ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 2

1

ሄዜንꬆ ጋላሲ ጋሊላ ጋዲያን ቃና ጌቴቲያ ካታማን ቡላቻይ ቡላቼቴዳ፤ ዬሱሳ ዳያ ሄ ቡላቻን ዴዓው።

2

ዬሱሲካ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ሄ ቡላቻ ፄሴቴዳ።

3

ዎዪኒያ ኡሻይ ዉሪዲጊና፥ ዬሱሳ ዳያ ኣ፥ «ኡንቱንቱሲ ዎዪኒያ ኡሻይ ዉሪዲጌዳ» ያጋ ኦቻዱ።

4

ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታ ዳዬ፥ ሃዌ ታ ኦሱዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኔ ያያና ኮሼና። ታ ዎዲ ቢሮ ጋኪቤና» ያጌዳ።

5

ዬሱሳ ዳያ ኪቴቲያዋንቱሲ፥ «ኢ ሂንቴንቱሲ ኦዲያዋ ኣያ ጊዶፔኔ ኦꬂቴ» ያጋ ኦዳዱ።

6

ኣዪሁዳቱ ካሴ ኦꬂያ ዶያዳን፥ ሜቻ ዎጋው ኢቱ ኢቱ ፄቱ ፃሪሙሲያ ኦይቂያ ኡሱፑን ሹቻ ባꬃቱ ሄዋን ዴዒኖ።

7

ዬሱሲ ኪቴቲያዋንታ፥ «ባꬃቱዋኒ ሃꬃ ኩንꬂቴ» ያጌዳ፤ ጌቴቶዋዳንካ ኡንቱንቱ ባꬃቱዋኒ ዶና ጋካናው ሃꬃ ኩንꬄዲኖ።

8

ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃዒ ዱቂዴ፥ ቡላቻ ካፖ ኢሚቴ» ያጌዳ፤ ኡንቱንቱ ኣው ኣፊዴ ኢሜዲኖ።

9

ቡላቻ ካፑ ዎዪኒያ ኡሻ ጊዴዳ ሃꬃ ጋንፂ ፄሊዴ፥ ሃቃፔ ዬዴንቶ ኤሪቤና፤ ሺን ሃꬃ ኩንꬄዳ ኦሳንቻቱ ኤሪኖ። ቡላቻ ካፑ ማቻቶ ኣኪያዋ ፄሲዴ፥

10

«ኦኒኔ ኣዪፌ ጊዴዳ ዎዪኒያ ኡሻ ኢማꬃ ኣሳ ካሴቲዴ ኡሼ፤ ያቲዴ ኣሳይ ዳሪሲ ኡሼዳዋፔ ጉዪያን፥ ቂራሪያ ኡሼ። ሺን ኔኒ ኣዪፌ ጊዴዳ ዎዪኒያ ኡሻ ሃኖ ጋካናው ናጋዳ!» ያጌዳ።

11

ዬሱሲ ባሬ ኦꬄዳ ዎልቃማ ማላታቱዋፔ ሃዋ ኮይሩዋ ጋሊላ ጋዲያን ቃና ጌቴቲያ ሄራን ኦꬄዳ፤ ሄዋን ባሬ ቦንቹዋ ኢ ቆንጪሲና፥ ኣ ካሊያዋንቱ ኣኒ ኣማኔዲኖ።

12

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬ ዳዪና፥ ባሬ ኢሻቱዋናኔ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ቂፊሪናሆማ ጌቴቲያ ካታማ ቢዴ ኣማሬዳ ጋላሳ ታኬዲኖ።

13

ኣዪሁዳቱ ቦንቺያ ፓሲጋ ባላ ጋላሳይ ማታቲና፥ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቤዳ።

14

ጌሻ ጎሊያ ጊቢያን ሚዛ፥ ዶርሳኔ ዶጎማቱዋ ዛሊዒያ ኣሳ ዴሜዳ፤ ቃሲ ሃራቱ ባሬንቱ ኦይዲያን ኡቲዴ፥ ሚሻ ላሚያዋንታ ዴሜዳ።

15

ኢ ጎላ ጂራፊያ ዶቂዴ፥ ኣሳ ኡባ ዶርሳናኔ ሚያና ጌሻ ጎሊያ ጊቢያፔ ካሬው ኬሲዴ ዬዴሪሴዳ። ሚሻ ላሚያዋንቱ ኦይዲያካ ኣꬂ ዬጊዴ፥ ኡንቱንቱ ሚሻ ላሌዳ።

16

ዶጎሙዋ ዛሊዒያዋንታ ኢ፥ «ሃ ዶጎማቱዋ ሃዋፔ ኬሲቴ፤ ታ ኣቡ ጎሊያ ጌያ ኦꬆፒቴ!» ያጌዳ።

17

ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ፆሳ ማፃፋን፥ «ታኒ ኔ ጎሌው ሴሌቲያ ሴላይ ታና ታማዳን ጉዴ» ጌቴቲዴ ፃፌቴዳዋ ሃሳዬዲኖ።

18

ሄዋፔ ጉዬ፥ ኣዪሁዴ ኣሳ ኣዪሲያዋንቱ ዛሪዴ፥ «ኔው ሃዋ ኦꬃናው ዳንዳዪያ ማታይ ዴዒያዋ ኑና ኣያ ማላታ ቤሳኒ?» ያጌዲኖ።

19

ዬሱሲ፥ «ሃ ጌሻ ጎሊያ ኮሊቴ፤ ታኒ ሄዙ ጋላሳኒ ዛራዴ ኬፃና» ያጌዳ።

20

ቃሲካ ኣዪሁዴ ኣሳ ኣዪሲያዋንቱ፥ «ሃ ጌሻ ጎሊያ ኬፃናው ኦይታማኔ ኡሱፑን ላይꬃ ኣኬዳ፤ ሺን ኔኒ ሄዙ ጋላሳኒ ኬፃኒ?» ያጌዲኖ።

21

ሺን ኢ ሃሳዬዳ ጌሻ ጎሊ ባሬ ኣሳቴꬃባ።

22

ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኢ ሄዋ ጌዳዋ ሃሳዬዲኖ። ቃሲ ኡንቱንቱ ፆሳ ማፃፋይ ጌዳዋኔ ዬሱሲ ሃሳዬዳዋ ኣማኔዲኖ።

23

ፓሲጋ ባላ ቦንቺያ ዎዴ፥ ዬሱሲ ዬሩሳላሜን ዴዒሺን፥ ኢ ኦꬄዳ ማላታ ቤዒዴ፥ ጮራ ኣሳይ ኣ ኣማኔዲኖ።

24

ሺን ዬሱሲ ኣሳ ኡባ ኤሪያ ዲራው፥ ሄዋንታ ኣማኒቤና።

25

ኣሳባ ኦኒኔ ኣው ማርካታና ማላ ኮዪቤና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳ ዎዛናኒ ኣዬ ዴዒንቶ፥ ኢ ባሬ ሁጴው ኤሪያ ዲራሳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved