A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 181
ዬሱሲ ባሬና ካሊያውንቶ፥ ሳሌቴናን ኡባ ጋላሲ ዎሳናዳን ሌሚሱዋን ኦዴዳ።
2
ኢካ፥ «ኢቲ ካታማን ፆሳው ያዬናዌ፥ ኣሳካ ቦንቼና ኢቲ ዳናይ ዴዔ።
3
ሄ ካታማን ኣምዔ ሚሺራታ ዴዓው። ኢዛካ ሄ ዳናኮ ያዴ፥ ‹ታ ሞርኬዉኔ ታው ዴዒያ ዬዉዋ ፒርዳ› ያጋዱ።
4
«ዳሮ ዎዲያን ኢዚው ፒርዴናን ኢፄዳ። ሺን ባሬ ዎዛናን ቆፒዴ፥ ‹ታኒ፥ ኡባ ፆሳው ያያና ꬋዮፔካ፥ ኣሳካ ቃይ ቦንቻና ꬋዮፔ፥
5
ሃ ኣምዔ ሚሺራታ ታና ላባንꬂያ ዲራዉኔ ኡባ ዎዴ ታኮ ያዴ ታና ዳቡርሴና ማላ፥ ታኒ ኢዚው ፒርዳና› ጌዳ።
6
«ሄ ማካላንቻ ዳናይ ጎዋ ኣኬኪቴ።
7
ፆሳይ ጋላሲኔ ቃማ ባሬንታ ማዳና ማላ፥ ዳንዳያን ኣኮ ዋሲያ ዶሬታዋንቱሲ ፒርዴኔዬ? ኢ ኡንቱንቶ ኤሌካ ዛሬኔ?
8
ታኒ ሂንቴንቶ ያጋይ፤ ኡንቱንቶ ኤሌሊ ፒርዳና፤ ሺን ኣሳ ናዓይ ዪያ ዎዴ ሃ ቢታን ኣማኑዋ ዴማኔሻ?» ያጌዳ።
9
ባሬንታ ጌሻ ጊዴ ኣማኔቲያዋንቶኔ ሃራ ኡባ ዳሪ ካꬊያዋንቶ፥ ዬሱሲ ሃ ሌሚሱዋ ኦዴዳ፡
10
«ላዑ ኣሳቱ ዎሳናው ጌሻ ጎሊያ ጌሌዲኖ። ሄዋንቱፔ ኢቱ ፓሪሳዊያ፤ ኢቱ ቃይ ቃራፃ ቃንፂያዋ።
11
ፓሪሳዊ ዴንዲ ኤቂዴ ባሬ ዎዛናን ዎሲዴ፥ ‹ፆሳው፥ ታኒ ሃራ ኣሳዳን፡ ቦንቂያዋንቱዳን፥ ማካሊያዋንቱዳን፥ ዎሹሚያዋንቱዳን፥ ዎይ ሃዋዳን ቃራፃ ሺሼና ዲራው ኔና ጋላታይ።
12
ሳሚንታን ላዑ ካላ ፆማይ፤ ታኒ ዴሚያ ኡባፔ ታሙ ኩሺያፔ ኢቱዋ ኢማይ› ያጌዳ።
13
«ሺን ቃራፂያ ቢታኒ ሃኩዋን ኤቂዴ፥ ባሬ ኣይፊያን ፑዴ ሳሉዋ ꬎቁ ጊዴ ፄላናዉካ ኮዪቤና። ሺን ባሬ ቲራ ባቂዴ፥ ‹ፆሳው፥ ታኒ ናጋራንቻ፤ ታና ማራ› ያጌዳ።
14
ታኒ ሂንቴንቶ ኦዲያዌ ኣዬ ጎፔ፥ ካሴ ቢታኒያፔ ኣꬊዴ ሃ ቢታኒ ፂሎ ጊዲዴ ባሬ ጎሌ ሲሜዳ፤ ባሬና ꬎቁ ኦꬂያ ኡባይ ካዉሻና፤ ባሬና ቃይ ካዉሺሲያ ኡራይ ꬎቁ ጋና» ያጌዳ።
15
ዬሱሲ ባሬ ኩሺያ ዎꬂዴ ኣንጃና ማላ ኣሳይ ጉꬃ ናና ኣኪዴ ኣኮ ዬዲኖ። ኣ ካሊያዋንቱካ ቤዒዴ፥ ኣሳ ኣሄና ማላ ጌዲኖ።
16
ዬሱሲ ቃሲ ጉꬃ ናና ባሬኮ ፄሲዴ፥ «ጉꬃ ናናይ ታኮ ያና ማላ ኣጊቴ፥ ዲጎፒቴ፤ ፆሳ ካዉቴꬃይ ሃዋንቱ ማላሳ።
17
ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ፆሳ ካዉቴꬃ ጉꬃ ናዓዳን ኣኬናዋንቱ ኡባይ ሄ ካዉቴꬃ ሙሌካ ጌሌና» ያጌዳ።
18
ዪሁዳ ቢታ ሞዲያዋንቱፔ ኢቱ፥ «ሎዖ ታማሪሲያዎ፥ ታኒ ሜꬊና ዴዑዋ ላታናው ኣያ ኦꬃናው ቤሲ?» ያጊዴ ዬሱሳ ኦቼዳ።
19
ዬሱሲካ ኣው፥ «ኣያው ታና ሎዖ፥ ያጋይ? ኢቲ ፆሳፔ ኣቲን፥ ሎዑ ኦኒኔ ባዋ፤
20
ፆሳ ኣዛዛቱዋ፥ ‹ዎሹሞፓ፥ ዎꬎፓ፥ ዉዖፓ፥ ዎርዱዋ ማርካቶፓ፥ ኔ ኣባኔ ኔ ዳዮ ቦንቻ ያጊያዋ ኤራ› » ያጊዴ ዛሬዳ።
21
ቢታኒ ዛሪዴ፥ «ሃዋ ኡባ፥ ናዓቴꬃፔ ዶማዴ ናጋዲ» ያጌዳ።
22
ዬሱሲካ ሃዋ ሲሲዴ፥ «ኢቲባይ ኔኒ ቢሮን ኦꬄናኒ ኣቶዌ ዴዔ፤ ሄዌኔካ፥ ኔው ዴዒያዋ ኡባ ዛሊዓዴ ማንቃቶ ኢማ፤ ሃዋ ኦꬆፔ ሳሉዋንካ ኔኒ ዱሬታና፤ ሄዋፔ ጉዬ ታ ጌዱዋ ካላ» ያጌዳ።
23
ሄ ቢታኒ ቃሲ ሄዋ ሲሲዴ ዳሮ ዱሬ ጊዶ ዲራው ዳሮ ካዮቴዳ።
24
ዬሱሲካ ሃ ቢታኒ ዳሮ ካዮቶዋ ቤዒዴ፥ «ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላናው ዎቲ ሜታንዴሻ!
25
ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላናዋፔ ጋሉ ማርፒያ ፆዒያና ኣꬋናዌ ማታቴ» ያጌዳ።
26
ሄዋ ሲሴዳ ኣሳይ፥ «ሲሚ ኦኒ ኣታናው ዳንዳዪ?» ያጌዲኖ።
27
ኢካ ቃይ ዛሪዴ፥ «ኣሳው ዳንዳዬቴናዌ ፆሳው ዳንዳዬቴ» ያጌዳ።
28
ጴፂሮሲ ዛሪዴ፥ «ሲሚ ኑኒ ኑሲ ዴዒያ ኡባ ኣጊዴ ኔና ካሌዶ» ያጌዳ።
29
ኢካ፥ «ቱሙዋ ጋይ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ዲራው ባሬ ጎሊያ፥ ዎይ ባሬና ዬላዋንታ፥ ዎይ ባሬ ማቺያ፥ ዎይ ባሬ ናና፥ ዎይ ኢሻቱዋ ኣጌዳዌ፥
30
ሃዎዲያን ዳሮ ዳኩዋ፥ ሲንꬃ ዪያ ካዉቴꬃኒካ ሜꬊና ዴዑዋ ኣኬናዌ ኦኒኔ ባዋ» ያጌዳ።
31
ዬሱሲካ ታማኔ ላዑ ባሬና ካሊያዋንታ ባሬኮ ፄሲዴ፥ «ሲሚ ዬሩሳላሜ ባና፤ ኣሳ ናዓባይካ ናባቱ ማፃፋን ፃፌቴዳባይ ኡባይ ያኒ ፖሌታና።
32
ኣዪሁዴ ጊዴናዋንቶ ኣ ኣꬂ ኢማና፥ ቂሊጫና፥ ዳሮ ሜቶꬃና፥ ኣ ቦላን ጩቻና፤
33
ሾጮዋፔ ጉዪያን ዎꬋና፥ ሄዜንꬂያ ጋላሲ ኢ ዴንዳና» ያጌዳ።
34
ኡንቱንቱካ ሃ ዬዉዋፔ ኣያኔ ኣኬኪቤይኪኖ፤ ሃዪቁካ ኡንቱንቶ ኣኬኬቲቤና ዲራው ኢ ሃሳዮባካ ኤሪቤይኪኖ።
35
ዬሱሲ ኢያርኮኮ ማቴዳ ዎዲያን፥ ኢቲ ቆቃ ቢታኒ ዎሲዴ ኦጊያ ጋፃን ኡቴዳ።
36
ጮራ ኣሳይ ኣꬊያዋ ሲሲዴ፥ «ሃዌ ኣዬሻ?» ያጊ ኦቼዳ።
37
ኣሳይካ ኣው፥ «ናዚሬቲያ ዬሱሲ ሃዋና ኣꬊዴ ዴዔ» ያጊ ዛሬዲኖ።
38
ኢካ፥ «ዳዊቴ ናዓ ዬሱሳ፥ ታና ማራሪኪ» ጊዴ ዋሴዳ።
39
ኣፔ ሲንꬃና ቢዴ ዴዒያዋንቱካ፥ ጮዑ ጋናዳን ሃንቄቴዲኖ። ኢ ቃይ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ታና ማራሪኪ» ጊዴ ዳሪ ዋሴዳ።
40
ዬሱሲካ ኤቂዴ፥ ባሬኮ ኣሃናዳን ኣሳው ኦዴዳ።
41
ዬሱሳኮ ኢ ማቶ ዎዲያን፥ ዬሱሲ፥ «ታኒ ኔው ኣያ ኦꬃናዳን ኮያይ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዳ። ኢካ ዛሪዴ፥ «ጎዳው፥ ፄላናው ኮያይ» ጌዳ።
42
ዬሱሲካ፥ «ፄላ፥ ኔ ኣማኑ ኔና ፓꬄዳ» ያጌዳ።
43
ሄ ዎዲያንካ ፄሊ ኣጌዳ፤ ፆሳካ ቦንቺዴ ኣ ጌዱዋ ካሌዳ። ኣሳይ ኡባይ ቢታኒያ ፄሊዴ፥ ፆሳ ጋላቴዲኖ።