A A A A A
Facebook Instagram Twitter
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 131
ሄ ዎዲያን ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ዬሱሳኮ ዪዴ ጲላፆሲ ጋሊላ ኣሳ ዎꬊዴ ኡንቱንቱ ሱꬃ ያርሹዋና ኢቲፔ ዋላኬዳዋ ኣው ኦዴዲኖ።
2
ዬሱሲካ ዛሪዴ፥ «ሃዋንቱ ጋሊላ ኣሳቱ ሃይቄዳ ዲራው፥ ያቲና ኡንቱንቶ ሃራ ጋሊላ ኣሳ ኡባፔካ ኣꬊዴ ናጋራንቻቱዋ ጊዶዋንታ ማላቲኖ?
3
ታኒ ያጋይ፥ ሃዋዳን ጊዴና፤ ዬዉዋን ቃሲ ሂንቴ ናጋራ ፓፂዴ ናጋራፔ ሲሜናን ኢፆፔ፥ ሂንቴንቱ ኡባቱካ ሄዋዳን ሃይቂታ።
4
ዎይ ሳሊሆማ ጊምቢ ኡንቱንቱ ቦላ ኩንዲዴ፥ ዎꬌዳ ታማኔ ሆስፑን ኣሳቱዋ ዬሩሳላሜን ዴዒያዋንቱ ኡባፔ ኣꬊዴ ናቆዋንታ ማላቲኖ?
5
ሃዋዳን ጊዴና ያጋይ፤ ዬዉዋን ቃሲ ናጋራ ፓፃና ꬋዮፔ ኡባቱካ ሃዋዳን ባያኒታ» ያጌዳ።
6
ዬሱሲካ ሃዋዳን ያጊ ሌሚሱዋ ኦዴዳ፥ «ኢቲ ቢታኔው ዎዪኒያ ቱራ ጎሻ ጋዴን ቶኬቴዳ ባላሲያ ጌቴቲያ ኣይፊ ሜቴቲያ ሚꬃታ ዴዓው፤ ሄ ቢታኒካ ሚꬃታ ኣይፋዴንቶኔ ጊዴ ዬዳዌ፥ ኣይኔካ ኣይፊያ ዴሚቤና።
7
ዎዪኒያ ቱራ ናጊያዋ ኢ፥ ‹ታኒ ሃ ባላሲያ ጌቴቲያ ሚꬃቲፔ ኣይፊያ ዴማናው ሄዙ ላይꬃ ሲሜሬታዴ ኣያኔ ዴማቤይኬ። ሄዋ ዲራው ዴካ ዴንꬃ ዲጋ፤ ኣያው ቢታ ጮ ሜሊሳይ?› ያጌዳ።
8
ናጊያዌካ ዛሪዴ፥ ‹ጎዳው፥ ታኒ ኢ ዩሹዋ ሃሩማናሲኔ ፒቱዋ ኦላናሲ፥ ሃ ላይꬃ ፃላላው ባሻ።
9
ሲንꬃው ኣይፎፔ ሎዓ፤ ሺን ኣይፌናን ኢፆፔ ዴኬቱ› ጌዳ» ያጌዳ።
10
ዬሱሲካ ኢቲ ሳምባታ ጋላሲ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎላቱዋፔ ኢቱዋን ታማሪሲ ዴዔ።
11
ሄዋኒካ ታማኔ ሆስፑን ላይꬃ ኩሜንꬃ ቱና ኣያናይ ቁኒሴዳ ሚሺራታ ዴዓው። ኢዛካ ሱራዴ ኤቃናው ኣይኔ ዳንዳያቤይኩ።
12
ዬሱሲካ ኢዞ ቤዔዳ ዎዴ ፄሲዴ፥ «ሃ ሚሺራቴ፥ ኔ ሃርጊያፔ ፓፃዳ» ያጌዳ።
13
ዬሱሲ ባሬ ኩሺያ ኢዚ ቦላ ዎꬂና፥ ሄዎዴ ሱራ ሲቲ ጋ ኤቃዴ ባሬ ፆሳ ጋላታዱ።
14
ሺን ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌ ካፑ ቃሲ ዬሱሲ ሳምባታን ፓꬄዳዋ ዲራው ሃንቄቲ ዛሮዋሺን ኣሳቱዋ፥ «ኪቴታናው ቤሲያ ኡሱፑን ጋላሳቱ ዴዒኖ፤ ሄ ጋላሳቱን ዪዴ ፓፂቴፔ ኣቲን ሳምባታን ጊዴና» ያጌዳ።
15
ጎዳይካ ዛሪዴ፥ «ሃ ሎዓ ማላቲያ ኢታ ኣሳቶ፥ ሂንቴንቱፔ ኢቱኔካ ሳምባታ ጋላሲ ቦራ ማጋዱዋፔ ዎይ ሃሪያ ጋፃታፔ ቢሊዴ ሃꬃ ኡሻናው ኣፌኔ?
16
ሃና ኣብራሃሞ ያራ ጊዴዳዉና፥ ታማኔ ሆስፑን ላይꬃ ኩሜንꬃ ፃላሂ ቃቼዳዉና ሳምባታ ጋላሲ ሄ ቃሹዋፔ ቢሌታናው ቤሴኬ?» ያጌዳ።
17
ሃዋ ኦዴዳ ዎዴ ኤቄቲያዋንቱ ኡባይ ዬላቴዲኖ፤ ኣሳይ ኡባይ ቃይ ኢ ኦꬄዳ ማላሊሲያ ኦሱዋን ኡባን ናሼቴዲኖ።
18
ዬሱሲካ፥ «ፆሳ ካዉቴꬃይ ኣያ ማላቲ? ኢ ኣያ ማላቲንቶ፥ ታኒ ሂንቴንታ ዎታ ቤሶ?
19
ፆሳ ካዉቴꬃይ ሳናፊጪያ ጌቴቲያ ቄሪ ሚꬃቲ ኣይፊያ ማላቴ። ሄ ሚꬃቲ ኣይፊያ ኣሳይ ኣኪዴ ጎሻ ጋርሳን ዜሬዳ፤ ዜሬቶና ዲጫዴ ዎጋ ሚꬃ ጊዳዱ፤ ያቲና ሳሉዋ ካፋቱካ ኢዚ ኣጫ ቦላ ባሬንቶ ጎሊያ ኬፄዲኖ» ያጌዳ።
20
ዬሱሲካ ዛሪዴ፥ «ፆሳ ካዉቴꬃይ ኣያ ማላቲንቶ፥ ታኒ ሂንቴንታ ዎታ ቤሶ?
21
ኢቲ ሚሺራታ ሄዙ ኬሪያ ꬊሊያ ኣካዴ፥ ሙናቄዳ ሙናቃይ ኡባይ ዴንዳና ጋካናው፥ ኣኒ ቲጌዳ ኢርሹዋ ማላቴ» ያጌዳ።
22
ሄዋፔ ካላ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቢዴ፥ ዎጋ ካታማኒኔ ቄሪ ካታማን ዴዒያ ኣሳ ታማሪሲዴ ኣꬌዳ።
23
ሄ ዎዴ ኢቲ ቢታኒ ሺቂዴ ኣ፥ «ጎዳው፥ ፆሳ ፒርዳፔ ኣቲያዋንቱ ጉꬃ ኣሳ ፃላሌ?» ያጌዳ። ሄዋፔ ጉዬ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥
24
«ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ኡንዓ ፔንጊያና ጌላናው ባፄቲቴ። ጮራ ኣሳይ ጌላናው ኮዪኖ፤ ሺን ዳንዳይቤይኪኖ።
25
ጎሊያዉ ዴንዲዴ፥ ኢፒꬃ ቃቾዋፔ ጉዬ ሂንቴንቱ ካሬን ኤቂዴ፥ ‹ጎዳው፥ ጎዳው፥ ኑሲ ዶያሪኪ› ያጊዴ ፄሳ ዶሚያ ዎዴ፥ ኢካ ዛሪዴ፥ ‹ሃቃፔ ዬዲቴንቶ፥ ታኒ ሂንቴንታ ኤሪኬ› ያጋናዋ።
26
«ሄ ዎዴ ሂንቴንቱ፥ ‹ኑኒ ኔናና ኢቲፔ ሜዶ፤ ኡሼዶ፤ ኔኒ ኑ ሄራንካ ታማሪሳዳ› ያጋናዋንታ።
27
«ዬሱሲ ቃሲ፥ ‹ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ሂንቴንቱ ሃቃፔ ዬዲቴንቶ፥ ታኒ ሂንቴንታ ኤሪኬ፤ ኡባቱካ ማካላንቻቱ ታማታፔ ሃኪቴ› ያጋናዋ።
28
«ኣብራሃሞ፥ ዪሳቂ፥ ያዪቆቢኔ ናባቱ ኡባይ ሂንቴንቱ ካሬን ኤቂሺን፥ ፆሳ ካዉቴꬃን ዴዒያዋንታ ሂንቴንቱ ቤዒያ ዎዴ፥ ሂንቴንቶ ዬኮኔ ኣቻ ꬋቁዋ ጊዳናዋ።
29
«ኣሳይ ኣዋይ ዶሊያሳፔኔ ዉሊያሳፔ፥ ቃሲ ኪሊባጋፔኔ ሂርኪባጋፔ ዪዴ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ጋዪታን ኡቲኖ።
30
ቤዒቴ፤ ጉዬቴዳዋንቱ፥ ሲንꬃታናዋንታ፤ ሲንꬃቴዳዋንቱ ቃይ ጉዬታናዋንታ» ያጌዳ።
31
ሄ ዎዴ ፓሪሳዋቱዋፔ ኢቱ ኢቱ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ሄሮዲሴ ኔና ዎꬋናው ኮዪያ ዲራው፥ ሃዋፔ ባዲጋ» ያጌዲኖ።
32
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ቢዴ ሄ ዎራካናሲ፥ ‹ሃቼኔ ዎንቲ ኢታ ኣያናቱዋ ኬሳና፤ ሃርጋንቻቱዋካ ፓꬃና፤ ሄዜንꬆ ጋላሲ ታ ኦሱዋ ዉርሳና› ያጊቴ።
33
ሃኖፔ ኣቲን ናቢ ዬሩሳላሜፔ ሃራሳን ሃይቃናው ቤሴና ዲራው፥ ታኒ ሃቼ፥ ዎንቲኔ ዎንቲፔሺ ኦጊያ ቦላ ዴዓናው ቤሴ።
34
«ዬሩሳላሜ ካታማ ኣሳው፥ ዬሩሳላሜ ካታማ ኣሳው፥ ናባቱዋ ዎꬊያዋንቶ፥ ሂንቴንቱኮ ኪቴቶዋንታ ሹቻን ጫዲያዋንቶ፥ ኩታታ ባሬ ማራቱዋ ባሬ ቄፊያፔ ጋርሳና ሺሻ ሃጲያዋዳን፥ ታኒ ሂንቴንቱ ናና ኢቲ ጋዲያ ሺሻናው ኣፑ ጌዴ ኮያዲታ! ሺን ታና ዲጌዲታ።
35
ቤዒቴ፤ ፆሳይ ሂንቴንቱ ጎሊያ ኣይኔ ኦሊቤና፤ ታኒ ሂንቴንቶ ያጋይ፤ ሂንቴንቱ፥ ‹ጎዳ ሱንꬃን ዪያዌ ኣንጄቴዳዋ› ጋና ጋካናው፥ ታና ቤዒኪታ» ያጌዳ።