A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 71
ዬሱሲካ ሃዋ ኡባ ኣሳ ሲንꬃን ሃሳይ ዉርሶዋፔ ጉዪያን ሂኒ ቂፊሪናሆማ ቤዳ።
2
ሄዋንካ ኢቲ ፄቱዋ ካፑ ዴዔ። ኢ ዳሮፔ ዶሲያ ኣ ቆማይ ሃርጊዴ ሃያናው ማቴዳ።
3
ኢካ ዬሱሳባ ሲሴዳ ዎዴ፥ ባሬ ቆማ ዎሲዴ ፓꬃና ማላ ዪሁዳ ጪማቱዋ ሂኒ ኣኮ ኪቴዳ።
4
ኡንቱንቱካ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ሃ ቢታኒ፥ ኔኒ ኣ ማዳናዳን ዳሮፔ ኮዬዳ፤
5
ጋሱካ ኑ ኣሳ ኢ ዳሮፔ ዶሲዴ ኣዪሁዳቱዋ ዎሲያ ጎሊያ ኬፂሶዌካ ኣ» ያጊዴ ዳሮፔ ዎሴዲኖ።
6
ዬሱሲካ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ቤዳ። ኢካ ሂኒ ጎሊያ ሄራ ጋኬዳ ዎዴ ፄቱዋ ካፑ ባሬ ላጌꬃቱዋ ባሬኮ ፄሲዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ዳቡሮፓ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኔና ታ ጎሊያ ካራፔ ጋርሳ ባጋና ጌልሳናው ታው ቤሴና።
7
ሃዋ ዲራው ኔ ሲንꬃን ኤቃናዉካ ሃራይ ኣቶ ቤሲያዋ ጊዲኬ። ሺን ኔኒ ቃላ ፃላላ ኦዳ፤ ታ ቆማይካ ፓፃናዋ።
8
ታኒ ታፔ ቦላና ማታይ ዴዒያዋንቱሲ ኤኖ ጋዴ ዴዒያ ኣሳ። ታፔ ጋርሳናካ ታኒ ኪቲሲያ ዎታዳራቱ ዴዒኖ። ኢቱዋ፥ ‹ባ› ያጊያ ዎዴ፥ ቤ፤ ሃራካ ቃይ፥ ‹ሃያ› ጎፔ ዬ። ታ ቆማይካ፥ ሃዋ ‹ኦꬃ› ጊያ ዎዴ ኣዛዜቴ፤ ኦꬄ» ያጌዳ።
9
ዬሱሲካ ሃዋ ሲሲዴ ኣ ዬዉዋን ማላሌቴዳ፤ ጉዬ ሲሚዴ ኣ ካሊያ ዳሮ ኣሳ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ታኒ ሃዋ ማላ ኣማኑዋ ሃራይ ኣቶ፥ ኢስራዔሊያ ጋርሳንካ ቤዓቤይኬ» ያጌዳ።
10
ካሴ ኪቴቴዳ ኣሳቱካ ፄቱዋ ካፑዋ ጎሌ ጉዬ ሲሚያ ዎዴ፥ ኣ ቆማይ ፓፆዋ ቤዔዲኖ።
11
ዎንቲሳ ጋላሲ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱናኔ ጮራ ኣሳና ኢቲፔ ናይኖ ጌቴቲያ ካታማቶ ቤዲኖ።
12
ዬሱሲ ካታማ ጋካና ማቶ ዎዴ፥ ኣሳይ ሃይቄዳ ኣኃ ቶኪዴ ኬሴዲኖ። ሃይቆዌካ ባሬ ዳዪው ሜፂ ኢቲ ናዓ፤ ኣታካ ኣሲናይ ባይና ኣምዓቶ። ዳሮ ካታማ ኣሳይካ ኢዞ ካሌዲኖ።
13
ዬሱሲካ ኢዞ ቤዔዳ ዎዴ ቃሬቲዴ፥ «ዬኮፓ!» ያጌዳ።
14
ሺቂዴ ሻንቻማ ቦቼዳ፤ ቶኮዋንቱካ ኤቄዲኖ። ዬሱሲ፥ «ኔኖ ያላጋው፥ ዴንዳ ጋይ!» ያጊና፥
15
ቢታኒ ሱሪ ኡቴዳ። ሃሳያካ ዶሜዳ። ዬሱሲካ ኣ፥ ኣ ዳዪው ኢሜዳ።
16
ኡባይካ ያሻን ኩሚዴ፥ «ዎልቃማ ናቢ ኑ ጋርሳን ዴንዴዳ፤ ፆሳይካ ባሬ ኣሳ ኣሻናው ዬዳ!» ያጊዴ ፆሳ ጋላቴዲኖ።
17
ሄዌኔካ ዬሱሳ ዋሪ ዪሁዳ ዩሹዋን ዴዒያ ጋዲያ ኡባን ሲሴቴዳ።
18
ዮሃኒሳ ካሊያዋንቱ ሃኖዋ ኡባ ኣው ኦዴዲኖ። ዮሃኒሲካ ባሬና ካሊያዋንቱፔ ላዓቱዋ ፄሲዴ፥
19
«ያናዌ ኔኔዬ? ዎይ ኑኒ ሃራ ናጋኔ?» ያጊ፥ ኡንቱንቱ ኦቻና ማላ ሂኒ ዬሱሳኮ ኪቴዳ።
20
ኣሳቱካ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ፃማቂያ ዮሃኒሲ፥ ያና ጌቴቴዳዌ ኔኔዬ? ዎይ ሃራ ናጋኔ? ያጊዴ ኦቻና ማላ ኔኮ ኪቴዳ» ያጌዲኖ።
21
ሄ ዎዲያን ዬሱሲ ጮራ ኣሳ ዱማ ዱማ ሃርጊያፔ ፓꬄዳ፤ ቱና ኣያናቱዋካ ኣሳፔ ኬሴዳ፤ ጮራ ቆቃቱዋ ኣይፊያ ዶዬዳ።
22
ዬሱሲካ ዮሃኒሲ ኪቶዋንቶ፥ «ቢዴ ሂንቴንቱ ቤዔዳዋኔ ሲሴዳዋ ዮሃኒሳው ኦዲቴ፤ ቆቃቱ ፄላናዋንታ፤ ጉንዳቱ ሃሜታናዋንታ፤ ኦሉ ኦይቆዋንቱ ጌያናዋንታ፤ ቱሌዳዋንቱ ሲሳናዋንታ፤ ሃይቄዳዋንቱ ዴንዳናዋንታ፤ ሂዬሳቱዋሲካ ሚሺራቹዋ ቃላይ ኦዴታናዋ።
23
ታናን ꬉቤቴና ኣሳይ ኡባይ ኣንጄቴዳዋንታ» ያጌዳ።
24
ዮሃኒሲ ኪቴዳዋንቱ ቢዲጎዋፔ ጉዪያን ዬሱሲ ኣሳው ዮሃኒሳባ ኦዱዋ ዶሜዳ፡ «ኣያ ቤዓናው ቢታ ባዙዋ ኬሴዲቴ? ጫርኩ ቃꬂያ ኡሱንꬃ?
25
ዎይ ኣያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ሎዖ ማዩዋ ማዬዳ ኣሳ ዴዑዋ? ሎዖ ማዩዋ ማዬዳዋንቱኔ ባሬና ጊጊሲያዋንቱ ካቲያ ጎሌን ዴዒኖ።
26
ዎይ ኣያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ናቢያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ኤ፤ ታኒ ሂንቴንቶ ያጋይ፤ ሂንቴንቱ ቤዓናው ኬሶዌ ናቢያፔካ ኣꬉዋ።
27
ፆሳ ማፃፋን፥ ‹ኔ ኦጊያ ኔፔ ሲንꬃና ጊጊሲያ ኪታንቻ ኔፔ ሲንꬃያዴ ኪታና› ጌቴቲ ዮሃኒሳባይ ፃፌቴዳዌ ሃዋ።
28
ማጫዋንቱፔ ዬሌቴዳዋንቱ ጋርሳን ፃማቂያ ዮሃኒሳፔ ኣꬊያ ኦኒኔ ባዋ። ፆሳ ካዉቴꬃን ቃሲ ኡባፔ ላፋ ጌቴቲያዌካ ኣፔ ኣꬋናዋ» ያጌዳ።
29
ሃራይ ኣቶሺን ቃራፃ ኬሲያዋንቱ ኣቴናን ሃዋ ዬሱሲ ሃሳዮዋ ሲሴዳ ኡባይ ዮሃኒሳ ኩሺያን ፃማቄቶዋንቱ ፆሳው ቤሲያ ቦንቹዋ ኢሜዲኖ።
30
ሺን ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ ዮሃኒሳን ፃማቄቲቤና ዲራው፥ ፆሳይ ኡንቱንቶ ቆፔዳዋ ኢፄዲኖ።
31
ዬሱሲ፥ «ሲሚ ታኒ ሃ ዎዲያ ኣሳ ኣያና ሌሚሶ? ኡንቱንቱ ኣያ ማላቲኖ?
32
ኡንቱንቱ ጌያሳን ኡቲዴ ኢቱ ኢቱዋ ፄሲዴ፥ ‹ሱሱሊያ ሂንቴንቶ ፑኒናካ ካዒቤይኪታ፤ ዬኩዋ ዬꬃ ኬሴዶሺንካ ዬኪቤይኪታ ያጌቲያ ናና ማላቲኖ› ጌዳ።
33
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ቁማ ሜናን ዎዪኒያ ኤሳካ ኡሼናን ዪና፥ ‹ኣ ቦላን ጋሌናይ ዴዔ› ያጌዲታ።
34
ታኒ ኣሳ ናዓይ ማዴኔ ኡሻዴ ዪና፥ ‹ሃዌ ናፊሳማ፤ ዎዪኒያ ኤሳካ ኡሺያዋ፤ ቃራፂያዋንቶኔ ናጋራንቻቶ ዳቡዋ› ያጊታ።
35
ጊዶፔ ኣቲን ፆሳ ኣꬎ ኤራቴꬃይ ባሬ ኦሱዋን ቱማ ጊዲዴ ቤቴዳ» ያጌዳ።
36
ፓሪሳዋቱዋፔ ኢቱ ባሬናና ቁማ ማና ማላ ሾቢና፥ ዬሱሲ ኣ ሶይ ቢዴ ማናው ኡቴዳ።
37
ሄ ካታማን ናጋራንቻ ጌቴቴዳ ኢቲ ሚሺራታ ዴዔዉና፥ ዬሱሲ ኣ ሶዪን ኡቴዳዋ ሲሳዴ፥ ኣልባስፂሮሳ ጌቴቲያ ሹቻፔ ኦሴቴዳ ቢልቃሲያ ኩሜዳ ሺቱዋ ኣካ ያዱ።
38
ጉዬና ኣ ጌዲያ ማታን ኤቃዴ፥ ዬካዴ ኣ ጌዲያካ ባሬ ኣፎꬃን ኦካ ዶማዱ፤ ኢዚ ኣፎꬃይ ባዪዜዳ ኣ ጌዲያካ ባሬ ሁጲያ ቢናናን ቁጫዴኔ ኣ ጌዲያ ዬራዴ ጌዲያን ሺቱዋካ ጫጫፋዱ።
39
ዬሱሳ ባሬ ሶይ ፄሴዳ ፓሪሳዊካ ሃዋ ቤዒዴ፥ «ሃዌ ናቢያ ጊዴዴንቶ፥ ሃና ኣ ቦቺያ ሚሺራታ ኦኔንቶኔ ቃይካ ኢዛ ናጋራንቻ ጊዲያዋ ኢ ኤራናሺን» ያጌዳ።
40
ዬሱሲካ ዛሪዴ፥ «ሲሞና፥ ታኒ ኔው ኦዲያ ዬዉ ዴዔ» ያጊና፥ ሲሞኒካ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኦዳ» ያጌዳ።
41
ዬሱሲ፥ «ኢቲ ቢታኒያፔ ሚሻ ታልዔዳ ላዑ ኣሳቱ ዴዒኖ። ኢቱዋ ማታን ኢቼሹ ፄቱ ዲናሪ፥ ቃይ ዮኩዋ ማታን ኢሻታሙ ዴዔ።
42
ላዓቶካ ጪጊያዌ ꬋዪና፥ ላዓቱዋ ኣጩዋካ ማሪ ኣጌዳ። ሃዋንቱፔ ሃቃዌ ሎይꬂ ዶሲያዋ ማላቲ?» ያጌዳ።
43
ሲሞኒካ ዛሪዴ፥ «ዳሩዋ ኣጎዋ ማላቴ» ያጌዳ። ዬሱሲካ፥ «ቱሙዋ ዛራዳ» ያጌዳ።
44
ዬሱሲ ሚሺራቲኮ ፄሊዴ፥ ሲሞና ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሃኖ ሚሺራቶ ቤዓዲ? ታኒ ኔ ጎሌ ዪና ሃራይ ኣቶሺን ሃꬃካ ታ ጌዴው ኢማቤይካ፤ ሺን ኢዛ ባሬ ኣፎꬃን ታጌዲያ ኢርፂሳዱ፤ ባሬ ሁጲያ ቢናናኒካ ቁጫዱ።
45
ኔኒ ታና ዬራ ቤይካ፤ ሺን ኢዛ ታኒ ጌሎዴፔ ዶማዴ ታጌዲያ ዬሪያዋ ኣጋ ቤይኩ።
46
ኔኒ ታ ሁጲያን ዛይቲያ ኦካ ቤይካ፤ ሺን ኢዛ ታ ጌዲያን ሺቱዋ ጫጫፋዱ።
47
ሃዋ ዲራው ታ ሂንቴንቶ ኦዳይ፡ ዳሮፔ ኢዛ ዶሴዳዋ ዲራው፥ ዳሮ ናጋራይ ኢዚው ዴዒያዌ ማሬቴዳ፤ ጉꬃይ ማሬቲያዌ ጉꬃ ዶሴ» ያጌዳ።
48
ዬሱሲ ሚሺራቶ፥ «ኔ ናጋራይ ቁጬቴዳ» ያጌዳ።
49
ዬሱሳና ኢቲፔ ቁማ ማናው ኡቴዳዋንቱ ባሬንቱ ዎዛናን፥ «ናጋራ ማራናው ዳንዳዪያዌ ሃዌ ኦኔ?» ያጌዲኖ።
50
ዬሱሲ ሚሺራቶ፥ «ኔ ኣማኑ ኔና ኣሼዳ፥ ሳሮቴꬃን ኔ ጎሌ ባ» ያጌዳ።