A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 161
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቶ ኦዲዴ፥ «ኢቲ ዱሬ ቢታኒ፥ ባሬ ጎሊያ ኡባ ቦላ ሱንꬄዳ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ፤ ሺን ሃ ቢታኒ ኣ ሚሻ ባዪዜ ያጊያ ዚጊርሳይ ኣ ጋኬዳ፤
2
ሄዋ ዲራው ባሬ ሱንꬄዳ ቢታኒያ ፄሲዴ፥ ‹ሃዌ ታኒ ሲሲያ ዬዉ ኣዬ? ሃኒፔ ጉዬ ኔኒ ታ ጎሊያኒኔ ታ ሚሻ ቦላ ታፔ ጋርሳና ሱንꬄታዴ ኪቴታናው ዳንዳያቤና ዲራው፥ ሃቼ ጋካናው ኪቴቴዳዋ ሄታዴ ሼꬋ› ያጌዳ።
3
«ሱንꬄቴዳዌ ባሬ ዎዛናን፥ ‹ታ ጎዳይ ታና ሱንꬃቴꬃፔ ኮላና ሃኔ፤ ሺን ታ ዋኖሻ? ጎሻናው ዎልቃይ ታው ባዋ፤ ዎሳናው ቃሲ ታው ፖኬ።
4
ታ ኦꬃናባ ታ ኤራይ፤ ኢ ታና ሱንꬃቴꬃፔ ኬሶፔ፥ ባሬንቱ ጎሌ ቢና፥ ታና ሞኪያ ላጌꬃቱዋ ታኒ ዴማና› ያጌዳ።
5
«ባሬ ጎዳፔ ሻሉዋ ታልዔዳ ኣሳቱዋ ሁጲያን ሁጲያን ፄሲዴ፥ ኮይሮ ቢታኒያ፥ ‹ኔኒ ታ ጎዳፔ ዎይሳ ኬና ሻሉዋ ታልዓዲ?› ያጌዳ።
6
«ኢካ፥ ‹ታኒ ፄቱ ባሬታ ኩሜዳ ዛይቲያ ታልዓዲ› ያጌዳ። «ሱንꬄቴዳ ቢታኒካ፥ ኔኒ ፓራማና ዋራቃታ ሄይ፤ ኡታዴ ኤሌካ ‹ኢሻታማ› ጋዴ ፃፋ ያጌዳ።
7
«ሄዋፔ ሃራ ቢታኒያ፥ ‹ኔኒ ኣፑኑዋ ታልዓዲ?› ያጌዳ። « ‹ፄቱ ቁንዓ ዛርጋ› ያጌዳ። «ሱንꬃይካ፥ ‹ዋራቃታ ሄይ፤ ሆስፑን ታማ ጋዴ ፃፋ› ያጌዳ።
8
«ሄ ሱንꬃይ ጪንጫቴꬃን ኦꬄዳ ዲራው፥ ኣ ጎዳይ ኣ ጋላቴዳ፤ ኣያው ጎፔ፥ ሃ ኣላሚያ ኣሳይ ባሬንቱዎ ፖዑዋ ኣሳፔ ኣꬌዳ ጪንጫቱዋ።
9
«ታኒ ሂንቴንቶ ያጋይ፥ ‹ሃ ኣላሚያ ሻሉ ዉሪያ ዎዴ፥ ሜꬊናው ዉሬና ጎሊያን ሂንቴንታ ሞካና ማላ፥ ሃ ሚሻን ሂንቴንቶ ላጊያ ዴሚቴ።
10
ላፋ ዬዉዋን ኣማኔቴዳዌ፥ ዎጋባኒካ ኣማኔቴ። ሺን ላፋ ዬዉዋን ኣማኔቲቤናዌ፥ ዎጋባኒካ ኣማኔቴና።
11
ሲሚ ሂንቴንቱ ሃ ኣላሚያ ሻሉዋን ኣማኔቴናዋ ጊዶፔ፥ ቱማቴꬃ ሻሉዋ ሂንቴንቶ ኦኔ ሃዳራ ጊዴ ኢማናዌ?
12
ሂንቴንቱ ሃራ ኣሳ ሻሉዋን ኣማኔቴናዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴንቱ ሚሻ ኦኔ ሂንቴንቶ ኢማናዌ?› ጌዳ።
13
«ኢቲ ካላ ላዑ ጎዳቶ ቆማታናው ዳንዳዪያዌ ኣይ ቆማይካ ባዋ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኢቱዋ ኢፂዴ፥ ሃራ ዶሴ፤ ዎይ ኢቱዋ ቦንቺዴ፥ ሃራ ካꬌ፤ ፆሳዉኔ ሻሎ ሞዴታናው ዳንዳይኪታ» ያጌዳ።
14
ሻሉዋ ዶሲያ ፓሪሳዋቱ ሃዋ ኡባ ሲሲዴ፥ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጬዲኖ።
15
ሺን ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ኣሳ ሲንꬃን ሂንቴንታ ፂሎ ኣሳ ኦꬂያዋንታ፤ ሺን ፆሳይ ሂንቴንቱ ዎዛና ኤሬ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኣሳ ሲንꬃን ቦንቼቴዳዌ ፆሳ ሲንꬃን ቱና ጊዴ።
16
«ሙሴ ሂጊያኔ ናባቱ ፃፌዳ ማፃፋ ዮሃኒሳ ዎዲያ ጋካናው ኣሳይ ኣዛዜቲዴ ዴዔዲኖ፤ ሄዋፔ ካላ ቃይ ፆሳ ካዉቴꬃይ ኦዴቴዳ፤ ኣሳይ ኡባይ ያ ጌላናው ኬሴቴ።
17
ሺን ሂጊያፔ ኢቲባይ ኣቲያዋፔ ሳሉኔ ሳዓይ ኣꬊያዌ ማታቴ።
18
«ባሬ ማቻቶ ቢሊዴ ሃራሮ ኣኪያዌ ኡባይ ዎሹሜ፤ ቃሲ ኣሲናፔ ቢሌቴዳ ማጫዉኖ ኣኪያዌ ኦኒኔካ ዎሹሜ።
19
«ጋቲ ሎይꬂዴ ኣልዖ ጊዴዳ ማዩዋ ማዪዲኔ ጋላሳን ጋላሳን ኦቶሩዋን ናሼቲዴ ዴዒያ ኢቲ ዱሬ ቢታኒ ዴዔ።
20
ቃሲካ ኩሜንꬃ ኣሳቴꬃን ማይꬃይ ዴዒያ ኢቲ ኣሊዓዛራ ጌቴቲያ ሂዬሳይ፥ ሃ ዱሬ ቢታኒያ ካሪያን ጊሴዳ።
21
ሃ ዱሬ ቢታኒያ ሳምፓፔ ላሌቴዳ ሱፓ ማናው ኣሞቴ፤ ሃራይ ኣቶ ካናቱካ ዪዴ ኣ ማይꬃ ላጪኖ።
22
«ሃ ሂዬሳ ቢታኒ ሃይቂና፥ ኪታንቻቱ ኣ ኣብራሃሞ ባጋ ቦንቾሳ ኣፌዲኖ፤ ዱሬ ቢታኒካ ቃሲ ሃይቂዴ ሞጌቴዳ።
23
ሲዖሊያን ዳሮ ሴሌቲዴ ዴዒሺን፥ ꬎቁ ጊዴ ሃኩዋን ኣሊዓዛራ፥ ኣብራሃሞ ባጋን ዴዒያዋ ቤዔዳ።
24
«ኢካ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ ‹ኣብራሃሞ፥ ታ ኣቦ፥ ታው ቃሬታ። ሃ ታማ ሴላን ሜቶታ ዴዒያ ዲራው፥ ኣሊዓዛር ባሬ ቢራꬊያ ፄራ ሃꬃን ቦቺዴ፥ ታ ኢንፃርሳ ኢርፂሳናዳን ሃያና ታኮ ኪታሪኪ› ያጌዳ።
25
«ኣብራሃሞ ቃሲ፥ ‹ታ ናዓው፥ ኔኒ ፓፃ ዴዓዴ፥ ሎዖ ዴዑዋ ዴዒና፥ ኣሊዓዛር ሎዔና ሜቶ ዴዑዋ ዴዔዳዋ ቆፓ። ሃዒ ቃይ ኢ ሃዋኒ ናሼቲያ ዎዴ፥ ኔኒ ሜቱዋ ቦላ ዴዓ።
26
« ‹ሃዋፔ ሃራይ ቃይ፥ ሃዋፔ ያ ሂንቴንቱኮ ኣꬋናው ኮዪያዋንቱ ኣꬌናዳን፥ ያኒ ዴዒያዋንቱካ ቃሲ ሃ ኑኮ ፒኔናዳን፥ ኑ ጊዶኒኔ ሂንቴንቱ ጊዶን ዎጋ ኣፉ ሜꬌቴዳ› ያጌዳ።
27
«ዱሬ ቢታኒካ፥ ‹ኣብራሃሞ፥ ሲሚ ሄዋ ጊዶፔ፥ ኔኒ ኣሊዓዛራ ታ ኣቡ ጎሌ ዬዳና ማላ፥ ኔና ዎሳይ።
28
ኣያው ጎፔ፥ ታው ኢቼሹ ኢሻቱ ዴዒያ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ቃይ ሃ ሜቱዋሳ ዬና ማላ፥ ኡንቱንቶ ኣሊዓዛር ቢዴ ማርካቶ› ያጌዳ።
29
«ኣብራሃሞ ቃሲ፥ ‹ሙሴኔ ናባቱ ፃፌዳ ማፃፋይ ኡንቱንቶ ዴዔ፤ ሄ ማፃፋይ ጊያዋ ኡንቱንቱ ሲሲኖ› ያጌዳ።
30
«ዱሬ ቢታኒ፥ ‹ሂዒ፤ ኣብራሃሞ፥ ታ ኣቦ፥ ሄዋ ጊዴና፤ ሺን ኢቲ ቢታኒ ሃይቁዋፔ ዴንዲዴ፥ ኡንቱንቱኮ ቢንቶ፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ናጋራ ፓፂዴ፥ ሲማናዋንታ› ያጌዳ።
31
«ኣብራሃሞካ፥ ‹ኡንቱንቱ ሙሴኔ ናባቱ ፃፌዳ ማፃፋ ሲሴናዋ ጊዶፔ፥ ሃራይ ኣቶ ኢቲ ኡራይ ሃይቁዋፔ ዴንዲ ዪንቶካ ኣማኒኪኖ› ጌዳ» ያጌዳ።