A A A A A
×

የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማቴዎስ 1

1
ሃዌ ዳዊታ ዛሪያኔ ኣብራሃሜ ዛሬ ጊዴዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ ኦዲያ ማፃፋ።
2
ኣብራሃሜ፥ ዪሳቃ ዬሌዳ፤ ዪሳቂ፥ ያዪቆባ ዬሌዳ፤ ያዪቆቢ፥ ዪሁዳኔ ኣ ኢሻቱዋ ዬሌዳ።
3
ዪሁዳይ ቲዒማሪፔ ፓሬሳኔ ዛራሃ ዬሌዳ፤ ፓሬሴ፥ ሄፂሮና ዬሌዳ፤ ሄፂሮኔ፥ ራማ ዬሌዳ።
4
ራሜ ኣሚናዳባ ዬሌዳ፤ ኣሚናዳቤ፥ ናዓሶና ዬሌዳ፤ ናዓሶኔ፥ ሴሊሞና ዬሌዳ።
5
ሴሊሞኔ፥ ራዓቦ ጌቴቲያ ሚሺራቲፔ ቦዔዛ ዬሌዳ፤ ቦዔዚ፥ ኡሩቶ ጌቴቲያ ሚሺራቲፔ ኢዮቤዳ ዬሌዳ፤ ኢዮቤዴ፥ ኢሴይ ዬሌዳ።
6
ኢሴይ ካቲያ ዳዊታ ዬሌዳ። ካቲያ ዳዊቴ፥ ኦሪያ ማቻቲፔ ሶሎሞና ዬሌዳ።
7
ሶሎሞኔ፥ ሮቢዓማ ዬሌዳ፤ ሮቢዓሜ፥ ኣቢያ ዬሌዳ፤ ኣቢያይ፥ ኣሳፋ ዬሌዳ።
8
ኣሳፌ፥ ዮሳፌፃ ዬሌዳ፤ ዮሳፌፄ፥ ኢዮራማ ዬሌዳ፤ ኢዮራሜ፥ ኦዚያና ዬሌዳ።
9
ኦዚያኔ፥ ኢዮዓታማ ዬሌዳ፤ ኢዮዓታሜ፥ ኣካዛ ዬሌዳ፤ ኣካዜ፥ ሂዝቂያሳ ዬሌዳ።
10
ሂዝቂያሴ ሚናሳ ዬሌዳ፤ ሚናሴ፥ ኣሞፃ ዬሌዳ፤ ኣሞፄ፥ ኢዮሲያሳ ዬሌዳ።
11
ኢስራዔሊያ ኣሳይ ኦሞዴቲዴ፥ ባቢሎኔ ጋዲያ ቤዳ ዎዴ፥ ኢዮሲያሴ ኢኮኒያናኔ ኣ ኢሻቱዋ ዬሌዳ።
12
ባቢሎኔ ኦሞዱዋፔ ጉዪያን፥ ኢኮኒያናኔ ሳላቲያላ ዬሌዳ፤ ሳላቲያሌ፥ ዜሩባቤላ ዬሌዳ።
13
ዜሩባቤሊ፥ ኣቢዩዳ ዬሌዳ፤ ኣቢዩዴ፥ ኤሊያቄማ ዬሌዳ፤ ኤሊያቄሚ፥ ኣዞራ ዬሌዳ።
14
ኣዞሬ ሳዶቃ ዬሌዳ፤ ሳዶቄ፥ ኣኪማ ዬሌዳ፤ ኣኪሜ ኤሊዩዳ ዬሌዳ።
15
ኤሊዩዴ፥ ኣሊዓዛራ ዬሌዳ፤ ኣሊዓዛሬ፥ ማታና ዬሌዳ፤ ማታኔ፥ ያዪቆባ ዬሌዳ።
16
ያዪቆቤ፥ ኪሪስቶሳ ጌቴቲያ ዬሱሳ ዬሌዳ ማይራሞ ኦቼዳ ዮሴፋ ዬሌዳ።
17
ሲሚ ዬሌታይ ኡባይ ኣብራሃሞፔ ዳዊታ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ፤ ዳዊቴፔ ዶሚዴ፥ ኣሳይ ባቢሎኔ ጋዲያ ኦሞዴቲዴ ቤዳ ዎዲያ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ፤ ኣሳይ ባቢሎኔ ጋዲያ ኦሞዴቲዴ ቤዳ ዎዲያፔ ኪሪስቶሲ ዬሌቴዳ ዎዲያ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ።
18
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታይ ሃዋ ማላ፤ ኣ ዳያ ማይራማ ዮሴፎ ኦሼታ ቃሼታ ኡታዱ። ሄ ዎዴ ዮሴፎና ጋኬቴናን ዴዓዴ፥ ጌሻ ኣያናን ሻሃራዱ።
19
ኢዞ ጊጊሲ ዎꬄዳ ዮሴፎ ፂሎ ኣሳ ጊዴዳ ዲራው፥ ኢዞ ካዉሻናው ኮዪቤና፤ ኢባ ቆንጪሴናን ኢዞ ኣጋናው ቆፔዳ።
20
ሺን ኢ ሄዋ ቆፒሺን፥ ጎዳ ኪታንቻይ ኣኩሙዋን ኣናና ጋኬቲዴ፥ «ዳዊቴ ናዓ ዮሴፎ፥ ማይራማ ጌሻ ኣያናን ሻሃሬዳ ዲራው ኢዞ ኣካናው ያዮፓ።
21
ኢዛ ኣቱማ ናዓ ዬላናዉኑ፤ ኔኒካ፥ ኢ ኣሳ ናጋራፔ ኣሺያ ዲራው ኣ ሱንꬃ ዬሱሳ ጋዴ ፄሳናሳ» ያጌዳ።
22
ቃሲ ጎዳይ ናቢያ ባጋና፥ «ዎዶራታ ሻሃራናዉኑ፤ ናዓካ ዬላናዉኑ፤ ኣ ሱንꬃይካ ኣማኔላ ጌቴታናዋ» ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ሃዌ ኡባይ ሃኔዳ፤ «ኣማኔላ» ያጊያዌ፥ «ፆሳይ ኑናና ዴዔ» ያጊያዋ።
23
***
24
ዮሴፎ ጌሚዒሹዋፔ ቤጎቲዴ፥ ጎዳ ኪታንቻይ ባሬና ኣዛዞዋዳን፥ ማይራሞ ባሬ ጎሌ ኣፌዳ።
25
ሺን ናዓይ ዬሌታና ጋካናው ዮሴፎ ኢዚኮ ሺቂቤና፤ ቃሲ ናዓካ ዬሱሳ ጊዴ ሱንꬄዳ።
ማቴዎስ 1:1
ማቴዎስ 1:2
ማቴዎስ 1:3
ማቴዎስ 1:4
ማቴዎስ 1:5
ማቴዎስ 1:6
ማቴዎስ 1:7
ማቴዎስ 1:8
ማቴዎስ 1:9
ማቴዎስ 1:10
ማቴዎስ 1:11
ማቴዎስ 1:12
ማቴዎስ 1:13
ማቴዎስ 1:14
ማቴዎስ 1:15
ማቴዎስ 1:16
ማቴዎስ 1:17
ማቴዎስ 1:18
ማቴዎስ 1:19
ማቴዎስ 1:20
ማቴዎስ 1:21
ማቴዎስ 1:22
ማቴዎስ 1:23
ማቴዎስ 1:24
ማቴዎስ 1:25
ማቴዎስ 1 / ማቴዎ 1
ማቴዎስ 2 / ማቴዎ 2
ማቴዎስ 3 / ማቴዎ 3
ማቴዎስ 4 / ማቴዎ 4
ማቴዎስ 5 / ማቴዎ 5
ማቴዎስ 6 / ማቴዎ 6
ማቴዎስ 7 / ማቴዎ 7
ማቴዎስ 8 / ማቴዎ 8
ማቴዎስ 9 / ማቴዎ 9
ማቴዎስ 10 / ማቴዎ 10
ማቴዎስ 11 / ማቴዎ 11
ማቴዎስ 12 / ማቴዎ 12
ማቴዎስ 13 / ማቴዎ 13
ማቴዎስ 14 / ማቴዎ 14
ማቴዎስ 15 / ማቴዎ 15
ማቴዎስ 16 / ማቴዎ 16
ማቴዎስ 17 / ማቴዎ 17
ማቴዎስ 18 / ማቴዎ 18
ማቴዎስ 19 / ማቴዎ 19
ማቴዎስ 20 / ማቴዎ 20
ማቴዎስ 21 / ማቴዎ 21
ማቴዎስ 22 / ማቴዎ 22
ማቴዎስ 23 / ማቴዎ 23
ማቴዎስ 24 / ማቴዎ 24
ማቴዎስ 25 / ማቴዎ 25
ማቴዎስ 26 / ማቴዎ 26
ማቴዎስ 27 / ማቴዎ 27
ማቴዎስ 28 / ማቴዎ 28