A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 61
ሳምባታ ጋላሲ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ኢቲ ጎሻ ጊዱዋና ኣꬊያ ዎዴ ኣ ካሊያዋንቱ ዛርጋፔ ቲሻ ዱꬂዴ ባሬንቱ ኩሺያን ሺጌቺዴ ሙሳ ዶሜዲኖ።
2
ፓሪሳዋቱዋ ጊዶፔ፥ «ሳምባታ ጋላሳን ኦꬃናው ዎጋ ጊዴናዋ ኣያው ኦꬂቴ?» ያጌዲኖ።
3
ዬሱሲ፥ «ካቲያ ዳዊቴኔ ኢቲፔ ዴዒያዋንቱ ኮሻቴዳ ዎዴ ኦꬄዳዋ ናባቢ ቤይኪቴ?
4
ዳዊቴ ፆሳ ጎሊያ ጌሊዴ ቄሳቱዋፔ ኣቲን ሃራ ኣሳይ ሜናዳን ዲጌቴዳ፥ ፆሳው ያርሼቴዳ ቁማ ሜዳ። ኢቲፔ ዴዒያዋንቱካ ኢ ኢሚናዴ ሜዲኖ» ያጊ ዛሬዳ።
5
ሃዋፔ ካሊዴ ዬሱሲ፥ «ኣሳ ናዓይ ሳምባታው ጎዳ!» ጌዳ።
6
ሃራ ሳምባታ ጋላሳን ዬሱሲ ኣዪሁዳቱዋ ዎሲያ ጎሊያ ጌሊዴ ታማሪሲ ዴዔ። ሄዋንካ ኡሼቻ ኩሺ ሲሌዳ ቢታኒ ዴዔ።
7
ሂጊያ ታማርሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ ዬሱሳ ሞቲያ ጋሱዋ ዴማናው ኢ ሳምባታን ኣሳ ፓꬆፔ ቤዓና ጊዴ ናጊ ዴዒኖ።
8
ኢካ ኡንቱንቱ ቆፋ ኤሪዴ ኩሺ ሲሌዳ ቢታኒያ፥ «ዴንዳ ኣሳ ጊዱዋን ኤቃ» ያጌዳ። ቢታኒካ ዴንዲ ኤቄዳ።
9
ሄዋፔ ሲሚዴ ዬሱሲ፥ «ሃኒንቶኔ ሳምባታ ጋላሳን ሎዖባ ኦꬃናው ቤሲዬ ኢታባ ኦꬃናው ቤሲ? ሼምፑዋ ኣሻናው ቤሲዬ ዎꬋናው ቤሲ?» ያጌዳ።
10
ዬሱሲ ባሬ ዩሹዋን ዴዒያ ኣሳ ኡባ ፄሎዋፔ ጉዪያን ቢታኒያ፥ «ኔ ኩሺያ ሚጫ!» ያጌዳ። ኢካ ሚጪዴ ፓፄዳ።
11
ኡንቱንቱ ሎይꬂ ሃንቄቲዴ ዬሱሳ ቦላ ኦꬃናዋ ባሬንቱ ጊዶን ማቄቴዲኖ።
12
ሄ ዎዲያን ዬሱሲ ዴሪያ ቦላ ዎሳናው ኬሴዳ፤ ሄዋንካ ቃማ ኩሜንꬃ ፆሳኮ ዎሲዴ ኣቄዳ።
13
ሳዓይ ዎንቶዋን ባሬና ካሊያዋንታ ፄሴዳ። ሄዋንቱፔካ ታማኔ ላዓቱዋ ዶሪዴ፥ «ኪቴቴዳዋንታ» ያጊዴ ሱንꬄዳ።
14
ኡንቱንቱ ሱንꬃይካ፡ ጴፂሮሳ ጊዴ ኢ ሱንꬄዳ ሲሞና፥ ኣ ኢሻ ኢንዲራሳ፥ ያዪቆባ፥ ዮሃኒሳ፥ ፒሊጶሳኔ ባርታላሞሳ፥
15
ማቶሳ፥ ቶማሳ፥ ኢልፒዮሳ ናዓ ያዪቆባ፥ ባሬ ጋዴው ሴሌቲያ ሲሞና፥
16
ያዪቆባ ናዓ ዪሁዳኔ ዬሱሳ ኣꬂ ኢሜዳ ኣስቆርቱ ዪሁዳ።
17
ዬሱሲካ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ዴሪያፔ ዎꬊዴ ዴምባሳን ኤቄዳ። ኣ ካሊያዋንቱፔካ ጮራ ኣሳይ ሄዋን ዴዔ። ቃይካ ኣፔ ሲሳናዉኔ ባሬንቱ ሃርጊያፔ ፓፃናው ዪሁዳ ጋዲያፔ፥ ዬሩሳላሜ ካታማፔ፥ ኣባ ማታን ዴዒያ ፂሮሳፔኔ ሲዶናፔ ዬዳ ጮራ ኣሳይ ሄዋን ዴዒኖ።
18
ሃ ኣሳይካ ኣ ሲሳናዉኔ ባሬንቱ ሃርጊያፔ ፓፃናው ዬዲኖ። ቱና ኣያናን ኦይቄቲዴ ሜቶቲያዋንቱካ ፓፄዲኖ።
19
ዎልቃይ ኣፔ ኬሲዴ ኡባ ፓꬂያ ዲራው ኣሳይ ኡባይ ኣ ቦቻናው ኮዬ።
20
ባሬና ካሊያዋንታ ፄሊዴ ያጌዳ፡ «ሂንቴንቱ ማንቃቱ ኣንጄቴዳዋንታ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ካዉቴꬃይ ሂንቴንቱዋ።
21
ሂንቴንቱ ሃዒ ኮሻቲያዋንቱ ኣንጄቴዳዋንታ፤ ጊዲኒ ካላኒታ፤ ሂንቴንቱ ሃዒ ዬኪያዋንቱ ኣንጄቴዳዋንታ፤ ጊዲኒ ሚጫኒታ።
22
«ኣሳ ናዓ ዲራው ሂንቴንታ ኣሳይ ኢፂያ ዎዴኔ ቶቺያ ዎዴ፥ ሂንቴንቱ ሱንꬃካ ኢታን ዴንꬂያ ዎዴ፥ ኣንጄቴዲታ።
23
ሳሉዋን ሂንቴንቱ ኣካና ዎይታይ ዳራ ጊዲያ ዲራው ሄ ጋላሲ ናሼቻን ጉፒቴ፤ ጋሱካ ካሴ ሂንቴንቱ ኣዎቱ ናባቱዋ ቦላን ሃዋዳን ኦꬂዴ ዴዔዲኖ።
24
ዬዉዋን ቃሲ ዱሬ ኣሳቶ ሂንቴንቶ ኣዬ፤ ሂንቴንቱ ኢሻሎ ዴዑዋን ዴዔዲታ።
25
ሂንቴንቶ ሃዒ ካሌዳዋንቶ ኣዬ፤ ጊዲኒ ኮሻታኒታ፤ ሂንቴንቶ ሃዒ ሚጪያዋንቶ ኣዬ፤ ጊዲኒ ካዮታኒታኔ ዬካኒታ።
26
ኣሳይ ኡባይ ሂንቴንቱ ሎዖቴꬃባ ሃሳዪያ ዎዴ፥ ሂንቴንቶ ኣዬ፤ ካሴ ሂንቴንቱ ኣዎቱ ዎርዶ ናባቶ ሃዋዳን ኦꬄዲኖ።
27
«ሺን ታኒ ኦዲያዋ ሲሲያዋንቶ ያጋይ፡ ሂንቴንቱ ሞርኬቱዋ ዶሲቴ፤ ሂንቴና ኢፂያዋንቶ፥ ሎዑዋ ኦꬂቴ፤
28
ሂንቴና ሼቂያዋንታ ኣንጂቴ፥ ሂንቴና ናቂያዋንቶ፥ ዎሲቴ።
29
ኢቲ ባጋ ሻዪያ ባቂያዎ፥ ላዔꬁዋካ ቤሳ፤ ኦኒኔ ኔ ኮቲያ ኣኪያዎ፥ ኔ ሻሚጪያካ ዲጎፓ።
30
«ኔው ዴዒያዋ ኔና ዎሲያዎ፥ ኢማ፤ ኔዋ ኣኬዳዋ፥ ዛራ ጋዴ ኦቾፓ።
31
ኣሳይ ሂንቴንቶ ኦꬃና ማላ ሂንቴንቱ ዶሲያዋዳን፥ ሂንቴንቱካ ሃራው ሃዋዳን ኦꬂቴ።
32
«ሂንቴንታ ዶሲያዋንታ ፃላላ ዶሶፔ ኣይ ጋላታይ ዴዒ? ሃዋ ጊዶፔ ናጋራንቻቱካ ባሬና ዶሲያዋንታ ዶሲኖ።
33
ሂንቴንቶ ሎዖባ ኦꬂያዋንቱ ፃላላው ሂንቴንቱ ሎዖባ ኦꬆፔ ሄዎ ኣይ ጋላታይ ዴዒ? ናጋራንቻቱካ ሃዋዳን ኦꬂኖ።
34
ታልዒዴ ሂንቴው ዛራናው ዳንዳዪያዋንቱ ፃላላው ታልዖፔ ኣይ ጋላታይ ዴዒ? ባሬ ታልዔዳዋ ዛሪዴ ኣካናው ናጋራንቻቱካ ባሬንቱ ጋርሳን ታልዔቲኖ።
35
ሺን ሂንቴንቱ፥ ሂንቴንቱ ሞርኪያ ዶሲቴ፤ ኡንቱንቶካ ሎዖባ ኦꬂቴ፤ ሂንቴንቱፔ ታልዖዋ ዛሪዲ ኣካናው ቆፖፒቴ። ሃዋ ሂንቴንቱ ፖሎፔ ሂንቴንቶ ጋቲ ዳራናዋ። ቃሲ ሂንቴንቱ ኡባፔ ቦላ ፆሳ ናና ጊዳኒታ። ኢ ኢታቶኔ ጋላቴናዋንቶካ ኬካ።
36
ሂንቴንቱ ኣቡ ማሪያዋ ጊዶዋዳን ሂንቴንቱካ ማሪያዋንታ ጊዲቴ።
37
«ኦ ቦላንካ ፒርዶፒቴ፥ ሂንቴንቱ ቦላንካ ፒርዴቴና፤ ሃራ ቦላ ኩናኒያ ኦꬆፒቴ፤ ሂንቴንቱ ቦላንካ ኩናኒ ኦሴቴና። ኣቶ ጊቴ፤ ፆሳይ ሂንቴንቶ ኣቶ ጋና።
38
ኢሚቴ፤ ሂንቴንቶ ኢሜታና። ሂንቴንቱ ማኬዳ ማካን ሂንቴንቶ ማኬታና። ባቂ ናቂና ሲሊ ኩሚ ፓላህ ላሌቲያ ማካ ሂንቴንቱ ኪዉዋን ኢዲንꬃና» ጌዳ።
39
ቃሲካ ዬሱሲ ሃዋፔ ካሊያ ሌሚሱዋ ኦዴዳ፤ «ቆቃይ ቆቃ ካሌꬃናው ዳንዳዪ? ቆቃይ ቆቃ ካሌꬆፔ ላዓቱካ ኦይቄቲዴ ኦላን ኩንዲኪኖ?
40
ታማሪያዌ ባሬና ታማሪሲያዋፔ ኣꬌና፤ ታማሪያዌ ሚኒ ታማሮፔ ባሬና ታማሪሶዋ ማላ ጊዳናው ዳንዳዬ።
41
«ኔ ኣይፊያ ጊዶን ዴዒያ ቱሳ ኬሴናን ዴዓዴ ሃራ ኔ ላጊያ ኣይፊያ ጊዶን ዴዒያ ሱላ ኣያው ፄላይ?
42
ኔ ኣይፊያ ጋርሳን ዴዒያ ቱሳ ቤዔናን ሃራ ኣሳኮ ሺቃዴ፥ ‹ታ ኢሻው፥ ኔ ኣይፊያ ጋርሳፔ ሱላ ታ ኬሶ?› ያጋናው ዎታ ዳንዳያይ? ሃ ሎዑዋ ማላቲያ ኢታው፥ ኮይሮታዴ ኔ ኣይፊያ ጊዶን ዴዒያ ቱሳ ኬሳ። ሄዋፔ ጉዪያን ኔ ኢሻ ኣይፊያ ጊዶን ዴዒያ ሱላ ኬሳናው ጌሻዴ ፄላናው ዳንዳያ።
43
«ሎዖ ሚꬃይ ኢታ ኣይፊያ ኣይፌና፤ ሄዋዳንካ ኢታ ሚꬃይ ሎዖ ኣይፊያ ኣይፋናው ዳንዳዬና።
44
ሚꬃይ ኡባይ ባሬ ኣይፊያ ኣይፊያዋን ኤሬቴ። ኣጉንꬃፔ ዎዴንꬃ ኣይፊ ማፄቴና፤ ሃዋዳንካ፥ ፁንዱቂያፔ ላዲያ ኣይፊያ ማፃናው ዳንዳዬቴና።
45
ሎዖ ኣሳይ ባሬ ሎዖ ዎዛናፔ ሎዖ ዬዉዋ ሃሳዬ። ቃይ ኢታ ኣሳይ ባሬ ኢታ ዎዛናፔ ኢታ ዬዉዋ ሃሳዬ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ባሬ ዶናን ሃሳዪያዌ ባሬ ዎዛናን ኩሜዳዋ ዶናይ ሃሳዪያ ዲራሳ።
46
«ታኒ ኦዶዋ ኦꬂኪታ፥ ሺን ኣያው ጎዳው፥ ጎዳው፥ ያጊዴ ታና ፄጊቴ?
47
ታኮ ዪያ ኡባይ ታ ቃላካ ሲሲዴ ኦሱዋን ፔሺያዌ ኦና ማላቲንቶ ታ ሂንቴንታ ቤሳና፤
48
ኢካ ጎሊያ ኬፂዴ ዳሮ ኦላ ቦኪዴ ዛላ ቦላ ጊንቢዴ ኬፄዳ ኣሳ ማላቴ፤ ዲዑ ዲዒዴ ሄ ጎሊያ ሱጊናካ፥ ሚኖ ዛላ ቦላ ኬፄቶ ዲራው ቃꬃናው ዳንዳይቤና።
49
ቃይ ታ ቃላ ሲሲዴ ኦሱዋን ፔሼና ኡራይ ባሱ ባንታሳ ሻፊያ ቦላን ጎሊያ ኬፄዳዋ ማላቴ። ዲዑ ዲዒዴ ሄ ጎሊያ ሱጎ ዎዴ ማንዒያንካ ኩንዴዳ፤ ሄ ጎሊካ ኢታ ዎዳ ዎዲዴ ባዬዳ» ያጌዳ።