A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 31
ፂባሪዮሳ ጌቴቲያ ካቲ ካዉቴዳ ታማኔ ኢቼሼꬂያ ላይꬃን ጴንፄናዊያ ጲላፆሲ ዪሁዳ ሞዲያ ዎዴ፥ ሄሮዲሴ ጋሊላን ኦይዴንꬂያ ሻኩዋ ሞዲያ ዎዴ፥ ኣ ኢሻይ ፒሊጶሲካ ኢፁሪያኒኔ ፂርኮንዶሳን ኦይዴንꬂያ ሻኩዋ ሞዲያ ዎዴ፥ ሊሳኒዮሲካ ኣቢሌኔን ኦይዴንꬂያ ሻኩዋ ሞዲያዋ ጊዲዴ ሞዲ ዴዒሺን፥
2
ሃኒኔ ቄያፋይ ቄሳቱዋ ካፓቱዋ ጊዲዴ ዴዒሺን፥ ፆሳ ቃላይ ዛካራሳ ናዓ ዮሃኒሳኮ ሜላ ቢታን ዬዳ።
3
ዮሃኒሲ ዮርዳኖሳ ሻፋ ሄራ ኡባ ቢዴ፥ «ሂንቴ ናጋራይ ኣቶ ጌቴታና ማላ ናጋራ ፓፂዴ ፃማቄቲቴ» ያጊ ታማሪሴዳ።
4
ናቢያ ኢሲያሳ ማፃፋን ፃፌቴዳ ቃላዳን፥ «ሜላ ቢታን ዋሲያ ቢታኒያ ኮሻይ፥ ‹ጎዳው ኦጊያ ጊጊሲቴ፤ ኣ ኦጊያካ ሱሪሲቴ።
5
« ‹ኦላይ ኡባይ ኩሞ፤ ዴሪኔ ዞዚ ዴንባ ጊዶ፥ ጊጌና ኦጊ ኡባይ ጊጎ፥ ሃንቺሮ ኦጊ ኡባይ ሊቆ።
6
« ‹ሄዋ ጊዶፔ ኣሳይ ኡባይ ፆሳይ ኣሺያዋ ቤዓና› » ያጌዳ።
7
ሃዋ ዲራው ዮሃኒሲ ኣ ኩሺያን ፃማቄታናው ኬሴዳ ኣሳው ሃዋዳን ኦዱዋ ዶሜዳ፥ «ሄንቴኖ፥ ሾሻ ናቶ፤ ዪያ ሃንቁዋፔ ኣታና ማላ ሂንቴንታ ኦኒ ማቄዴ?
8
ሲሚ ሂንቴንቱ ናጋራፔ ሲሜዳዋንቶ ቤሲያ ኣይፊያ ኣይፊቴ። ሂንቴንቱ ዎዛናን ኣብራሃሞ ኑ ኣቡ ዴዔ ጎፒቴ። ፆሳይ ኣብራሃሞሲ ናና ሃ ሹቻቱዋፔ ዴንꬃናው ዳንዳዬ ያጋዴ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ።
9
ሃዒ ኡባ ቤፂ ሚꬃ ፃጱዋን ቃንፃናው ጊጊ ኡቴዳ፤ ሲሚ ሎዖ ኣይፊያ ኣይፌና ሚꬃይ ኡባይ ቃንፄቲዴ ታማን ኦሌታናዋ።»
10
«ያቲና ሃዒ ኑ ኣያ ኡዳኔ?» ያጊዴ ኣ ጮራ ኣሳይ ኦቼዳ።
11
ዮሃኒሲካ፥ «ላዑ ማዩ ዴዒያዌ ባይናዎ ኢሞ፤ ቁማይ ዴዒያዌካ ባይናዎ ጊሾ» ያጊ ዛሬዳ።
12
ቃራፃ ሺሺያዋንቱካ ፃማቄታናው ዪዴ፥ «ታማርሲያዎ፥ ኑ ኣያ ኡዳኔ?» ያጊ ኦቼዲኖ።
13
ኢ ኡንቱንቶ፥ «ጌቴቶዋፔ ኣꬎ ቃራፃ ኣꬂ ሺሾፒቴ» ያጊ ኦዴዳ።
14
ሄዋፔ ካላ ዎታዳራቱ፥ «ኑኒሺ፥ ኣያ ኡዳኔ?» ያጊ ኣ ኦቼዲኖ። ዮሃኒሲካ፥ «ኣሳ ሻሉዋ ናቁዋን ቦንቂ ኣኮፒቴ፥ ኦናኔ ዎርዱዋን ሞቶፒቴ፥ ሂንቴንቱ ዲርጉ ሂንቴንቶ ጊዳና» ያጊ ዛሬዳ።
15
ሄ ዎዴ ኣሳይ ኡባይ ኪሪስቶሳ ዩሳ ናጊዴ ዴዒያ ዲራው ዮሃኒሳ፥ «ሃዌካ ኪሪስቶሳ ጊዴናን ኣቴና» ያጊዴ ባሬንቱ ዎዛናን ማሌዲኖ።
16
ዮሃኒሲ ኡባቱዋካ፥ «ታኒ ሃꬃን ፃማቃይ፤ ጊዶፔ ኣቲን ታፔ ዎልቃማይኔ ታኒካ ኣ ጫማ ቃሹዋ ቢላና ዳንዳዬናዌ ቢሮ ያናዋ፤ ኢካ ኣያና ጌሻኒኔ ታማን ፃማቃናዋ፤
17
ኣ ኩሺያን ካꬃ ዳላፔ ሻኪ ጌሺያ ላይዳይ ዴዔ። ካꬃ ኡዱማን ቡኮዋ ጌሺ ፑኒዴ ኣይፊያ ዲዪያን ቆሌ፤ ሺን ዳላ ቶዔና ታማን ጉዴ።»
18
ዮሃኒሲካ ሃራ ጮራ ቃላን ጮራ ኣሳ ማቂዴ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዴዳ።
19
ጋሊላ ሞዲያ ሄሮዲሳ ቃሲ ባሬ ኢሻ ፒሊጶሳ ማቻቶ ሄሮዲያዶ ኢ ኣኬዳ ዲራዉኔ ሃራካ ጮራ ኢታ ኪታ ኪቴቶ ዲራው፥ ዮሃኒሲ ሴሬዳ።
20
ሃዋ ዲራው ሃ ኡባ ጉጂዴ ሄሮዲሴ ዮሃኒሳ ቃሾ ጎሌ ጌልሴዳ።
21
ኣሳይ ኡባይ ፃማቄቲ ሲሞዋፔ ጉዪያን ዬሱሲ ፃማቄቴዳ። ኢ ዎሲ ዴዒሺንካ ሳሉ ዶዬቲ ኣጌዳ።
22
ጌሻ ኣያናይካ ሃራጲያ ማላቲዴ ኣ ቦላን ዎꬌዳ። ሳሉዋፔካ፥ «ታ ዶሲያ ናዓይ ኔና፤ ኔናን ታኒ ናሼታይ» ያጊያ ቃላይ ዬዳ።
23
ዬሱሲ ታማርሱዋ ዶሞዴ ኣው ሃታሙ ላይꬃ ጊዴዳ፤ ጮራ ኣሳይካ ባሬንቶ ማላቶዋዳን ኣ ዮሴፎ ናዓ ያጊኖ፤ ዮሴፎ ኤሌ ናዓ፤
24
ኤሌ ማቴ ናዓ፤ ማቴ ሌዊያ ናዓ፤ ሌዊ ሚልኬ ናዓ፤ ሚልኬ ዮና ናዓ፤ ዮኒ ዮሴፎ ናዓ፤
25
ዮሴፎ ማታቲያ ናዓ፤ ማታቲ ኣሞፄ ናዓ፤ ኣሞፄ ናሆሜ ናዓ፤ ናሆሜ ኤሲሊሜ ናዓ፤ ኤሲሊሜ ናጌ ናዓ፤
26
ናጌ ማዓቴ ናዓ፤ ማዓቴ ማታቲዩ ናዓ፤ ማታቲዩ ሴሜዬ ናዓ፤ ሴሜዪ ዮሴቆ ናዓ፤ ዮሴቆ ዮዳ ናዓ፤
27
ዮዲ ዮናና ናዓ፤ ዮናኒ ሬሴ ናዓ፤ ሬሴ ዜሩባቤላ ናዓ፤ ዜሩባቤሊ ሳላቲያላ ናዓ፤ ሳላቲያሌ ኔሌ ናዓ፤
28
ኔሊ ሚልኬ ናዓ፤ ሚልኬ ሃዴ ናዓ፤ ሃዴ ዮሳሴ ናዓ፤ ዮሳሴ ቆሳማ ናዓ፤ ቆሳሚ ኤልማዶሜ ናዓ፤ ኤልማዶሜ ኤሬ ናዓ፤
29
ኤሬ ዮሴዔ ናዓ፤ ዮሴዔ፥ ኤሊዔዜራ ናዓ፤ ኤሊዔዜሬ፥ ዮራሜ ናዓ፤ ዮራሚ ማፃቴ ናዓ፤ ማፃቴ ሌዊያ ናዓ፤
30
ሌዊ ሲሞና ናዓ፤ ሲሞኔ ዪሁዳ ናዓ፤ ዪሁዳይ ዮሴፎ ናዓ፤ ዮሴፎ ዮናና ናዓ፤ ዮናኒ ኤሊያቄማ ናዓ፤
31
ኤሊያቄሚ ሜሊያ ናዓ፤ ሜሊዬ ማዪናና ናዓ፤ ማዪናኒ ማፃቴ ናዓ፤ ማፃቴ ናታኔ ናዓ፤ ናታኔ ዳዊቴ ናዓ፤
32
ዳዊቴ ኢሴይ ናዓ፤ ኢሴይ ኢዮቤዳ ናዓ፤ ኢዮቤዲ ቦዔዛ ናዓ፤ ቦዔዚ ሳልሞና ናዓ፤ ሳልሞኒ ናሂሾና ናዓ፤
33
ናሂሾኒ ኣሚናዳባ ናዓ፤ ኣሚናዳቢ ራማ ናዓ፤ ራሚ ኣሪና ናዓ፤ ኣሪናይ ሄዝሮና ናዓ፤ ሄዝሮኒ ፔሬዛ ናዓ፤ ፔሬዚ ዪሁዳ ናዓ፤
34
ዪሁዳይ ያዪቆባ ናዓ፤ ያዪቆቢ ዪሳቃ ናዓ፤ ዪሳቂ ኣብራሃሞ ናዓ፤ ኣብራሃሞ ታራ ናዓ፤ ታሪ ናኮራ ናዓ፤
35
ናኮሪ ሴሮሄ ናዓ፤ ሴሮሂ ራጋዋ ናዓ፤ ራጋዊ ፔሌጋ ናዓ፤ ፔሌጊ ኣቤራ ናዓ፤ ኣቤሪ ሳላ ናዓ፤
36
ሳሊ ቃይናና ናዓ፤ ቃይናኒ ኣርፋኪሲዴ ናዓ፤ ኣርፋኪሲዴ ሴሜ ናዓ፤ ሴሚ ኖሄ ናዓ፤ ኖሄ ላሜሄ ናዓ፤
37
ላሜሂ ማቱሳላ ናዓ፤ ማቱሳሊ ሄኖኬ ናዓ፤ ሄኖኪ ያሬዳ ናዓ፤ ያሬዲ ማላሊዔላ ናዓ፤ ማላሊዔሊ ቃይናና ናዓ፤
38
ቃይናኒ ሄኖሳ ናዓ፤ ሄኖሲ ሴቴ ናዓ፤ ሴቲ ኣዳማ ናዓ፤ ኣዳሚ ፆሳ ናዓ።