A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 241
ሳሚንታፔ ኮይሮ ጋላሳ፥ ማጫዋንቱ ጊጊሴዳ ሺቱዋ ኦይቂዴ ዳሪ ጉሪዴ ዱፉዋኮ ቤዲኖ።
2
ሹቻይካ ዱፉዋ ዶናፔ ጎንዶሬቲና ቤዔዲኖ።
3
ኡንቱንቱ ዱፉዋ ጋርሳ ኦላ ጌሎ ዎዴ፥ ጎዳ ዬሱሳ ኣኃ ዴሚቤይኪኖ።
4
ማጫዋንቱ ሲꬊዴ ዴዒሺን፥ ዋጪዋጪያ ማዩዋ ማዬዳ ላዑ ኣሳቱ፥ ቆፔናን ኡንቱንቱ ሚዪያን ኤቄዲኖ።
5
ማጫዋንቱካ ያሻፔ ዴንዶዋን ሳዓ ፄሊዴ ዴዒሺን፥ ላዑ ኣሳቱ፥ «ዴዑዋን ዴዒያዋ፥ ኣ ኣያው ሃይቆዋንቱ ጊዶፔ ኮዪቴ?
6
ኢ ዴንዴዳ፤ ሃዋን ባዋ። ቃይካ ጋሊላን ዴዒያ ዎዲያን፥ ‹ኣሳ ናዓይ ናጋራንቻቱዋ ኩሺያን ኣꬊ ኢሜታናዋ፤ ማስቃሊያ ቦላን ካቄታናዋ፥ ሄዜንꬆ ጋላሲ ሃይቁዋፔ ዴንዳናዋ› ያጌቶዋ ቆፒቴ» ያጌዲኖ።
7
ማጫዋንቱካ ሄ ዎዴ ቃላ ኣኬኬዲኖ።
8
ኡንቱንቱካ ዱፉዋፔ ሲሚዴ ሃ ኡባ ዬዉዋ ታማኔ ኢቲ ኪቴቶዋንቶኔ ኡንቱንታ ካሊያዋንቶ ኡባቶ ኦዴዲኖ።
9
ሃዋ ዬሱሲ ኪቶዋንቶ ኦዴዳዋንቱ፡ ማግዳላፔ ዬዳ ማይራሞ፥ ዮሃኖ፥ ያዪቆባ ዳዮ ማይራሞኔ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ዴዒያ ሃራ ማጫዋንታ።
10
ኡንቱንቶ ማጫዋንቱ ኦዲያ ቃላይ ቃጂያዋ ማላቲና ኣማኒቤይኪኖ።
11
ሺን ሄ ዎዴ ጴፂሮሲ ዴንዲዴ ዱፉዋኮ ዎፄዳ። ያ ጋኪዴ ሆኪ ፄሊያ ዎዴ፥ ጋርሳን ሞጉዋ ማዮ ፃላላይ ዴዒያዋ ቤዔዳ። ሃኖ ዬዉዋንካ ማላሌቲዴ፥ ጎሌ ሲሜዳ።
12
ሄ ጋላሲ ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ላዑ ኣሳቱ ዬሩሳላሜፔ ላዑ ሳቲያ ሃኪያ ኤማሁሳ ጌቴቲያ ሄራ ቢዴ፤
13
ኢቱ ኢቱዋና ሃኔዳ ዬዉዋ ኡባ ሃሳይ ዴዒኖ።
14
ኡንቱንቱ ሃሳዪዲኔ ዞሬቲዴ ዴዒሺን፥ ዬሱሲ ባሬ ሁጴው ዪዴ ኡንቱንቱ ሚዪያ ሺቂዴ ኡንቱንቱና ቢዴ ዴዔ።
15
ሺን ኡንቱንቱ ባሬ ኣይፊያን ፄሊዴ ኣ ጊዲያዋ ሻኪ ኤራናው ዳንዳይቤይኪኖ።
16
ዬሱሲ፥ « ሂንቴንቱ ኦጊያ ቦላን ኢቱ ኢቱዋና ሃሳዪያዌ ኣዬ?» ያጊ ኦቼዳ። ኡንቱንቱካ ዳጋማን ሌቹሚዴ ኤቄዲኖ።
17
ኡንቱንቱፔ ኢቱ ቄሊዮጳ ጌቴቲያዌ፥ «ሃ ጊዱዋን ዬሩሳላሜን ሃኖ ዬዉዋ ኤሬናዌ ኔ ፃላላይ ሃጋዴው ኢማꬄ?» ያጊ ዛሬዳ።
18
ዬሱሲ፥ «ኢ ኣዬ?» ያጊና፥ ኡንቱንቱካ፥ «ፆሳ ሲንꬃኒኔ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ቃላኒኔ ኪታን ሚኖ ናቢያ ጊዴዳ ናዚሬቲያ ዬሱሳባ ሃሳዬቶ።
19
ኣካ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ኑና ሞዲያዋንቱ ሃይቁዋ ፒርዳው ኣꬂ ኢሜዲኖ፤ ማስቃሊያ ቦላን ዎꬌዲኖ።
20
ኑኒ ካሴና፥ ‹ኢስራዔሊያ ኣሳ ዎዛናዋ› ያጊ ሂዶቶዌ ኣ፤ ሺን ሃ ዬዉ ሃኔቲዴ ኣꬎዴፔ ሄዙ ቃማ ጊዴዳ።
21
ኑ ጊዶፔ ኢቲ ኢቲ ማጫዋንቱ ኑና ማላሊሴዲኖ። ኡንቱንቱ ጉራን ሂኒ ዱፉዋ ቤዲኖ፥
22
ሺን ዬሱሳ ኣኃ ኡንቱንቱ ꬋዮ ዎዴ ሺሬቲ ሲሚዴ፥ «ኢ ዴንዴዳ፤ ያጊያዋ ኪታንቻቱ ኦዲሺን ቤዔዶ» ያጊ ኦዴዲኖ።
23
ኑ ጊዶፔካ ኢቲ ኢቲ ኣሳይ ዱፉዋ ቢዴ ኡንቱንቱ ጎዋዳን ሃኒና ቤዔዲኖ፤ ሺን ዬሱሳ ኣኃ ዴሚቤይኪኖ» ያጌዲኖ።
24
ዬሱሲ ኡንቱንቶ፥ «ሂንቴኖ፥ ኣኬኬና ኣሳቶ፥ ሂንቴንቱ ዎዛናን ናባቱ ኦዶዋ ኡባ ኤሌ ኣማኔናዋንቶ፤
25
ኪሪስቶሲ ሃ ሜቱዋ ኣካናዉኔ ባሬ ቦንቹዋኮ ጌላናው ቤሴኔ?» ያጌዳ።
26
ሄዋፔ ሲሚዴ ዬሱሲ ሙሴ ማፃፋቱዋፔኔ ናባቱ ፃፌዳ ማፃፋቱዋፔ ዶሚዴ፥ ፆሳ ማፃፋቱዋ ኡባን ፃፌቴዳ ባሬባ ኡንቱንቶ ቢሊዴ ኦዴዳ።
27
ኡንቱንቱ ቢዴዒያ ሄራ ማቴዳ ዎዴ፥ ዬሱሲ ሃራሳ ቢያዋ ማላቴዳ።
28
ሄ ዎዴ ኡንቱንቱ ኣ፥ «ጋላሳይ ቃሚዴ ዴዒያ ዲራው፥ ኦማርሳይ ማቴዳ፤ ኑናና ኢቲፔ ኣቃ!» ያጊ ሚኒሲ ዎሴዲኖ። ሃዋ ዲራው፥ ኢካ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ኣቃናው ጌሌዳ።
29
ኡንቱንቱ ኢቲፔ ጋዪታን ኡቴዳ ዎዴ፥ ዳቡዋ ዴንꬂዴ ኣንጄዳ፤ ሜንꬂዴ ኡንቱንቶ ኢሜዳ።
30
ኡንቱንቱ ኣይፊካ ኣ ኣኬካና ማላ ዶዬቲና፥ ዬሱሳ ጊዲያዋ ኤሬዲኖ። ኢካ ኡንቱንቱ ሲንꬃፔ ጌሜዳ።
31
ኡንቱንቱካ ኢቱ ኢቱዋ፥ «ቃꬋን ኢቲፔ ኑ ዴዒሺን፥ ኑና ኢ ሃሳዪሲያ ዎዲያኒኔ ፆሳ ማፃፋቱዋካ ኑሲ ቆንጪሲዴ ኢ ኦዲያ ዎዲያን፥ ኑ ዎዛና ጊዶን ታማዳን ሴሌ ጊዴኔ?» ጌቴቴዲኖ።
32
ሄ ዎዲያንካ ዴንዲዴ ዬሩሳላሜ ሲሜዲኖ። ዬሱሲ ኪቶ ታማኔ ኢታቶኔ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ዴዒያዋንቶ፥ «ጎዳይ ቱሙዋካ ዴንዴዳ፥ ሲሞናዉካ ቤቴዳ» ያጊዴ ሄዋን ኢቲፔ ሺቂ ኡቴዳዋንታ ዴሜዲኖ።
33
ሄ ላዓቱ፥ ቃꬋን ሃኔዳዋኔ ዬሱሲ ዳቡዋ ሜንꬂያ ዎዴ ዎቲ ኣ ኤሬዲኖንቶ ኡንቱንቶ ኦዴዲኖ።
34
ሃዋ ኡንቱንቱ ሃሳይ ዴዒሺን፥ ዬሱሲ ኡንቱንቱ ጊዶን ኤቂዴ፥ «ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ» ያጌዳ።
35
ኡንቱንቶ ሞይቲሊያ ቤዖዋ ማላቲና ዳጋሚዴ፥ ያሻን ኩሜዲኖ።
36
ኢካ ኡንቱንታ፥ «ኣያው ዳጋሚቴ? ኣያ ዲራው ሂንቴንቱ ዎዛናይ ሲꬊ?
37
ታኒ ዬሱሳ ጊዲያዋ ኤራናው፥ ኣኔ ታ ኩሺያኔ ታ ጌዲያ ቤዒቴ፤ ታናን ሂንቴንቱ ቤዒያዋዳን፥ ሞይቲሌው ኣሹኔ ሜቄꬃይ ባዋ። ኣኔ ታና ሂንቴንቱ ኩሺያን ኦይቂ ቤዒቴ» ያጌዳ።
38
ሃዋ ያጊ ሲሚዴ፥ ባሬ ኩሺያኔ ባሬ ጌዲያ ቤሴዳ።
39
ኡንቱንቱካ ናሼቻፔ ዴንዶዋን፥ ኣማኔናን ማላሌቲ ዴዒሺን ኢ፥ «ሃዋን ሜቴቲያዌ ሂንቴንቶ ዴዒ?» ያጊ ኡንቱንታ ኦቼዳ።
40
ኡንቱንቱካ፥ ፂፄቴዳ ሞሊያፔ ላፋ ፑሩዋ ኣው ኢሜዲኖ።
41
ኢካ ኣኪዴ ኡንቱንቱ ሲንꬃን ሜዳ።
42
ኢካ፥ «ታኒ ሂንቴንቱና ኢቲፔ ዴዓዴ፥ ‹ሙሴ ማፃፋን፥ ናባቱዋ ማፃፋኒኔ ቃላን ፃፌቶ ማዚሙራቱን ታ ዲራው ፃፌቴዳ ኡባይ ፖሌታናው ቤሴ› ያጋዴ ሂንቴንቶ ኦዴዳ ዬዉ ሃዋ» ያጌዳ።
43
ሄ ዎዲያንካ ፆሳ ማፃፋቱዋን ጌቴቶዋ ኣኬካና ማላ፥ ኡንቱንቱ ዎዛና ዶዬዳ።
44
ኡንቱንቶ፥ « ‹ኪሪስቶሳ ሜቱ ጋካናዋ፤ ሄዜንꬂያ ጋላሲ ሃይቁዋፔ ዴንዳናዋ።
45
ኣ ኣሱንꬃን ናጋራ ፓፄꬃይኔ ማሮታ ዴሙሳይ ዬሩሳላሜፔ ዶሚዴ ኣሳው ኡባው ኦዴታናዋ› ያጌቲዴ ፃፌቴዳ።
46
«ሂንቴንቱካ ሃዎ ማርካቱዋ።
47
ታ ሂንቴንቶ፥ ታ ኣቡ ቃላ ጌሌዳ ሂዶታ ዬዳና፤ ሄዌ ጋካናዉኔ ሂንቴንቶ ዎልቃይ ሳሉዋፔ ኢሜታና ጋካናው፥ ዬሩሳላሜ ካታማን ናጊሺቴ» ያጌዳ።
48
ሃዋፔ ጉዪያን፥ ቢታኒያ ጌቴቲያ ካታማ ጋካናው፥ ኡንቱንታ ኣፌዳ፤ ባሬ ኩሺያ ሚጪዴ ኡንቱንታ ኣንጄዳ።
49
ኡንቱንቱፔ ሻኬቲዴ፥ ሳሉዋ ቤዳ።
50
ኡንቱንቱ ኣው ጎዪኒዴ፥ ዳሮ ናሼቻን ዬሩሳላሜ ሲሜዲኖ።
51
ቃሲ ፓጬናን ፆሳ ጋላቲዴ፥ ጌሻ ጎሊያን ዴዔዲኖ።