänwa Tatitun templopana imaña utaparu.
1 Reyes 7:1
1 Reyes 7:2
1 Reyes 7:3
1 Reyes 7:4
1 Reyes 7:5
1 Reyes 7:6
1 Reyes 7:7
1 Reyes 7:8
1 Reyes 7:9
1 Reyes 7:10
1 Reyes 7:11
1 Reyes 7:12
1 Reyes 7:13
1 Reyes 7:14
1 Reyes 7:15
1 Reyes 7:16
1 Reyes 7:17
1 Reyes 7:18
1 Reyes 7:19
1 Reyes 7:20
1 Reyes 7:21
1 Reyes 7:22
1 Reyes 7:23
1 Reyes 7:24
1 Reyes 7:25
1 Reyes 7:26
1 Reyes 7:27
1 Reyes 7:28
1 Reyes 7:29
1 Reyes 7:30
1 Reyes 7:31
1 Reyes 7:32
1 Reyes 7:33
1 Reyes 7:34
1 Reyes 7:35
1 Reyes 7:36
1 Reyes 7:37
1 Reyes 7:38
1 Reyes 7:39
1 Reyes 7:40
1 Reyes 7:41
1 Reyes 7:42
1 Reyes 7:43
1 Reyes 7:44
1 Reyes 7:45
1 Reyes 7:46
1 Reyes 7:47
1 Reyes 7:48
1 Reyes 7:49
1 Reyes 7:50
1 Reyes 7:51
1 Reyes 1 / 1Rey 1
1 Reyes 2 / 1Rey 2
1 Reyes 3 / 1Rey 3
1 Reyes 4 / 1Rey 4
1 Reyes 5 / 1Rey 5
1 Reyes 6 / 1Rey 6
1 Reyes 7 / 1Rey 7
1 Reyes 8 / 1Rey 8
1 Reyes 9 / 1Rey 9
1 Reyes 10 / 1Rey 10
1 Reyes 11 / 1Rey 11
1 Reyes 12 / 1Rey 12
1 Reyes 13 / 1Rey 13
1 Reyes 14 / 1Rey 14
1 Reyes 15 / 1Rey 15
1 Reyes 16 / 1Rey 16
1 Reyes 17 / 1Rey 17
1 Reyes 18 / 1Rey 18
1 Reyes 19 / 1Rey 19
1 Reyes 20 / 1Rey 20
1 Reyes 21 / 1Rey 21
1 Reyes 22 / 1Rey 22