A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 91
ዬሱሲ ታማኔ ላዑ ኣ ካሊያዋንታ ኢቲፔ ባሬኮ ፄሲዴ፥ ፃላሂያ ኡባ ኣሳፔ ኬሳናዉኔ ሃርጊያዋንታ ፓꬃና ማላ ዎልቃኔ ማታ ኢሜዳ።
2
ፆሳ ካዉቴꬃባ ኦዳናዉኔ ሃርጋንቻቱዋ ፓꬃና ማላ ኡንቱንታ ኪቴዳ።
3
ኢ ኡንቱንታ ኪቲዴ፥ «ኦጊያ ቢዴ፥ ፃምዓ ጊዲናካ፥ ዎይ ቃርጪቲያ፥ ዎይ ቁማ፥ ዎይ ሚሻ ጊዲናካ ኣያኔ ኦይቆፒቴ፤ ላዔꬂያ ማዩዋካ ኦይቆፒቴ።
4
ሂንቴና ኣሳይ ሃቃን ሞኮፔኔ፥ ሄዋፔ ኬሳና ጋካናው፥ ሂንቴንቱ ጌሌዳ ጎሊያን ጋሚዒቴ።
5
ሄ ካታማ ኣሳይ ሂንቴና ሞኬናን ኢፆፔ፥ ሄዋፔ ኬሲዴ፥ ኡንቱንቱ ሂንቴና ሞኬናን ኢፆዎ ማርካ ጊዳና ማላ፥ ሂንቴንቱ ጌዲያፔ ባና ሾጪ ዲጊዴ ቢቴ» ያጌዳ።
6
ኣ ካሊያዋንቱ ቢዴ፥ ቄሪ ካታማ ኡባን ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲዴኔ ሃርጋንቻ ፓꬂዴ ዩዬዲኖ።
7
ሃዒ ጋሊላ ቢታ ካቲያ ሄሮዲሴካ ሃኔዳ ዬዉዋ ሲሲዴ ያቲ ጌዳ። ጋሶቴꬃይኔካ ኢቲ ኢቲ ኣሳይ፥ «ዮሃኒሲ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ» ያጌ።
8
ሃራ ኣሳይ፥ «ኤላሲ ኬሲዴ ቤቴዳ» ያጊያ ዎዴ፥ ሃራንቱ ቃሲ፥ «ቤኒ ናባቱዋፔ ኢቱ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ» ያጊኖ።
9
ሄሮዲሴካ፥ «ታኒ ዮሃኒሳ ቆꬊያ ቃንፂሳ ዲጋዲሺን፥ ሃዋዳን ኣሳይ ሃሳዪያ ቢታኒ ኦኔ?» ያጊዴ፥ ዬሱሳ ቤዓናው ኮዬዳ።
10
ዬሱሲ ኪቶዋንቱ ሲሚዴ፥ ኡንቱንቱ ኦꬄዳዋ ኡባባ ዬሱሳው ኦዴዲኖ። ኢካ ኡንቱንታ ኣኪዴ፥ ቤቴሳይዳ ያጌቲያ ካታማ ማታን ዴዒያ ታካሳ ቤዳ።
11
ኣሳይ ኢ ዴዒያሳ ኤሪዴ ካሊና፥ ኡንቱንታ ሞኪ ኣኪዴ ፆሳ ካዉቴꬃባ ኦዴዳ፤ ሃርጊያፔ ፓፃናው ቤሲያዋንታካ ፓꬄዳ።
12
ሳዓይ ኦማርሲያ ዎዴ፥ ዬሱሳ ካሊያ ታማኔ ላዓቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ሃ ኣሳይ ኡባይ ኑ ዩሹዋን ዴዒያ ሄራ ጊዶኔ ቄሪ ካታማቱዋ ጊዶ ቢዴ፥ ኣቂያሳኔ ቁማ ዴማና ማላ ሞዪዛ፤ ኣያው ጎፔ ኑኒ ሃዋን ኣሳይ ባይናሳን ዴዔቶ» ያጌዲኖ።
13
ሺን ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ኣሳው ሜቴቲያባ ሂንቴንቱ ኢሚቴ» ያጌዳ። ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ኣኔ ቢዴ፥ ሃ ኡባ ኣሳው ቁማ ሻሜናን ꬋዮፔ ኑሲ ኢቼሹ ሶሉዋፔኔ ላዑ ሞሊያፔ ሃራይ ባዋ፤ ሄዋሲ ኑኒ ሃ ጮራ ኣሳው ቁማ ሻማና ማላ ኮያይ?» ያጌዲኖ።
14
[ጋሱካ፥ ሄዋን ዴዒያ ኣሳይ ኢቼሹ ሻዓ ኬና] ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ኢሻታሙ ኢሻታሙ ኣሳ ጪታን ጪታን ሻኪ ሻኪ ኡቲሲቴ» ያጌዳ።
15
ኡንቱንቱካ ኢ ጎዋዳን ኡባ ኣሳካ ኡቲሴዲኖ።
16
ዬሱሲካ ኢቼሹ ሶሉዋኔ ላዑ ሞሊያ ኦይቂዴ፥ ፑዴ ሳሉዋ ቦንጎቲ ፄሊዴ ፆሳ ጋላቴዳ፤ ዱꬂዴ፥ ኣሳው ጊሻና ማላ ኣ ካሊያዋንቶ ኢሜዳ።
17
ኣሳይ ኡባይካ ሚዴ ካሌዲኖ። ኡንቱንቱፔ ኣቴዳ ዶካ፥ ታማኔ ላዑ ሳምፓ ኩሜዳዋ ዴንꬄዲኖ።
18
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ባሬካ ዎሲያ ዎዴ፥ ኣ ካሊያዋንቱካ ኣናና ኢቲፔ ዴዒሺን፥ «ኣሳይ ታና ኦና ጊኖ?» ጊዴ ኡንቱንታ ኦቼዳ።
19
ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ኣሳይ ኔና ፃማቂያ ዮሃኒሳ ያጌ፤ ሃራ ኣሳይ ቃሲ ኤላሳ ያጌ፤ ሃራይ ቃሲ ቤኒ ናባቱዋፔ ኢቱ ዴንዴዳ ያጌ» ያጌዲኖ።
20
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴሺ፥ ታና ኦና ጊቴ?» ያጌዳ። ጴፂሮሲካ ዛሪዴ፥ «ኔኒ ፆሳይ ኦኬዳ ኪሪስቶሳ» ያጌዳ።
21
ዬሱሲካ ኡንቱንታ፥ «ሃዋ ኦሲኔ ኦዶፒቴ» ያጊ ሚኒሲ ኣዛዚዴ፥
22
«ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ዳሮ ሜቱዋ ኣካናው ቤሴ፤ ጪማቱዋን፥ ቄሳቱዋ ካፓቱዋኒኔ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱን ኢፄታናው ኮሼ፤ ኡንቱንቱ ታና ዎꬋናዋንታ፤ ታኒካ ሄዜንꬆ ጋላሲ ሃይቁዋፔ ዴንዳናው ቤሴ» ያጌዳ።
23
ዬሱሲካ ኣሳ ኡባ፥ «ታና ካላናው ዶሲያዌ ዴዖፔ፥ ባሬ ሁጲያ ካዶ፤ ባሬ ማስቃሊያ ጋላሳን ጋላሳን ቶኪዴ ታና ካሎ።
24
ባሬ ሼምፑዋ ኣሻናው ዶሲያዌ ኡባይ ባዪዜ፤ ሺን ታ ዲራው ባሬ ሼምፑዋ ባዪዚያዌ ኡባይ ኣሼ።
25
ኢቲ ኡራይ ሃ ኣላሚያባ ኡባ ኣሺዴ ባሬ ሼምፑዋ ባዪዞፔ ዎይ ባሬው ፓጪሶፔ፥ ኣያ ማዲ?
26
ኣሳይ ታናኒኔ ታቃላን ዬላቶፔ፥ ታኒ ኣሳ ናዓይ፥ ታ ቦንቹዋናኔ ጌሻ ኪታንቻቱዋ ቦንቹዋና ዪያ ዎዴ ኣኒ ዬላታናዋ።
27
ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ያጋይ፤ ሃዋን ዴዒያ ኣሳፔ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ቤዓና ጋካናው ሃይቁዋ ሃይቄናዋንቱ ኢቱ ኢቱ ዴዒኖ» ያጌዳ።
28
ዬሱሲ ሃዋ ጎዋፔ ጉዪያን፥ ኢቲ ሳሚንታ ኬና ጋሚዒዴ፥ ጴፂሮሳኔ ዮሃኒሳ፥ ያዪቆባካ ኣኪዴ፥ ዎሳናው ዴሪያ ሁጲያ ኬሴዳ።
29
ኢ ዎሲሺን፥ ኣ ዴሙዋ ማላይ ላሜቴዳ፤ ኣ ማዩካ ቦፂዴ ጶልቄዳ።
30
ቆፔናን ላዑ ኣሳቱ፥ ሙሴኔ ኤላስ ኬሲ ቤቲዴ፥ ዬሱሳና ሃሳይ ዴዒኖ።
31
ኡንቱንቱ ቦንቹዋን ቆንጪ ቤቲዴ፥ ዬሱሲ ፆሳ ቆፋ ፖላናው ዬሩሳላሜን ሃይቃናዋ ኣናና ሃሳዬዲኖ።
32
ጴፂሮሳኔ ኣናና ኢቲፔ ዴዒያዋንታ ጌሚዒሹ ጌሮዬዳሺን፥ ኤሌካ ቤጎቲዴ ኣ ቦንቹዋኔ ኣናና ጋꬆ ኤቄዳ ላዑ ኣሳቱዋ ቤዔዲኖ።
33
ሄ ላዑ ኣሳቱ፥ ዬሱሳ ሚዪያፔ ሻኬቲያ ዎዴ፥ ጴፂሮሲ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ሃዋን ዴዒያዌ ኑሲ ሎዓ ጊዲያ ዲራው፥ ሄዙ ዳሲያ ኢቱዋ ኔው፥ ኢቱዋ ሙሴው፥ ኢቱዋ ኤላሳው ኬፃና» ያጌዳ።
34
ጴፂሮሲ ሄዋ ሃሳይ ዴዒሺን፥ ሻሪ ዪዴ ኡንቱንታ ካሚ ኣጊና ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ያዬዲኖ።
35
ሻሪያፔካ፥ «ታኒ ዶሬዳ ታ ናዓይ ሃዋ፤ ኢ ጊያዋ ሲሲቴ» ያጊያ ቃላይ ዬዳ።
36
ቃላይ ሲሴቶዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬ ፃላላ ጊዲዴ ቤቴዳ፤ ኡንቱንቱካ ዬዉዋ ባሬንቱ ዎዛናን ኦይቂዴ ሄ ዎዲያን ኦኒኔካ ኣያኔ ኦዲቤና።
37
ዎንቴꬃ ጋላሲ፥ ዬሱሲኔ ሄዙ ኣ ካሊያዋንቱ ዴሪያፔ ዱጌ ዎꬊያ ዎዴ፥ ጮራ ኣሳይ ዬሱሳና ጋኬቴዳ።
38
ሄ ዎዴ ኣሳፔ ኢቲ ቢታኒ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ታው ዴዒያዌ ኢቲ ናዓ ጊዶ ዲራው፥ ኔኒ ኣ ቤዓና ማላ ኔና ዎሳይ፤
39
ቃሲ ኢታ ኣያናይ ዎዛና ኣꬄናን ዴንዲዴ ኣ ዋሲሴ፤ ዶናና ፓሮያና ጋካናው ኣ ኮኮርሲዴ፥ ኡባ ጋላሲ ሜቶꬂያዋፔ ኣቲን፥ ኣ ኤሌ ዬዴና።
40
ኔና ካሊያዋንቱ ሄ ኢታ ኣያና ኬሳና ማላ፥ ታኒ ኡንቱንታ ዎሳዲ፤ ሺን ዳንዳይቤይኪኖ» ያጌዳ።
41
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ኣማኔና ሃ ዎዲያ ዴሻ ኣሳው፥ ታኒ ሂንቴናና ኣዉዴ ጋካናው ዴዓኔ? ቃሲ ሂንቴንቱባ ኣዉዴ ጋካናው ዳንዳያኔ? ኔ ናዓ ሃ ኣካያ» ያጌዳ።
42
ናዓይ ዪዴ ዴዒሺን፥ ኢታ ኣያናይ ኣ ሳዓን ኦሊዴ ኮኮርሴዳ፤ ዬሱሲ ኢታ ኣያና ኣጋ ጊ ናዓ ፓꬂዴ ኣ ኣቦ ዛሪዴ ኢሜዳ።
43
ኣሳይ ኡባይካ ፆሳ ዎልቃማ ዎልቃፔ ዴንዶዋን ማላሌቴዲኖ።
44
«ታና ኣሳ ናዓ፥ ኣሳይ ኣሳ ኩሺያን ኣꬂዴ ኢማናዋ፤ ሂንቴንቱ ሃ ዬዉዋ ዶጎፒቴ» ያጌዳ።
45
ሺን ኢ ጊያዋ ኡንቱንቱ ኣኬኪቤይኪኖ። ኡንቱንቶ ጌሌና ማላ ኡንቱንቱፔ ጌሜዳ ዲራው፥ ሃ ዬዉዋ ዬሱሳ ኦቻናው ያዬዲኖ።
46
ኣ ካሊያዋንቱ፥ «ኑ ጊዶፔ ዳሪያዌ ኦኔ?» ያጊዴ ፓሉሜቴዲኖ።
47
ዬሱሲ ኡንቱንቱ ዎዛና ቆፋ ኤሪዴ፥ ጉꬃ ናዓ ኣሂዴ፥ ባሬ ማታን ኤሲዴ፥
48
«ሃ ጉꬃ ናዓ ታ ሱንꬃን ሞኪያዌ ኦኒኔ ታና ሞኬዳ፤ ቃሲ ታና ሞኪያ ኡባይ፥ ታና ኪቴዳ ታ ኣባ ሞኬ። ሂንቴንቱ ኡባፔ ጉፂያዌ ኡባፔ ዳራ» ያጌዳ።
49
ዮሃኒሲካ ዛሪዴ፥ «ጎዳው፥ ኢቲ ኣሳይ ኔ ሱንꬃን ኢታ ኣያናቱዋ ኬሲያዋ ኑኒ ቤዒዴ፥ ኑ ባጋ ጊዴና ዲራው፥ ኣ ዲጌዶ» ያጌዳ።
50
ሺን ዬሱሲ ኣ፥ «ሂንቴንቱ ጊያዋ ጳልቄናዌ ሂንቴንቱ ባጋ ጊዲያ ዲራው፥ ኣ ዲጎፒቴ» ያጌዳ።
51
ዬሱሲ ሳሉዋ ቢያ ዎዲ ማቲና፥ ባሬ ዎዛና ቆፋ ዬሩሳላሜኮ ዛሬዳ።
52
ባሬፔ ሲንꬃው ኡባ ዬዉዋ ጊጊሳና ማላ፥ ኪቴቲያ ኣሳ ሳማሪያ ካታማ ኪቴዳ።
53
ሺን ኢ ዬሩሳላሜ ባናው ዴንዴዳ ዲራው፥ ኣሳይ ኣ ሞኪቤይኪኖ።
54
ኣ ካሊያዋንቱ ያዪቆቢኔ ዮሃኒሲ ሄዋ ቤዒዴ፥ «ጎዳው፥ ኑኒ ኤላሲ ኡዶዋዳን፥ ታማይ ሳሉዋፔ ዪዴ ኡንቱንታ ማናዳን ፄሳና ማላ ኮያይ?» ያጌዲኖ።
55
ሺን ዬሱሲ ጉዬ ሲሚዴ፥ ኡንቱንታ ሴሬዳ።
56
«ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ኣሳ ሼምፑዋ ኣሻናው ዮዋፔ ኣቲን፥ ባዪዛናው ያቤይኬ» ያጌዳ። ኡንቱንቱ ሃራሳን ዴዒያ ቄሪ ካታማ ቤዲኖ።
57
ኡንቱንቱ ኦጊያና ቢሺን፥ ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ቢያሳ ኡባ ታኒ ኔና ካላና» ያጌዳ።
58
ዬሱሲ ኣ፥ «ዎራካናቶ ኦላይ፥ ሳሉዋ ካፋቶካ ጎሊ ዴዔ፤ ሺን ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ጌላ ሼምፓ ኣኪያሳይ ታው ባዋ» ያጌዳ።
59
ዬሱሲ ሃራ ኡራ፥ «ታና ካላ» ያጌዳ። ሺን፥ ቢታኒ፥ «ጎዳው፥ ታኒ ካሲያን ባዴ ታ ኣባ ሞጋና» ያጌዳ።
60
ዬሱሲ፥ «ሃይቆዋንታ ባሬንቱ ሃይቆዋንቱ ሞጊኖ፤ ኔኒ ባዴ፥ ፆሳ ካዉቴꬃባ ኦዳ» ያጌዳ።
61
ቃሲ ሃራ ቢታኒ፥ «ጎዳው፥ ታኒ ኔና ካላና፤ ሺን ኮይሩዋን ታ ሶይ ኣሳ ባዴ ሳሮታና» ያጌዳ።
62
ሺን ዬሱሲ ኣ፥ «ቦራ ጎሻናው ዶሞዌ ኦኒኔ ጉዬ ፄሎፔ ፆሳ ካዉቴꬃው ቤሴና» ያጌዳ።