A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Génesis 14

1
Uca tiemposti Amrafel sisqui ucasti Sinar sisqui ucan reyipänwa; Arioc sisqui ucasti Elasar sisqui ucan reyiparaqui; Quedorlaomer sisqui ucasti Elam sisqui ucan reyiparaqui; Tidal sisqui ucasti Goim sisqui ucan reyiparaqui.
2
Acanacasti Sodoma marcan Bera reyipampi, Gomorra marcan Birsa reyipampi, Adma marcan Sinab reyipampi, Zeboim marcan Semeber reyipampi, uqhamarac Bela marcan reyipampi, cawquïri marcatejj Zoar satäcaraqui take ucanacampiw nuwasisipcäna.
3
Aca khepa pheska reyinacasti Sidim vallenwa ejercitonacapjja tantachapjjäna, cawqhancquitejj jichhajj Mar Muerto sat kotajj ucqhana.
4
Quedorlaomer reyisti jupanacarojj atipjasin tunca payan maraw apnakatayna, ucampisa quimsa mararusti, uca pheska reyinacasti jupa contra sayt'asiñwa amtapjjatayna.
5
Khepa marasti Quedorlaomer reyejja, uqhamarac jupampïpcän uca reyinacasa Astarot Karnaim, tokeruw sarapjjäna, ucansti refaitanacaruw atipjapjjaraquïna, ucjjarusti Ham sisqui uca chekanjja zuzitanacaruw atipjapjjaraquïna, Save-quiriataim chekansti emitanacaruw atipjapjjaraquïna;
6
Seir kollunac tokensti horeonacaruraquiw atipjapjjäna, ucatsti Parán sisqui uca pampa tokenacaruw arct'anipjjaraquïna, ucasti wasara tokenquiwa.
7
Quedorlaomer reyisti, uqhamarac jupampïpcän ucanacasti cuttasinjja En-mispat chekaruw puripjjäna, cawqhatejj Cades satäcaraqui uca chekaru. Ucansti take cuntejj jicjjatapcän thaquinjja take ucanacwa t'unjapjjäna amalecitanacan orakep tokena, uqhamarac amorreonacampejj uca quipca luraraquïna, ucanacasti Hazezon-tamar sisqui ucsa tokenacanwa jacapjjäna.
8
[8-9] Uqhamasti Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, uqhamarac Bela ucanquir reyinacasti Sidim valleruw sarapjjäna. Ucanwa aca pheska reyinacajj Quedorlaomer, Tidal, Amrafel, uqhamaraqui Arioc uca pusi reyinac contra nuwasipjjäna, uca reyinacasti Elam, Goim, Sinar uqhamarac Elasar marcanacan reyinacapänwa.
9
***
10
Take uca Sidim valle tokensti walja asfalto phuch'unacaw utjäna, cunapachatejj Sodoma, Gomorra marcan reyinacapajj nuwasïwit jaltjjañ munapjjän ucapachasti uca asfalto phuch'unacaruw jalantapjjäna. Mayni reyinacasti kollunacaruw jaltjjapjjaraquïna.
11
Atipjirinacasti Sodomatsa, Gomorratsa take mank'añanaca, uqhamarac wali valoran yänacwa apasjjapjjäna, ucatsti sarjjapjjaraquïnwa.
12
Cunjämatejj Sodoma marcan Abraman sobrinopa Lot chachajj jacänjja, juparus preso apasjjapjjaraquïnjja, take utjirinacapampi cuna.
13
Ucampisa mä jakew jaltjjasinjja, hebreo Abramar take ucanac avisiri jutäna, Abramasti Encinas de Mamre ch'uminwa jacasiraquïna, uca Mamresti amorreo jakënwa; Escol, uqhamarac Aner sisqui ucanacan jilaparaqui, jupanacasti Abramat arjjatasipjjaraquïna.
14
Cunapachatejj Abramajj sobrinopan preso catutätap yatïn ucqhasti take cawquïri uywatanacatejj Abraman utapan nacipcatayna ucanacaruw tantacht'i, jupanacasti quimsa pataca tunca quimsakallkoni jakenacänwa junturojja, ucatsti ucanacampiw reyinacar arctäna, Dan sisqui uca marccama.
15
Arumasti, Abramampi jakenacapampejj acatjamatwa reyinacarojj nuwantapjjäna, ucatsti Hoba sisqui ucacamaw arctapjjäna, Damasco marcat amstäjjanquiwa,
16
ucatsti take cuntejj apapcatayna ucanacwa aparanipjjäna. Uqhamwa Abramajj Lot sobrinoparojj khespiyanïna, ucatsti take cunatejj sobrinopancqui ucanacwa cuttayanjjäna. Uqhamaraqui warminacarusa, yakha jakenacarusa khespiyanjjäna.
17
Cunapachatejj Abramajj Quedorlaomer, uqhamarac jupampïpcän uca reyinacar atipjasin cuttanjjän ucqhajj Sodomanquir reyiw catoker mistüna, Save sisqui uca valleru, ucasti “Reyin vallepa” sataraquiwa.
18
Uqhamaraquiw Salem marcanquir Melquisedec reyisa, alajjpachanquir Diosan sacerdotepajj apsuniraqui t'ant'ampi, vinompi,
19
Abramarusti aca arunacampiw bendiciraquïna: “Alajjpachanquir Diosaw bendicïtam, jupasti alajjpacha, acapacha luririwa.
20
Alajjpachanquir Diosasti yupaychataraquïpan, jupaw enemigonacamarojj atipjaytam” sasa. Ucatsti Abramajj cuntejj aparancän ucanacatjja sapa tuncat maywa Melquisedecarojj churäna.
21
Ucatsti Sodomanquir reyejj Abramarojj saraquïnwa: —Jakenacajj churjjeta, ucatsti yänacampi jumajj kheparam —sasa.
22
Ucampis Abramajj saraquïnwa: —Alajjpacha, acapacha lurir jach'a Diosaruw juramentompi arsta,
23
cunatejj jumancqui ucanacatjja jan cunsa catuntasiñajjataqui, hiloquïpasa, jan ucajj wisqhunacajjataqui mä chinuñaquïspasa, uqhamat janipuni: “Nayaw kamiriptayta” sascañamataqui.
24
Janiw nayajj cunsa nayatac muncti, cuntejj uywatanacajjajj mank'antapqui ucanacac catusëjja. Cawquïri jakenacatejj compañapquitu, Aner, Escol, Mamre ucanacasti cunatejj jupanacaru wact'qui ucjja catusjjapjjaniwa —sasa.
Génesis 14:1
Génesis 14:2
Génesis 14:3
Génesis 14:4
Génesis 14:5
Génesis 14:6
Génesis 14:7
Génesis 14:8
Génesis 14:9
Génesis 14:10
Génesis 14:11
Génesis 14:12
Génesis 14:13
Génesis 14:14
Génesis 14:15
Génesis 14:16
Génesis 14:17
Génesis 14:18
Génesis 14:19
Génesis 14:20
Génesis 14:21
Génesis 14:22
Génesis 14:23
Génesis 14:24
Génesis 1 / Gén 1
Génesis 2 / Gén 2
Génesis 3 / Gén 3
Génesis 4 / Gén 4
Génesis 5 / Gén 5
Génesis 6 / Gén 6
Génesis 7 / Gén 7
Génesis 8 / Gén 8
Génesis 9 / Gén 9
Génesis 10 / Gén 10
Génesis 11 / Gén 11
Génesis 12 / Gén 12
Génesis 13 / Gén 13
Génesis 14 / Gén 14
Génesis 15 / Gén 15
Génesis 16 / Gén 16
Génesis 17 / Gén 17
Génesis 18 / Gén 18
Génesis 19 / Gén 19
Génesis 20 / Gén 20
Génesis 21 / Gén 21
Génesis 22 / Gén 22
Génesis 23 / Gén 23
Génesis 24 / Gén 24
Génesis 25 / Gén 25
Génesis 26 / Gén 26
Génesis 27 / Gén 27
Génesis 28 / Gén 28
Génesis 29 / Gén 29
Génesis 30 / Gén 30
Génesis 31 / Gén 31
Génesis 32 / Gén 32
Génesis 33 / Gén 33
Génesis 34 / Gén 34
Génesis 35 / Gén 35
Génesis 36 / Gén 36
Génesis 37 / Gén 37
Génesis 38 / Gén 38
Génesis 39 / Gén 39
Génesis 40 / Gén 40
Génesis 41 / Gén 41
Génesis 42 / Gén 42
Génesis 43 / Gén 43
Génesis 44 / Gén 44
Génesis 45 / Gén 45
Génesis 46 / Gén 46
Génesis 47 / Gén 47
Génesis 48 / Gén 48
Génesis 49 / Gén 49
Génesis 50 / Gén 50