A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 61
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ጋሊላ ኣባፔ ዎይ ፂቢሪያዶሳ ኣባፔ ሄፊንꬃ ፒኔዳ።
2
ኢ ሃርጋንቻቱዋ ቦላ ኦꬄዳ ዎልቃማ ማላታ ቤዔዳ ዲራው፥ ጮራ ኣሳይ ኣ ካሌዳ።
3
ዬሱሲ ዴሪያ ኬሲዴ፥ ያኒ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ኡቴዳ።
4
ኣዪሁዳቱ ቦንቺያ ፓሲጋ ጋላሳይ ጋኬዳ።
5
ዬሱሲ ሲንꬃኮ ፄሊዴ፥ ጮራ ኣሳይ ባሬኮ ዪያዋ ቤዒዴ ፒሊጶሳ፥ «ሃ ኣሳ ኡባ ሚዛናው ጊዲያ ቁማ ሃቃፔ ሻማኔ?» ያጌዳ።
6
ኢ ሄዋ ፒሊጶሳ ፓጫናው ጌዳ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ባሬ ሁጴው ኣያ ኦꬃና ቤሲንቶ ኦꬃናባ ኤሬ።
7
ፒሊጶሲ ዛሪዴ ዬሱሳ፥ «ሁጲያን ሁጲያን፥ ሃራይ ኣቶ ኢቲ ኢቲ ባርሱዋ ጋꬃናው፥ ላዑ ፄቱ ዲናሪያን ሻሜዳ ኡኪꬃይካ ጊዴና» ያጌዳ።
8
ቃሲ ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ፥ ሲሞኒ ጴፂሮሳ ኢሻይ ኢንዲራሲ፥
9
«ባንጋ ኡኪꬃ ኢቼሹኔ ላዑ ሞሊ ዴዒያ ኢቲ ናዓይ ሃዋን ዴዔ፤ ሺን ሃ ኣሳ ኡባው ሄዌ ዎቲ ጊዳኔ?» ያጌዳ።
10
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ኣሳይ ኡታናዳን ኡዲቴ» ያጌዳ። ሄ ሳዓን ዳሮ ማታይ ዴዔ። ኣሳይ ኡባይ ኡቴዳ፤ ኣቱማ ኣሳይ ኢቼሹ ሻዓ ጊዲያዋ።
11
ዬሱሲ ኡኪꬃ ኣኬዳ፤ ፆሳ ጋላቲዴ፥ ሄዋን ኡቴዳ ኣሳው ጊሼዳ። ሞሊያካ ሄዋዳን ኦꬂና ኣሳይ ባሬ ኮዬዳዋ ኬና ሜዳ።
12
ኡንቱንቱ ኡባይ ካሌዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ «ኢቲባይካ ጮ ባዬና ማላ፥ ኣቴዳ ዶካ ሺሺቴ» ያጌዳ።
13
ሄዋ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኡባካ ሺሼዲኖ፤ ኣሳይ ካሊና ኣቴዳ ባንጋ ኡኪꬃ ዶካ ሺሺዴ፥ ታማኔ ላዑ ዛምቤሊያ ኩንꬄዲኖ።
14
ኣሳይ ዬሱሲ ኦꬄዳ ዎልቃማ ማላታ ቤዔዳ ዎዴ፥ «ሃዌ ቱሙዋፔ ሃ ሳዓ ያና ጌዳ ናቢያ» ያጌዲኖ።
15
ኡንቱንቱ ዪዴ ባሬና ዎልቃን ኦይቂ ካቲያ ኦꬃናው ሃኒያዋ ዬሱሲ ኤሪዴ፥ ባሬካ ዴሪያ ቦላ ሺሬቲዴ ኬሴዳ።
16
ሳዓይ ኦማሪሴዳ ዎዴ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኣባኮ ቤዲኖ፤
17
ሳዓይ ቃሜዳ፤ ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱኮ ሄ ሳቲ ጋካናው ዪቤና፤ ሄዋሲ ኡንቱንቱ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ኣባ ፒኒ ሄፊንꬃ ቂፊሪናሆማ ቤዲኖ።
18
ዎልቃማ ጫርኩ ጫርኬዳ ዲራው፥ ኣባይ ቃፄዳ፤
19
ኢቲ ሳቲያ ኬና ኡንቱንቱ ኣባ ሻጎዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኣባ ቦላና ሃሜቲዴ ዪያዋ ቤዒዴ ያዬዲኖ።
20
ሺን ኢ፥ «ያዮፒቴ፤ ታናቴ!» ያጌዳ።
21
ኡንቱንቱ ዎንጊሪያን ኣ ጌሊሳናው ኮዬዲኖ፤ ዎንጊሪ ኡንቱንቱ ቢያሳ ኣባ ጋፃ ኤሌካ ጋኪ ኣጌዳ።
22
ዎንቴꬃ ጋላሲ፥ ኣባፔ ሄፊንꬃና ኣቴዳ ጮራ ኣሳይ ኣባ ቦላ ኢቲ ዎንጊሪያ ፃላላይ ዴዒያዋ ቤዔዲኖ፤ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱና ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ኡንቱንቱና ቤናን፥ ኡንቱንቱ ባሬካ ቤዳዋ ኣኬኬዲኖ።
23
ሺን ፂቢሪያዶሳፔ ሃራ ዎንጊራቱ ዬሱሲ ፆሳ ጋላቲና፥ ኣሳይ ኡኪꬃ ሜዳሳ ማታ ዬዲኖ።
24
ኣሳይ ዬሱሲ ዎይ ኣ ካሊያዋንቱ ሄዋን ባይናዋ ቤዒዴ፥ ዬሱሳ ኮያናው ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ቂፊሪናሆማ ቤዲኖ።
25
ኣሳይ ዬሱሳ ኣባፔ ሄፊንꬃን ዴሜዳ ዎዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ሃዋ ኣዉዴ ያዲ?» ያጌዲኖ።
26
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴንቱ ታና ኮዪያዌ ኡኪꬃ ሜዳ ዲራሳኔ ካሌዳ ዲራሳ ጊዲያዋፔ ኣቲን፥ ዎልቃማ ማላታ ቤዔዳ ዲራሳ ጊዴና።
27
ሜꬊና ዴዑዋ ቁማው፥ ታኒ ኣሳ ናዓይ ሂንቴንቱሲ ኢማናዎ፥ ኦꬂቴፔ ኣቲን፥ ሳሚያ ቁማው ኦꬆፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዉ ፆሳይ ሄዋ ꬊሺሳናው ማታፋ ኣታሚ ዎꬄዳ» ያጌዳ።
28
ሄዋፔ ጉዪያን ኡንቱንቱ፥ «ኑኒ ፆሳ ኦሱዋ ኦꬃናው ኣያ ኦꬃናው ቤሲ?» ያጊዴ ዬሱሳ ኦቼዲኖ።
29
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቱ ኦꬃና ማላ፥ ፆሳይ ኮዪያ ኪታይ ሃዋ፤ ኢ ኪቴዳዋን ኣማኒቴ» ያጌዳ።
30
ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ኑኒ ቤዒዴ፥ ኔናን ኣማናና ማላ፥ ኣይ ዎልቃማ ማላታ ኦꬃኒ? ኣያ ኪቴታኒ?
31
ፆሳ ማፃፋን፥ ‹ኡንቱንቱ ማና ማላ ሳሉዋፔ ኡኪꬃ ኢሜዳ› ያጌቲ ፃፌቶዋዳን፥ ኑ ኣዋቱ ሜላ ቢታን ማና ሜዲኖ» ያጌዲኖ።
32
ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴንቱሲ ሳሉዋፔ ቱሙ ኡኪꬃ ኢሚያዌ ታ ኣባፔ ኣቲን፥ ሂንቴንቱሲ ሳሉዋፔ ኡኪꬃ ኢሜዳዌ ሙሳ ጊዴና።
33
ኣዪሲ ጎፔ፥ ቱማ ጊዴዳ ፆሳ ኡኪꬃይ፥ ሳሉዋፔ ዎꬊያዌ ሃ ኣላሚያ ኣሳው ዴዑዋ ኢሜ» ያጌዳ።
34
ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ጎዳው፥ ኑካ ሄ ኡኪꬃ ኡባ ዎዴ ኢማ» ያጌዲኖ።
35
ዬሱሲ፥ «ታኒ ዴዑዋ ኡኪꬃ፤ ታኮ ዪያ ኡራይ ኡባካ ኮሻቴና። ቃሲ ታና ኣማኒያ ኡራይ ኣይኔ ሳሜቴና።
36
ሺን ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦዴዳዋዳን፥ ሂንቴንቱ ታና ቤዔዲታ፤ ሺን ኣማኒኪታ።
37
ታ ኣቡ ታው ኢሚያ ኡባይ ታኮ ያናዋ፤ ቃሲ ታኮ ዪያ ኦናኔ ኡባካ ታኒ ካሬ ዬዲኬ።
38
ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ታና ኪቴዳዋ ሼኒያ ፖላናው ሳሉዋፔ ያዲፔ ኣቲን፥ ታ ሼኒያ ፖላናው ያቤይኬ።
39
ታና ኪቴዳዌ ኮዪያዌ ሃዋ፤ ታኒ ኢ ታው ኢሜዳ ኡባቱዋካ ዉርሴꬃ ጋላሲ ዴንꬃናፔ ኣቲን፥ ኢቱዋካ ባዪዛና ማላ ኮዬና።
40
ኣዪሲ ጎፔ፥ ታ ኣቡ ኮዪያዌ ሃዋ፤ ታና ናዓ ቤዒዴ፥ ኣማኒያ ኡባቱ ሜꬊና ዴዑዋ ኣካናዋንታ፤ ታኒካ ሄ ኡባቱዋ ዉርሴꬃ ጋላሲ ዴንꬃና» ያጌዳ።
41
ዬሱሲ፥ «ታኒ ሳሉዋፔ ዎꬌዳ ኡኪꬃ» ጌዳ ዲራው፥ ኣዪሁዳቱ ኣ ቦላ ዙዙሜዲኖ።
42
ኡንቱንቱ፥ «ሃዌ ኑኒ ኣ ኣዉዋኔ ኣ ኣቶ ኤሪያ ዮሴፎ ናዓ ዬሱሳ ጊዴኔ? ያቲና፥ ኢ ዋጊዴ፥ ‹ታኒ ሳሉዋፔ ዎꬋዲ› ጋናው ዳንዳዪ?» ያጌዲኖ።
43
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ኢቱ ኢቱዋና ዙዙሚያዋ ኣጊቴ።
44
ታና ኪቴዳ ታ ኣቡ ታኮ ኣሄዳ ኣሳፔ ኣቲን፥ ታኮ ያናው ዳንዳዪያ ኣሳይ ባዋ፤ ታኒካ ዉርሴꬃ ጋላሲ ኣ ዴንꬃና።
45
ናባቱ ‹ፆሳይ ኣሳ ኡባ ታማሪሳና› ያጊዴ ፃፌዲኖ፤ ኣዉ ጊያዋ ሲሲያዌኔ ኣዉዋፔ ታማሪያዌ ኦኒኔ ታኮ ዬ።
46
ፆሳ ማታፔ ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ፆሳ ቤዔዳ ኣሳይ ባዋ፤ ኣ ፃላላይ ፆሳ ቤዔዳ።
47
«ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታና ኣማኒያ ኡራው ሜꬊና ዴዑ ዴዔ።
48
ታኒ ዴዑዋ ኡኪꬃ።
49
ሂንቴንቱ ኣዋቱ ሜላ ቢታን ማና ሜዲኖ፤ ሺን ሃይቄዲኖ።
50
ኣሳይ ኣፔ ሚዴ ሃይቄና ኡኪꬃይ ሳሉዋፔ ዪያዌ ሃዋ።
51
ሳሉዋፔ ዎꬌዳ ዴዑዋ ኡኪꬃይ ታና፤ ኦኒኔ ሃ ኡኪꬃፔ ሞፔ፥ ሜꬊናው ዴዓናዋ፤ ቃሲ ሃ ኣላሚያ ኣሳው ዴዖ ጊዳና ማላ፥ ታኒ ኢማና ኡኪꬃይ ታ ኣሹዋ» ያጌዳ።
52
ኣዪሁዳቱ፥ «ሃ ቢታኒ ባሬ ኣሹዋ ኑኒ ማና ማላ፥ ኑሲ ዎቲዴ ኢማናው ዳንዳዪ?» ያጊዴ ባሬንቱ ጊዱዋን ፓሉሜቴዲኖ።
53
ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታ ኣሹዋ፥ ኣሳ ናዓ ኣሹዋ፥ ሂንቴንቱ ማና ꬋዮፔ፥ ቃሲ ታ ሱꬃካ ኡሻና ꬋዮፔ፥ ሂንቴው ዴዑ ባዋ።
54
ታ ኣሹዋ ሚያ ኡራዉኔ፥ ታ ሱꬃ ኡሺያ ኡራው ሜꬊና ዴዑ ዴዔ። ታኒ ዉርሴꬃ ጋላሲ ኡንቱንታ ዴንꬃና።
55
ኣዪሲ ጎፔ፥ ታ ኣሹ ቱሙ ቁማ፤ ታ ሱꬃይካ ቱሙ ኡሻ።
56
ታ ኣሹዋ ሚያ ኡራይኔ ታ ሱꬃ ኡሺያ ኡራይ ታናን ዴዔ፤ ታኒካ ኣናኒ ዴዓይ።
57
ዴዑዋ ኣዉ ታና ኪቲና፥ ታኒ ኣ ጋሱዋን ዴዒያዋዳን፥ ታና ሚያ ኡራይካ ታ ጋሱዋን ዴዓና።
58
ሳሉዋፔ ዎꬌዳ ኡኪꬃይ ሃዋ፤ ሂንቴንቱ ኣዋቱ ሚዴ ሃይቄዳ ማና ማላ ጊዴና፤ ሃ ኡኪꬃ ሚያ ኡራይ ሜꬊናው ዴዓና» ያጌዳ።
59
ዬሱሲ ቂፊሪናሆማ ካታማን ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌን ታማሪሲዴ፥ ሃዋ ኦዴዳ።
60
ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ዳሪያ ባጋይ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ «ሃዌ ጌሌና ቲሚርቲያ፤ ሃዋ ኦኒ ኣካናዌ?» ያጌዲኖ።
61
ሺን ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱ ሄዎ ዙዙሜዳዋ ኤሪዴ፥ «ሃዌ ሂንቴንታ ꬉቢ?
62
ሲሚ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ካሴ ዴዒያሳ ፑዴ ኬሲሺን ቤዒንቶ ኣያ ጋኒቴ?
63
ጌሻ ኣያናይ ዴዑዋ ኢሜ፤ ኣሳ ሚኖታይ ኣይኔ ጎዔና። ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦዴዳ ቃላይ ኣያናኔ ዴዑዋ።
64
ሺን ሂንቴንቱ ጊዱዋን ኣማኔናዋንቱ ዴዒኖ» ያጌዳ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣማኔናዋንቱ ሃቃዋንቴንቶኔ ባሬና ኣꬂ ኢማናዌ ኦኔንቶ ዬሱሲ ኮይሮፔ ዶሚዴ ኤሬዳ።
65
ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ታ ኣቡፔ ጊዳና ꬋዮፔ ኦኒኔ ታኮ ያናው ዳንዳዬና ያጋዴ ታ ኦዴዳዌ ሄዋ ዲራሳ» ያጌዳ።
66
ሄዋ ጋሱዋን፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ጮራቱ ኣ ኣጊዴ፥ ጉዬ ሲሜዲኖ፤ ላዔንꬆ ኣ ካሊቤይኪኖ።
67
ዬሱሲ ቃሲ ታማኔ ላዑ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ሂንቴካ ኣጊዴ ባናው ኮዪቴ?» ያጌዳ።
68
ሲሞኒ ጴፂሮሴ ዛሪዴ፥ «ጎዳው፥ ኑኒ ኦኮ ባኔ? ኔው ሜꬊና ዴዑዋ ቃላይ ዴዔ።
69
ኔኒ ፆሳ ጌሻ ጊዲያዋ ኑኒ ኣማኔቶኔ ኤሬቶ» ያጌዳ።
70
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሂንቴንታ ታማኔ ላዓቱዋ ዶራቤይኪታ? ቃሲ ሂንቴፔ ኢቱ ፃላሂያ» ያጌዳ።
71
ዬሱሲ ሄዋ ሲሞና ናዓ ዪሁዳ ኣስቆሮታ ጌ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ዪሁዳይ ዬሱሳ ካሊያ ታማኔ ላዓቱዋፔ ኢቱዋ፤ ኢ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናዋ።