A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 111
ቢታኒያ ጊያ ቄሪ ካታማን ኣሊዓዛራ ጊያ ኢቲ ቢታኒ ሃርጌዳ፤ ሄ ካታማይ ማይራማኔ ኢዚ ሚቻታ ማርታ ዴዔዳ ካታማ።
2
ጎዳ ጌዲያ ሺቱዋ ኦካዴ፥ ባሬ ቢናናን ኣ ጌዲያ ቁጬዳዉና ሄ ማይራሞ፤ ሃርጌዳዌ ቃሲ ኢዚ ኢሻ ኣሊዓዛራ።
3
ሄዋ ዲራው፥ ሚቻቱ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ሲቂያዌ ሃርጌዳ» ጊዴ ዬሱሳው ኪቴዲኖ።
4
ዬሱሲ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ «ታኒ ፆሳ ናዓይ ሃርጊያ ጋሱዋን ቦንቼታና ማላ፥ ፆሳ ቦንቹዋሲ ሃ ሃርጊ ኣሊዓዛራ ኦይቄዳፔ ኣቲን፥ ዎꬊያ ሃርጊያ ጊዴና» ያጌዳ።
5
ዬሱሲ ማርቶ፥ ኢዚ ሚቻቶኔ ኣሊዓዛራ ሲቄ፤
6
ኣሊዓዛር ሃርጌዳዋ ዬሱሲ ሲሴዳ ዎዴ፥ ባሬ ዴዒያ ሳዓን ላዑ ጋላሳ ፔሼዳ።
7
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ «ላዔንꬁዋ ዪሁዳ ጋዲያ ቦይቴ» ያጌዳ።
8
ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ዛሪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ጉꬃ ዎዲያፔ ካሴ ኣዪሁዳቱ ኔና ሹቻን ጫዳናው ኮዬዲኖ፤ ቃሲካ ያ ባኒ?» ያጌዲኖ።
9
ዬሱሲ፥ «ኢቲ ጋላሳን ታማኔ ላዑ ሳቲ ዴዔኔዬ? ጋላሲ ሃሜቲያ ኣሳይ ꬉቤቴና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ሃ ሳዓ ፖዑዋ ቤዔ።
10
ሺን ቃማ ሃሜቲያ ኡራይ ዴዖፔ፥ ፖዑ ኣኒ ባይና ዲራው፥ ꬉቤቴ» ያጌዳ።
11
ዬሱሲ ሄዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን፥ ቃሲካ ኡንቱንቱሲ፥ «ኑ ዳቡ ኣሊዓዛር ጌሚዒሼዳ፤ ሺን ጌሚዒሹዋፔ ኣ ዴንꬃናው ታኒ ባይ» ያጌዳ።
12
ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ዛሪዴ፥ «ጎዳው፥ ኢ ጌሚዒሼዳዋ ጊዶፔ፥ ኣው ሎዓናዋ» ያጌዲኖ።
13
ኣሊዓዛር ሃይቄዳዋ ዬሱሲ ኦዴዳ፤ ሺን ኣሊዓዛር ጌሚዒሺዴ ጊሴዳዋ ኦዴዳ ጊዴ፥ ኡንቱንቱ ቆፔዲኖ።
14
ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ጌሺዴ ኡንቱንታ፥ «ኣሊዓዛር ሃይቄዳ።
15
ሂንቴንቱ ኣማናና ማላ፥ ታኒ ሄ ሳዓን ዴዔናዎ፥ ሂንቴንቱ ዲራው ናሼታይ። ሺን ዴንዲቴ፤ ኣኮ ቦይቴ» ያጌዳ።
16
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ማንቲያ ጌቴቲያ ቶማሲ ባሬ ላጌꬃቱዋ ዬሱሳ ካሊያዋንታ፥ «ዬሱሳና ሃይቃናው ኑኒካ ቃሲ ቦይቴ!» ያጌዳ።
17
ዬሱሲ ጋኪያ ዎዴ፥ ኣሊዓዛራው ሞጌቶዴፔ ኦይዱ ጋላሳ ጊዴዳዋ ዴሜዳ።
18
ቢታኒያ ካታማይ ዬሩሳላሜፔ ሄዙ ኪሎ ሚቲሪያ ኬና ሃኬ።
19
ዳሮ ኣዪሁዳቱ ማርቶኔ ማይራሞ ኡንቱንቱ ኢሻይ ሃይቄዳዎ ሜንꬄꬃናው ዬዲኖ።
20
ማርታ ዬሱሲ ዬዳዋ ሲሳዴ፥ ኣ ሞካናው ኬሳዱ፤ ሺን ማይራማ ጎሌን ኣታዱ።
21
ማርታ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ሃዋን ዴዔዳዋ ጊዲንቶ፥ ታ ኢሻይ ሃይቄና።
22
ሺን ኔኒ ዎሲያዋ ኣይ ጊዶፔኔ፥ ፆሳይ ኔው ሃራይ ኣቶ ሃዒካ ኢማናዋ ታኒ ኤራይ» ያጋዱ።
23
ዬሱሲ፥ «ኔ ኢሻይ ሃይቁዋፔ ዴንዳና» ያጌዳ።
24
ማርታ፥ «ዎዲያ ዉርሴꬃን ዴንዱዋ ጋላሲ፥ ኢ ሃይቁዋፔ ዴንዳናዋ ታኒ ኤራይ» ያጋዱ።
25
ዬሱሲ ኢዚው፥ «ታኒ ዴንዱዋኔ ዴዑዋ፤ ታና ኣማኒያ ኡራይ ሃራይ ኣቶ፥ ሃይቆፔካ ዴዑዋን ዴዓናዋ።
26
ቃሲ ዴዑዋን ዴዒያ ኡራይኔ ታና ኣማኒያ ኡራይ ኡባይ ኡባካ ሃይቄና፤ ሄዋ ኔኒ ኣማናይ?» ያጌዳ።
27
ማርታ ዛራዴ፥ «ጎዳው፥ ኤ ታኒ ኣማናይ፤ ኔኒ ፆሳ ናዓ፥ ሳዓ ያናው ዴዒያ ኪሪስቶሳ ጊዲያዋ ታኒ ኣማናይ» ያጋዱ።
28
ማርታ ሄዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን፥ ባዴ ባሬ ሚቻቲው ጌማን ፄሳዴ፥ «ታማሪሲያዌ ዪዴ፥ ኔና ኮዬ» ያጋዱ።
29
ማይራማ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ኤሌላ ዴንዳ ኤቃዴ ዬሱሳኮ ባዱ።
30
ዬሱሲ ማርታ ኣ ሞኬዳ ሳዓን ዴዔፔ ኣቲን፥ ቢሮ ቄሪ ካታማ ጋኪቤና።
31
ማይራሞ ሜንꬄꬂዴ፥ ጎሌን ኢዚና ዴዒያ ኣዪሁዳቱ፥ ኢዛ ኤሌካ ዴንዳ ኤቃዴ ካሬ ኬሲያዋ ቤዒዴ፥ ኣሊዓዛር ሞጌቴዳ ዱፉዋ ባዴ ያኒ ዬካናው ሃናው ያጊዴ፥ ኢዞ ካሊዴ ኬሴዲኖ።
32
ማይራማ ዬሱሲ ዴዒያሳ ባዴ ዬሱሳ ቤዔዳ ዎዴ፥ ኣ ጌዲያ ቦላን ኩንዳዱ፤ «ጎዳው፥ ኔኒ ሃዋን ዴዔዳዋ ጊዲንቶ፥ ታ ኢሻይ ሃይቄና ሺን!» ያጋዱ።
33
ዬሱሲ ኢዛ ዬኪያዋኔ ቃሲ ኢዚና ዬዳ ኣዪሁዳቱካ ዬኪያዋ ቤዒዴ፥ ባሬ ዎዛናን ዳሮ ሴሌቴዳ፤ ቃሲ ቶኪ ሼምፔዳ።
34
ኡንቱንታ፥ «ሃቃን ሞጌዲቴ?» ያጊዴ ኦቺና፥ «ጎዳው፥ ያዴ ቤዓ» ያጊዴ ዛሬዲኖ።
35
ዬሱሲ ኣፎፄዳ።
36
ሄዋ ዲራው፥ ኣዪሁዳቱ፥ «ኣሊዓዛራ ኢ ኣይ ኬና ሲቂንቶ ቤዒቴ!» ያጌዲኖ።
37
ሺን ኡንቱንቱፔ ኢቱ ኢቱ፥ «ሃዌ ቆቃ ቢታኒያ ፄሊሴዳዌ ሃ ቢታኒ ሃይቄናዳን ኡዳናው ዳንዳዬኔ?» ያጌዲኖ።
38
ዬሱሲ ቃሲካ ዎዛናፔ ቃሬቲዴ፥ ኣሊዓዛር ሞጌቴዳ ዱፉዋኮ ቤዳ፤ ሄ ዱፉ ጎንጎሉዋ ጊዲዴ ሹቻን ቁምዔቲ ኡቴዳ።
39
ዬሱሲ፥ «ሹቻ ዲጊቴ!» ያጊዴ ኣዛዜዳ። ሃይቄዳ ቢታኒያ ሚቻታ ማርታ፥ «ጎዳው፥ ኢ ሃይቆዴፔ ኦይዱ ጋላሳ ጊዴዳ ዲራው፥ ሃዒ ፂንቃናዋ!» ያጋዱ።
40
ዬሱሲ ማርቶ፥ «ኣማኒያዋ ጊዶፔ፥ ኔኒ ፆሳ ቦንቹዋ ቤዓናዋ ታኒ ኔው ኦዳቤይኪታ?» ያጌዳ።
41
ኡንቱንቱ ሹቻ ዴንꬄዲኖ፤ ዬሱሲ ሳሉዋ ፑዴ ፄሊዴ፥ «ኣዎ፥ ታኒ ጊያዋ ኔኒ ሲሴዳ ዲራው፥ ኔና ጋላታይ።
42
ኔኒ ኡባ ዎዴ ሲሲያዋ ታኒ ኤራይ፤ ሺን ሃዋን ዩዪ ኣꬊዴ ኤቄዳ ኣሳይ ኔኒ ታና ኪቴዳዋ ኣማናና ማላ፥ ሃዋ ታኒ ኡንቱንቱ ዲራው ጋይ» ያጌዳ።
43
ዬሱሲ ሄዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን፥ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ኣሊዓዛራ፥ ሃ ኬሳ!» ያጌዳ።
44
ሃይቄዳ ኣሊዓዛራ ኩሺኔ ጌዲ ሻሉዋን ቃሼቲ ኡቲዴ ኣ ዴሙካ ኣፊላን ካሜቲ ኡቴዳዌ ኬሲና ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ቢሊ ኣጊቴ! ቦ!» ያጌዳ።
45
ሄዋ ዲራው፥ ማይራሚኮ ዬዳ ኣዪሁዳቱዋፔ ጮራቱ ዬሱሲ ኦꬄዳዋ ቤዒዴ፥ ኣ ኣማኔዲኖ።
46
ሺን ኡንቱንቱፔ ኢቱ ኢቱ ፓሪሳዋቱዋኮ ቢዴ፥ ዬሱሲ ኦꬄዳዋ ኡንቱንቱሲ ኦዴዲኖ።
47
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ፓሪሳዋቱ ያዓ ሺሺዴ፥ «ሃ ቢታኒ ዳሮ ዎልቃማ ማላታ ኦꬂያ ዲራው፥ ኣያ ኦꬃኔ?
48
ኑኒ ኣ ጮዑ ጊዴ፥ ኣጎፔ፥ ኣሳይ ኡባይ ኣ ኣማናናዋ፤ ቃሲ ሮሜ ጋዲያ ኣሳቱ ዪዴ፥ ኑ ጌሻ ጎሊያኔ ኑ ኣሳ ꬋዪሳና» ያጌዲኖ።
49
ኡንቱንቱፔ ኢቱ ቃያፋ ጊያ፥ ሄ ላይꬂ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፖ ጊዴዳዌ፥ «ሂንቴንቱ ኣይኔ ኤሪኪታ!
50
ኣሳይ ኡባይ ꬋዪያዋፔ ኣሳ ኡባ ዲራው፥ ኢቲ ኣሳይ ሃይቂያዌ ሎዓ ጊዲያዋ ሂንቴንቱ ኣኬኪቴ?» ያጌዳ።
51
ኢ ሄዋ ባሬፔ ጊቤና፤ ሺን ሄ ላይꬂ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፖ ጊዲያ ዲራው፥ ዬሱሲ ኣዪሁዳ ኣሳ ዲራው ሃይቃናው ቤሲያዋ ናቢ ኦዴዳ።
52
ቃሲ ዬሱሲ ኣዪሁዳ ኣሳ ፃላላው ሃይቄና፤ ሺን ላሌቲ ዴዒያ ፆሳ ናና ኢቱዋ ኡዲ ሺሻናው ሃይቃናዋ።
53
ሄ ጋላሳፔ ዶሚዴ፥ ኡንቱንቱ ኣ ዎꬋናው ማቄቴዲኖ።
54
ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ኣዪሁዳቱ ጊዱዋን ቆንጪያን ያ ሃ ሃሜቲቤና፤ ሺን ሜላ ቢታ ጋፃን ዴዒያ ጋዲያ፥ ኤፊሬማ ጌቴቲያ ካታማ ቤዳ። ባሬና ካሊያዋንቱና ሄዋን ታኬዳ።
55
ኣዪሁዳቱ ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳይ ማቴዳ፤ ቃሲ ዳሮ ኣሳይ ባሬና ጌሻናው፥ ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳይ ጋካናፔ ካሴ ዱማ ዱማ ሳፔ ዬሩሳላሜ ቤዳ።
56
ኡንቱንቱ ዬሱሳ ኮዪኖ፤ ጌሻ ጎሊያን ኤቂዴ፥ «ኣያ ቆፒቴ? ፓሲጋ ቦንቺያሳ ዬሱሲ ዬኔ?» ያጊዴ ኢቱ ኢቱዋ ኦቼዲኖ።
57
ቃሲ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ፓሪሳዋቱ ዬሱሳ ቃቻናው፥ ኢ ዴዒያሳ ኤሪያዌ ኦኒኔ ባሬንቶ ኦዳና ማላ ኣዛዜዲኖ።