A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 101
ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ዶርሳ ሲኩዋ ፔንጊያና ጌሌናን ሃራሳና ጌሊያ ኦኒኔ ካይሱዋኔ ፓኑዋ።
2
ሺን ፔንጊያና ጌሊያዌ ዶርሳ ሄሚያ ኣሳ።
3
ፔንጊያ ናጊያዌ ኣው ፔንጊያ ዶዬ፤ ዶርሳቱካ ኣ ኮሻ ሲሳና፤ ኢ ባሬ ዶርሳቱዋ ኡንቱንቱ ሱንꬃን ሱንꬃን ፄሲዴ፥ ካሬ ካሌꬃና።
4
ኢ ባሬዋንታ ካሬ ኬሴዳዋፔ ጉዪያን፥ ኡንቱንቱፔ ሲንꬃና ሃሜቴ፤ ኡንቱንቱካ ኣ ኮሻ ኤሪያ ዲራው፥ ኣ ካሊኖ።
5
ሃራ ኡራ ኮሻ ኡንቱንቱ ኤሬና ዲራው፥ ኣፔ ባቃታናፔ ኣቲን፥ ኣ ጌዱዋ ካሊኪኖ» ያጌዳ።
6
ዬሱሲ ኡንቱንቱሲ ሃ ሌሚሱዋ ኦዴዳ፤ ሺን ኢ ኡንቱንቱሲ ኣይ ኦዲንቶኔካ ኡንቱንቱ ኣኬኪቤይኪኖ።
7
ዬሱሲ ቃሲካ ኡንቱንቱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታኒ ዶርሳቶ ጌሊያ ፔንጊያ።
8
ታፔ ካሴ ዬዳ ኡባይ ካዪሱዋኔ ፓኑዋ፤ ሺን ዶርሳቱ ኡንቱንቱ ጊያዋ ሲሲቤዪኪኖ።
9
ፔንጊ ታና፤ ታናን ጌሊያ ኦኒኔ ኣታናዋ። ኢ ጌላናኔ ኬሳና፤ ቃሲ ሎዖ ማታይ ዴዒያ ሳዓካ ዴማናዋ።
10
ካዪሱ ዉዓናው፥ ዎꬋናዉኔ ꬋዪሳናው ዪያዋፔ ኣቲን፥ ሃራባው ዬና፤ ታኒ ኡንቱንቱሲ ዴዑ ዴዓና ማላኔ ኩሚዴ ፓላሃና ማላ ያዲ።
11
«ታኒ ዶርሳ ሎይꬃ ሄሚያዋ፤ ዶርሳ ሎይꬂ ሄሚያዌ ሄ ዶርሳቱዋ ዲራው ሃይቄ።
12
ሚሻ ኣኪዴ ሄሚያ ኡራይ ዋሊያ ዪያዎዴ ቤዒዴ፥ ዶርሳቱዋ ዬጊ ባሺዴ ባቃቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ዶርሳቱ ኣዋንታ ጊዲኪኖ፤ ቃሲ ኢካ ዶርሳቱዋ ሄሚያዋ ጊዴና። ሄዋ ዲራው፥ ዶርሳቱዋ ኦይቄኔ ላሌ።
13
ሻሉዋ ኣኪዴ ሄሚያዌ ባሬ ሻሎ ሄሚያ ዲራዉኔ ዶርሳባይ ኣ ቆፌꬄና ዲራው፥ ዶርሳቱዋ ኣጊዴ ባቃቴ።
14
«ታኒ ዶርሳ ሎይꬃ ሄሚያዋ፤ ታ ኣቡ ታና ኤሪያዋዳን፥ ታኒካ ቃሲ ታ ኣባ ኤራይ። ሄዋዳንካ፥ ታኒ ታ ዶርሳቱዋ ኤራይ፤ ታ ዶርሳቱካ ታና ኤሪኖ። ቃሲ ታኒ ታ ዶርሳቱዋ ዲራው፥ ሃይቃናው ኮያዲ።
15
ሃ ሲኩዋን ባይና ሃራ ዶርሳቱካ ታው ዴዒኖ። ታኒ ኡንቱንታካ ኣሃናው ቤሴ። ቃሲ ኡንቱንቱ ታ ኮሻ ሲሳና፤ ኢቲ ዉዲ ዴዓና፤ ሄሚያዌካ ኢቱዋ ጊዳናዋ።
16
«ታኒ ታ ሼምፑዋ ዛራዴ ኣካና ማላ፥ ኣꬃዴ ኢማናው ኮዪያ ዲራው፥ ታ ኣቡ ታና ሲቄ።
17
ታኒ ዶሳዴ ታ ሼምፑዋ ኣꬃ ኢሚያዋፔ ኣቲን፥ ታፔ ኦኒኔ ኣኬና። ታው ታ ሼምፑዋ ኣꬃ ኢሚያ ማታይ ዴዔ፤ ቃሲ ዛራዴ ኣካናዉካ ማታይ ዴዔ። ታኒ ሃ ኣዛዙዋ ታ ኣዉዋፔ ኣካዲ» ያጌዳ።
18
ሄ ሃሳያ ዲራው፥ ኣዪሁዳቱዋ ጊዱዋን ቃሲካ ሻኩ ሜꬌቴዳ።
19
ኡንቱንቱፔ ዳሪያ ባጋይ፥ «ኣኒ ፃላሂ ዴዔ! ኢ ጎዬ! ኣ ሃሳያ ኣዪሲ ሲሲቴ?» ያጌዲኖ።
20
ሃራቱ ቃሲ፥ «ፃላሂ ኦይቄዳ ኣሳይ ሃዋዳን ሃሳዬና፤ ፃላሂ ቆቃ ኣሳ ኣይፊያ ፄሊሳናው ዳንዳዪዬ?» ያጌዲኖ።
21
ዬሩሳላሜን ጌሻ ጎሊያ ኣንጂሴዳ ጋላሳ ሃሳዪሲያ ባላይ ጋኬዳ፤ ሳዓይ ሄ ዎዴ ባልጉዋ።
22
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያን ሶሎሞና ባራንዳን፥ ያኔ ሃኔ ሃሜቴ።
23
ኣዪሁዳቱ ዬሱሳ ማታን ዩዪ ኣꬊዴ፥ «ኔኒ ኑና ኣዉዴ ጋካናው ሲꬊሳዴ ዎꬃኒ? ኔኒ ኪሪስቶሳ ጊዶፔ፥ ኑሲ ጌሻዴ ኦዳ» ያጌዲኖ።
24
ዬሱሲ ኡንቱንቱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦዳዲ፤ ሺን ታና ኣማኒኪታ፤ ታኒ ታ ኣቡ ሱንꬃን ኦꬂያ ኪታይ ታባ ማርካቴ።
25
ሺን ሂንቴንቱ ታ ዶርሳ ጊዴና ዲራው ኣማኒኪታ።
26
ታ ዶርሳቱ ታ ኮሻ ሲሲኖ፤ ታኒ ኡንቱንታ ኤራይ፤ ኡንቱንቱካ ታና ካሊኖ።
27
ታኒ ኡንቱንቱሲ ሜꬊና ዴዑዋ ኢማይ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ኡባካ ሃይቂኪኖ። ኦኒኔ ታ ኩሺያፔ ኡንቱንታ ዎꬂ ኣካናው ዳንዳዬና።
28
ኡንቱንታ ታው ኢሜዳ ታ ኣቡ ኦፔኔ ኣꬌ፤ ኦኒኔ ታ ኣቡ ኩሺያፔ ኡንቱንታ ዎꬂ ኣካናው ዳንዳዬና።
29
ታኔ ታ ኣቡ ኢቱዋ» ያጌዳ።
30
ኣዪሁዳቱ ዬሱሳ ጫዳናው ቃሲካ ሹቻ ዴንꬄዲኖ።
31
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ኦꬃናው ታ ኣቡ ታው ኢሜዳ ዳሮ ሎዖ ኦሱዋ ሂንቴንታ ቤሳዲ፤ ሄዋንቱፔ ሃቃዋንቱ ዲራው፥ ታና ሹቻን ጫዳናው ኮዪቴ?» ያጌዳ።
32
ኣዪሁዳቱ ዛሪዴ፥ «ኑኒ ኔና ሎዖ ኦሱዋ ዲራው፥ ሹቻን ጫዳናው ኮዮኮ፤ ሺን ኔኒ ፆሳ ቦላ ቦሪያ ቃላ ሃሳዪያ ዲራዉኔ ቃሲ ኣሳ ጊዳዴ ኔ ሁጲያ ፆሳ ኦꬄዳ ዲራው፥ ጫዳናው ኮዬቶ!» ያጌዲኖ።
33
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቱ ሂጊያን ፆሳይ፥ ‹ሂንቴ ፆሳቱዋ› ጌዳዌ ፃፌቲቤኔ?
34
ፆሳ ማፃፋቱዋ ላማናው ዳንዳዬቴና፤ ፆሳይ ባሬ ቃላይ ዬዳ ኣሳቱ፥ ‹ፆሳቱዋ› ጊዴ ፄሴዳዋ ጊዶፔ፥
35
ታኒ፥ ‹ታኒ ፆሳ ናዓ› ጌዳ ዲራው፥ ታ ኣቡ ኣንጂዴ፥ ሳዓ ኪቴዳ ታና፥ ‹ፆሳ ቦላ ቦሪያ ቃላ ሃሳያ› ያጊቴ?
36
ታኒ ታ ኣቡ ኦꬂያዋ ኦꬃና ꬋዮፔ፥ ታና ኣማኖፒቴ።
37
ሺን ታኒ ኦꬂያዋ ጊዶፔ፥ ሃራይ ኣቶ ሂንቴንቱ ታና ኣማናና ꬋዮፔካ፥ ታ ኣቡ ታናን ዴዒያዋኔ ታኒካ ታ ኣቡን ዴዒያዋ ኤራናዳኒኔ ኣኬካናዳን፥ ታ ኦሱዋ ኣማኒቴ» ያጌዳ።
38
ቃሲካ ኡንቱንቱ ኣ ኦይቃናው ኮዬዲኖ፤ ሺን ኢ ኡንቱንቱፔ ኬሲ ኣኪዴ ቤዳ።
39
ዮሃኒሲ ካሴ ፃማቂያሳ ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሄፊንꬃ ዬሱሲ ፒኒዴ፥ ያኒ ዴዔዳ።
40
ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ዮሃኒሲ ዎልቃማ ማላታ ኦꬂቤና፤ ሺን ኢ ሃ ቢታኒያባ ሃሳዬዳባይ ኡባይ ቱማ» ያጌዲኖ።
41
ያኒ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳ ኣማኔዳ።