A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 71
ሄዋፔ ጉዬ፥ ዬሱሲ ጋሊላን ያ ሃ ዩዬዳ፤ ኣዪሁዳቱ ኣ ዎꬋናው ኮዪያ ዲራው፥ ዪሁዳን ዩያና ኮዪቤና።
2
ኣዪሁዳቱ ቦንቺያ ዳሲያ ባላይ ጋኪ ኡቴዳ።
3
ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሳ ኢሻቱ ኣ፥ «ኔና ካሊያዋንቱ ኔኒ ኦꬂያዋ ቤዓና ማላ፥ ሃዋፔ ዴንዳዴ ዪሁዳ ጋዲያ ባ።
4
ኣዪሲ ጎፔ፥ ባሬው ኤሬታናው ኮዪያ ኣሳይ ኦኒኔ ባሬ ኦሱዋ ጌንꬄና። ኔኒ ሃዋንታ ኦꬂና፥ ኔባ ኣላሚያ ኡባይ ኤሮ!» ያጌዲኖ።
5
ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃራይ ኣቶ ኣ ኢሻቱካ ኣ ኣማኒቤይኪኖ።
6
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታው ኢንጄቲያ ዎዲ ጋኪቤና፤ ሺን ሂንቴንቱሲ ኣይ ዎዴካ ኢንጄቴ።
7
ሳዓይ ሂንቴንታ ኢፃናው ዳንዳዬና፤ ሺን ታኒ ሳዓ ኪታይ ኢታ ጊዲያዋ ማርካቲያ ዲራው፥ ታና ኢፄዳ።
8
ባላ ቦንቺያሳ ሂንቴንቱ ቢቴ፤ ታው ኢንጄቲያ ዎዲ ጋኪቤና ዲራው፥ ታኒ ባላ ቦንቺያሳ ባናዌ ቢራ» ያጌዳ።
9
ኢ ሃዋ ጊዴ፥ ጋሊላን ኣቴዳ።
10
ሺን ኣ ኢሻቱ ባላ ጋላሳ ቦንቺያሳ ቤዳዋፔ ጉዪያን፥ ኢካ ኣሳይ ቤዔናን ጌማን ያ ቤዳ።
11
ኣዪሁዳቱ ባላ ጋላሳ ቦንቺያሳን ኣ ኮዪኖኔ፥ «ኢ ሃቃን ዴዒ?» ያጊዴ፥ ኣ ላቢኖ።
12
ኣሳ ጊዱዋን ዳሮ ዙዙንꬃይ ዴንዴዳ። ኣማሬዳ ኣሳይ፥ «ኢ ሎዖ ኣሳ» ያጌ፤ ሃራቱ ቃሲ፥ «ኣ፥ ኢ ኣሳ ባሌꬄ» ያጊኖ።
13
ሺን ኣዪሁዳቱ ያዬዳ ዲራው፥ ኦኒኔ ኣባ ቆንጪያን ሃሳዬና።
14
ባላ ቦንቺያ ጋላሳ ባጋን፥ ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያ ቢዴ፥ ታማሪሱዋ ዶሜዳ።
15
ኣዪሁዳቱ ማላሌሌቲዴ፥ «ሃ ቢታኒ ኣይኔ ታማሬናን ሃዋ ኬና ዋኒ ኤሬዴ?» ያጌዲኖ።
16
ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታና ታማሪሲያዌ ታና ኪቴዳ ፆሳ ማታፔ ዪያዋፔ ኣቲን፥ ታዋ ጊዴና።
17
ፆሳ ሼኒያ ኦꬃናው ዶሲያ ኦኒኔ ሃ ታኒ ታማሪሲያዌ ፆሳ ማታፔ ዪንቶ ዎይ ቃሲ ታኒ ታፔ ሃሳያዪታንቶ ኤራና።
18
ባሬዋ ሃሳዪያ ኡራይ ባሬ ሁጲያሲ ቦንቹዋ ኮዬ፤ ሺን ባሬና ኪቴዳዌ ቦንቼታና ማላ ኮዪያ ኡራይ ቱማንቻ፤ ኣኒ ዎርዶባይ ባዋ።
19
ሙሴ ሂንቴንቱሲ ሂጊያ ኢሚቤኔ? ሺን ሂንቴፔ ኢቱኔ ሂጊያ ናጌና። ታና ኣዪሲ ዎꬋናው ኮዪቴ?» ያጌዳ።
20
ኣሳይ ዛሪዴ፥ «ኔናን ፃላሂ ዴዔ፤ ኔና ዎꬋናው ኦኔ ኮዬዳዌ?» ያጌዳ።
21
ዬሱሲ፥ «ታኒ ኢቲ ዎልቃማባ ኦꬂና፥ ሂንቴንቱ ኡባይ ማላሌቴዲታ።
22
ሂንቴንቱ ናና ሂንቴንቱ ዶካላና ማላ፥ ሙሴ ሂንቴንታ ኣዛዜዳ። ሺን ዶካሉሳይ ሂንቴንቱ ኣዋቱዋና ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ሙሴና ዪቤና፤ ሄዋሲ ሂንቴንቱ ሳምባታን ኣቱማ ናና ዶካሊታ።
23
ሙሴ ሂጊ ኣዛዜዳ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ሳምባታን ዶካሊያዋ ጊዶፔ፥ ያቲና ታኒ ኢቲ ኣሳው ኩሜንꬃ ቦላ ፓꬄዳ ዲራው፥ ታና ኣዪሲ ሃንቄቲቴ?
24
ቱሙ ፒርዳ ፒርዲቴፔ ኣቲን፥ ኣሳ ዴሙዋ ፄሊዴ ፒርዶፒቴ» ያጌዳ።
25
ሄዋ ዲራው፥ ዬሩሳላሜ ኣሳፔ ኢቱ ኢቱ፥ «ኡንቱንቱ ዎꬋናው ኮዪያ ቢታኒ ሃዋ ጊዴኔ?
26
ቤዒቴ፥ ቆንጪያን ኢ ሃሳዬ፤ ኡንቱንቱ ኣ ኣይኔ ጊኪኖ። ሃዌ ኪሪስቶሳ ጊዲያዋ ኑ ካፓቱ ቱሙ ኤሪኖሻ?
27
ሺን ኑኒ ኣ ሃቃፔ ዬዴንቶ ኤሮይቴ፤ ኪሪስቶሲ ዪያ ዎዴ፥ ኢ ሃቃፔ ዪንቶኔ ኦኒኔ ኤሬና» ያጌዲኖ።
28
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያን ታማሪሲዴ፥ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ሂንቴንቱ ታና ኤሪታ፤ ቃሲ ታኒ ሃቃፔ ዬዴንቶካ ኤሪታ። ታኒ ታ ሼኒያን ያቤይኬ፤ ሺን ታና ኪቴዳዌ ቱማንቻ፤ ሂንቴንቱ ኣ ኤሪኪታ።
29
ሺን ታኒ ኣ ኤራይ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ታና ኪቲና፥ ታኒ ኣ ማታፔ ያዲ» ያጌዳ።
30
ሄዋ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኣ ኦይቃናው ኮዬዲኖ፤ ሺን ኣ ዎዲ ቢሮ ጋኪቤና ዲራው፥ ኦኒኔ ኣ ቦላ ኩሺያ ዎꬂቤና።
31
ሺን ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳ ኣማኒዴ፥ «ኪሪስቶሲ ዪያ ዎዴ፥ ሃ ቢታኒ ኦꬄዳ ማላታፔ ዳሪያዋ ኦꬃኔዬ?» ያጌዲኖ።
32
ፓሪሳዋቱ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳባ ዙዙሚያዋ ሲሴዲኖ፤ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ፓሪሳዋቱ ኣ ኦይቂ ቃሺሳናው ኣማሬዳ ዎታዳራቱዋ ኪቴዲኖ።
33
ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴናና ላፋ ጋሚዓና፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ታና ኪቴዳዋኮ ባና።
34
ሂንቴንቱ ታና ኮያና፤ ሺን ዴሚኪታ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ዴዒያ ሳዓ ሂንቴንቱ ባናው ዳንዳዪኪታ» ያጌዳ።
35
ኣዪሁዳቱ ኢቱ ኢቱዋና፥ «ሃዌ ኑኒ ኣ ዴሜናሳ ሃቃ ባና ሃኒ? ኣዪሁዳቱ ዴዒያ ጊሪኬ ካታማ ቢዴ፥ ጊሪኬ ኣሳቱዋ ታማሪሳና ሃኒ?
36
ኢ፥ ‹ሂንቴ ታና ኮያና፤ ሺን ዴሚኪታ› ቃሲ፥ ‹ታኒ ዴዒያሳ ሂንቴንቱ ባናው ዳንዳዪኪታ› ያጌ፤ ሄዋ ጊያዌ ዋጊያዌ?» ያጌዲኖ።
37
ሄ ባላ ጋላሳ ቦንቺያ ጋላሳፔ ዋናቲያ ዉርሴꬃ ጋላሳኒ ዬሱሲ ዴንዲ ኤቂዴ፥ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ሳሜቴዳ ኡራይ ኦኒኔ ታኮ ዪዴ ኡሾ።
38
ታናን ኣማኒያዎ፥ ፆሳ ማፃፋይ ጊያዋዳን፥ ኣ ኡሉዋፔ ዴዑዋ ኢሚያ ሃꬃ ፑልቱ ጎጋናዋ» ያጌዳ።
39
ኢ ሄዋ ኣ ኣማኔዳዋንቱ ኣካና ጌሻ ኣያናባ ሃሳዬዳ። ዬሱሲ ቢሮ ባሬ ቦንቹዋኮ ኬሲቤና ዲራው፥ ሄ ዎዴ ጌሻ ኣያናይ ኡንቱንቶ ኢሜቲቤና።
40
ሄ ኣሳፔ ዳሪያ ባጋይ ኢ ጊያዋ ሲሲዴ፥ «ቱሙ ሃዌ ናጌቲያ ናቢያ» ያጌዲኖ።
41
ሃራንቱ፥ «ሃዌ ኪሪስቶሳ» ያጌዲኖ። ሺን ሃራንቱ ቃሲ፥ «ኪሪስቶሲ ጋሊላፔ ዬና።
42
ፆሳ ማፃፋይ፥ ‹ኪሪስቶሲ ዳዊቴ ዛሪያፔ፥ ዳዊቴ ዴዔዳ ቤቴሊሄሜ ካታማፔ ያና› ጌኔዬ?» ያጌዲኖ።
43
ዬሱሳ ጋሱዋን ኣሳይ ባሬ ጊዱዋን ሻኬቴዳ።
44
ሄ ኣሳፔ ኢቱ ኢቱ ኣ ኦይቃናው ኮዬዲኖ፤ ሺን ኩሺያኒኔ ኣ ቦቺቤይኪኖ።
45
ጌሻ ጎሊያ ናጊያዋንቱ ቄሳቱዋ ካፓቱዋኮኔ ፓሪሳዋቱዋኮ ሲሚ ዬዳ ዎዴ ኡንቱንቱ ናጊያዋንታ፥ «ኣዪሲ ኣ ኣሂቤይኪቴ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
46
ጌሻ ጎሊያ ናጊያዋንቱ ኡንቱንቱሲ፥ «ሃ ቢታኒ ሃሳዬዳዋዳን፥ ኡባካ ኦኒኔ ሃሳዪቤና!» ያጊዴ ዛሬዲኖ።
47
ፓሪሳዋቱ ዛሪዴ፥ «ኢ ሂንቴናካ ባሌꬁዋ?
48
ካፓቱዋፔ ዎይ ፓሪሳዋቱዋፔ ኣ ኣማኔዳ ኣሳይ ዴዒ?
49
ሺን ሂጊያ ኤሬና ሃ ኣሳይ ሼቄቴዳዋ» ያጌዲኖ።
50
ኡንቱንቱፔ ኢቱ ካሴና ዬሱሳኮ ቤዳ ኒቆዲሞሲ ኡንቱንታ፥
51
«ኢቲ ኡራይ ጊያባ ሲሴናን ዎይ ኢ ኣያ ኦꬄዴንቶ ኤሬናን ዴዒዴ፥ ካሴቲዴ ኣ ቦላ ፒርዲያዌ ኑ ሂጊያን ዴዒ?» ያጌዳ።
52
ኡንቱንቱ ዛሪዴ ኣ፥ «ኔኒካ ቃሲ ጋሊላ ጋዲያ ኣሴ? ጋሊላ ጋዲያፔ ናቢ ቤቴናዋ ፆሳ ማፃፋቱዋ ቢዳዴ ኤራ» ያጌዲኖ።
53
ኣሳይ ኡባይ ኣጊዴ፥ ባሬ ሶይ ባሬ ሶይ ቤዳ።