A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 231
ሄዋን ሺቄዳ ኡባቱካ ኢቲፔ ዴንዲዴ፥ ዬሱሳ ጲላፆሳኮ ኣፌዲኖ።
2
ኡንቱንቱካ፥ «ሃቢታኒ ኑ ኣሳ ባሌꬂዴ፥ ኣሳይ ሮሜ ቢታ ካዉዋ ቄሳራው ጊራ ኢሜና ማላ ዲጊዴ፥ ቃሲ፥ ‹ታኒ ካቲያ› ያጊሺን ዴሜዶ» ያጊዴ ሞቱዋ ዶሜዲኖ።
3
ጲላፆሲካ ዬሱሳ፥ «ሃዎ፥ ኣዪሁዳቱዋ ካቲ ኔኔ?» ያጊዴ ኦቼዳ። ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ኔኒ ጋ ዴዓሳ» ያጌዳ።
4
ጲላፆሲ ቄሳቱዋ ካፓቱዋሲኔ ኣሳሲ ኦዲዴ፥ «ታኒ ሃ ቢታኒያ ቦላን ኣይኔ ኢታ ኦሱዋ ዴማ ቤይኬ» ያጌዳ።
5
ጊዶፔ ኣቲን ኡንቱንቱ፥ «ሃ ቢታኒ ጋሊላፔ ዶሚዴ፥ ሃራይ ኣቶ ሃዋ ጋካናዉካ፥ ዪሁዳ ጋዲያ ኡባ ባሬ ቲሚርቲያን ቃꬂዴ ዴዔ» ያጊዴ ሚኒሲ ኦዴዲኖ።
6
ጲላፆሲካ ሃዋ ሲሲዴ፥ «ኢ ጋሊላ ኣሴ?» ያጊዴ ኤራናው ኦቼዳ።
7
ጲላፆሲ ሄሮዲሴ ሞዲያ ጋዲያፔ ዬሱሲ ዬዳዋ ኤሬዳ ዎዴ፥ ሄሮዲሴካ ቃይ ሄዎዲያን ዬሩሳላሜን ዴዒያ ዲራው፥ ኣኮ ዬሱሳ ዬዴዳ።
8
ሄሮዲሴ ዳሮ ዎዲያፔ ዶሚዴ ዬሱሳ ቤዓናው ኣሞቲ ዴዒያ ዲራው፥ ኣ ቤዔዳ ዎዴ ዳሮፔ ናሼቴዳ። ዬሱሳ ዋሪያ ሲሴዳዋ ዲራው፥ ኢ ኦራꬃባ ኦꬂሺን ቤዓናው ሂዶታን ጋሚዔዳ።
9
ሄሮዲሴ ዬሱሳ ዳሮባ ኦቼዳ፤ ሺን ዬሱሲ ኣው ኣያኔ ዛሪቤና።
10
ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱ ሄዋን ኤቂዴ፥ ዬሱሳ ሎይꬂ ሞቲዴ ዴዒኖ።
11
ሄሮዲሴኔ ኣ ዎታዳራቱ ዬሱሳ ካꬊዴ፥ ኣ ቦላ ቂሊጬዲኖ። ቦንቼቴዳ ማዩዋ ኣ ማዪዚዴ፥ ጲላፆሳኮ ዛሪዴ ዬዴዲኖ።
12
ሄሮዲሴኔ ጲላፆሲ ሃዋፔ ካሴና ሞርኪያን ዴዒኖ፤ ሺን ሄ ጋላሲ ሲጌቴዲኖ።
13
ጲላፆሲ ቄሳቱዋ ካፓቱዋ፥ ኣዪሲያዋንታኔ ሃራ ጮራ ኣሳ ኢቲፔ ፄሲዴ፥
14
ሃዋዳን ያጌዳ፥ « ‹ሃ ቢታኒ ኣሳ ማካላቴꬃው ዴንꬄꬄ›፥ ያጊዴ ታኮ ኣሄዲታ፤ ታካ ሂንቴንቱ ሲንꬃን ቢዳ ፄላዴ፥ ሂንቴንቱ ሺሼዳ ሞቱዋን ኢቲ ባላኔ ኣ ቦላን ዴማ ቤይኬ።
15
ቃሲ ሄሮዲሴካ ኣ ቦላን ኣይኔ ዴሚቤና ዲራው፥ ሃ ኑኮ ዛሪ ዬዴዳ፤ ሂንቴንቱ ቤዒያዋዳንካ፥ ሃቢታኒ ኣ ሃይቆ ጋꬂያባ ኣይኔ ኡዲቤና።
16
ሃዋ ዲራው ታኒ ኣ ሙራዴ ቢላና» ያጌዳ።
17
ኣሳይ ኡባይ ኢቲፔ ጊዲዴ፥ «ሃ ቢታኒያ ያ ዲጋ! ባርባና ጊያ ዬሱሳ ኑሲ ቢላ!» ያጊዴ ጫቦቴዲኖ።
18
ባርባን ካታማን ዋላሳ ዴንꬂዴ፥ ኣሳ ዎꬌዳ ዲራው፥ ቃሼቴዳዋ።
19
ጲላፆሲ ዬሱሳ ቢላናው ኮዪዴ፥ ኣሳው ላዔꬁዋ ጉጂዴ ሃሳዬዳ።
20
ሺን ኡንቱንቱ፥ «ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሻዴ ካቃ! ካቃ!» ያጊ ዋሴዲኖ።
21
ጲላፆሲካ ሄዜንꬁዋ ኡንቱንታ፥ «ኣያው? ሃቢታኒ ኦꬄዳ ኢታ ኦሱ ኣዬ? ታኒ ኣ ሃይቆ ጋꬂያ ናቁዋ ኣይኔ ኣፔ ዴማቤይኬ፤ ሃዋ ዲራው፥ ኣ ሙራዴ ቢላ ዬዳና» ያጌዳ።
22
ሺን ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ ካቄታናዳን ዳሪ ዋሴዲኖ። ኡንቱንቱ ዋሱካ ጲላፆሳ ቆፋ ላሜዳ።
23
ሃዋ ዲራው፥ ጲላፆሲካ ኡንቱንቱ ኦሻይ ሲማናዳን ዬሱሳ ቦላን ፒርዴዳ።
24
ኣሳ ማካላው ዴንꬄꬂዴኔ ሼምፑዋ ዎꬊዴ፥ ቃሼቴዳ ቢታኒያ ቢሌታናዳን ኡንቱንቱ ዎሶ ዲራው፥ ሄ ቢታኒያ ቢሌዳ። ሺን ዬሱሳ ባሬንቱ ሼኒያዳን ኮዮዋ ኦꬃና ማላ፥ ኣꬂ ኢሜዳ።
25
ዬሱሳ ኦይቂ ኣፊዴ ዴዒሺን፥ ሲሞና ጌቴቲያ ቄሬና ቢታኒ ሄራፔ ዪዴ ዴዒሺን ዴሚዴ፥ ማስቃሊያ ቶሲዴ ዬሱሳና ባና ማላ ኡዴዲኖ።
26
ዳሮ ጮራ ኣሳይኔ ዬኪያ ማጫዋንቱ ጉዬና ካሊኖ።
27
ዬሱሲ ጉዬ ሲሚዴ ኡንቱንቶ፥ «ሂንቴኖ፥ ዬሩሳላሜ ማጫዋንቶ፥ ሂንቴንቱ ሁጴዉኔ ሂንቴንቱ ናናው ዬኪቴፔ ኣቲን፥ ታው ዬኮፒቴ፤
28
‹ማንꬃ ጊዴዳዋንቱኔ ዬሊቤና ኡሉ፥ ꬋንꬂቤና ꬋንꬃይ፥ ኣንጄቴዳዋንታ› ጌቴቲያ ዎዲ ያናዋ።
29
ሄ ዎዲያን፥ ‹ዞዛቶ፥ ኑ ቦላ ዎዲቴ፤ ዙኩላቱዋካ፥ ኑና ቆሲቴ› ያጋኒታ።
30
ሲሚ ቃዬ ሚꬃን ሃዋዳን ሃኖፔ፥ ሜላ ሚꬃን ዋናናዌ?» ያጌዳ።
31
ዬሱሳና ኢቲፔ ካቄታና ማላ፥ ኢታ ኦሱዋ ኦꬄዳ ሃራ ላዑ ኣሳቱዋካ ኣፌዲኖ።
32
ቄራኔው ጌቴቲያሳ ጋኬዳ ዎዲያን፥ ዬሱሳ ካቄዲኖ። ኢታ ኦꬆዋንታካ፥ ኢቱዋ ኡሼቻና፥ ዮኩዋ ሃዲርሳና ካቄዲኖ።
33
ዬሱሲ፥ «ታ ኣቦ፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኦꬂያዋ ኤሬና ዲራው፥ ኡንቱንቱ ናጋራ ኣቶ ጋ» ያጌዳ። ኡንቱንቱካ ኣ ማዩዋ ሳማ ዬጌቲዴ ጊሼቲ ኣኬዲኖ።
34
ኣሳይ ኤቂ ፄሊሺን፥ ጋዲያ ሞዲያዋንቱ፥ «ሃራንታ ኣሼ፤ ፆሳን ዶሬቴዳ ኪሪስቶሲ ኣ ጊዶፔ፥ ኣኔ ባሬ ሁጲያ ኣሼኔ?» ያጊዴ ቂሊጬዲኖ።
35
ቃሲ ዎታዳራቱካ ሺቂዴ ቂሊጬዲኖ፤ ጫሜዳ ዎዪኒያ ኤሳ ኣው ኣሂ ኢሚዴ፥
36
«ሃዎ፥ ኔኒ ኣዪሁዳ ካቲያ ጊዶፔ፥ ኔ ሁጲያ ኣሻ!» ያጌዲኖ።
37
ሁጲሳናካ፥ «ሃዌ ኣዪሁዳ ካቲያ» ያጊያ ፃፉዋ ፃፌዲኖ።
38
ኢታ ኦꬂዴ ካቄቴዳዋንቱፔ ኢቱ፥ ቦሪዲኔ ቶቺዴ፥ «ሃዎ ኔኒ ኪሪስቶሳ ጊዲኪ? ኣኔ ኣ ጊዶፔ፥ ኔ ሁጲያኔ ኑና ኣሻ» ያጌዳ።
39
ዮኩ ቃይ ኣ፥ «ኔኒ ሃዋ ማላቲያ ፒርዳ ቦላ ዴዓዴካ ፆሳው ያዪኪ?
40
ኑኒ ኪቴቴዳ ባላን ሙራ ኣኪዴ ዴዔቶ፤ ኑሲ ቤሲያ ሙራ ቦላን ዴዔቶ፤ ሺን ሃ ቢታኒ ኢቲ ኢታባኔ ኦꬂቤና» ያጊ ዛሬዳ።
41
ኢ ዬሱሳ፥ «ኔኒ ኔ ካዉቴꬃ ዎልቃን ዪያ ዎዴ፥ ታና ቆፓ» ያጌዳ።
42
ዬሱሲካ፥ «ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፥ ሃቼ ታናና ኢቲፔ ጋናቲያን ዴዓናሳ» ያጌዳ።
43
ሄ ዎዴ ኡሱፑን ሳቴ ጊዲያ ኬና፤ ሄዋፔ ኡዱፑ ሳቲያ ጋካናው፥ ቢታ ኡባ ቦላን ꬉማ ጊዴዳ።
44
ኣዋይካ ባሬ ፖዑዋ ዲጌዳ፤ ጌሻ ጎሊያ ጋሪዱካ ፔꬌቲዴ ላዑዋ ኬሴዳ።
45
ዬሱሲካ ዳሮ ꬎቁ ጌዳ ቃላን ዋሲዴ፥ «ታ ኣቦ፥ ታኒ ታ ሼምፑዋ ኔ ኩሺያን ኣꬃ ኢማይ!» ያጊ ሲሞዋፔ ጉዪያን ኢ ሃይቄዳ።
46
ፄቱዋ ካፑ ሃኔዳ ዬዉዋ ቤዔዳ ዎዴ፥ «ሃ ቢታኒ ቱማካ ፂሎ ኣሳ» ያጊዴ ፆሳ ጋላቴዳ።
47
ሃዋ ቤዓናው ኢቲሳ ሺቄዳ ኣሳይ ኡባይ ሃኔዳ ዬዉዋ ቤዒዴ፥ ባሬንቱ ቲራ ባቂዴ ሲሜዲኖ።
48
ዬሱሳ ኤሪያ ኣሳይ ኡባይኔ ጋሊላፔ ዶሚዴ ኣ ካሌዳ ማጫዋንቱ ሃዋ ፄሊዴ፥ ሃኩዋን ኤቄዲኖ።
49
ኣዪሁዳ ሻንጋቱዋ ጊዴዳዋንቱፔ ኢቱ፥ ዮሴፋ ጌቴቲያ ሎዓኔ ፂሎ ቢታኒ ዴዔ።
50
ሃ ቢታኒ ሻንጋቱዋ ማቁዋኔ ኡንቱንቱ ኦሱዋን ኢቲፔቴꬃ ኦꬂቤና። ፆሳ ካዉቴꬃ ዩሳ ሂዶታን ናጊዴ ዴዔ።
51
ዮሴፎካ ጲላፆሳኮ ቢዴ፥ ዬሱሳ ኣኃ ኣካናው ዎሴዳ።
52
ኣካናዳን ጌቴቶዋፔ ጉዬ፥ ኣኃ ቦላፔ ዎꬂዴ፥ ሎዖ ሞጉዋ ማዩዋን ፃፂዴ፥ ሹቻፔ ዎጬቲዴ ሜꬌቴዳ፥ ኦኒኔ ካሴ ሞጌቲ ቤና ኦላ ጊዶን ዎꬄዳ።
53
ጋላሳይካ ሳምባታ ሞካናው ጊጊያ ጋላሳ፤ ሳምባታይካ ጌላና ሃኔ።
54
ጋሊላፔ ዶሚዴ ዬሱሳና ኢቲፔ ዬዳ ማጫዋንቱ ካሊዴ፥ ዱፉዋን ኣ ኣኃ ዎቲዴ ዎꬄዲኖንቶ ቤዔዲኖ።
55
ኡንቱንቱ ሃዋፔ ሶይ ሲሚዴ፥ ሺቱዋኔ ኦኪያዋ ኣኃው ጊጊሴዲኖ። ሂጊያ ማራዳን ሳምባታ ጋላሲ ሼምፔዲኖ።