A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 81
ዬሱሲ ሃዋፔ ሲሚዴ፥ ሳባኪዲኔ ፆሳ ካዉቴꬃ ሚሺራቹዋ ቃላ ካታማኒኔ ሄራን ኦዲዴ ኣꬌዳ። ታማኔ ላዑ ዬሱሳ ካሊያዋንቱካ ኣናና ኢቲፔ ዴዒኖ።
2
ኢታ ኣያናፔኔ ዎልቃማ ሃርጊያፔ ፓፄዳዋንቱ ኢቲ ኢቲ ማጫዋንቱካ ዴዒኖ። ሄዋንቱካ፡ ላፑ ፃላሂ ኬሴዳ ማግዳላ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ማይራሞኔ፥
3
ሄሮዲሳ ጎሊያን ሱንꬃ ጊዴዳ ኩዛ ማቻቲ ዮሃኖ፥ ሶሲና ጌቴቴዉናኔ ሃራ ጮራቱዋና ኢቲፔ ጊዲዴ፥ ዬሱሳኔ ኣ ካሊያዋንታ ሚሻን ማዴዲኖ።
4
ጮራ ኣሳይ ዳሮ ካታማቱዋፔ ሺቂዴ፥ ዬሱሳኮ ዬዳ ዎዲያን ሌሚሱዋን፥
5
«ዜሪያዌ ዜሬꬃ ዜራናው ኬሴዳ። ዜሪያ ዎዴ ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ፥ ኦጊያ ዶናን ዎꬊዴ ዬꬌቴዳ። ያቲና ሳሉዋ ካፉ ሄዋ ሜዳ።
6
ሃራይ ቃይ ዛላ ቦላ ዎꬊዴ ዶሌዳ ዎዴ ኮሺያ ሃꬃ ዴሜና ዲራው ሜሌዳ።
7
ሃራ ዜሬꬃይ ኣጉንꬃ ጋርሳን ዎꬌዳ። ኣጉንꬃይ ኢቲፔ ዲጪዴ ሚቴዳ።
8
ሃራይ ሎዒያ ቱዔ ቢታን ዎꬌዳ። ዶሎዋፔ ጉዪያን፥ ዜሬቶዋፔ ፄቱ ኩሺያ ዳኩዋ ሞኬዳ» ያጌዳ። ዬሱሲ ሃዋ ሃሳዪዴ፥ «ሃይꬃይ ዴዒያ ኡባይ ሲሶ» ያጊ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ ዋሴዳ።
9
ኣ ካሊያዋንቱ፥ «ሃ ሌሚሱ ኣያ ጉሴ?» ያጊ ኣ ኦቼዲኖ።
10
ኢካ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቶ ፆሳ ካዉቴꬃ ፁራ ኤራይ ኢሜቴዳ፤ ሺን ሃራቶ፥ ፄሊዲካ ኤሬና ማላ፥ ሲሲዲካ ኣኬኬና ማላ ሌሚሱዋን ኦዳይ» ያጌዳ።
11
ዬሱሲ፥ «ዜሬꬃ ሌሚሱ ሃዋ፡ ዜሬꬃይ ፆሳ ቃላ።
12
ኦጊያ ጋፃን ዎꬌዳ ዜሬꬃይ፥ ጉꬃ ዎዴው ቃላ ሲሲያ ኣሳ፤ ኤሌካ ፃላሂ ዪኔ፥ ኡንቱንቱ ሲሶዋን ኣማን ኣቴና ማላኔ ቃላይ ዎዛናፔ ዶጌታና ማላ ኦꬄ።
13
ዛላ ቦላን ዎꬌዳ ዜሬꬃይ፥ ኮይሮ ቃላ ናሼቻን ሲሲያዋንታ። ሄዋንቱካ ጉꬃ ዎዲያ ኣማኒኔ ፓጪ ጋኪያ ዎዲያን ፃጱ ባንታ ዲራው ኤሌካ ኣማኑዋ ካዲኖ።
14
ኣጉንꬃ ጋርሳን ዎꬌዳ ዜሬꬃይ፥ ቃላ ሲሲያዋንታ፤ ሺን ዴዑዋ ሂርጋይኔ ዱሬቴꬃ ኢሻሉ ጩሌዳዋንታ። ሄዋንቱ ሎዖ ኣይፊያ ኢማናው ዳንዳዪኪኖ።
15
ሎዖ ቱዔ ቢታን ዎꬌዳ ዜሬꬃይ ቤሲያዌ፥ ሎዓኔ ፂሎ ዎዛናን ቃላ ሲሲዴ ናጊያ ኣሳኔ ሄ ቃላን ሚኒ ኤቂዴ ሎዖ ኣይፊያ ኣይፊያዋንታ።
16
«ፆምፒያ ሳꬂዴ ኢቲባን ቁምዒ ኣጊያዌ ዎይ ኣርሳፔ ጋርሳና ዎꬂያዌ ኦኒኔ ባዋ።
17
ቆንጬናን ቆሱዋን ኣቲያባይ ኢቲ ዬዉኔ ባዋ። ኤሬቴናኒኔ ቤቲያሳ ኬሴናን ኣታናባይ ኣይኔ ባዋ።
18
ሄዋ ጊዲያ ዲራው ሎይꬂ ኣኬካን ሲሲቴ። ዎዛናፔ ሲሲያዎ ኡባው ጉጂ ኣኬካይ ኢሜታና፤ ኣኬኬናዋፔ ሄ ኣው ዴዒያዋ ማላቲያ ኣኬካይካ ኣኬታናዋ» ያጌዳ።
19
ሄ ዎዲያን ኣታኔ ኢሻቱ ዬሱሳና ጋኬታናው ኣኮ ዬዲኖ፤ ሺን ኣሳ ጮራቴꬃፔ ዴንዶ ጋሱዋን ኣ ዴማናው ዳንዳይቤይኪኖ።
20
ኢቲ ቢታኒ፥ «ኔ ዳያኔ ኔ ኢሻቱ ኔናና ጋኬታናው ኮዮ ዲራው ካሬን ዪዴ ኤቄዲኖ» ያጊ ኦዴዳ።
21
ኢካ፥ « ታ ዳያኔ ታ ኢሻቱ፥ ፆሳ ቃላ ሲሲዴ ኦሱዋ ቦላን ፔሺያዋንታ» ያጊ ዛሬዳ።
22
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ዎንጊሪያ ጌሊዴ፥ «ኣባፔ ሄፊንꬃ ቦይቴ» ጌዳ። ኡንቱንቱካ ዴንዲዴ ሃሜታ ዶሜዲኖ።
23
ፒኒ ዴዒያ ዎዴ፥ ዬሱሲ ጌሚዒሼዳ። ኣባን ጎቱዋ ጫርኩ ዴንዶ ዲራው፥ ዎንጊሪያ ጋርሳን ሃꬃይ ኩሚና ዳሮ ሜቶቴዲኖ።
24
ኡንቱንቱ ዬሱሳኮ ሺቂዴ፥ «ጎዳው፥ ጎዳው! ኑኒ ባዮይቴቴ!» ያጊዴ ኣ ቤጎꬄዲኖ። ኢካ ቤጎቲዴ ጎቱዋኔ ሃꬃ ቤታ ሴሪና፥ ጎቱኔ ሃꬃ ቤታይ ኤቄዳ፤ ኡባባይካ ጮዑ ጌዳ።
25
ኢካ፥ «ሂንቴንቶ ኣማኑ ሃቃን ዴዒ?» ያጌዳ። ኡንቱንቱካ ያዪ ማላሌቲዴ ኢቱ ኢቱዋ፥ «ሃዋዳን ጫርኩኔ ሃꬃይ ጮዑ ጊቴ ጊና ኣዛዜቲያዌ ሃዌ ኦኔ?» ያጌቴዲኖ።
26
ጋሊላ ኣባፔ ሄፊንꬃና ዴዒያ ጌርጌሴኖና ጌቴቲያ ጋዲያ፥ ዬሱሲኔ ኣ ካሊያዋንቱ፥ ዎንጊሪያን ፒኒዴ ጋኬዲኖ።
27
ሄ ሃꬃፔ ፒኒ ሳዓ ዎꬎ ዎዴ፥ ኢታ ኣያናን ኦይቄቴዳ ኢቲ ቢታኒ፥ ካታማፔ ኬሲዴ ኣናና ጋኬቴዳ። ዳሮ ዎዲያፔ ዶሚዴ ማዩዋ ማዬናን ካሎ ጎሊያ ኣጊዴ ዱፉዋን ዴዔ።
28
ዬሱሳ ዴሞዋፔ ጉዪያን፥ ዋሲ ኣ ሲንꬃን ጉፋኒዴ ዎልቃማ ኮሻን፥ «ዎልቃማ ፆሳ ናዓ ዬሱሳ፥ ታዉኔ ኔው ኣይቤ ኢቲፔቴꬃይ ዴዒ? ታና ዋዪሶፓሪኪ፤ ታ ኔና ዎሳይ» ያጌዳ።
29
ኢ ሄዋ ኣዪሲ ጌዴ ጎፔ፥ ቢታኒያ ዬጊ ኬሳና ማላ ዬሱሲ ኣ ኣዛዞ ዲራሳ። ኢታ ኣያናይ ቢታኒያ ኦይቆዴፔ ዳሮ ዎዴ ጊዶ ዲራው፥ ቢራታ ሳንꬃላታን ጌዲያኔ ኩሺያ ቃሼቲዴ ናጌቴ። ሳንꬃላታ ዱꬂ ኣኪዴ ኢታ ኣያናይ ካሌꬂና ባዙዋ ቤ።
30
ዬሱሲካ፥ «ኔ ሱንꬃይ ኦኔ?» ያጊ ኦቼዳ። ኢካ ጮራ ኢታ ኣያናይ ጌሊ ኡቶ ዲራው፥ «ሌጊዮና» ያጌዳ።
31
ባሬንታ ዬሱሲ፥ «ሂኒ ጪሞ ኦላ ቢቴ» ያጌና ማላ ዎሴዲኖ።
32
ሄዋን ዴዒያ ዞዚያ ጋፃን ሄሜቲያ ጮራ ጉዱንꬃቱ ዴዒኖ። ጮራ ቱና ኣያናቱ፥ ሄ ጉዱንꬃቱዋ ጋርሳ፥ «ጌሊቴ» ጋና ማላ ዬሱሳ ዎሴዲኖ። ኢካ፥ «ቢዴ ጌሊቴ» ጌዳ።
33
ኢታ ኣያናቱካ ቢታኒያፔ ኬሲዴ ጉዱንꬃቱዋ ጋርሳ ጌሌዲኖ። ጉዱንꬃ ዉዲካ ላንቂያፔ ካጆቲዴ ኤሌካ ኣባን ሚቴቴዲኖ።
34
ጉዱንꬃ ሄሚያዋንቱ ሃኖዋ ኡባ ቤዖ ዎዴ ሃራሳ ቢዴ፥ ሄ ካታማኒኔ ዩሹዋን ሃኖዋ ኦዴዲኖ።
35
ኣዬ ሃኔዴንቶ ቤዓናው ኬሲዴ፥ ኣሳይ ዬሱሳኮ ዬዲኖ። ኢታ ኣያናይ ኬሴዳ ቢታኒ፥ ኣ ዎዛናይ ሲሚና ማዩዋ ማዪዴ ዬሱሳ ጌዲያ ማታን ኡቶዋ ቤዒዴ ያዬዲኖ።
36
ኢታ ኣያናን ኦይቄቴዳ ቢታኒ ዎቲ ፓፄዴንቶ ቤዔዳ ኣሳይ፥ ሃራ ኣሳው ኦዴዲኖ።
37
ጌርጌሴኖና ጋዲያኒኔ ሄ ሄራን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ዳሪ ያዬዳ ዲራው፥ ዬሱሲ ባሬንቱ ማታፔ ባና ማላ ዎሴዲኖ። ኢካ ዎንጊሪያን ጌሊዴ ቤዳ።
38
ኢታ ኣያናይ ኬሴዳ ቢታኒካ ዬሱሳና ባና ጊዴ፥ ኣ ዎሴዳ፤ ሺን ዬሱሲ፥
39
«ኔ ጎሌ ሲማዴ ፆሳይ ኔው ኦꬆ ዎልቃማባይ ኣዬንቶ ማርካታ» ያጊ ዬዴዳ።
40
ዬሱሲ ሲሜዳ ዎዴ ኣሳይ ኡባይ ናጊ ዴዒያ ዲራው፥ ኣ ሞኪ ኣኬዲኖ።
41
ሄ ዎዴ፥ ኣዪሁዴ ኣሳ ዎሳ ጎሌው ሱንꬃ ጊዴዳ ያዒሮሳ ያጌቲያ ቢታኒ ኣኮ ዬዳ። ኢካ ዬሱሳ ጌዲያ ሲንꬃን ኩንዲዴ፥ ባሬ ጎሌ ጌላና ማላ ዎሴዳ።
42
ጋሶቴꬃይካ ታማኔ ላዑ ላይꬃይ ኩሜዳ ኣው ዴዒያ ኢቲ ናታ ሃይቃናው ማታ ኡቶ ዲራሳ። ዬሱሲ ቢያ ዎዴ ጮራ ኣሳይ ኣ ዩሹዋን ሱጌቲዴ ሜቶꬄዲኖ።
43
ሄ ኣሳ ጊዶን ሄ ዎዲያን ታማኔ ላዑ ላይꬃ ኡባ ሱꬃይ ጎጊያ ሚሺራታ ዴዓው። ባሬ ዴዒያ ሻሉዋ ኡባ ꬋሊያ ኤሪያዋንቶ ዉርሲናካ ፓꬃናው ዳንዳዮዌ ኦኒኔ ባዋ።
44
ጉዬና ያዴ ኣ ማዩዋ ማጫራ ቦቻዱ፤ ሄ ማንዒያንካ ኢፔ ጎጊያ ሱꬃይ ኤቂ ኣጌዳ።
45
ዬሱሲ፥ «ኦኔ ታና ቦቾዌ?» ያጌዳ። ኡባይ ካዲና ጴፂሮሲ፥ «ጎዳው፥ ኣሳይ ሱጌቲዴ ሜቶꬂያ ዎዴ፥ ‹ኦኔ ታና ቦቾዌ› ያጋይ?» ጌዳ።
46
ሺን ዬሱሲ፥ «ኢቲ ኣሳይ ታና ቦቼዳ፤ ዎልቃይካ ታፔ ኬሶዋ ታኒ ኤራይ» ያጌዳ።
47
ሚሺራታካ፥ ዬሱሳ ኢዛ ቦቾዌ ኤሬቴናን ኣቲቤናዋ ኤራዴ፥ ኮኮራዴ ዮና ዬሱሳ ሲንꬃን ኩንዳ ኣጋዱ። ኣያ ጋሱዋን ዬሱሳ ቦቻዴንቶ ኢዛ ፓፆዋ ኡባ ኣሳ ሲንꬃን ኦዳዱ።
48
ኢካ ኢዚው፥ «ሃ ሚሺራቴ! ኔ ኣማኑ ኔና ፓꬄዳ፤ ሳሮ ባ» ያጌዳ።
49
ዬሱሲ ሃሳይ ዴዒሺን፥ ኣዪሁዳ ኣሳ ኣማኒያዋንቱ ሱንꬃ ሶዪፔ ኢቲ ቢታኒ ዬዳዌ፥ «ኔ ናታ ሃያዱ፤ ሲሚ ታማሪሲያዋ ሜቶꬆፓ» ያጌዳ።
50
ዬሱሲ ሃዋ ሲሲዴ፥ «ያዒሮሳ፥ ኣማናፔ ኣቲን፥ ያዮፓ! ኢዛ ፓፃናዉኑ» ያጊ ዛሬዳ።
51
ሶይ ጌሊዴ፡ ጴፂሮሳፔ፥ ያዪቆባፔ፥ ዮሃኒሳፔ፥ ናቲ ኣቡፔኔ ናቲ ዳዪፔ ኣቲን፥ ኦኒኔ ጌላናዳን ኤኖ ጊቤና።
52
ኡባይ ሄ ናቲው ዬኪዴኔ ካዮቲዲ ዴዒኖ። ሺን ዬሱሲ፥ «ዬኮፒቴ፥ ጊሳዱፔ ኣቲን ሃያቤይኩ» ያጌዳ።
53
ኢዛ ሃይቄዳዋ ኤሪዴ ኣ ቦላ ሚጬዲኖ።
54
ጊዶፔ ኣቲን ዬሱሲ ኢዚ ኩሺያ ኦይቂዴ፥ «ሃ ናቴ፥ ቤጎታ!» ያጌዳ።
55
ኢዚ ሼምፑካ ሲሚና ኤሌካ ዴንዳ ኤቂና ማናባ ኢማና ማላ፥ ዬሱሲ ኣዛዜዳ።
56
ኢዚ ኣቡኔ ኢዚ ዳያ ማላሌቴዲኖ፤ ሺን ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ ሃኖ ዬዉዋ ኦሲኔ ኦዴና ማላ ኣዛዜዳ።