A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Սաղմոսներ 1341

  Աղէ օրհնեցէք Տիրոջը, ով Տիրոջ բոլոր ծառաները, որ Տիրոջ տանը կանգնում էք գիշերները։

2

  Ձեր ձեռքերը բարձրացրէք դէպի սրբութիւնը եւ օրհնեցէք Տիրոջը։

3

  Տէրը օրհնէ քեզ Սիօնիցը, նա՝ որ երկինքն ու երկիրս արաւ։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896