A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Սաղմոսներ 1171

  Օրհնեցէք Տիրոջը, ով ամեն ազգեր. գովեցէք նորան, ով ամեն ժողովուրդներ։

2

  Որովհետեւ նորա ողորմութիւնը զօրաւոր է մեզ վերայ. եւ Տիրոջ ճշմարտութիւնը յաւիտեան է։ Ալէլուիա։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896