A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 21
ሄ ዎዴ ሮማ ካዉቴꬃ ጋርሳን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ሱንꬃ ፃፌታናዳኒኔ ፓይዴታናዳን ኣዉጊስፆሴ ቄሳሬፔ ኣዛዙ ኬሴዳ።
2
ሄዌኔካ፥ ቄሬኔዮሴ ሶሪያ ጋዲያ ሞዲያ ዎዴ ሃኔዳ ኮይሮ ኣሳ ፓይዱዋ።
3
ሃዋ ዲራው ኢቲ ኢቲ ኣሳይ ፃፌታናው ባሬ ካታማ ባሬ ካታማ ቤዳ።
4
ዮሴፎካ ዳዊታ ጎሊያፔኔ ያራፔ ጊዲያ ዲራው ጋሊላ ኣዉራጃን ዴዒያ ናዚሬቴ ካታማፔ ዴንዲዴ ዳዊታ ካታማ ጊዴዳዉኒኮ ዪሁዳን ዴዒያ ቤቴሊሄሜ ጌቴቲያ ካታማ ኬሴዳ።
5
ሄ ዎዴ ዬሊያ ዎዲ ማቴዳ ኣው ኦሼታ ኡቴዳ ማይራማካ ኣናና ኢቲፔ ባዱ።
6
ኡንቱንቱ ሄዋን ዴዒሺን ኢዚው ዬሊያ ዎዲ ጋኪ ኣጌዳ።
7
ኢዛካ ባይራ ናዓ ጊዴዳ ኣቱማ ናዓ ዬላዱ፤ ኢማꬃይ ሼምፒያሳ ዴማ ቤና ዲራው፥ ናዓ ማዩዋን ፃፃዴ ጋጳቲያን ቄራዱ።
8
ሄ ጋዲያን ቃማ ባሬንቱ ዉዲያ ሄሚዴ ዴምባን ኣቂያዋንቱ ዴዒኖ።
9
ፆሳ ኪታንቻይ ቆፔናን ዪዴ ኡንቱንቱ ሚዪያን ኤቄዳ፤ ጎዳ ቦንቹ ኡንቱንቱ ዩሹዋን ፖዔዳ ዎዴ፥ ዎልቃማ ያሻይ ኡንቱንታ ኦይቄዳ።
10
ኪታንቻይ ኡንቱንታ፥ «ያዮፒቴ፥ ኣሳው ኡባው ሃኒያ ዳሮ ናሼቺያ ሚሺራቹዋ ታኒ ሂንቴንቶ ኣሃዲ።
11
ሃቼ ዳዊታ ካታማን ኣሺያዌ ዬሌቴዳ። ኢካ ጎዳ ኪሪስቶሳ።
12
ሃዌ ሂንቴንቶ ማላ ጊዶ፡ ጋጪኖ ናዓይ ማዩዋን ፃፄቲዴ ጋጳቲያ ጊዶን ጊሴዳዋ ዴማኒታ» ያጌዳ።
13
ቆፔናን ጮራ ፆሳ ኪታንቻቱ ኮይሮ ኪታንቻና ኢቲፔ ቆንጬዲኖ።
14
ፆሳካ ጋላቲዴ፥ ሃዋዳን ጌዲኖ፡ «ቦንቹ ፆሳው ቦላ ሳሉዋን ጊዶ። ሳዓን ኢ ዶሲያ ኣሳው ሳሮቴꬃይ ጊዶ» ያጌዲኖ።
15
ኪታንቻቱ ኡንቱንቱፔ ሻኬቲዴ ሳሉዋ ኬሶዋፔ ጉዬ፥ ዉዲያ ሄሚያዋንቱ፥ «ጎዳይ ኑሲ ቆንጪሴዳዋ፥ ሃዋ ሃኔዳ ዬዉዋ ቤዓናው ቤቴሊሄሜ ቦይቴ» ጌቴቴዲኖ።
16
ኡንቱንቱካ ኤሌሊዴ ቤዲኖ። ማይራሞኔ ዮሴፋ ዴሚዴ፥ ጋጪኖ ናዓይካ ጋጳቲያን ጊሴዳዋ ቤዔዲኖ።
17
ሄዋፔ ጉዪያን ጉꬃ ናዓ ዲራው ኦዴቴዳዋ ቆንጪሲዴ ኦዴዲኖ።
18
ሃዋ ሲሴዳ ኡባይ ኡንቱንቱ ኦዴዳ ዬዉዋን ማላሌቴዲኖ።
19
ማይራማ ቃይ ሃዋ ኡባ ባሬ ዎዛናን ኦይቃዴ ቆፓዴ ጋሚዓዱ።
20
ዉዲያ ሄሚያዋንቱካ ኡባ ዬዉ ኡንቱንቶ ኦዴቴዳዋዳን ሃኒና ዴሞ ዲራው፥ ሲሴዳዎኔ ቤዔዳዎ ኡባው ፆሳ ቦንቺዲኔ ጋላቲዴ ሲሜዲኖ።
21
ናዓው ሆስፑን ጋላሳ ጊዲና ቃፃሬቲያ ዎዲ ጋኮ ዎዴ፥ ኢ ኣቲ ኡሉዋን ኣታናፔ ካሴ፥ ኪታንቻይ ኬሶ ሱንꬃን፥ ዬሱሳ ጌቴቴዳ።
22
ሙሴ ዎጋ ማራዳን ጌዪያ ዎዲ ፖሌቴዳ ዎዴ ዮሴፎኔ ማይራማ ጋጪኖ ናዓ ፆሳው ሼꬋናው ዬሩሳላሜ ኣኪ ቤዲኖ።
23
ሄዌኔካ ጎዳ ዎጋን፥ «ኣቱማ ናዓ ጊዴዳ ባይራ ናዓይ ኡባይ ፆሳው ዱማቴዳዋ ጊዳናዋ» ጌቴቲ ፃፌቴዳዋዳኒኔ፥
24
ቃሲካ ጎዳ ዎጋን፥ «ላዑ ዶጎማቱዋ ዎይ ላዑ ሃራጴ ማራቱዋ» ጌቴቶዋዳን፥ ጎዳው ያርሹዋ ያርሻናው ኣፌዲኖ።
25
ሄ ዎዴ ፂሎኔ ጌንጫ ጊዴዳ ሲሞና ጌቴቲያ ኢቲ ቢታኒ ዬሩሳላሜን ዴዔ። ኢካ፥ ኢስራዔሊያ ኣሳው ኣቶቴꬃ ሂዶታ ናጊያዋኔ ኣያና ጌሻይ ኣ ቦላን ሼምፔዳ ኣሳ።
26
ጎዳን ኦኬቴዳ ኪሪስቶሳ ቤዔናን ሃይቄናዋ ኣያና ጌሻን ኣው ቆንጪሴዳ።
27
ኢካ ሄ ዎዴ ኣያና ጌሻይ ካሌꬂና፥ ጌሻ ጎሊያ ጌሌዳ። ናዓ ዬላዋንቱ ኤሪያ ዎጋ ማራዳን፥ ኮሺያዋ ኣው ፖላናው ጉꬃ ናዓ ዬሱሳ ኦይቂዴ ጌሎ ዎዴ፥
28
ሲሞኔ ሞኪ ኣኪ ናዓ ኢዲሚዴ ፆሳ ጋላቲዴ ሃዋ ያጌዳ፡
29
«ጎዳው፥ ኔኒ ቃላ ጌሎ ማራዳን ሃዒ ታና ኔ ኣይሊያ ሳሩዋን ኔኮ ኣፋ።
30
ጋሱካ፥ ታ ኣይፋቱ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ኔኒ ጊጊሴዳ፥ ኣሺያ ሂዶታ ቤዔዲኖ።
31
ሄዌካ ኢስራዔሊያ ጊዴና ኣሳው ቆንጬꬃ ኢሚያ ፖዑዋ። ቃሲ ኔ ኣሳው ኢስራዔሌው ቦንቹዋ።»
32
ዮሴፎኔ ኣ ዳያ ኣ ዲራው ሃሳዬቴዳ ዬዉዋሲ ማላሌቴዲኖ።
33
ሲሞኒካ ኣንጂዴ ማይራሞ፥ «ሃዌ ናዓይ ኢስራዔሊያን ጮራቱዋሲ ዴንዱዋሲኔ ኩንዴꬃው ጋሶ ጊዳናው፥ ቃሲካ ኢታ ሃሳዪያዋንቱሲ ማላ ጊዳናው ዶሬቴዳ።
34
ጮራቶካ ዎዛና ቆፋይ ቆንጮዋ ጊዳናው፥ ኔ ሼምፑካ ማሻን ቃንፆዋዳን ሴሌታናዋ » ያጌዳ።
35
ቃሲካ ኣሴራ ያራፔ ጊዴዳ ፓኑዔላ ናታ ሃኖ ጌቴቲያ ናባታ ዴዓው፤ ኢዛካ ሎይꬃ ጪማዱ። ባሬ ዎዶሮቴꬃን ጌሌዳ ኣሲናና ላፑ ላይꬃ ዴዔዳዉኖ።
36
ኢዚ ላይꬃይካ ሆስፑን ታማኔ ኦይዱዋ ጊዳና ጋካናው ጋላሳኔ ቃማ ጌሻ ጎሊያፔ ሻኬቴናን ፆማኒኔ ዎሳን ኪቴታዴ ኣምዔ ጊዳዴ ጋሚዓዱ።
37
ሄ ዎዴካ ሺቃዴ ፆሳ ጋላታዱ፤ ቃሲካ ዬሩሳላሜ ኣሳይ ዎዜታናው ናጊያዋንቶ ኡባቶ ጋጪኖ ናዓ ዬሱሳባ ኦዳዱ።
38
ዮሴፎኔ ማይራማ ጎዳ ሂጊያን ኣዛዜቴዳዋ ኡባ ፖሎዋፔ ጉዬ ጋሊላ ኣዉራጃን ዴዒያ ባሬንቱ ካታማ ናዚሬቴ ሲሜዲኖ።
39
ጉꬃ ናዓይካ ዲጪዴኔ ሚኒዴ ቤዳ፤ ኣꬎ ኤራኒካ ኩሜዳ፤ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ኣቦላን ሼምፔዳ።
40
ዮሴፎኔ ማይራማ ላይꬃን ላይꬃን ፓሲጋ ባላ ቦንቻናው ዬሩሳላሜ ካታማ ቢኖ።
41
ናዓዉካ ታማኔ ላዑ ላይꬃ ጊዶ ዎዴ ዶያዳን ባላው ሂኒ ዬሩሳላሜ ኬሴዲኖ።
42
ባላ ፖሎዋፔ ካላ ባሬንቱ ጎሌ ኡንቱንቱ ሲሞዴ ጉꬃ ናዓ ዬሱሲ ዮሴፎኔ ማይራማ ኤሬናን ዬሩሳላሜን ኣቲ ኣጌዳ።
43
ኡንቱንቱና ኢቲፔ ዴዒያዋ ማላቲና ኢቲ ጋላሳ ኦጊያ ሃሜቴዲኖ። ጉዬፔ ቃሲካ ባሬንቱ ዳባቱዋናኔ ባሬንቱ ሲቄቲያዋንቱ ማታን ኮሻ ዶሜዲኖ።
44
ꬋዮ ዎዴ ኮዪዴ ሂኒ ዬሩሳላሜ ሲሜዲኖ።
45
ሄዙ ጋላሳፔ ጉዬ፥ ታማሪሲያዋንቱ ጊዶን ዬሱሲ ኡቲዴ ኡንቱንቱ ጊያዋ ሲሲዴኔ ኡንቱንታ ኦቺዴ ጌሻ ጎሊያ ጋርሳን ዴዒያዋ ቤዔዲኖ።
46
ሲሲያዋንቱ ኡባቱካ፥ ኣ ኣኬካኒኔ ኣ ዛሩዋን ማላሌቴዲኖ።
47
ዮሴፎኔ ኣ ዳያ ኣ ቤዖ ዎዴ ማላሌቴዲኖ። ኣ ዳያካ፥ «ታ ናዓው፥ ኣያው ኑና ሃዋዳን ኦꬃይ? ኔ ኣቡኔ ታኔ ኔና ኮዪዴ፥ ዳሮ ሜቶቴዶ» ያጋዱ።
48
ዬሱሲካ ኡንቱንቶ፥ «ኣያው ታና ኮዪቴ? ታ ኣቡ ጎሌን ዴዓናው ታው ኮሺያዋ ኤሪቤይኪቴ?» ያጊ ዛሬዳ።
49
ሄዋ ያጊ ኦዶፔ ኣቲን፥ ኡንቱንቶ ኢ ኦዴዳ ዬዉ ኣያ ጊንቶ ጌሊቤና።
50
ሄዋፔ ሲሚዴ፥ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ሂኒ ናዚሬቴ ቤዳ፤ ሄዋንካ ኡንቱንቶ ኣዛዜቴ። ኣ ዳያካ ሄዋ ኡባ ባሬ ዎዛናን ዎꬃዱ።
51
ዬሱሲካ ኤራኒኔ ጌሳን፥ ሳባኒካ ፆሳኔ ኣሳ ሲንꬃን ዲጬዳ።