A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 121
ሄ ዎዲያን ጮራ ሻዓን ፓይዴቲያ ኣሳይ ኢቱ ኢቱዋ ዬꬋና ጋካናው ሺቂ ዴዒሺን፥ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቶ ኮይሮ ኦዳናው ዶሚዴ፥ «ፓሪሳዋቱዋ ኢርሹዋፔ ናጌቲቴ፤ ሃዌካ ሎዓ ማላቲያ ኡንቱንቱ ኢሚያ ኢታ ቲሚርቲያ።
2
ሺን ኣያኒኔ ካሜቴዳ ዬዉ ቆንጪያ ኬሴናን ኣቴና፤ ቃሲካ ጌሜዳ ዬዉ ኤሬቴናን ኣቴና።
3
ሄዋ ዲራው ሂንቴ ꬉማኒ ሃሳዮዌ ኡባይ፥ ጋላሲ ፖዑዋን ሲሴታናዋ፤ ሂንቴንቱ ኣሳይ ባይናሳን ሂኒ ጊሶ ጎሊያን ሃይꬃን ሳሱኮዌ ኡባይ ꬎቁ ጌዳ ሲሴቲያ ቆንጬሳን ኣዋጄታናዋ።
4
«ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ታኒ ሂንቴው ያጋይ፤ ሃዒ ኣሹዋ ዎꬊያዋንታ፥ ሄዋፔ ካላ ቃይ ኣያኔ ኦꬃናው ዳንዳዬናዋንታ ያዮፒቴ።
5
ዬዉዋን ቃሲ ሂንቴንቱ ኦሲ ያያናው ቤሲንቶ ታኒ ሂንቴንታ ኤሪሳና፤ ሄዌካ ዎꬎዋፔ ጉዪያን ጋናሚያን ኦላናው ማታይ ዴዒያ ፆሳ ፃላላው ያዪቴ፤ ኤ፥ ኣው ያዪቴ ያጋይ።
6
«ኢቼሹ ሱኒያ ካፋቱ ሳንቲሚያን ሻሜቲኪኖዬ? ሄዋንቱፔ ኢቲኖኔ ኡሳ ፆሳይ ዶጌና።
7
ሺን ሃራይ ኣቶ ሂንቴንቱ ሁጲያን ዴዒያ ቢናናይ ኡባይካ ፓይዴቴዳዋ፤ ሃዋ ዲራው ያዮፒቴ፤ ሂንቴንቱ ጮራ ሱኒያ ካፋቱዋፔ ዳሪታ።
8
«ታኒ ሂንቴው ኦዳይ፤ ታባ ኣሳ ሲንꬃን ማርካቲያዎ ኦሲኔ ታኒካ ኣሳ ናዓይ፥ ቃሲ ፆሳ ኪታንቻቱዋ ሲንꬃን ማርካታና፤
9
ሺን ኣሳ ሲንꬃን ታና ካዲያዋንታ ታኒካ ኣሳ ናዓይ፥ ቃሲ ፆሳ ኪታንቻቱዋ ሲንꬃን ካዳና።
10
«ታ ቦላ፥ ኣሳ ናዓ ቦላ፥ ቦሪያ ቃላ ሃሳዪያዌ ዴዖፔ ኣ ናቁ ኣቶ ጌቴታና፤ ሺን ጌሻ ኣያና ቦላ ቦሪያ ቃላ ሃሳዪያዌ ዴዖፔ ቃይ ኣ ናቁ ኣቶ ጌቴቴና።
11
«ኣሳይ ሂንቴንታ ኣዪሁዴ ዎሲያ ጎሊያኮ፥ ጋዲያ ኣዪሲያዋንቱኮኔ ማታይ ዴዒያዋንቱ ሲንꬃ ፒርዳሲ ሺሺያ ዎዴ፥ ‹ዋጊ ዛራኔሻ? ዎይ ኣያ ጊዴ ሃሳያኔሻ?› ያጊዴ ሂርጎፒቴ፤
12
ኣያው ጎፔ፥ ሂንቴና ኣያና ጌሻይ ሂንቴንቱ ሄ ሳቲያን ሃሳያናው ቤሲያባ ታማሪሳናዋ» ያጌዳ።
13
ኣሳ ጋርሳፔ ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኑ ኣቡ ሃይቂና ኑኒ ላታና ማላ ኣቴዳባ፥ ታው ጊሻና ማላ ሃያጎዶ ታ ኢሻው ኦዳ» ያጌዳ።
14
ዬሱሲ ቃይ፥ «ሃ ቢታኔው፥ ሂንቴንቱ ቦላን ፒርዲያዋ ጊዳናዳኔ ሄዋ ሂንቴው ጊሻናዳን ታና ኦኔ ሱንꬄዳዌ?» ያጌዳ።
15
ጉጂዴካ ኡባቱዋ፥ «ኣሳ ሼምፑዋሲ ሻሉዋ ዱሬቴꬃይ ዴዑዋ ኢሜና ዲራው፥ ያሬቲያዋፔኔ ዮራቲያዋፔ ናጌቲቴ፤ ዱሬቴꬃ ኣሙዋ ኡባፔካ ሂንቴና ናጊቴ» ያጌዳ።
16
ካሊዴካ ሃዋዳን ያጊ ሌሚሱዋ ኡንቱንቶ ኦዴዳ፡ «ኣው ዴዒያ ቢታይ ዳሪሲዴ ካꬃ ሞኬዳ ኢቲ ዱሬ ቢታኒ ዴዔ።
17
ሃ ቢታኒ፥ ‹ታው ታ ካꬃ ዎꬃናው ጊዲያ ሳዓይ ባንታዋ ዲራው ኣያ ኡዶሻ?› ያጊዴ፥ ባሬ ዎዛናን ቆፔዳ፤
18
ሃዋዳን ያጊ ማሌዳ፤ ‹ታኒ ዎታኔ ጎፔ፥ ታው ዴዒያ ዬሲያ ኮላዴ፥ ሃራ ኣኪያ ዬሲያ ሜꬋና ያጊዴ ማሌዳ፤ ሄዋን ታ ካꬃኔ ታው ዴዒያ ሚሻ ኡባ ዎꬃና።
19
ያታዴ ታና፥ «ኔ ካጫይ ዳሮ ሎዓ፤ ኔው ዳሮ ዎዲያሲ ጊዲያ ማፁዋ ሺሻዳ፤ ሲሚ ሼምፓዴ ማ፥ ኡሻ፥ ናሼታ» ጋና› ያጌዱ።
20
«ሺን ፆሳይ ኣ፥ ‹ሃ ቦዛው፥ ሃቼ ቃማ ኔኒ ሃይቃ። ያቲና ሃ ኔኒ ሺሼዳ ማፁ ኡባይ ኦሲ ጊዳናዌ?› ያጌዳ።
21
«ባሬው ቢታ ቦላን ሻሉዋ ሺሺያዌ፥ ፆሳ ሲንꬃን ቃይ ማንቆ ጊዴዳ ኣሳይ ሃቢታኒያ ማላ» ያጌዳ።
22
ሃዋፔ ካላ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ሃዋ ዲራው፥ ታ ሂንቴው ኦዳይ፡ ሂንቴንቱ ፓፃ ዴዓናው ኣያ ማኔ? ሂንቴንቱ ቦላሲ ኣያ ማያኔ? ያጊዴ ሂርጎፒቴ።
23
«ጋሱካ፥ ሼምፑ ቁማፔ፥ ቃሲ ኣሳቴꬃይ ማዩዋፔ ኣꬌኔ?
24
ኣኔ ቁራቱዋ ፄሊቴ፤ ኡንቱንቱ ዜሪኪኖ፤ ጫኪኪኖ፤ ኡንቱንቶ ካꬃ ሺሺያ ሳዓይ ዎይ ዬሲ ባዋ፤ ሃኖፔ ኣቲን፥ ኡንቱንታ ፆሳይ ሚዜ፤ ሂንቴንቱ ካፋቱዋፔ ዳሮፔ ዳሪኪቴ?
25
ሂንቴንቱፔ ዳሪ ቆፒዴ ዳሮ ዎዲያ ዴዓናው ዳንዳዪያዌ ኦኔ?
26
«ሲሚ ሂንቴንቱ ሃ ላፋባ ኦꬃናው ዳንዳዬናዋንታ ጊዶፔ ኣያው ሃራባው ሂርጌቲቴ?
27
ጪሻቱ ዎቲ ዲጪኖንቶ ኣኔ ፄሊቴ፤ ኡንቱንቱ ኪታን ዳቡሪኪኖ፤ ፑቱዋ ሱቂኪኖ፤ ጊዶሺን ታኒ ሂንቴው ኦዲያዌ፥ ሶሎሞኔ ሄዋ ኬና ቦንቼቴዳዋ ጊዲዴ፥ ሄ ጪሻቱዋፔ ኢቱዋ ማላኔ ማዪቤና።
28
ሂንቴንቶ ላፋ ኣማኑ ዴዒያዋንቶ፥ ያቶፔ ፆሳይ ሃቼ ቤቲዴ፥ ዎንቲ ታማን ኤፃናው ኦሌቲያ፥ ዴንባን ዶሊያ ማታ ሃዋዳን ማዪዚያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴንታ ዎቲዴ ኡንቱንቱፔ ኣꬂዴ ማዪዜኔ?
29
«ሃዋ ዲራው፥ ‹ኣያ ማኔ? ኣያ ኡሻኔ?› ያጊዴ ኡባ ዎዴ ኮዮፒቴኔ ሂርጎፒቴ።
30
ኣያው ጎፔ፥ ሃዋ ዴማናው ሃ ኣላሚያን ዴዒያ ፆሳን ኣማኔቴና ኣሳይ ሂርጌቲኖ። ሂንቴንቶ ሃዌ ኡባይ ኮሺያዋ ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣዉ ኤሬ።
31
ሄዋ ሃኒያዋ ኣጊዴ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ኮዪቴ፤ ኢ ሂንቴንታ ኮሺያዋ ኡባ ኢማናዋ።
32
«ሂንቴንቱ ጉꬃ ጊዲንቶኔ፥ ሳሉዋ ሂንቴንቱ ኣዉ ባሬ ካዉቴꬃ ሂንቴንቶ ኢማናው ናሼቴዳ ዲራው ያዮፒቴ።
33
«ሂንቴው ዴዒያዋ ዛሊዒዴ ማንቆ ኢሚቴ፤ ካዪሱ ሺቄናሳን፥ ቢልዓይካ ሜናሳን፥ ሳሉዋን ዉሬና ሚሻ ዳጋዪዴ፥ ኤጬና ቃርጪታቱዋ ሂንቴንቱ ሁጴው ዎꬂቴ።
34
ኣያው ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ዎዛናይ ሂንቴ ሚሻይ ዴዒያሳን ዴዓናዋ።
35
«ሂንቴ ፄሳይ ዳንጬቶዋ፥ ሂንቴ ፆምፒካ ፖዔዳዋ ጊዶ።
36
ሂንቴንቱካ፥ ባሬንቱ ጎዳይ ዪዴ ፔንጊያ ቆፂያ ዎዴ፥ ኤሌካ ዶያናው ቡላቻፔ ሲማና ጋካናው ናጊያ ኦሳንቻቱዋ ማላቲቴ።
37
ባሬንቱ ጎዳይ ሶይ ዬዳ ዎዴ ቤጎቲ ዴዒሺን ዴሚያ ሄ ኦሳንቻቱ ኣንጄቴዳዋንታ። ታኒ ቱሙዋ ጋይ፤ ኢ ኡንቱንታ፥ ‹ኡቲቴ› ጊዴ፥ ባሬ ዳንጩዋ ሚኒሲዴ ኡንቱንቶ ቁማ ኣꬂዴ ሾባናዋ።
38
ጎዳይ ሄካ ቢላሂያን ዎይ ሄካ ቢላሂያፔ ካላ ዬዳ ዎዴ፥ ቤጎቲዴ ጌንጪ ናጊዴ ቤቲያ ቆማቱ ኣንጄቴዳዋንታ።
39
ሃዋ ቃይ ኤሪቴ፤ ካዪሱ ኣይ ሳቲያን ዪንቶ ጎሊያዉ ኤሪንቶ፥ ጎሊ ቦኬቲያ ዎዴ ጮዑ ጊዴ ፄሌናሺን።
40
ኣሳ ናዓይ ቆፔና ሳቲያን ያናዋ፤ ሂንቴንቱ ጊጌቲ ናጊቴ» ያጌዳ።
41
ጴፂሮሲካ «ጎዳው፥ ሃ ሌሚሱዋ ኔኒ ኦዲያዌ ኑፃላላሴ ሃራ ኡባሲካ ኢቲፔ ኦዳይ?» ያጌዳ።
42
ጎዳይካ፥ «ሲሚ ኡንቱንቱ ባሬ ሶይ ኣሳው ቁማ ኢማናው ቤሲያ ሳቲያን ኢማና ማላ፥ ኣ ጎዳይ ሱንꬂያ ኣማኔቴዳኔ ኤራንቻ ሚዚያ ቆማይ ኦኔ?» ያጌዳ።
43
ጎዳይ ሲሚያ ዎዴ ሃዋዳን ኪቴቲና ዴሚያ ቆማይ ኢ ኣንጄቴዳዋ።
44
ታኒ ሂንቴው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ዴዒያ ማፁዋ ኡባ ቦላን ኣ ሱንꬃናዋ።
45
ዬዉዋን ቃሲ ሄ ቆማይ፥ «ታ ጎዳይ ኤሌ ዬና፤ ጋሚዓናዋ» ያጊ ባሬ ዎዛናን ቆፖፔኔ ኣቱማኔ ማጫ ቆማቱዋ ሾቻ ዶሞፔ፥ ቃይካ ኮዮዋዳን ሙሳኔ ኡሻ፥ ማꬆቱሳካ ዶሞፔ፥
46
ሄ ቆማ ጎዳይ፥ ኢ ቆፔና ጋላሲኔ ሲꬊቤና ሳቲያን ያናዋ፤ ሄ ዎዲያን ኣ ቃንፄሬꬂዴ፥ ኣ ጊሹዋ ማዳራካ ኣማኔናዋንቱና ኢቲሳ ኡዳናዋ።
47
ባሬ ጎዳ ሼኒያ ኤሪዴ ጊጌናዌኔ ኣሼኒያዳን ኪቴቴና ቆማይ፥ ኢ ኢታ ꬎባ ꬎቤታናዋ።
48
ኤሪቤናዌ ቃይ ꬎቤታናው ቤሲያዋ ኡዴዳዌ፥ ጉꬃ ꬎቤቴ። ዳሮባይ ኢሜቴዳ ኣሳ ኡባፔ፥ ኣፔ ዳሮባይ ኮዬቴ፤ ዎልቃማ ሃዳራይ ኢሜቶዋፔ፥ ኣፔ ዳሪሲዴ ኮዬቴ።
49
ዬሱሲ፥ «ታኒ ዬዳዌ፥ ሃ ሳዓ ቦላ ታማ ሳꬃናሳ፤ ሃዒካ ኤፄዴንቶ፥ ታና ኣይ ኬና ናሼቻናዌሻ።
50
ታኒ ፃማቄታና ሜቱዋ ፂንቃታይ ፖሌታና ጋካናው ዋናዴ ኡንዔታይታ!
51
ሃ ሳዓ ታኒ ዬዳዌ፥ ሳሮቴꬃ ኣሃናሳ ማላቲዬ? ሂንቴው ማላቶፖ። ታኒ ዮዌ፥ ሳሮታሲ ጊዴናን ሻካናሳፔ ኣቲን።
52
ኣያው ጎፔ፥ ሃዒፔ ዶሚና ኢቲ ጎሊያን ዴዒያ ኢቼሹ ኣሳቱ ሻኬታናዋንታ፤ ሄዛቱ ላዓቱዋ ቦላ፥ ላዓቱካ ሄዛቱዋ ቦላ ዴንዲዴ ዋላቄታናዋንታ።
53
ኣዉ ናዓ ቦላ፥ ናዓይካ ኣዉዋ ቦላ፥ ኣታ ናቲ ቦላ፥ ናታካ ኣቲ ቦላ፥ ቦሎታታ ናዓ ማቺ ቦላ፥ ናዓ ማቻካ ቦሎታቲ ቦላ፥ ዋላሳን ዴንዲዴ ሻኬታናዋንታ» ያጌዳ።
54
ቃይካ ዬሱሲ ኣሳሲ፥ «ኣዋይ ዉሊያ ባጋና ሂንቴ ሻሪያ ቤዖፔ፥ ‹ሃዒ ሃ ሳቲያን ሄኮ ዎልቃማ ኢራይ ቡካና ሃኔ› ያጊታ፤ ቱሙካ ቃይ ቡኬ።
55
ዱጌ ባጋና ጫርኩ ጫርኮዴ፥ ‹ሃቼ ሻማናዋ› ያጊታ፤ ጌቴቶዋዳንካ ቃይ ሃኔ።
56
ሂንቴኖ ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሳዓኔ ሳሉዋ ፄሊዴ፥ ሃናናዋ ኤሪታ፤ ሺን ሃ ዎዲያባ ዎቲ ኤራናው ዳንዳይኪቴ?
57
«ዎዴ ሂንቴንቱ ፂሎ ጊዴዳ ዬዉዋ ሂንቴንቶ ኣያው ፒርዲኪቴ?
58
ኔ ሞርኪያና ኢቲፔ ፒርዲያ ዳና ሲንꬃን ሺቃናው ቦዴ፥ ቢሮ ኦጊያ ቦላ ዴዒሺን ሲጌታ ዲጋ። ሄዌ ꬋዮፔ ኔና ጎቺዴ ፒርዲያ ዳናኮ ኣፋና፤ ዳናይካ ፖሊሴው ኣꬂ ኢማናዋ፤ ፖሊሲ ቃሾ ጎሌን ዬጋናዋ።
59
ታኒ ኔው ኦዲያዌ፥ ዉርሴꬃ ኣጩዋ ጪጋና ጋካናው ሄዋፔ ኬሳካ» ያጌዳ።