A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 41
ዬሱሲ ጌሻ ኣያናን ኩሚዴ ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሲሜዳ፤ ኣያናን ሜላ ሳዓ ካሌሴቲዴ ቤዳ።
2
ሄዋን ኦይታሙ ጋላሳ ዳቢሎሳን ፓጬቴዳ። ሄ ጋላሳቱዋን ኣያኔ ሚቤና ዲራው ዉርሴꬃ ፖሉዋ ሄራን ኢ ኮሻቴዳ።
3
ዳቢሎሲካ፥ «ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዶፔ ሃ ሹቻ፥ ‹ኡኪꬃ ጊዳ› ጋዴ ኣዛዛ» ያጌዳ።
4
ዬሱሲካ፥ « ‹ኣሳይ ፆሳ ቃላ ኡባፔ ኣቲን ኡኪꬃ ፃላላን ዴዔና› ጌቴቲ ፆሳ ቃላን ፃፌቴዳ» ያጊ ዛሬዳ።
5
ዳቢሎሲካ ꬎቃ ጊዴዳ ዴሪያ ዬሱሳ ኬሲዴ ኣላሚያ ካዉቴꬃ ኡባ ሊጶ ኣይፊ ሲማናው ቤሴዳ።
6
ዳቢሎሲካ፥ «ሃ ካዉቴꬃ ማታይኔ ቦንቹ ኡባይ ታው ኢሜቴዳ። ታኒ ታ ዶሲያ ኦሲኔ ኢማና፤ ኔዉካ ኢማና።
7
ሄዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኔ ታ ሲንꬃን ታው ጎዪኖፔ ሃ ኡባይ ኔሳ ጊዳናዋ» ያጌዳ።
8
ዬሱሲካ ዛሪዴ፥ « ‹ጎዳ ፆሳው ጎዪና፥ ኣ ፃላላ ጎዳያ› ጌቴቲ ፆሳ ቃላን ፃፌቴዳ» ያጌዳ።
9
ዳቢሎሲካ ዬሱሳ ዬሩሳላሜ ኣፊዴ ጌሻ ጎሊያ ሁጲያ ኬሲዴ፥ « ‹ፆሳይ ኔና ናጋና ማላ ኪታንቻቱዋ ኪታናዋ፥ ኡንቱንቱካ ኔ ጌዲ ሹቻን ꬉቤቴና ማላ ባሬንቱ ኩሺያን ኔና ዴንꬃናዋንታ› ያጌቲዴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቴዳ፤ ኣኔ ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዶፔ ሃዋፔ ዱጌ ኔና ኦላ» ያጌዳ።
10
ዬሱሲካ ዛሪዴ፥ « ‹ኔ ጎዳ ፆሳ ፓጮፓ› ጌቴቴዳ» ያጌዳ።
11
ዳቢሎሲካ ፓጪያ ኡባ ዉርሶዋፔ ጉዬ ጉꬃ ዎዴው ዬሱሳፔ ሻኬቴዳ።
12
ዬሱሲካ ኣያና ዎልቃን ጋሊላ ጋዲያ ሲሜዳ። ኣ ዋሪካ ዩሹዋን ዴዒያ ኡባ ጋኬዳ።
13
ዬሱሲካ ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሊያን ታማሪሲዴ ኣሳን ኡባን ጋላቴቴዳ።
14
ኢ ባሬ ዲጮ ካታማ ናዚሬቴ ዬዳ፤ ካሴ ኦꬂያዋዳንካ ሳምባታ ጋላሲ ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሌ ጌሊዴ ናባባናው ዴንዲዴ ኤቄዳ።
15
ናቢያ ኢሲያሳን ፃፌቲዴ ፃፄቴዳ ማፃፋ ኣው ኢሜዲኖ። ሄ ማፃፋ ቢሊዴ፡ «ታኒ ሂዬሳቱዋሲ ሚሺራቹዋ ኦዳናው ኦኬቴዳ ዲራው ጎዳ ኣያናይ ታ ቦላን ዴዔ። ቃሼቴዳዋንቱሲ ቢሌꬃ፥ ቆቃቱዋሲ ፄላና ማላ ኦዳናው፥ ቃይካ ናቄቴዳዋንታ ናቁዋፔ ኬሳና ማላ ዶሴቴዳ ጎዳ ላይꬃ ኦዳና ማላ፥ ታና ኪቴዳ» ጌቴቲ ፃፌቴዳሳ ዴሜዳ።
16
ማፃፋካ ፃፂዴ ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሊያን ኦꬂያዎ ኢሚዴ ኡቴዳ። ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሊያን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ኣ ጫዲ ፄሌዳ።
17
ዬሱሲካ፥ «ሃቼ ሂንቴው ናባቤቲና ሂንቴንቱ ሲሴዳ ቃላይ ፖሌቴዳ» ያጌዳ።
18
ኡባይ ኣው ማርካቴዲኖ። ኣ ዶናፔ ኬሲያ ኣꬎ ኬካቴꬃ ቃላፔ ዴንዴዳዋን ማላሌቲዴ፥ «ሃዌ ዮሴፎ ናዓ ጊዴኔ?» ጌዲኖ።
19
ዬሱሲካ ሲꬌ ባንታን ሃ ሌሚሱዋን፥ «ሂንቴንቱ ታው ‹ꬋሊያ ጎዳው፥ ኔ ሁጲያ ፓꬃ፥ ኔኒ ቂፊሪናሆማን ኦꬂና ኑ ሲሶዋ ኡባ ሃ ኔ ካታማኒካ ቃሲ ኦꬃ› ያጊዴ ኦዲታ» ያጌዳ።
20
ቃሲካ፥ «ቱሙዋ ያጋይ፥ ናቢ ባሬ ዬሌቶ ጋዲያን ጋማካ ቦንቼቴና።
21
«ዬዉዋን ቃሲ ቱሙዋ ኦዳይ፡ ኤላሳ ዎዲያን ሄዙ ላይꬃኔ ኡሱፑን ኣጌና ኢራይ ቡኬናን ኢፂና ሳዓ ኡባን ዎልቃማ ኮሻይ ጌሌዳ ዎዴ፥ ኢስራዔሌን ጮራ ኣምዓቱ ዴዒኖ።
22
ኤላሲካ ሲዶና ጋዲያን ዴዒያ ሴራፍታ ሄራ ኢቲ ኣምዓቲኮ ኪቴቴዳፔ ኣቲን ኦኮኔ ኪቴቲ ቤና።
23
ናቢያ ኤልሳዓ ዎዲያንካ ኢስራዔሊያን ጮራ ኦሉዋ ሃርጊያን ኦይቄቴዳዋንቱ ዴዒኖ፤ ሶሪያ ቢታን ዴዒያ ኒዒማኔፔ ኣቲን ኡንቱንቱፔ ኦኒኔ ፓፂ ቤና» ያጌዳ።
24
ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሊያን ዴዒያዋንቱ ኡባቱ ሃዋ ሲሲዴ ዳሪሲዴ ሃንቄቴዲኖ።
25
ኡንቱንቱ ዴንዲዴ ዬሱሳ ካታማፔ ጋፃ ኬሲዴ ዱጌ ኦላናው ካታማይ ኬፄቴዳ ዴሪያ ሁጲያ ኣፌዲኖ።
26
ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱ ጊዱዋና ኣꬊዴ ቤዳ።
27
ሄዋፔ ጉዪያን ዬሱሲ ጋሊላ ጋዲያን ዴዒያ ቂፊሪናሆማ ካታማ ቤዳ። ሳምባታ ጋላሳንካ ኣሳ ታማሪሴዳ።
28
ኢ ታማሪሲያ ቲሚርቲ ማታን ጊዲያ ዲራው ሲሴዳ ኣሳይ ኡባይ ማላሌቴዲኖ።
29
ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሊያን ኢታ ኣያናይ ኦይቄዳ ቢታኒ ዴዔ፤ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኡዲ ዋሲዴ፥
30
«ሃያ ጎዶ ኣጋሪኪ ናዚሬቲያ ዬሱሳ፤ ኑሲ ኔናና ኣይ ኢቲፔቴꬃይ ዴዒ? ኑና ባዪዛናው ያዲ? ኔኒ ኦኔንቶ ኤራዲ፤ ኔኒ ፆሳ ኣዉ ኪቴዳ ጌሻ ጊዲኪ!» ያጌዳ።
31
ዬሱሲካ፥ «ጮዑ ጋ፥ ኣፔካ ኬሳ» ያጊ ሴሬዳ። ኢታ ኣያናይ ቢታኒያ ኡንቱንቱ ጊዱዋን ኩንዲሲዴ ኣይኔ ቆሄናን ኣፔ ኬሴዳ።
32
ኣሳይ ኡባይ ማላሌቲዴ ኢቱ ኢቶ፥ «ሃዌ ኣያ ቃሌ? ባሬው ዴዒያ ማታኒኔ ዎልቃን ኢታ ኣያናቱዋ ሴሬ፤ ቃሲ ኢታ ኣያናይካ ኬሴ» ያጊዴ ሃሳዬዲኖ።
33
ኣ ዋሪካ ሄ ዩሹዋን ዴዒያ ጋዲያ ኡባ ጋኬዳ።
34
ዬሱሲ ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሊያፔ ዴንዲዴ ሲሞና ጎሊያ ጌሌዳ፥ ሲሞና ቦሎታታ ዎልቃማ ቆፁዋ ሃርጊያን ሃርጌታዴ ጊሴዳዉኒው ዬሱሲ ኢዞ ፓꬃናዳን ኣሳይ ኣ ዎሴዳ።
35
ኢ ማታን ኤቂዴ ቆፁዋ ሃርጊያ ሴሪና፥ ሃርጊ ዬዲሼዳ፤ ሄዎዲያንካ ዴንዳዴ ኡንቱንቶ ኪቴታዱ።
36
ኣዋይ ዉሎ ዎዲያን ዱማ ዱማ ሃርጊያን ኦይቄቴዳ ሃርጋንቻቱዋ ኡባ ኣኮ ኣሄዲኖ፤ ኢካ ኢቱዋ ኢቱዋ ቦላ ባሬ ኩሺያ ዎꬂዴ ፓꬄዳ።
37
ኢታ ኣያናቱካ፥ «ኔኒ ኪሪስቶሳ ፆሳ ናዓ» ያጊ ዋሲዴ ጮራ ኣሳፔ ኬሴዲኖ። ኢ ኪሪስቶሳ ጊዶዋ ኡንቱንቱ ኤሬዳ ዲራው ሃሳዬና ማላ ዲጌዳ።
38
ሳዓይ ዎንቶ ዎዴ ኣሳይ ባይናሳ ቤዳ፤ ኣሳይ ኡባይ ኣ ኮዪዴ ኢ ዴዒያሳ ዬዲኖ። ባሬንቱፔ ሻኬቲ ቤናዳን ዲጋናው ኮዬዲኖ።
39
ኢ ቃይ፥ «ሂኒ ሃራ ካታማቱዋሲ ባዴ ፆሳ ካዉቴꬃ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዳናው ኮሼ፤ ታኒ ኪቴቴዳዌ ሃዋ ዲራሳ» ያጌዳ።
40
ጋሊላን ዴዒያ ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሌን ቃላ ታማሪሲዴ ጋሚዔዳ።