A A A A A
×

Aymara Bible 1997

1 Reyes 22

1
Quimsa marawa pasjjäna ucansti janiw guerrajj sirionacampi, israelitanacampi utjcjjänti.
2
Ucampis quimsïr maranjja, Judá ucanquir Josafat reyejj Israelan reyiparuw visitiri saräna.
3
Israelan reyipasti yanapirinacaparojj sänwa: —Jumanacajj yatipjjtawa Galaadanquir Ramot ucajj jiwasanquiwa. Ucatjja, ¿Janit cunsa lurcsnajja sirio reyin amparapata cutsuyasiñataquejja? —sasa.
4
Ucatjja Josafat reyiruw jisct'i: —¿Munasmati nayampi chica saraña Galaadanquir Ramot ucaru nuwantañataqui? —sasa. Josafat reyejj ucjjarojj sänwa: —Nayasa, uqhamarac ejercitojjasa, caballeriajjasa jumampïtwa, uqhamarac jakenacamampisa.
5
Ucampis nayrakatajj Tatitun munañapa jisct'am —sasa.
6
Israelan reyipasti profetanacaruw tantachäna, ucanacasti niya pusi patacäpjjänwa, ucatwa jupanacarojj jisct'äna: —¿Sariristti, janicha, Galaadanquir Ramot ucarojja? —sasa. Ucatsti jupanacajj ucjjarojj sapjjänwa: —Nuwasir sarascaquim, Tatituwa catuyätam —sasa.
7
Ucampis Josafat reyejj jisct'änwa: —¿Janit acana Tatituna yakha profetapajj utjqui, ucarus uqhamaraqui jisct'añataquejja? —sasa.
8
Israelan reyipasti Josafat reyirojj sänwa: —Maynimpiw utjasqui, jupa tokewa Tatiturojj jisct'aracsna. Ucasti Micaías satawa, Imla sat chachan yokapa. Ucampis nayajj juparojj uñistwa, jupasti janipuniwa nayarojj sumanacjja yatiyquituti, jan ucasti jan walinacaqui yatiyitu —sasa. Ucatsti Josafat reyejj sänwa: —Jan uqham samti —sasa.
9
Ucspachawa Israelan reyipajj jawsi mä oficialaparu, ucatsti aqham sänwa: —¡Janc'aqui Imla chachan Micaías yokapajj jutpan! —sasa.
10
Israelan reyipasa, uqhamarac Judá ucanquir Josafat reyisa armaduranacapampi ucht'atäsipcänwa, uqhamarac trononacapan kont'atäsipcaraquïnwa, Samariaru mantañawjana suma qhusqhachata orakena; ucanwa take profetanacajj jupanacan nayrakatanacapana jutir urunacat parlañaru uchasipjjäna.
11
Quenaana sat chachan Sedequías sat yokapasti, hierrotwa mä kawkha wajjranaca lurasïna, ucatsti jach'atwa säna: —Aqham siwa Tatitojja: “Aca wajjranacampiwa sirionacaru nuwantir saräta k'al tucjañcama” sasa.
12
Take profetanacajj quipcaquiw sapjjaraquïna. Reyirojj sapjjänwa: “Galaadanquir Ramot ucar nuwantir saram, ucatsti atipjätawa, Tatitojj uca marcjja jumaruw catuyätamjja” sasa.
13
Cawquïri yatiyiritejj Micaías profetaru jawsir sarcäna ucasti juparojj sänwa: —Take profetanacaw jan maynini reyirojj mä suma yatiyäwi churapjje. Uqhamasti achict'asmawa maynïr take profetanacjama suma yatiyäwi parlañamataqui.
14
Micaías profetajj sänwa: —¡Nayajj juramentwa Tatit laycu lurta, cuntï Tatitojj sisquitani parlañajja ucacwa parläjja! —sasa.
15
Ucatsti jupajj reyin nayrakataparuw saräna, reyejj juparojj jisct'änwa: —Micaías, ¿nuwantir sarapjjeristti Galaadanquir Ramot marcarojja, janicha? —sasa. Ucjjarusti Micaiasajj sänwa: —Nuwasir sarascaquim, ucatsti atipjätawa, Tatitusti jumaruw catuyätamjja —sasa.
16
Ucjjarusti reyejj sänwa: —¿Kawkha cutis säma juramento luratajj laycu: ‘Cunatejj chekäqui uca yatiyita Tatitun sutipjjaru’ sasa?
17
Ucatsti Micaiasajj sänwa: —Uñjtwa take israelita jakenacaru kolluna ananucutäsquiri, jan awatirini ovejanacar uñtata. Ucatjja Tatitojj aqham siwa: ‘Acanacajj janiw awatirinïpquiti; sapa maynisa samarañanaqui utaparcama cutt'pan’ —sasa.
18
Ucatsti Israelan reyipajj Josafat reyirojj sänwa: —¿Janit siscsmajja ‘Aca jakejja janipuniw sumanacjja yatiyquituti, jan ucasti jan walinacaqui’ yatiyitojja? —sasa.
19
Micaiasasti sascaquïnwa: —Uqham satamatjja, ist'am Tatitun arunacapa: ‘Tatiturojj tronopana kont'atäsquirwa uñjta, ucatsti alajjpachanquir ejercitorusti jupa chica sayt'atäsquiriraqui, cupëjjapana, uqhamarac ch'ekäjjapanraqui.
20
Ucatsti Tatitojj jisct'änwa: ‘¿Qhitis sarani Acab reyiru amtayiri Galaadanquir Ramot marcar nuwantiri, ucatsti jupajj ucan jiwañapataquejja?’ sasa. Mayninacajj maywa parlapjjäna, mayninacasti yakhraqui parlapjjaraquïna.
21
Ucatsti Tatitun nayrakataparojja mä ajayuwa sarasina säna: ‘Nayawa amtayanëjja’ sasa. Ucatsti Tatitojj juparojj jisct'änwa: ‘¿Cunjämsa lurätajja?’ sasa.
22
Ucatsti ajayojj sänwa: ‘Reyin take profetanacaparojj c'arinacwa amuyt'ayäjja’ sasa. Ucatsti Tatitojj sänwa: ‘Uqhamatjja c'arintätawa, uqhamajj saramay luriri’ sasa.
23
Jichhajj yatjjtawa Tatitun mä c'ari ajayu qhitanitapa take aca profetanacan lacanacaparu, ucatsti juman tucusjjañamwa amtaraqui’ —sasa.
24
Ucatsti Quenaana sat chachan Sedequías yokapajj Micaías profetar jac'achasisinjja may t'ajjllisinwa aqham säna: —¿Cawquinjamas Tatitun ajayupajj nayat sarakawayi jumar uqham parlañapataquejja? —sasa.
25
Ucatsti Micaías profetajj sänwa: —Yatïtawa cunürutejj jumajj utat uta jalnakcäta imantasiñataqui ucüru —sasa.
26
Ucatjja Israelan reyipajja sänwa: —¡Catuntapjjam Micaiasaru, ucatsti preso apapjjam marcana Amón sat marca apnakerin ucaru, uqhamarac Joás yokajjan ucaruraqui!
27
Sapjjätawa: “Reyejj aqham siwa: ‘Carcelaru uchantapjjam, ucatsti juc'acwa t'ant'sa, umsa churapjjäta, nayan cutt'aniñajjcama sumaqui jan camacht'ata’ ” sasa.
28
Ucjjarojj Micaías profetajj sascaquïnwa: —Jumatejj cutt'anïta sumaqui jan camacht'ata ucajja, Tatitojj janiw naya tokejj parlcänti uqhamjja —sasa. Ucjjarusti saraquïnwa: “Take marcanaca ist'apjjam.”
29
Uqhamawa Israelana reyipampi, uqhamarac Judá ucanquir Josafat reyipampisa sarantasipcaquïna Galaadanquir Ramot marca nuwantiri.
30
Ucatsti Israelan reyipajja Josafat chacharojj sänwa: “Nayajja yakhat isthapisiwayasaw nuwasiñataquejja mantäjja, jumasti isejjwa uchasiwayaraquïta” sasa. Uqhamawa Israel reyejj yakhat isthapisiwayasa nuwasïwiru mantäna.
31
Ucampis Sirianquir reyejja nuwasiñatac carronacjjaru quimsa tunca payan capitananacaparojj sataynawa: “Janiwa qhitirus nuwjapjjätati, jan ucasti Israelan reyiparuquiwa nuwapjjäta” sasa.
32
Cunapachatï nuwasiñata carronacan capitananacapajj Josafat chacharu uñjapjjäna ucqhajja, amuyapjjänwa jupätapa Israelan reyipajja, ucatsti muyuntapjjänwa nuwañataqui. Ucatsti Josafat reyejj arnakasïnwa yanapapjjañapataqui.
33
Jupanacajj jan Israelan reyipätapa uñjasinjja, janiw arctcjjapjjänti.
34
Ucampis mä soldadowa jan qhitiru uñjasa flecht'äna, ucasti Israelan reyiparuwa wact'ayäna armadurapan ch'ucupat mantayasa, jupasti jiwirjamänwa. Ucatwa reyejj carro apnakeriparojja säna: “Kheparu cutt'asina, aca nuwasiñ taypita apsjjeta, sinti jan wali usuchjatätwa” sasa.
35
Qhä urunjja walipuniw nuwasipjjäna, ucatsti reyirojj carropanacwa sayt'ata uñj-jjapjjäna, sirionacata jarc'akasisina. Ucampis jayp'urojj reyejj jiwjjänwa, jupan wilapasti carro patjjatjja walipuniw jaläna.
36
Cunapachatejj intejj jalantañampëjjäna ucqhajja, ejerciton filapanjja soldadonacajja sisjjapjjaquïnwa; “¡Sapa maynisa marcaparcama sarjjapjjam, uqhamarac orakenacamaru,
37
reyejj jiwjjewa uca laycu!” sasa. Ucatsti reyejj Samariaruw apatäjjäna, ucanaracwa imt'jjapjjäna.
38
Ucatsti carrjja jarekjjapjjänwa Samarianquiri estanqueta, cawquintejj walja chachanacampi sarnaker warminacajj jarisipjjerïqui ucqhana, ucatjja anunacawa Acab reyin wilanacapjja jallk'apjjäna, cunjämatï Tatitojj yatiycäna uqhamaru.
39
Ucat ucjjaru Acab reyin luratanacapasa, cunanactejj jupajj lurcäna ucanacatsa, marfilat lurat palaciotsa, uqhamarac marcanac sayt'aycäna ucanacatsa kellkatawa israelan reyinacapan crónicas sat libropana.
40
Acab reyejj jiwjjäna ucatjja, Ocozías sat yokapaw jupa lantejj apnakäna.
41
Acab reyejj Israelana pusi mara apnakascäna ucqhawa Asa chachan Josafat yokapajj Judá orakena apnakaña kalltäna.
42
Jupasti ucqhajja quimsa tunca pheskan maranïnwa, ucatjja Jerusalenanjja pä tunca pheskan maraw apnakaraquïna. Taycapasti Azuba sat sutinïnwa, Silhi sat chachan phuchaparaqui.
43
Josafat reyisti take sarnakäwipanjja cunansa chekapapuniw jacäna, Asa sat awquipjama. Jupan luratanacapasti Tatitun nayrakatapanjja chekapänwa. Ucampis yakha diosanacan santuario utanacapajja, cawqhantejj jakenacajj uca yakha diosanacaru sacrificionaca loktapjjerïna, uqhamarac inciensonacsa naqhantayapjjerïna ucanacasti, janiw apakatäcänti.
44
Josafat reyisti sumancäwiruw mantäna Israelan reyipampi.
45
Ucat ucjjaru luratanacapatsa, atipjäwinacapatsa, uqhamarac cuna guerranacantejj jicjjatascäna ucanacasa kellkatawa Judá chekanquiri reyinacan crónicas sat libropana.
46
Josafat reyiraquiwa uca oraketjja jakonucuraquïna qhitinacatejj walja chachanacamp sarnakasa, diosanacaparus yupaychapcaspa uca amtampi lurir jakenacaru, ucanacasti kheparascataynawa Asa awquipan urunacapatpacha.
47
(Edom chekansti janiw reyejj utjcataynati, jan ucasti mä gobernadoraquiw utjäna.)
48
Josafat reyejj Tarsisanquir barconacjamaracwa lurayatayna, Ofir chekata kori apaniñataqui, ucampis janiw sarirjamäpcataynati, Ezión-Geber chekana jisc'a jisc'a tucusjjapjjatap laycu.
49
Ucatsti Acab chachan Ocozías yokapajj Josafat reyirojj sataynawa: “Barco apnaker jakenacajjaru irparapita juman barco apnaker jakenacamamp chica” sasa. Ucampis Josafat reyejj janiw muncänti.
50
Josafat reyejj jiwjjänwa, ucatsti imt'atäjjänwa nayra awquinacapamp chica Davidan marcapana. Ucjjarusti jupa lantejj apnakänwa Joram sat yokapa.
51
Josafat reyejj Judá orakenjja tunca pakallkoni maraw apnakascäna ucqhawa Acab reyin Ocozías yokapajj apnakaña kalltäna Samariana Israeljjaru, ucatsti pä maraw apnakäna.
52
Ucampis luratanacapajj Tatitun nayrakatapanjja janiw walïcänti, jupasti luränwa cunjämtï awquipasa, taycapasa, uqhamarac Nabat chachan Jeroboam yokapajj Israelar juch luraycäna uqhamaraqui.
53
Ucjjarusti yupaycharaquïnwa Baal diosaru, cunjamtï nayrajj awquipajj lurcäna Israelan Tatit Diosar colerayasa uqhama.
1 Reyes 22:1
1 Reyes 22:2
1 Reyes 22:3
1 Reyes 22:4
1 Reyes 22:5
1 Reyes 22:6
1 Reyes 22:7
1 Reyes 22:8
1 Reyes 22:9
1 Reyes 22:10
1 Reyes 22:11
1 Reyes 22:12
1 Reyes 22:13
1 Reyes 22:14
1 Reyes 22:15
1 Reyes 22:16
1 Reyes 22:17
1 Reyes 22:18
1 Reyes 22:19
1 Reyes 22:20
1 Reyes 22:21
1 Reyes 22:22
1 Reyes 22:23
1 Reyes 22:24
1 Reyes 22:25
1 Reyes 22:26
1 Reyes 22:27
1 Reyes 22:28
1 Reyes 22:29
1 Reyes 22:30
1 Reyes 22:31
1 Reyes 22:32
1 Reyes 22:33
1 Reyes 22:34
1 Reyes 22:35
1 Reyes 22:36
1 Reyes 22:37
1 Reyes 22:38
1 Reyes 22:39
1 Reyes 22:40
1 Reyes 22:41
1 Reyes 22:42
1 Reyes 22:43
1 Reyes 22:44
1 Reyes 22:45
1 Reyes 22:46
1 Reyes 22:47
1 Reyes 22:48
1 Reyes 22:49
1 Reyes 22:50
1 Reyes 22:51
1 Reyes 22:52
1 Reyes 22:53
1 Reyes 1 / 3Цар 1
1 Reyes 2 / 3Цар 2
1 Reyes 3 / 3Цар 3
1 Reyes 4 / 3Цар 4
1 Reyes 5 / 3Цар 5
1 Reyes 6 / 3Цар 6
1 Reyes 7 / 3Цар 7
1 Reyes 8 / 3Цар 8
1 Reyes 9 / 3Цар 9
1 Reyes 10 / 3Цар 10
1 Reyes 11 / 3Цар 11
1 Reyes 12 / 3Цар 12
1 Reyes 13 / 3Цар 13
1 Reyes 14 / 3Цар 14
1 Reyes 15 / 3Цар 15
1 Reyes 16 / 3Цар 16
1 Reyes 17 / 3Цар 17
1 Reyes 18 / 3Цар 18
1 Reyes 19 / 3Цар 19
1 Reyes 20 / 3Цар 20
1 Reyes 21 / 3Цар 21
1 Reyes 22 / 3Цар 22