A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

এজেকিয়েল ๔๑1
คำ บรรยาย ถึง พระ วิหาร ภายหลัง ท่าน นำ ข้าพเจ้า มา ถึง พระ วิหาร และ ได้ วัด เสา กว้าง ด้าน ละ หก ศอก ซึ่ง เท่ากับ ความ กว้าง ของ พลับพลา
2
และ ส่วน กว้าง ของ ทาง เข้า นั้น สิบ ศอก และ กำแพง ข้าง ทาง เข้า ด้าน ละ ห้า ศอก และ ท่าน ก็ วัด ความ ยาว ของ พระ วิหาร ได้ สี่ สิบ ศอก กว้าง ยี่สิบ ศอก
3
แล้ว ท่าน ก็ เข้าไป ข้าง ใน และ วัด เสา ของ ทาง เข้า ได้ สอง ศอก ทาง เข้า นั้น หก ศอก และ ส่วน กว้าง ของ ทาง เข้า นั้น เจ็ด ศอก
4
และ ท่าน ก็ วัด ความ ยาว ของ ห้อง ได้ ยี่สิบ ศอก กว้าง ยี่สิบ ศอก พ้น พระ วิหาร ออก ไป และ ท่าน บอก ข้าพเจ้า ว่า " นี่ เป็น ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด "
5
แล้ว ท่าน ก็ วัด กำแพง พระ นิเวศ ได้ หนา หก ศอก และ ห้อง ระเบียง นั้น กว้าง สี่ ศอก อยู่ รอบ พระ นิเวศ ทุก ด้าน
6
ห้อง ระเบียง นั้น เป็น ห้อง สาม ชั้น ซ้อน กัน มี ชั้น ละ สาม สิบ ห้อง มี หยัก บ่า อยู่ รอบ กำแพง พระ นิเวศ ใช้ เป็น ที่ หนุน ห้อง ระเบียง เพื่อ ไม่ ให้ ห้อง ระเบียง อาศัย กำแพง พระ นิเวศ
7
ห้อง ระเบียง นั้น ยิ่ง สูง ขึ้น ไป ก็ ยิ่ง กว้าง ออก ตาม ส่วน ขยาย ของ หยัก บ่า จาก ห้อง หนึ่ง ซ้อน อยู่ บน อีก ห้อง หนึ่ง โดย รอบ ที่ ข้าง พระ นิเวศ มี บันได นำ ขึ้น ข้าง บน ดังนี้ แหละ ผู้ ใด ที่ ขึ้น ไป จาก ห้อง ต่ำ ที่สุด ถึง ห้อง บน ก็ ต้อง ลอด ผ่าน ห้อง กลาง
8
ข้าพเจ้า ยัง เห็น อีก ว่า พระ นิเวศ นั้น มี ยกพื้น อยู่ โดย รอบ ฐาน ของ ห้อง ระเบียง วัด ได้ หนึ่ง ไม้ วัด เต็ม ยาว หก ศอก
9
ผนัง ด้าน นอก ของ ห้อง ระเบียง หนา ห้า ศอก และ ส่วน ที่ ว่าง คือ สถาน ที่ ของ ห้อง ระเบียง ที่ อยู่ ข้าง ใน นั้น
10
ระหว่าง ห้อง ระเบียง แต่ละ ห้อง มีค วาม กว้าง ยี่สิบ ศอก โดย รอบ พระ นิเวศ ทุก ด้าน
11
และ ประตู ของ ห้อง ระเบียง นั้น เปิด เข้าไป ใน ส่วน บน ยกพื้น ที่ ว่าง ประตู หนึ่ง หัน ไป ทาง เหนือ และ อีก ประตู หนึ่ง หัน ไป ทาง ใต้ ความ กว้าง ของ ส่วน ที่ ว่าง นั้น คือ ห้า ศอก โดย รอบ
12
ตึก ที่ หัน หน้า มายัง สนาม ของ พระ นิเวศ ทาง ด้าน ตะวันตก นั้น กว้าง เจ็ด สิบ ศอก และ ผนัง ของ ตึก หนา ห้า ศอก โดย รอบ และ ยาว เก้า สิบ ศอก
13
แล้ว ท่าน ก็ วัด พระ นิเวศ ได้ ยาว หนึ่ง ร้อย ศอก สนาม และ ตึก พร้อม กับ ผนัง ยาว หนึ่ง ร้อย ศอก
14
ความ กว้าง ด้าน ตะวันออก ของ ด้านหน้า ของ พระ นิเวศ ทั้ง ของ สนาม ยาว หนึ่ง ร้อย ศอก
15
แล้ว ท่าน ก็ วัด ความ ยาว ของ ตึก ซึ่ง หัน หน้า ไป สู่ สนาม ซึ่ง อยู่ ด้าน หลัง พร้อม ทั้ง ผนัง ข้างๆ ยาว หนึ่ง ร้อย ศอก ห้อง โถง ของ พระ วิหาร นั้น และ ลาน ของ มุข
16
ทั้ง ธรณีประตู หน้าต่าง และ ผนัง รอบ ทั้ง สาม ชั้น ซึ่ง อยู่ ตรง ข้าม ประตู บุ ไม้ โดย รอบ ตั้งแต่ พื้น ถึง หน้าต่าง และ หน้าต่าง นี้ ก็ คลุม ไว้
17
จนถึง ที่ อยู่ เหนือ ประตู ถึง แม้ เป็น ห้อง ชั้น ใน และ ข้าง นอก และ บน ผนัง โดย รอบ ที่ ห้อง ชั้น ใน และ ห้อง โถง ก็ กระทำ โดย การ วัด
18
พระ นิเวศ นั้น มี รูป เครูบ และ รูป ต้น อินทผลัม และ รูป ต้น อินทผลัม อยู่ ระหว่าง เครูบ ทุก รูป เครูบ ทุก ตน มี สอง หน้า
19
หน้า ของ ผู้ชาย ตรง ต้น อินทผลัม ที่ อยู่ ข้าง หนึ่ง และ หน้า ของ สิงโต หนุ่ม ตรง ต้น อินทผลัม ที่ อยู่ อีก ข้าง หนึ่ง มี รูป อย่าง นี้ รอบ พระ นิเวศ ทั้งหมด
20
จาก พื้น ถึงที่ เหนือ ประตู มี รูป เครูบ และ รูป ต้น อินทผลัม แกะ อยู่ ที่ ผนัง พระ วิหาร
21
ฝ่าย เสา ประตู ของ พระ วิหาร นั้น สี่เหลี่ยม ข้าง หน้า สถาน บริสุทธิ์ รูปร่าง ของ ตัว นั้น ก็ เหมือน รูปร่าง ของ อีก ตัว หนึ่ง
22
แท่น บูชา ทำ ด้วย ไม้สูง สาม ศอก ยาว สอง ศอก ทั้ง มุม ความ ยาว และ ที่ ผนัง ทำ ด้วย ไม้ ท่าน บอก ข้าพเจ้า ว่า " นี่ เป็น โต๊ะ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระ พักตร์ ของ พระ เยโฮวาห์ "
23
พระ วิหาร และ สถาน บริสุทธิ์ มี ประตู คู่แห่ ง ละ คู่
24
ประตู เหล่า นั้น มี สอง บาน คือ บาน เหวี่ยง สอง บาน ประตู หนึ่ง มี สอง บาน และ อีก ประตู หนึ่ง มี สอง บาน
25
และ บน ประตู ของ พระ วิหาร มี เครูบ และ ต้น อินทผลัม แกะ ไว้ เช่น เดียว กับ ที่ แกะ ไว้ บน ผนัง มี พลับพลา ไม้ อยู่ ที่ หน้ามุข ข้าง นอก
26
มีหน้า ต่าง และ มี ต้น อินทผลัม อยู่ ทั้ง สอง ข้าง ที่ บน ผนัง ด้าน ข้าง มุข ทั้ง ห้อง ระเบียง พระ นิเวศ และ พลับพลาএজেকিয়েল ๔๑:1
এজেকিয়েল ๔๑:2
এজেকিয়েল ๔๑:3
এজেকিয়েল ๔๑:4
এজেকিয়েল ๔๑:5
এজেকিয়েল ๔๑:6
এজেকিয়েল ๔๑:7
এজেকিয়েল ๔๑:8
এজেকিয়েল ๔๑:9
এজেকিয়েল ๔๑:10
এজেকিয়েল ๔๑:11
এজেকিয়েল ๔๑:12
এজেকিয়েল ๔๑:13
এজেকিয়েল ๔๑:14
এজেকিয়েল ๔๑:15
এজেকিয়েল ๔๑:16
এজেকিয়েল ๔๑:17
এজেকিয়েল ๔๑:18
এজেকিয়েল ๔๑:19
এজেকিয়েল ๔๑:20
এজেকিয়েল ๔๑:21
এজেকিয়েল ๔๑:22
এজেকিয়েল ๔๑:23
এজেকিয়েল ๔๑:24
এজেকিয়েল ๔๑:25
এজেকিয়েল ๔๑:26


এজেকিয়েল 1 / এজে 1
এজেকিয়েল 2 / এজে 2
এজেকিয়েল 3 / এজে 3
এজেকিয়েল 4 / এজে 4
এজেকিয়েল 5 / এজে 5
এজেকিয়েল 6 / এজে 6
এজেকিয়েল 7 / এজে 7
এজেকিয়েল 8 / এজে 8
এজেকিয়েল 9 / এজে 9
এজেকিয়েল 10 / এজে 10
এজেকিয়েল 11 / এজে 11
এজেকিয়েল 12 / এজে 12
এজেকিয়েল 13 / এজে 13
এজেকিয়েল 14 / এজে 14
এজেকিয়েল 15 / এজে 15
এজেকিয়েল 16 / এজে 16
এজেকিয়েল 17 / এজে 17
এজেকিয়েল 18 / এজে 18
এজেকিয়েল 19 / এজে 19
এজেকিয়েল 20 / এজে 20
এজেকিয়েল 21 / এজে 21
এজেকিয়েল 22 / এজে 22
এজেকিয়েল 23 / এজে 23
এজেকিয়েল 24 / এজে 24
এজেকিয়েল 25 / এজে 25
এজেকিয়েল 26 / এজে 26
এজেকিয়েল 27 / এজে 27
এজেকিয়েল 28 / এজে 28
এজেকিয়েল 29 / এজে 29
এজেকিয়েল 30 / এজে 30
এজেকিয়েল 31 / এজে 31
এজেকিয়েল 32 / এজে 32
এজেকিয়েল 33 / এজে 33
এজেকিয়েল 34 / এজে 34
এজেকিয়েল 35 / এজে 35
এজেকিয়েল 36 / এজে 36
এজেকিয়েল 37 / এজে 37
এজেকিয়েল 38 / এজে 38
এজেকিয়েল 39 / এজে 39
এজেকিয়েল 40 / এজে 40
এজেকিয়েল 41 / এজে 41
এজেকিয়েল 42 / এজে 42
এজেকিয়েল 43 / এজে 43
এজেকিয়েল 44 / এজে 44
এজেকিয়েল 45 / এজে 45
এজেকিয়েল 46 / এজে 46
এজেকিয়েল 47 / এজে 47
এজেকিয়েল 48 / এজে 48