A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 131
ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳይ ጋካናፔ ካሴቲዴ፥ ሃ ሳዓፔ ሻኬቲዴ፥ ኣዉዋኮ ቢያ ዎዲ ጋኬዳዋ ዬሱሲ ኤሬዳ፤ ሃ ሳዓን ዴዒያ ባሬዋንታ ኡባ ዎዴ ሲቄዳ፤ ዉርሴꬃይ ጋካናው ኡንቱንታ ሲቄዳ።
2
ዬሱሲኔ ካሊያዋንቱ ካዉዋ ሚሺን፥ ሲሞና ናዓ ዪሁዳ ኣስቆሮቱ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናዳን፥ ፃላሂ ኣ ቆፊሲ ዎꬄዳ።
3
ዬሱሲ ባሬ ኣዉ ኡባባ ኣ ኩሺያን ዎꬄዳዋ፥ ቃሲ ፆሳ ማታፔ ኢ ዬዳዋኔ፥ ሲሚዴ ኣኮ ባናዋ ኤሬዳ።
4
ዬሱሲ ሚያሳፔ ዴንዲ ኤቂዴ፥ ቦላ ባጋ ማዩዋ ቃሪ ዎꬂዴ፥ ፖፃ ባሬ ፄሳን ዳንጬዳ።
5
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሃꬃ ሜቻ ሚሻን ቲጊዴ፥ ባሬና ካሊያዋንቱ ጌዲያ ሜቻኔ ባሬ ፄሳን ዳንጬዳ ፖፃን ቁጩሳ ዶሜዳ።
6
ዬሱሲ ሲሞኒ ጴፂሮሳኮ ዪና ጴፂሮሴ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ታ ጌዲያ ሜጫናው ሃናዪዬ?» ያጌዳ።
7
ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ታኒ ኦꬂያዋ ኔኒ ሃዒ ኤራካ፤ ሺን ጉዬፔ ኤራናሳ» ያጌዳ።
8
ጴፂሮሴ፥ «ኔኒ ታ ጌዲያ ኡባካ ሜጫካ!» ያጌዳ። ዬሱሲ ኣ፥ «ታኒ ኔ ጌዲያ ሜጫና ꬋዮፔ፥ ኔዉኔ ታዉኔ ኢቲፔቴꬃይ ባዋ» ያጊዴ ዛሬዳ።
9
ሲሞና ጴፂሮሴ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ያቶፔ፥ ታ ጌዲያ ፃላላ ሜጮፓ፤ ታ ኩሺያካ ታ ሁጲያካ ሜጫ!» ያጌዳ።
10
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ቦላ ሜጬቲዲጌዳ ኡራይ ኦኒኔ ጌዲያፔ ሃራባ ሜጬታናው ኮሼና፤ ኣው ኡባሳይካ ጌሻ። ቃሲ ሂንቴንቱካ ጌሻ፤ ሺን ኡባይ ጌሻ ጊዲኪታ» ያጌዳ።
11
ኣዪሲ ጎፔ፥ ዬሱሲ ባሬና ኣꬂ ኢማና ኡራይ ኦኔንቶኔ ኤሬዳ፤ ኢ፥ «ሂንቴንቱ ኡባይ ጌሻ ጊዲኪታ» ጌዳዌ ሃዋሳ።
12
ኡንቱንቱ ጌዲያ ሜጬዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬ ማዩዋ ማዪዴ፥ ባሬሳ ጉዬ ሲሚ ቢ ኡቲዴ ኡንቱንታ ያጌዳ፤ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦꬄዳዋ ኣኬኪቴ?
13
ሂንቴንቱ ታና፥ ታማሪሲያዎኔ ጎዳው ጊታ፤ ታኒ ሄ ሂንቴንቱ ጊያዋ ጊዲያ ዲራው፥ ሎይꬄዲታ።
14
ታኒ ሂንቴንቱሲ ጎዳኔ ሂንቴንታ ታማሪሲያዋ ጊዳዴ፥ ሂንቴንቱ ጌዲያ ሜጪያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴንቱካ ኢቱ ኢቱዋ ጌዲያ ሜጫናው ቤሴ።
15
ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦꬄዳዋዳን፥ ሂንቴንቱካ ኦꬃና ማላ፥ ሂንቴንቱሲ ሌሚሱዋ ጊዳዲ።
16
ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ቆማይ ባሬ ጎዳፔ ኣꬌና። ቃሲ ኪቴቴዳ ኡራይካ ባሬና ኪቴዳዋፔ ኣꬌና።
17
ሂንቴንቱ ሄዋ ኤሪዴ ኦꬂያዋ ጊዶፔ ኣንጄቴዳዋንታ።
18
«ታኒ ሂንቴንቶ ኡባባ ሃሳዪኬ። ታኒ ዶሬዳዋንታ ኤራይ፤ ሺን ፆሳ ማፃፋይ፥ ‹ታኒ ባርሴዳዌ ታ ኩሺያ ሳዔዳ› ጌዳዌ ቱማ ጊዳናው ቤሴ።
19
ሄዌ ሃኒያ ዎዴ ታኒ ታና ጊዲያዋ ሂንቴንቱ ኣማናና ማላ፥ ሄዌ ሃናናፔ ካሴታዴ ሂንቴንቱሲ ሃናናዋ ኦዳይ።
20
ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታኒ ኪቲያ ኦናኔ ሞኪያ ኡራይ ታናካ ሞኬ፤ ቃሲ ታና ሞኪያ ኦኒኔ ታና ኪቴዳዋ ሞኬ» ያጌዳ።
21
ዬሱሲ ሄዋ ሃሳዬዳዋፔ ጉዪያን፥ ባሬ ዎዛናን ዳሮ ሜቶቲዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታና ሂንቴፔ ኢቱ ኣꬂ ኢማናዋ» ጊዴ ቆንጪያን ኦዴዳ።
22
ኢ ኦና ሃሳዪንቶኔ፥ ካሊያዋንቱሲ ኡባካ ኤሬቴናን ኢፂና፥ ኢቱ ኢቱዋ ፄሌዲኖ።
23
ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ፥ ዬሱሲ ሲቂያዌ፥ ዬሱሳ ማታን ኡቴዳ።
24
ሄዋ ዲራው፥ ሲሞና ጴፂሮሴ ሄ ካሊያዋ ሲሚዒዴ፥ «ኢ ኦና ጊንቶ፥ ኣኔ ኣ ኦቻ» ያጌዳ።
25
ሄዋ ዲራው፥ ሄ ካሊያዌ ዬሱሳ ሃይꬃኮ ሺቂዴ፥ «ጎዳው፥ ኢ ኦኔ?» ያጌዳ።
26
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ኡኪꬃን ጫባ ቱሻዴ ኢሚያዌ ኣ» ያጌዳ። ቃሲ ኡኪꬃ ሜንꬂ ኣኪዴ፥ ጫባ ቱሺዴ፥ ሲሞና ናዓ፥ ዪሁዳ ኣስቆሮቱሲ ኢሜዳ።
27
ዪሁዳይ ኡኪꬃ ሜንꬆዋ ኣኮዋፔ ጉዪያን፥ ሴፃናይ ኤሌካ ዪሁዳን ጌሌዳ። ዬሱሲ ኣ፥ «ኔኒ ኦꬃናዋ ኤሌላ ኦꬃ!» ያጌዳ።
28
ሺን ሄ ሳዓን ኡቴዳዋንቱፔ ኦኒኔ ዬሱሲ ሄዋ ኣ ኣዪሲ ጌዴንቶኔ ኤሪቤና።
29
ዪሁዳይ ሚሻ ቃርጪቲያ ኦይቂያ ዲራው፥ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ኢቱ ዬሱሲ ዪሁዳ፥ «ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳው ባሬና ኮሺያዋ ባዴ ሻማ ዎይ ሂዬሳው ሚፁዋታ ኢማ ጌዳ» ያጊዴ ቆፔዲኖ።
30
ዪሁዳይ ኡኪꬃ ሜንꬆዋ ኣኪዴ፥ ኤሌካ ካሬ ኬሴዳ፤ ሄ ዎዴ ሳዓይ ቃማ።
31
ዪሁዳይ ካሬ ኬሴዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ያጌዳ፤ «ሃዒ ታኒ ኣሳ ናዓይ ቦንቼታዲ፡ ፆሳይካ ታ ባጋና ቦንቼቴዳ።
32
ፆሳይ ታ ባጋና፥ ኣሳ ናዓ ባጋና ቦንቼቶፔ፥ ኢ ባሬ ሁጴው ታና ኣሳ ናዓ ቦንቻናዋ፤ ቃሲ ኢ ታና ኤሌካ ቦንቻናዋ።
33
ታ ናቶ፥ ታኒ ሂንቴናና ዳሮ ዎዲያ ጋሚዒኬ። ሂንቴንቱ ታና ኮያና፤ ሺን ታኒ ኣዪሁዳቱዋ፥ ‹ታኒ ቢያሳ ሂንቴንቱ ባናው ዳንዳዪኪታ› ጌዳዋዳን፥ ሂንቴዉካ ሃዒ ኦዳይ።
34
ታኒ ሂንቴንታ ኦራꬃ ኣዛዙዋ ኣዛዛይ፤ ኢቱ ኢቱዋ ሲቂቴ። ታኒ ሂንቴንታ ሲቄዳዋዳንካ፥ ሂንቴንቱ ኢቱ ኢቱዋ ሲቃና ቤሴ።
35
ሂንቴንቱ ኢቱ ኢቱዋና ሲቄቶፔ፥ ታና ካሊያዋንታ ጊዲያዋ ኣሳይ ኡባይ ኤራና» ያጌዳ።
36
ሲሞኒ ጴፂሮሴ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ሃቃ ባይ?» ያጌዳ። ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ቢያሳ ኔኒ ሃዒ ታና ካላናው ዳንዳያካ፤ ሺን ጉዬፔ ካላና» ያጌዳ።
37
ጴፂሮሴ፥ «ጎዳው፥ ታኒ ኔና ሃዒ ካላናው ኣዪሲ ዳንዳዪኪታ? ታኒ ኔ ዲራው፥ ሃይቃናዉካ ጊጋ ኡታዲ!» ያጌዳ።
38
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታ ዲራው ሃይቃናው ሃዒ ቱሙ ጊጋ ኡታዲ? ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኩቱ ዋሳናፔ ካሴ፥ ኔኒ ታና ሄዙ ጌዴ ካዳናሳ» ያጌዳ።