A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 51
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ጌንሳሬፄ ኣባ ጋፃን ኤቂዴ ዴዒሺን ጮራ ኣሳይ ኣኮ ሺቂዴ ፆሳ ቃላ ሲሳናው ሱጌቲ ዴዒኖ።
2
ሄ ዎዴ ላዑ ዎንጊራቱ ኣባ ጋፃን ኤቆዋ ኢ ቤዔዳ፤ ሞሊያ ጲሪያዋንቱ ቃሲ ዎንጊራቱዋፔ ዎꬊዴ ባሬንቱ ዳባ ሜጪ ዴዒኖ።
3
ዬሱሲ ዎንጊራቱዋ ጊዶፔ ሲሞናዉኖ ጊዴዳዉኒኒ ጌሊዴ ሳዓፔ ያ ኣባኮ ጉꬃ ሺሻናዳን ኦቼዳ። ሄዋፔ ጉዬ ዎንጊሪያ ቦላን ኡቲዴ ኣሳ ታማሪሱዋ ዶሜዳ።
4
ታማሪሱዋ ቤꬆዋፔ ጉዪያን ሲሞና፥ «ዎንጊሪያ ያ ኣባ ጪሙዋኮ ሺሺቴ፤ ሂንቴንቱ ዳባካ ሞሊያ ጲራናው ኦሊቴ» ያጌዳ።
5
ሲሞኒካ፥ «ጎዳው፥ ቃማ ኩሜንꬃ ዳቡሪ ኣቂዴ ኣዪኔካ ኦዪቂቤይኮ፤ ሺን ሃዒ ኔኒ ጎዋዳን ዳባ ኦሌቶ» ያጊ ዛሬዳ።
6
ሄዋዳንካ ኦꬄዳ ዎዴ፥ ዳሮ ጮራ ሞሊያ ኦይቄዲኖ። ኡንቱንቱ ዳባቱካ ዱፄሬታናው ሃኔዲኖ።
7
ሃራ ዎንጊሪያን ዴዒያ ላጌꬃቱ ዪዴ ማዳናዳን ዉቴዲኖ፤ ኡንቱንቱ ላዑ ዎንጊራቱዋንካ ሞሊያ ኩንꬂና ዎንጊራቱ ሚቴቱሳ ዶሜዲኖ።
8
ሲሞኒ ጴፂሮሲካ ሃዋ ቤዔዳ ዎዴ ዬሱሳ ጉልባታን ኩንዲዴ፥ «ጎዳው፥ ታኒ ናጋራንቻ ኣሳ ጊዶ ዲራው ታፔ ሻኬታ» ያጌዳ።
9
ሃዋ ጌዳዌ ኢኔ ኣናና ኢቲፔ ዴዒያዋንቱ ኡባይ ባሬንቱ ኦይቄዳ ሞሊያ ጮራቴꬃን ማላሌቴዲኖ።
10
ሄዋዳንካ ቃይ ሲሞና ላጌꬃ ጊዴዳዋንቱ ዛቢዲዮሳ ናናቱ ያዪቆቢኔ ዮሃኒሲ ማላሌቴዲኖ። ዬሱሲካ ሲሞና፥ «ያዮፓ ሃዋፔ ጉዪያን ኣሳ ጲሪያዋ ጊዳናሳ» ጌዳ።
11
ኡንቱንቱካ ዎንጊራቱዋ ሃꬃፔ ጋፃ ኬሲዴ፥ ኡባባ ኣጊዴ ዬሱሳ ካሌዲኖ።
12
ዬሱሲ ካታማቱዋፔ ኢቱዋን ዴዒሺን ኦሉ ቦላ ኡባ ሜዳ ቢታኒ ዴዒያዌ ዬሱሳ ቤዒዴ ኣ ሲንꬃንካ ኩንዲዴ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ኮዮፔ ታና ፓꬃናው ዳንዳያ» ያጊዴ ዎሴዳ።
13
ዬሱሲካ ባሬ ኩሺያ ዬዲ ቦቺዴ፥ «ዶሳይ ጌያ!» ጌዳ። ሄማንዒያንካ ኦሉ ኣ ዬዴዳ።
14
ዬሱሲ ኣ፥ «ሃዋ ኦሲኔ ኦዶፓ። ሺን ቄሳኮ ባዴ ኔና ቤሳ። ሄዋፔ ጉዬ ኦሉዋ ሃርጊያፔ ፓፄዳዋሲ ማርካ ጊዳናዳን ሙሴ ሂጊያን ኣዛዜቴዳ ያርሹዋ ሺሻ» ጌዳ።
15
ጊዶሺን ኣ ዋሪ ሎይꬂ ኣኪዴ ቤዳ፤ ዳሮ ጮራ ኣሳይካ ዬሱሲ ኦዲያዋ ሲሳናዉኔ ባሬንቱ ሃርጊያፔ ፓፃናው ሺቄዲኖ።
16
ዬሱሲ ጮራ ዎዴ ጌማሳ ቢዴ ዎሴ።
17
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ታማሪሲዴ ዴዒሺን ጋሊላፔኔ ዪሁዳ ሄራ ኡባፔ፥ ዬሩሳላሜ ዬዳ ፓሪሳዋቱኔ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱ ኡቲ ዴዒሺን ሃርጋንቻቱዋ ፓꬃና ማላ ፆሳ ኣዉዋ ዎልቃይ ኣው ኢሜቴዳ።
18
ሄ ዎዴ ቦላይ ሲሌዳ ኢቲ ቢታኒያ ኣማሬዳ ኣሳይ ሻንቻማን ቶኪ ኣሂ ጎሌ ጌልሲዴ ዬሱሳ ሲንꬃን ዎꬃናው ኮዬዲኖ።
19
ኣሳ ጮራቴꬃፔ ዴንዴዳዋን ዬሱሳኮ ሺቃናው ዳንዳዪ ቤይኪኖ። ሄዋ ዲራው ቦላው ጊዒ ጎሊያ ካራ ቃሪዴ ኣ፥ ሻንቻማና ኣሳ ጊዶን ዬሱሳ ሲንꬃን ዎꬄዲኖ።
20
ዬሱሲካ ኡንቱንቱ ኣማኑዋ ቤዒዴ፥ «ሃ ቢታኔው፥ ኔ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቴዳ» ያጌዳ።
21
ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ፥ «ሃዌ ፆሳ ቦሪያዌ ኦኔ? ኢቲ ፆሳፔ ኣቲን ናጋራ ኣቶ ጋናው ኦኒ ዳንዳዪ?» ያጊ ቆፋ ዶሜዲኖ።
22
ዬሱሲካ ኡንቱንቱ ቆፋ ኤሮ ዲራው ሃዋዳን ጌዳ፥ «ኣዪሲ ሂንቴንቱ ዎዛናን ሃዋዳን ቆፒቴ?
23
‹ኔ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቴዳ› ጋናዋፔኔ ‹ዴንዳዴ ባ› ጋናዋፔ ሃቃዌ ማቴ?
24
ዬዉዋን ቃሲ ሃዋ ታኒ ጌዳዌ፥ ኣሳ ናዓይ ቢታ ቦላን ናጋራ ማራናው ማታይ ዴዒያዋ ሂንቴንቱ ኤራናዳና።» ሄዋፔካ ጉንዴዳ ቢታኒያ፥ «ዴንዳ ኔ ሻንቻማ ቶካዴ ኔ ጎሌ ባ ጋይ» ያጌዳ።
25
ጉንዳይካ ኣሳ ሲንꬃን ዴንዶዋሺን ባሬ ሻንቻማ ቶኪዴ ፆሳ ጋላቲዴ ባሬ ሶይ ቤዳ።
26
ሃ ዎዴ ኡባቱካ ዳሪ ማላሌቴዲኖ፤ ፆሳካ ጋላቲዴ፥ «ሃቼ ማላባ ቤዔዶ» ያጊዴ ያሻን ኩሜዲኖ።
27
ሄዋፔ ጉዪያን ዬሱሲ ኬሲዴ ቤዳ፤ ሌዊያ ጌቴቲያ ቃራፃ ሺሺያዌ፥ ቃራፃ ሺሺያሳን ኡቶዋ ቤዒዴ፥ «ታና ካላ» ጌዳ።
28
ኢካ ዴንዲዴ ኡባባ ኣጊዴ ኣ ካሌዳ።
29
ሄዋፔ ሲሚዴ ሌዊ ባሬ ጎሌን ዳሮ ሾቢያ ጊጊሴዳ፤ ጮራ ቃራፃ ሺሺያዋንቱኔ ሃራ ጮራ ኣሳይካ ኡንቱንቱና ኡቲዴ ሚዴዒኖ።
30
ፓሪሳዋቱኔ ሂጊያ ታማሪሲያ፥ ኡንቱንቱና ኦꬂያዋንቱ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ቦላን፥ «ኣዪሲ ቃራፃ ቃንፂያዋንቱናኔ ናጋራንቻቱዋና ሚቴኔ ኡሺቴ?» ያጊዴ ዙዙሜዲኖ።
31
ዬሱሲካ፥ «ሃርጋንቻ ኣሳፔ ኣቲን ፓፃ ኣሳሲ ኣኪሚያ ኮሼና።
32
ታኒ ዬዳዌ፥ ናጋራንቻቱ ባሬንቱ ናጋራ ፓፂዴ ሲማናዳናፔ ኣቲን፥ ፂላቱዋ ፄሳናው ያቤይኬ» ያጊ ዛሬዳ።
33
ሃዋፔ ጉዪያን ዬሱሳ፥ «ዮሃኒሳ ካሊያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱዋ ካሊያዋንቱ ኡባ ዎዴ ፆሚኖኔ ዎሲኖ፤ ሺን ኔና ካሊያዋንቱ ቃሲ ኡባ ጋላሲ ሚኖኔ ኡሺኖ» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
34
ዬሱሲካ፥ «ሚሺራይ ኡንቱንቱና ዴዒሺን ሚያታቱ ፆማናው ዳንዳዪኖ?
35
ዬዉዋን ቃሲ ሚሺራይ ኡንቱንቱፔ ሻኬቲዴ ባና ዎዲ ያናዋ፤ ሄ ዎዴ ፆማናዋንታ» ያጊ ዛሬዳ።
36
ዬሱሲካ ካሊያ ሌሚሱዋ ኦዴዳ፡ «ኦራꬃ ማዩዋፔ ፔꬊ ኣኪዴ ኤጫ ማዩዋ ቦላን ꬌፒያዌ ባዋ፤ ጋሱካ ሃዋዳ ኡዶፔ ኦራꬃ ማዩዋ ፔꬌ፤ ኦራꬃ ꬌፊካ ኤጫ ማዩዋን ጊጌና።
37
ሃዋዳንካ ኤጬዳ ጪልጊያን ኦራꬃ ዎዪኒያ ኤሳ ዎꬂያዌ ባዋ፤ ዎꬆፔ ቃይ ኦራꬃ ዎዪኒያ ኤሳይ ጪልጊያ ꬉሴ፤ ኤሳይካ ጉኬ፤ ጪልጋዪካ ባዬ።
38
ኦራꬃ ዎዪኒያ ኤሳ፥ ኦራꬃ ጪልጊያን ዎꬃናው ቤሴ።
39
ኤጫ ዎዪኒያ ኤሳ ኡሺዴ ኦራꬃ ኮዪያዌ ኦኒኔ ባዋ፤ ጋሱካ ኤጫይ ማልዔ ጊያ ዲራው።»