A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 201
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ኣሳ ጌሻ ጎሊያን ታማሪሲዴኔ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲዴ ዴዒያ ዎዴ፥ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱ ጋዲያ ጪማቱዋና ኢቲፔ ዬሱሳኮ ዬዲኖ።
2
ኡንቱንቱካ፥ «ሃ ዬዉዋ ኔኒ ኡዲያዌ ኣይ ማታኔንቶ ኦዳ፤ ሃ ማታካ ኔው ኢሜዳዌ ኢ ኦኔ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
3
ኢካ፥ «ታ ሂንቴና ኢቲ ኦሻ ኦቺያዌ ዴዒያዋ ኣኔ ዛሪቴ።
4
ዮሃኒሳ ፂንቃታይ ፆሳፔ ዎይ ኣሳፔ?» ያጊ ኦቼዳ።
5
ኡንቱንቱ ባሬ ጊዶን ማቄቲዴ፥ «ፆሳፔ ጎፔ፥ ሄዋ ጊዶፔ ‹ኣያው ኣማኒቤይኪቴ› ኑና ያጋናዋ፤
6
‹ኣሳፔ› ጎፔ፥ ኣሳይ ኡባይ ዮሃኒሲ ናቢያ ጊዲያዋ ኣማኒያ ዲራው ሹቻን ኑና ዴቻናዋንታ» ያጌዲኖ።
7
ሃዋሲ፥ «ሃቃፔ ዬዴንቶ ኤሮኮ» ጊዴ ኣው ዛሬዲኖ።
8
ዬሱሲካ፥ «ሃዋ ጊዶፔ ታካ፥ ታኒ ኦ ማታን ሃ ዬዉዋ ኦꬃይታንቶ ሂንቴንቶ ኦዲኬ» ያጌዳ።
9
ሃዋፔ ሲሚዴ ዬሱሲ ኣሳው ሃ ሌሚሱዋ ያጊ ኦዱዋ ዶሜዳ፡ «ኢቲ ቢታኒ ዳሮ ዎዪኒያ ቱራቱዋ ቶኬዳ። ጎሻንቻቱዋሲ ኮꬃው ኢሚዴ፥ ኢ ሂኒ ሃራ ጋዲያ ቢዴ ጮራ ዎዲያ ጋሚዔዳ።
10
ዎዪኒ ኣይፊያ ኣይፎ ዎዴ፥ ዎዪኒያ ጎሻ ጎዳይ ባሬና ጋኪያዋ ኣሃናዳን ኢቲ ቆማ ኮꬃዋቱዋኮ ኪቴዳ። ኪቴቲ ቤዳዋካ ꬎቢዴ፥ ሜላ ኩሺያ ዬዴዲኖ።
11
ሄዋፔ ሃራ ቆማ ኪቴዳ። ኡንቱንቱ ሄዋካ ቃሲ ꬎቢዴ፥ ቶቺዴ፥ ሜላ ኩሺያ ዬዴዲኖ።
12
ሃዒካ ሃራ ሄዜንꬂያ ቆማ ኪቴዳ። ኡንቱንቱካ ቃሲ ኣ ማሱንꬂዴ፥ ሂኒ ካሬ ኦሌዲኖ።
13
«ሄ ዎዪኒያ ቱራ ጎዳይካ፥ ‹ሲሚ ኣያ ኡዶ? ኣኔ ሃዒ ታ ዶሲያ ናዓ ኪታና፤ ኦኒ ኤሪ ኣ ቦንቾፔኔ› ጌዳ።
14
ጎሻንቻቱ ቃሲ ናዓ ቤዔዳ ዎዴ፥ ‹ሃዌ ኣ ላቲያዋ ጊዶ ዲራው፥ ሃዪቴ ዎꬎይቴ፤ ሄዋፔ ጉዬ፥ ቢታይ ኑሳ ጊዳናዋ› ጊዴ ዞሬቴዲኖ።
15
ዎዪኒያ ቱራ ሳዓፔ፥ ሂኒ ካሬው ኬሲዴ ኣ ዎꬌዲኖ። «ዎዪኒያ ቱራ ጎዳይካ ኡንቱንታ ኣያ ኦꬃንዴሻ?
16
ዮፔ ሄ ጎሻንቻቱዋ፥ ዎꬋናዋ፤ ዎዪኒያ ቱራ ሳዓካ ሃራንቶ ኢማናዋ» ያጌዲኖ። ኣሳቱካ ሃዋ ሲሶ ዎዴ፥ «ሃዋ ማላባ ኣሆፖ» ያጌዲኖ።
17
ዬሱሲካ ሂኒ ኡንቱንቱኮ ፄሊዴ፥ « ‹ሲሚ ሹቻ ጎሊያ ኬፂያዋንቱ ካꬌዳ ሹቻይ፥ ኢ ዋና ጎሊያ ሚኒሲያ ሁጴ ሹቻ ጊዴዳ› ጌቴቲዴ ፃፌቴዳዋ ቢሌꬃይ ኣዬ?
18
ሃ ሹቻ ቦላን ኩንዲያ ኡባይ ሜዔሬቴ፤ ሹቻይካ ኣ ቦላን ኩንዲያ ኡባይ ቡንቼታናዋ» ያጌዳ።
19
ሙሴ ሂጊያ ፃፊያዋንቱኔ ቄሳቱዋ ካፓቱ ዬሱሲ ሃሳዬዳ ሌሚሱ፥ ኡንቱንቱ ቦላን ጌቴቶዋ ኤሮ ዲራው፥ ሄ ሳቲያንካ ኣ ኦይቃናው ኮዬዲኖ። ሺን ኣሳው ያዬዲኖ።
20
ዬሱሳ፥ ሄ ጋዲያ ሞዲያዋሲኔ ኣ ማታሲ ኣꬂዴ ኢማናው ኣ ዶናፔ ኬሲያ ቃላን ኦይቃናው ኢንጄቲያ ዎዲያ ናጊኖ። ሄዋ ዲራው ጌሻ ማላቲዴ ኦይꬃናው ዎቺያዋንታ ኪቴዲኖ።
21
ሄ ኪቴቶዋንቱካ ዬሱሳ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ቱማ ዬዉዋ ሃሳዪያዋኔ ታማሪሲያዋ፥ ሄዋዳንካ ቃይ ፆሳ ኦጊያ ቱማቴꬃን ታማሪሲያዋኔ ኦሲኔ ዱማዬናዋ ኑኒ ኤሬቶ።
22
ቃሲካ ኡንቱንቱ፥ ሮማ ካቲያ ቄሳሬው ጊራ ጪጋናው ኮሺ ዎይ ኮሼኔ?» ያጊ ኦቼዲኖ።
23
ኢ ቃሲ ኡንቱንቱ ዴሻቴꬃ ኤሪዴ፥
24
«ኣኔ ታና ኢቲ ዲናሪያ ቤሲቴ፤ ሄዋ ቦላን ዴዒያ ሚሲሊኔ ፃፌቶዌ ኦና ቤሲ?» ጌዳ።
25
ኡንቱንቱካ፥ «ቄሳሬዋ» ጊዴ ዛሬዲኖ። ኢኔካ፥ «ሄዋ ጊዶፔ፡ ቄሳሬዋ፥ ቄሳሬው ኢሚቴ፤ ፆሳዋ፥ ፆሳው ኢሚቴ» ያጌዳ።
26
ኡንቱንቱካ፥ ኢ ሃሳዬዳ ቃላን ኣሳ ሲንꬃን ኦይቃናው ዳንዳዪ ቤይኪኖ። ኣ ዛሩዋን ማላሌቲዴ ጮዑ ጌዲኖ።
27
ሳዱቃዋናቱፔ ኢቱ ኢቱ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ ኦሻ ኣው ሺሼዲኖ።
28
ኡንቱንቱካ ዬሱሳ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኢቲ ቢታኒ ማቻቶ ኣኪዴ ናዓ ዬሌናን ሃዪያዋ ጊዶፔ፥ ሚሺራቶ ሄዋ ኢሻይ ላታ ኣኪ ናዓ ዬሊዴ ባሬ ኢሻው ዜሬꬃ ዎꬃና ማላ ሙሴ ኑሲ ፃፌዳ።
29
ኢቲ ዎዲያን ላፑ ኢሻቱ ዴዒያዋንቱፔ፥ ባይራይ ማቻቶ ኣኪዴ ዬሌናን ሃይቂ ኣጌዳ።
30
ላዔꬂያዌካ ኢዞ ላቴዳ።
31
ሄዜንꬂያዌካ ቃሲ ኢዞ ኣኬዳ፤ ላፑናቱካ ኢዞ ኣኪዴ ናዓ ዬሌናን ሃይቄዲኖ።
32
ዉርሴꬃን ሚሺራታካ ሃይቃ ኣጋዱ።
33
ሲሚ ላፑናቱካ ሄ ሚሺራቶ ኣኬዳ ዲራው፥ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ ዎዴ፥ ኢዛ ኦሲ ማቼ ጊዳኔ?» ያጊ ኦቼዲኖ።
34
ዬሱሲካ፥ «ሃ ኣላሚያ ናናይ ኣኪኖኔ ኣኬቲኖ።
35
ሺን ሃይቁዋፔ ዴንዲዴ፥ ሲንꬃፔ ዪያ ዎዲያን ዴዓናው ቤሲያዋንቱ ኣኪኪኖኔ ኣኬቲኪኖ።
36
ኡንቱንቱ ፆሳ ኪታንቻ ማላቲዴ ዴዒያ ዲራው፥ ሄዋፔ ሲሚዴ ሃይቂኪኖ። ሃይቁዋፔ ዴንዲያዋንታ ጊዲያ ዲራው ኡንቱንቱ ፆሳ ናና።
37
ሙሴ፥ ፆሳይ ኣው ቆንጬዳ ዎራባ ፃፌዳ ታሪኪያ ጋርሳን፥ ጎዳ ፆሳ፥ «ኣብራሃሞ ፆሳ፥ ዪሳቃ ፆሳ፥ ያዪቆባ ፆሳ» ያጊዴ ፄሱሳይ፥ ሃይቃዋንቱ ዴንዲያዋ ቤሴ።
38
ኡባይካ ኣው ሃይቂ ቤናዋንታ ጊዲያ ዲራው፥ ኢ ሃይቂቤናዋንቱ ፆሳፔ ኣቲን፥ ሃይቆዋንቱዋ ጊዴና» ያጌዳ።
39
ኢቲ ኢቲ ሙሴ ሂጊያ ፃፌዳዋንቱካ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ሎዑዋ ሃሳያዳ» ያጌዲኖ።
40
ሃዋፔ ሲሚዴ፥ ኢቱካ ኣ ኦቻናው ፃሎዌ ባዋ።
41
ሃዋፔ ካላ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ኣሳይ ኪሪስቶሳ ዎቲ ‹ዳዊቴ ናዓ› ያጊኖ?
42
ጋሶቴꬃይኔካ፥ ዳዊቴ ባሬ ሁጴው ማዚሙሬ ማፃፋ ጋርሳን፥ ‹ጎዳይ ታ ጎዳ፥ «ታኒ ኔ ሞርኬቱዋ ኔ ጌዲያፔ ጋርሳና ዴዓናዳን ኦꬃና ጋካናው፥ ታ ኡሼቻን ኡታ» ጌዳ› ያጌዳ።
43
«ሲሚ ዳዊቴ ኪሪስቶሳ፥ ‹ጎዳ›፥ ጊዴ ፄሲያዋ ጊዶፔ፥ ዎቲ ኣው ናዓ ጊዳና ዳንዳዪ?» ያጌዳ።
44
ኣሳይ ኡባይ ሲሲሺን ባሬና ካሊያዋንቶ፥
45
«ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱፔ ናጌቲቴ፤ ኡንቱንቱካ፥ ኣዱሳ ቃሚሺያ ማዪዴ ዩያናው፥ ጌያይ ዴዒያሳን ቦንቾ ሳሮታ ኣካናው፥ ዎሲያ ጎሌን ቦንቾ ኦይዲያን ኡታናው፥ ሾቤቴዳሳን ቦንቾሳ ኮዪያዋንታ።
46
ሄዋንቱካ ኣምዓቱዋ ጎሊያ ካሎዪያዋንታ፤ ባሬንታ ቤሳናው ዎሳ ኣዱሲያዋንታ፤ ኡንቱንታ ኢታ ፒርዳይ ናጌ» ያጌዳ።