A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 121
ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳፔ ኡሱፑን ጋላሳ ካሴቲዴ፥ ዬሱሲ ኢ ሃይቁዋፔ ዴንꬄዳ ኣሊዓዛር ዴዒያ ቢታኒያ ጊያ ካታማ ቤዳ።
2
ሄ ሳዓን ኡንቱንቱ ኣው ካዉዋ ካꬄዲኖ፤ ኣሊዓዛር ኣናና ኡቲዴ ኢቲፔ ሚያዋንቱ ጊዶን ኡቲ ዴዒሺን፥ ማርታ ካዉዋ ጊሻ ሚዛዱ።
3
ማይራማ ዳሮ ሻሉዋን ዛሊዔቲያ ኢቲ ፃሪሙሲያ ጊዲያ ናርዶሳ ጌቴቲያ ጌሻ ሺቱዋ ኣሃዴ፥ ዬሱሳ ጌዲያ ኦካዴ ባሬ ቢናናን ኣ ጌዲያ ቁጫዱ፤ ጎሊያ ኡባይ ሺቱዋ ሳዉዋን ቶሺኩ ጌ።
4
ሺን ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ፥ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናዌ፥ ዪሁዳ ኣስቆሮቱ፥
5
«ሃ ሺቱ ሄዙ ፄቱ ዲናሪያኒ ዛሊዔቲና፥ ኣያሲ ሄዌ ሂዬሳው ኢሜቴኔ?» ያጌዳ።
6
ኢ ካዪሱዋ ጊዴዳ ዲራው፥ ሄዋ ጌዳፔ ኣቲን፥ ሂዬሳው ቃሬቲዴ ጊቤና፤ ኢ ሚሻ ቃርጪቲያ ኦይቂያዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኡባ ዎዴ ኣፔ ባሬው ኣኬዳ።
7
ዬሱሲ፥ «ሃ ሺቱዋ ታኒ ሞጌቲያ ጋላሳይ ጋካናው ኢዛ ኣያው ሚንጃኔ? ኢዞ ኣጊቴ።
8
ሂዬሳቱ ኡባ ዎዴ ሂንቴናና ዴዓና፤ ሺን ታኒ ኡባ ዎዴ ሂንቴናና ዴዒኬ» ያጌዳ።
9
ኣዪሁዳቱዋፔ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሲ ቢታኒያን ዴዒያዋ ሲሲዴ፥ ያ ቤዳ፤ ኡንቱንቱ ዬሱሳ ቤዓና ጊሻ ፃላላው ጊዴናን፥ ኢ ሃይቁዋፔ ዴንꬄዳ ኣሊዓዛራካ ቤዓናው ቤዲኖ።
10
ሄዋ ዲራው፥ ቄሳቱዋ ካፓቱ ኣሊዓዛራካ ቃሲ ዎꬋናው ማቄቴዲኖ።
11
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሊዓዛራ ጋሱዋን ዳሮ ኣዪሁዳቱ ባሬና ካሌꬂያዋንታ ኣጊዴ፥ ዬሱሳ ኣማኒኖ።
12
ዎንቴꬃ ጋላሲ ፓሲጋ ቦንቺያሳ ዬዳ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቢያዋ ሲሴዳ።
13
ያቲዴ ዛምባ ሃይꬃ ኦይቂዴ፥ ኣ ሞካናው ኬሴዲኖ። ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ፆሳይ ጋላቴቶ! ፆሳ ሱንꬃን ዪያ ኢስራዔሊያ ካቲ ኣንጄቴዳዋ!» ያጌዲኖ።
14
ፆሳ ማፃፋይ፥ «ፂዮኔ ካታማው፥ ያዮፓ! ቤዓ፥ ኔ ካቲ ሃሬ ማራ ቦላ ኡቲዴ ዬ» ጊያዋዳን፥ ዬሱሲ ሃሬ ማራ ዴሚዴ፥ ኣ ቶጌዳ።
15
ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄዋ ካሴ ኣኬኪቤይኪኖ፤ ሺን ዬሱሲ ቦንቼቴዳዋፔ ጉዪያን፥ ፆሳ ማፃፋይ ሄዋ ኡባ ጌዳዋኔ ቃሲ ኡንቱንቱካ ሄዋ ኡባ ዬሱሳው ኦꬄዳዋ ሃሳዬዲኖ።
16
ኣሊዓዛር ሞጌቴዳ ጎንጎሉዋፔ ዬሱሲ ኣ ፄሲዴ፥ ሃይቁዋፔ ዴንꬄዳ ዎዴ፥ ዬሱሳና ዴዒያ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳው ማርካቴዳ።
17
ዳሮ ኣሳይ ኣ ሞካናው ኬሴዳዌ፥ ኢ ሄ ዎልቃማ ማላሊያዋ ኦꬄዳ ዲራሳ።
18
ሄዋ ዲራው፥ ፓሪሳዋቱ ኢቱ ኢቱዋ፥ «ሂንቴንቱ ኣይኔ ኦꬃናው ዳንዳዬናዋ ቤዒቴ! ቤዒቴ፥ ጋዴ ኡባይ ኣ ጌዱዋ ካሌዳ» ያጌዲኖ።
19
ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሲ ጎዪናናው ዬሩሳላሜ ቤዳዋንቱ ጊዶን ኢቲ ኢቲ ጊሪኬ ኣሳቱ ዴዒኖ።
20
ኡንቱንቱ ጋሊላ ጋዲያን ቤቴሳይዳ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ፒሊጶሳኮ ቢዴ፥ «ጎዳው፥ ኑኒ ዬሱሳ ቤዓናው ኮዬቶ» ያጊዴ ዎሴዲኖ።
21
ፒሊጶሲ ቢዴ፥ ኢንዲራሳው ኦዲና ላዓቱካ ቢዴ፥ ዬሱሳው ኦዴዲኖ።
22
ዬሱሲ ኡንቱንቱሲ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ቦንቼቲያ ሳቲ ጋኬዳ።
23
ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኢቲ ዛርጋ ኣይፋታ ቢታን ዎꬋዴ ዎቃና ꬋዮፔ፥ ባሬካ ኣታው። ሺን ሄ ዛርጋ ኣይፋታ ዎቆፔ፥ ዳሮ ኣይፊያ ኣይፋው።
24
ባሬ ሼምፑዋ ሲቂያ ኦኒኔ ባዪዜ፤ ቃሲ ባሬ ሼምፑዋ ሃ ሳዓን ኢፂያ ኦኒኔ ሜꬊና ዴዖ ኣሼ።
25
ኦኒኔ ታው ኦꬆፔ፥ ታና ካላናው ቤሴ፤ ቃሲ ታኒ ዴዒያ ሳዓን ታው ኦꬂያዌካ ዴዓናዋ። ታው ኦꬂያ ኦናኔ፥ ታ ኣቡካ ኣ ቦንቻናዋ።
26
«ሃዒ ታ ሼምፑ ዳሮ ኡንዔቴዳ፤ ያቲና ዋጎ? ታኒ፥ ‹ታ ኣቦ፥ ታና ሃ ሳታቲፔ ኣሻርኪ› ያጎ? ቱይቲ፥ ታኒ ሃ ሳቲያን ዬዳዌ ሃዋ ዲራሳ።
27
ታ ኣቦ፥ ኔ ሱንꬃ ቦንቻ» ያጌዳ። ሄ ዎዴ ሳሉዋፔ፥ «ታኒ ታ ሱንꬃ ቦንቻዲ፤ ቃሲካ ጉጃዴ ቦንቻና» ያጊያ ቃላይ ዬዳ።
28
ሄ ሳዓን ኤቄዳ ጮራ ኣሳይ ሄ ቃላ ሲሲዴ፥ «ሄዌ ጉጉንꬃ» ያጌዳ። ሃራንቱ ቃሲ፥ «ኪታንቻይ ኣው ሃሳዬዳ» ያጌዲኖ።
29
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ሃ ቃላይ ሂንቴንቱ ዲራው ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ታ ዲራሳ ጊዴና።
30
ሃ ሳዓይ ፒርዴቲያ ዎዲ ሃዓ፤ ሃ ሳዓ ሞዲያዌ ሃዒ ካሬ ኦሌታናዋ።
31
ቃሲ ታኒ ማስቃሊያ ቦላ ካቄቲያ ዎዴ፥ ኣሳ ኡባ ታኮ ጎቻና» ያጌዳ።
32
ኢ ሄዋ ጌዳዌ ኣይ ማላ ሃይቁዋ ኢ ሃይቃኔንቶኔ ኡንቱንታ ኤሪሳናሳ።
33
ዳሮ ኣሳይ ዛሪዴ ዬሱሳ፥ «ኑ ሂጊ ኪሪስቶሲ ሜꬊናው ዴዒያዋ ኦዴ። ያቲና፥ ኔኒ ዋጋዴ፥ ‹ኣሳ ናዓይ ማስቃሊያ ቦላ ካቄታና› ጋይ? ሄ ኣሳ ናዓይ ኦኔ?» ያጌዲኖ።
34
ዬሱሲ፥ «ፖዑ ሂንቴናና ጉꬃ ዎዲያ ጋሚዓናዋ። ሂንቴንቱሲ ꬉሜና ማላ፥ ፖዑ ዴዒሺን፥ ፖዑዋን ሃሜቲቴ። ꬉማኒ ሃሜቲያ ኡራይ ሃቃ ቢንቶኔ ኤሬና።
35
ፖዑዋ ኣሳ ጊዳና ማላ፥ ሂንቴንቱሲ ፖዑ ዴዒሺን፥ ፖዑዋ ኣማኒቴ» ያጌዳ። ዬሱሲ ሄዋ ሃሳዬዳዋፔ ጉዪያን፥ ቢዴ ኡንቱንቱፔ ጌሜቴዳ።
36
ኢ ሄዋ ኬና ዎልቃማ ማላታ ኡንቱንቱ ሲንꬃን ኦꬆፔካ፥ ናቢያ ኢሳያሴ፥ «ጎዳው፥ ኑ ማርካቴꬃ ኦኒ ኣማኔዴ? ጎዳይ ባሬ ዎልቃ ኦና ቤሴዴ?» ጌዳዌ ቱማ ጊዳና ማላ፥ ኡንቱንቱ ኣ ኣማኒቤይኪኖ።
37
ኢሳያሴ ቃሲካ፥ «ኡንቱንቱ ኣይፊ ፄሌና ማላ፥ ኡንቱንቱ ዎዛናይካ ኣኬኬና ማላ፥ ኡንቱንቱ ፆሳኮ ሲሚና፥ ኢ ኡንቱንታ ፓꬄና ማላ፥ ፆሳይ ኡንቱንቱ ኣይፊያ ቆቂሴዳ። ኡንቱንቱ ዎዛና ዳሚሴዳ» ጌዳ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኣማናናው ዳንዳዪቤዪኪኖ።
38
ኢሳያሴ ዬሱሳ ቦንቹዋ ቤዔዳ ዲራዉኔ ቃሲ ኣባ ሃሳዬዳ ዲራው፥ ሄዋ ጌዳ።
39
ሄዋ ጊዲናካ፥ ሃራይ ኣቶ ኣዪሁዳቱ ካፓቱዋፔካ ጮራቱ ዬሱሳ ኣማኔዲኖ። ሺን ፓሪሳዋቱ ባሬና ኣዪሁዳቱ ዎሳ ጎሊያፔ ኬሲኖ ጊዴ ያዬዳ ዲራው፥ ኣማኔዳ ጊዴ ማርካቲቤይኪኖ።
40
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ፆሳ ሳባፔ ኣꬂዴ፥ ኣሳ ሳባ ሲቄዲኖ።
41
ዬሱሲ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ ያጌዳ፤ «ታና ኣማኒያ ኦኒኔ ታና ኪቴዳዋካ ኣማኒያዋፔ ኣቲን፥ ታ ፃላላ ኣማኔና።
42
ታና ቤዒያ ኦኒኔ ታና ኪቴዳዋካ ቤዔ።
43
ታና ኣማኒያ ኡባይ ꬉማኒ ዴዔና ማላ፥ ታኒ ፖዑዋ ጊዳዴ ሳዓ ያዲ።
44
ታ ቃላ ሲሲዴ ኣዛዜቴና ኡራ ኦናኔ ታኒ ፒርዲኬ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ኣላሚያ ኣሻናው ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ፒርዳናው ያቤይኬ።
45
ታና ኢፂያ ኦናኔ ቃሲ ታ ቃላ ኣኬና ኦናኔ ፒርዲያዌ ዴዔ። ታኒ ኦዴዳ ቃላይ ዉርሴꬃ ጋላሲ ሄ ኡራ ፒርዳና።
46
ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሃዋ ታፔ ሃሳያቤይኬ፤ ሺን ታና ኪቴዳ ታ ኣቡ ታኒ ጋናዋኔ ሃሳያናዋ ታና ኣዛዜዳ።
47
ቃሲ ኣ ኣዛዙ ሜꬊና ዴዑዋ ኣሂያዋ ታኒ ኤራይ፤ ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ኦዲያዌ ታ ኣቡ ታና ኦዳ ጊዴ ኦዴዳዋ» ያጌዳ።