A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 51
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኣዪሁዳቱ ቦንቺያ ባላው ዬሩሳላሜ ቤዳ።
2
ዬሩሳላሜን ዶርሳ ፔንጊያ ማታን ኢብራዪስፄ ቃላን ቤቴሳይዳ ጌቴቲያ ዳጋቲ ኡቴዳ ሃꬃይ ዴዔ፤ ሄ ዳጋቲ ኡቴዳ ሃꬃ ዩዪ ኣꬌዳ ኢቼሹ ካሻይ ዴዔ።
3
ሄዋን ጮራ ሃርጋንቻቱ፥ ቆቃቱ፥ ዎባቱኔ ሲሌዳዋንቱ ጊሴዲኖ። [ሃꬃይ ቃፂያዋ ናጊኖ።
4
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ኢቲ ጌዴ ጎዳ ኪታንቻይ ሄ ዳጋቴዳ ሃꬃኮ ጌሊዴ፥ ሃꬃ ቃꬄ፤ ሃꬃይ ቃፄዳዋፔ ጉዪያን፥ ኮይሮ ጌሌዳ ኡራይ ባሬና ኦይቄዳ ኣይ ሃርጊያፔካ ፓፄ።]
5
ሄዋን ሃታማኔ ሆስፑን ላይꬃ ሳኬቴዳ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ።
6
ሄ ቢታኒ ሄዋን ጊሴዳዋ ዬሱሲ ቤዒዴ፥ ዳሮ ዎዲያ ሳኬቴዳዋካ ኤሪዴ ቢታኒያ፥ «ፓፃናው ኮያይ?» ያጌዳ።
7
ሳኬቲያ ቢታኒ ዛሪዴ፥ «ጎዳው፥ ሃꬃይ ቃፂያ ዎዴ፥ ታና ሃꬃን ዬጊያ ኣሳይ ꬋዬዳ፤ ታኒ ጌላና ሃኒያ ዎዴ፥ ሃራ ኡራይ ታፔ ካሴቲዴ ጌሊ ኣጌ» ያጌዳ።
8
ዬሱሲ ኣ፥ «ዴንዳ ኤቃ፤ ኔኒ ጊሶዋ ቶካዴ ባ» ያጌዳ።
9
ቢታኒ ኤሌካ ፓፂ ኣጌዳ፤ ባሬ ጊሱዋ ቶኪዴ ቤዳ። ሄዌ ሃኔዳዌ ሳምባታ ጋላሳና።
10
ሄዋ ዲራው፥ ኣዪሁዳቱ ፓፄዳ ቢታኒያ፥ «ሃቼ ሳዓይ ሳምባታ፤ ኔኒ ኔ ጊሱዋ ቶካ ቢያዌ ዎጋ ጊዴና» ያጌዲኖ።
11
ሺን ቢታኒ፥ «ታና ፓꬄዳዌ፥ ‹ኔ ጊሱዋ ቶካዴ ባ› ያጌዳ» ጊዴ ኡንቱንቱሲ ዛሬዳ።
12
ኡንቱንቱ ኣ፥ «ኔና፥ ‹ኔ ጊሱዋ ቶካዴ ባ› ጌዳዌ ኢ ኦኔ?» ጊዴ ኦቼዲኖ።
13
ሺን ሄዋን ጮራ ኣሳይ ዴዒያ ዲራዉኔ፥ ዬሱሲካ ጌሜቴዳ ዲራው፥ ቢታኒ ባሬና ፓꬄዳዌ ኦኔንቶ ኤሬና።
14
ዬሱሲ ጉዬፔ ሄ ቢታኒያ ጌሻ ጎሊያን ዴሚዴ፥ «ቤዓ፥ ኔኒ ሃዒ ፓፃዳ፤ ሃዋፔካ ኢታባይ ኔና ጋኬና ማላ፥ ላዔንꬆ ናጋራ ኦꬆፓ» ያጌዳ።
15
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ቢታኒ ቢዴ፥ ባሬና ፓꬄዳዌ ዬሱሳ ጊዲያዋ ኣዪሁዳ ኣሳ ካፓቶ ኦዴዳ።
16
ዬሱሲ ሃዋ ሳምባታን ኦꬄዳ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ዬሱሳ ዬዴሳን ዋዪሱዋ ዶሜዲኖ።
17
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንቱሲ፥ «ታ ኣቡ ኡባ ዎዴ ኦꬄ፤ ታኒካ ኦꬃናው ቤሴ» ያጌዳ።
18
ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ሳምባታ ጋላሳ ቦንቼና ዲራ ፃላላሳ ጊዴናን፥ ባሬና ፆሳና ቃራዪዴ፥ «ፆሳይ ታ ኣባ» ጌዳ ዲራው፥ ኣዪሁዳ ኣሳ ካፓቱ ኣ ዎꬋናው ካሴዋፔ ሚኒሲዴ ኮዪኖ።
19
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንቱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ናዓይ ባሬካ ኣይኔ ኦꬄና። ኢ ባሬ ኣቡ ኦꬂሺን ቤዒያዋ ፃላላ ኦꬄ፤ ኣዉ ኦꬂያዋ ናዓይካ ኦꬄ።
20
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዉ ባሬ ናዓ ሲቄ፤ ቃሲ ኢ ኦꬂያ ኦሱዋ ኡባባ ባሬ ናዓ ቤሴ። ኡባ ሂንቴንቱ ማላሌታና ጋካናው፥ ኢ ሃዋፔ ኣꬊያ ኦሱዋካ ባሬ ናዓ ቤሳናዋ።
21
ጋሱኔ፥ ኣዉ ሃይቄዳዋንታ ሃይቁዋፔ ዴንꬂዴ ሼምፑዋና ዎꬂያዋዳን፥ ናዓይካ ቃሲ ባሬ ኮዮዋንታ ሼምፑዋና ዎꬄ።
22
ኣሳይ ኡባይ ኣዉዋ ቦንቺያዋዳን፥ ናዓካ ቦንቻና ማላ፥ ኣዉ ፒርዳ ኡባ ናዓው ኢሜዳዋፔ ኣቲን፥ ኢ ኦናኔ ፒርዴና፤ ናዓ ቦንቼና ኡራይ፥ ኣ ኪቴዳ ኣዉዋካ ቦንቼና።
23
«ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታ ቃላ ሲሲያዎኔ ታና ኪቴዳዋን ኣማኒያዎ ሜꬊና ዴዑ ዴዔ። ሃይቁዋፔ ዴዖ ኢ ፒኔዳዋፔ ኣቲን፥ ፒርዴቴና።
24
ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሃይቄዳ ኣሳይ ፆሳ ናዓ ኮሻ ሲሲያ ዎዲ ያናዋ፤ ሄዌኔካ ሃዓ። ሄ ኮሻ ሲሲያዋንቱ ሼምፑዋና ዴዓና።
25
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዎ ዴዑዋ ኢሚያ ዎልቃይ ዴዒያዋዳን፥ ዴዑዋ ኢሚያ ሄ ዎልቃ ባሬ ናዓዉካ ኢሜዳ።
26
ፆሳ ኣዉ ባሬ ናዓው ፒርዲያ ማታ ኢሜዳ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ናዓይ ኣሳ ናዓ።
27
«ሃዋን ማላሌቶፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ዱፉዋን ዴዒያዋንቱ ኣ ኮሻ ሲሲያ ዎዲ ዬ።
28
ሲሲዴ ኡንቱንቱ ዱፉዋፔ ጋፃ ኬሳና፤ ሎዖባ ኦꬄዳዋንቱ ዴዑዋን ዴዓናው ዴንዳና፤ ቃሲ ኢታባ ኦꬄዳዋንቱ ፒርዴታናው ዴንዳናዋንታ።
29
«ታኒ ታፔ ኣይኔ ኦꬃናው ዳንዳዪኬ፤ ፆሳይ ታው ኦዴዳዋዳን ፒርዳይ። ታ ፒርዳይ ቱማ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ታና ኪቴዳዋ ሼኒያ ፖሊያዋፔ ኣቲን፥ ታኒ ዶሲያዋ ኦꬂኬ።
30
«ታኒ ታ ሁጴው ታባ ማርካቶፔ፥ ታ ማርካቴꬃይ ቱማ ጊዴና።
31
ታባ ማርካቲያዌ ሃራይ ዴዔ፤ ኢ ታባ ማርካቲያዌ ቱማ ጊዲያዋ ታኒ ኤራይ።
32
«ሂንቴንቱ ዮሃኒሳኮ ኣሳ ኪቲና፥ ኢ ኡንቱንቶ ቱሙዋ ማርካቴዳ።
33
ታኒ ሄዋ ሂንቴንታ ኣቲኖ ጋዴ ጊያዋፔ ኣቲን፥ ኣሳ ማርካቴꬃይ ታው ኮሺና ጊዴና።
34
ዮሃኒሲ ሙቃዳዳን፥ ኤፄዳኔ ፖዒሴዳ፤ ሂንቴንቱካ ኣማሬዳ ዎዲያ ኣ ፖዑዋን ናሼታናው ኮዬዲታ።
35
«ሺን ታው ዮሃኒሳዋፔ ኣꬊያ ማርካቴꬃይ ዴዔ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ዉርሳናው ታ ኣቡ ታው ኢሜዳ ኪታይ፥ ሃ ታኒ ኦꬂያዌ፥ ኢ ታና ኪቴዳዋ ጊዲያዋ ማርካቴ።
36
«ቃሲ ታና ኪቴዳ ታ ኣቡ ባሬ ሁጴው ታባ ማርካቴ። ሂንቴንቱ ኣ ኮሻ ኣይኔ ሲሲቤይኪታ፤ ኣ ማላካ ቤዒቤይኪታ።
37
ኢ ኪቴዳዋ ኣማኔና ዲራው፥ ኣ ቃላይ ሂንቴንቱ ዎዛናን ባዋ።
38
«ፆሳ ማፃፋቱዋፔ ሜꬊና ዴዑዋ ዴሚያዋ ሂንቴው ማላቲና፥ ኡንቱንታ ቢዲታ፤ ኡንቱንቱካ ታባ ማርካቲያዋንታ።
39
ሺን ዴዑዋ ዴማናው ታኮ ዪያዋ ሂንቴንቱ ኮዪኪታ።
40
«ታኒ ኣሳፔ ቦንቹዋ ኮዪኬ።
41
ሺን ታኒ ሂንቴንቱ ዎዛናን ፆሳ ሲቁ ባይናዋ ኤራይ።
42
ታኒ ታ ኣቡ ሱንꬃን ያዲ፤ ሺን ታና ኣኪቤይኪታ። ሺን ሃራ ኣሳይ ባሬ ሱንꬃን ዪያ ዎዴ፥ ኣ ኣኪታ።
43
ሂንቴንቱ ኢቱ ኢቱዋ ቦንቺታ፤ ሺን ኢቲ ፆሳፔ ዪያ ቦንቹዋ ኮዪኪታ። ያቲና፥ ዋኒዴ ኣማናናው ዳንዳዪቴ?
44
«ታኒ ታ ኣቡ ሲንꬃን ሂንቴንታ ሞቲያዋ ሂንቴው ማላቶፖ፤ ሂንቴንታ ሞቲያዌ፥ ሂንቴ ሂዶታ ዎꬂያ ሙሳ።
45
ሂንቴንቱ ሙሳ ኣማኔዳባ ጊዲንቶ፥ ታናካ ኣማናኒታ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታባ ፃፌዳዌ ኣ።
46
ሺን ሂንቴንቱ ኢ ፃፌዳዋ ኣማኔናን ኢፆፔ፥ ታኒ ጊያዋ ዎቲ ኣማናኒቴ?» ያጌዳ።