A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 141
ሳምባታ ጋላሲ ፓሪሳዋቱዋ ሱንꬃቱዋፔ ኢቱዋ ጎሌ ዬሱሲ ቁማ ማናው ጌሌዳ ዎዴ፥ ኣያ ኪቴቲንቶ ቤዓናው ኣሳቱ ናጊዴዒኖ።
2
ቦላይ ጋፊና ሜቶቲያ ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳፔ ሲንꬃና ዴዔ።
3
ዬሱሲ ሂጊያ ታማሪሲያዋንታኔ ፓሪሳዋቱዋ፥ «ሳምባታን ፓꬃናው ዳንዳዬቲ ዳንዳዬቴኔ?» ጊዴ ኦቼዳ።
4
ኡንቱንቱካ ጮዑ ጌዲኖ። ኢ ሄ ቢታኒያ ቦላ ቦቺ ፓꬂዴ ኣ ሞዪዜዳ።
5
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱፔ ሃሪ ዎይ ቦራይ ኦላን ኩንዲንቶ፥ ሳምባታ ጊዴ ኤሌሊ ኬሴናዌ ኦኔ?» ጌዳ።
6
ኡንቱንቱካ ሃ ዬዉዋሲ ኢቲ ዛሩዋኔ ኢማናው ዳንዳዪቤይኪኖ።
7
ዬሱሲ ሾቤቶዋንቱ ቦንቾሳ ዶሪያ ዎዴ ፄሊዴ፥
8
«ኦኒኔ ቡላቻ ፄሶፔ፥ ቦንቼቴዳሳን ኡቶፓ፤ ኦኒ ኤሪ ኔፔ ኣꬂዴ ቦንቼቶዌ ፄሴቴዳዋ ጊዳናዋ።
9
ኔናኔ ኣኔ ፄሳዌ ዪዴ፥ ‹ሃዎ፥ ኡቱዋ ኣው ዬዳ› ያጊና፤ ሄዎዲያን ዬላታዴ ፃዴና ዴዒያሳን ኡቱዋ ዶማሳ፤
10
ዬዉዋን ቃሲ ኔኒ ፄሴቶ ዎዴ ኔና ፄሶዌ ዪዴ፥ ‹ታ ላጌው፥ ኪሊ ꬎቃሳን ኡታ› ጋና ማላ፥ ባዴ ኡባፔ ሆካሳን ኡታ፤ ሄ ዎዴ ኔናና ኢቲፔ ኡቴዳዋንቱ ኡባቱዋ ሲንꬃን ኔው ቦንቹ ኢሜታናዋ፤
11
ባሬ ሁጲያ ꬎቁ ኡዲያ ኡባይ ቶሼታናዋ፤ ባሬ ሁጲያ ቶቺያዋንቱ ꬎቁ ጊኖ» ያጊ ሌሚሱዋ ኡንቱንቶ ኦዴዳ።
12
ዬሱሲ ባሬና ፄሴዳዋ ዛሪዴ፥ «ኔኒ ላፃ ዎይ ካዉዋ ጊጊሴዳ ዎዴ፥ ኔ ላጌꬃቱዋ ዎይ ኔ ኢሻቱዋ ዎይ ዱሬ ኔ ሾራቱዋ ፄሶፓ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ኔና ባሬንቱ ታራን ፄሲዴ ኩሺያ ጪጋና ዳንዳዪኖ።
13
ሺን ኣታሊያባ ጊጊሴዳ ዎዴ፥ ሂዬሳቱዋ፥ ጉንዳቱዋ፥ ዶማቱዋኔ ቆቃቱዋ ፄሳ።
14
ኡንቱንቱ ኔው ኩሺያ ዛራናው ዳንዳዬናዋንታ ጊዲያ ዲራው፥ ኔኒ ኣንጄታናሳ። ፂላቱ ሃይቁዋፔ ዴንዲያ ዎዴ ፆሳይ ኔው ኩሺያ ዛራናዋ» ያጌዳ።
15
ዬሱሲ ሃሳያ ዉርሲያ ዎዴ፥ ቁማ ማናው ኡቶ ኣሳፔ ኢቱ ሃዋ ሲሲዴ፥ «ፆሳ ካዉቴꬃ ጋዪታን ኡቲያዌ ኣንጄቴዳዋ» ጌዳ።
16
ዬሱሲካ ሃዋዳን ጌዳ፤ «ኢቲ ቢታኒ ዳሮ ሎዖ ካዉዋ ጊጊሲዴ፥ ጮራ ኣሳቱዋ ፄሴዳ።
17
ካዉዋ ዎዲ ጋኪና፥ ካሴ ፄሴቶዋንታ፥ ‹ሃዒ ካዉ ጊጌዳ፥ ሃዪቴ› ጊዴ ፄሳና ማላ ባሬ ጎሌን ኪቴቲያ ቆማ ኡንቱንቱኮ ኪቴዳ።
18
ሺን ኡባቱካ ኢቲፔ፥ ቤናዳን ኣጋና ማላ ዎሴዲኖ፤ ኮይሮ ቢታኒ ቆማው ኦዲዴ፥ ‹ታኒ ቢታ ሻሜዳ ዲራው ባዴ ቤዓናው ኮሼ፤ ሄዋ ዲራው ሃያ ጎዶ ታው ሃንቄቶፓሪኪ› ጌዳ።
19
«ላዔꬂያዌ ቃሲ፥ ‹ታኒ ኢቼሹ ዋꬃ ቦራቱዋ ሻሜዳዋንታ ዋፃ ቤዓናው ቢያ ዲራው፥ ሃያ ጎዶ ታው ሃንቄቶፓሪኪ› ጌዳ።
20
«ሃራይ ቃሲ፥ ‹ታኒ ማቻቶ ኣኬዳ ዲራው፥ ያናው ዳንዳያቤይኬ› ጌዳ።
21
«ቆማይካ ዪዴ ባሬ ጎዳው፥ ሃኖዋ ኡባ ኦዴዳ። ሄ ዎዴ ጎዳይ ዳሮ ሃንቄቲዴ፥ ባሬ ጎሊያን ኪቴቲያ ቆማ፥ ‹ሂኒ ካታማ ኦጊያኔ ሎሶ ኦጊያ ኤሌላዴ ኬሳ፤ ማንቃቱዋኔ ጉንዳቱዋ፥ ዶማቱዋኔ ቆቃቱዋ ሃ ኣካዴ ያ› ጌዳ።
22
«ኣ ቆማይካ፥ ‹ጎዳው፥ ኔኒ ታና ኣዛዞዋዳን ኦꬃዲ፤ ሺን ሃዒካ ሃራ ኣሳ ኣኪያሳይ ዴዔ› ጌዳ።
23
ጎዳይካ ባሬ ቆማ፥ ‹ታ ጎሊ ኩማናዳን ሂኒ ኦጊያፔ ካሬ ባጋኔ ዲርሳ ጋፃ ኡባ ኬሳዴ፥ ኣሳ ታ ጎሌ ኣካዴ ያ።
24
ኣያው ጎፔ፥ ኮይሮ ታ ጎሌ ሾቤቴዳዋንቱፔ ኢቲ ኣሳይኔ ታ ቁማ ሜና› ጌዳ» ያጌዳ።
25
ጮራ ኣሳይ ዬሱሳና ኢቲፔ ቢዴዒያ ዎዴ፥ ኢካ ኣሳኮ ጉዬ ሲሚዴ፥
26
«ኦኒኔ ታኮ ዪያዌ ዴዖፔ ባሬ ኣባኔ ኣቶ፥ ባሬ ማቻቶኔ ባሬ ናና፥ ባሬ ኢሻቱዋኔ ሚቻቱዋ፥ ባሬ ዴዑዋ ኣሼናን ታፔ ኣꬂ ዶሶፔ፥ ታና ካሊያዋ ጌቴታናው ዳንዳዬና።
27
ኦኒኔ ባሬ ማስቃሊያ ቶኪዴ፥ ታ ጌዱዋ ካሌናን ꬋዮፔ፥ ታና ካሊያዋ ጊዳናው ዳንዳዬና።
28
«ሂንቴንቱፔ ኢቱ ሹቻ ጎሊያ ኬፃናው ኮዮፔ፥ ኪታ ዉርሳናው ጊዲያ ሻሉዋ ካሴቲዴ ኡቲ ሄቴናዌ ኦኔ?
29
ሄዌ ꬋዮፔ፥ ጎሊያ ዶሚዴ፥ ኪታ ዉርሳናው ዎልቃይ ኢፆፔ፥
30
ቤዔዳዋንቱ ኡባይ፥ ‹ሃ ቢታኒ ኬፃናው ዶሜዳ፤ ሺን ኪታ ዉርሳናው ኢፄቴዳ› ጊዴ ቂሊጪኖ።
31
«ዎይ ታሙ ሻዓ ኦላንቻቱዋ ኦይቄዳ ኢቲ ካቲ፥ ሃራ ላታሙ ሻዓ ኦላንቻቱዋ ኦይቄዳዋንቱና ኦሌታናው ዳንዳዮፔኔ ኮይሮና፥ ታኒ ፆናኔ ፆኒኪታሻ ጊዴ ኡቲ ቆፔኔ?
32
ባሬው ዳንዳዬቴናን ꬋዮፔ፥ ኦላው ዪያ ዮኮ ካቲ ሃኩዋን ዴዒሺን ኪቲዴ ሲጌታናው ዎሴ።
33
ሲሚ ሃዋዳንካ ሂንቴንቱፔ ኦኒኔ ባሬው ዴዒያዋ ኡባ ኣጌናዌ፥ ታና ካሊያዋ ጊዳናው ዳንዳዬና።
34
«ማፂኒ ሎዓ፤ ሺን ሎቂሎቄናን ꬋዮፔ፥ ላዔꬆ ኣ ዎቲ ሎቂሎቂሳናው ዳንዳዬቲ?
35
ቢታዉካ ሎዔና፤ ቱዔያናዉካ ማዴናዋ ጊዶ ዲራው፥ ኣሳይ ኣ ኦሊ ኣጌ። ሲሲያ ሃይꬃይ ዴዒያዌ ሃዋ ሲሶ» ያጌዳ።