A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሉቃስ 111
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ኢቲሳን ዎሳ ዎሲ ዴዔ። ዎሳ ዉርሶዋፔ ጉዬ ኣ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ፥ «ጎዳው! ዮሃኒሲ ባሬና ካሊያዋንታ ዎሳ ታማሪሶዋዳን፥ ኑናካ ኔኒ ዋጊ ዎሳኔንቶ ታማሪሳ» ያጌዳ።
2
ኢካ ኡንቱንታ፥ «ፆሳ ዎሲዴ ያጊ ዎሲቴ፡ ‹ሳሉዋን ዴዒያ ኑ ኣቦ፥ ኔ ሱንꬃይ ኣንጄቶ፤ ኔ ካዉቴꬃይ ዮ፤ ኔ ሼኒ ሳሉዋን ሃኖዋዳን ሳዓንካ ሃኖ፤
3
« ‹ጋላሳን ጋላሳን ኮሺያ ቁማ ኑሲ ሃቼ ኢማ፤
4
« ‹ኑኒ ኑና ናቄዳዋንቱዋ ኡባ ኣቶ ጎዋዳን፥ ኔኒካ ኑናቁዋ ኣቶ ያጋ፤ ኑና ኢታፔ ናጋፔ ኣቲን፥ ፓጪያን ጌልሶፓ› ያጊቴ» ያጌዳ።
5
ቃይካ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ሂንቴንቱፔ ኢቶ ሲቆ ላጊ ዴዒንቶ ጊዶ ቢላሂያን ኣኮ ዪዴ፥ ‹ታ ሲቆ ላጌው፥ ታው ሄዙ ሶሉዋ ታልዓ፤
6
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ታ ላጌꬃይ ዪና ኣ ሚዚያዋ ꬋያዲ› ያጊ ዎሴዳ ጎይቴ።
7
ባሬ ጎሌን ዴዒያ ኣ ሲቆ ላጊ ሶዪፔ ሃሳዪዴ፥ ‹ታና ሜቶꬆፓ፤ ፔንጊ ቃሼቴዳ፤ ታናናይካ ታናና ጊሴዲኖ፤ ሄዋ ዲራው ታኒ ዴንዳዴ ኔው ኣይኔ ኢማናው ዳንዳይኬ› ጋናዌ?
8
ታኒ ሂንቴንቶ ኦዲያዌ ኣዬ ጎፔ፥ ኢ ኣው ሲቆ ላጊያ ጊዶ ዲራው፥ ኢሜኔንቶኔካ ኡንዔꬆ ዲራው ኢ ኮዪያዋ ኡባ ኢሜ።
9
ሃዋ ዲራው፥ ‹ዎሲቴ፥ ሂንቴንቶካ ኢሜታናዋ፤ ኮዪቴ፥ ዴማኒታ፤ ካሪያ ዪዴ ፄሲቴ፥ ሂንቴንቶ ዶዬታናዋ› ያጋይ።
10
ጋሱካ፥ ዎሲያ ኡባይ ኣካናዋ፤ ኮዪያ ኡራይካ ዴማናዋ፤ ካሪያ ዪዴ ፄሲያ ኡራው፥ ካሪ ዶዬታናዋ።
11
«ሂንቴንቱ ጊዶፔ ባሬ ናዓው፥ ሞሊያ ዎሲና ሾሻ፥ ቁማ ኢማ ጊና ሹቻ ኢሚያ ኣዉ ዴዒ?
12
ዎይ ቁቁሊያ ዎሲና ሶጉዋ ኢሚዬ?
13
ሂንቴንቱ ኢታ ጊዲ ዴዒዴ ሂንቴንቱ ናናው ሎዖባ ኢሚያዋ ኤሮፔ፥ ያቲና ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣዉ ባሬና ዎሲያዋንቶ ኣያና ጌሻ ዎቲ ዳሪሲዴ ኢማንዴሻ?» ያጌዳ።
14
ኢቲ ጋላሲ ዬሱሲ ኢቲ ቢታኒያፔ ዱዲሲያ ኣያና ኬሶዋፔ ጉዬ ዱዴ ቢታኒ ሃሳያ ዶሚና፥ ኣሳይ ማላሌቴዳ።
15
ሺን ኡንቱንቱፔ ኢቱ ኢቱ፥ «ጋሌናቱዋ ካፑዋ ቢዔል-ዜቡሊ ኣው ዎልቃ ኢሚና ጋሌናቱዋ ኬሴ» ያጌዲኖ።
16
ኢቱ ኢቱ ቃሲ ዬሱሳ ፓጫናው ሳሉዋፔ ማላታ ቤሳናዳን ኣፔ ኮዬዲኖ።
17
ሺን ዬሱሲካ ኡንቱንቱ ቆፋ ኤሪዴ ኡንቱንታ ሃዋ ያጌዳ፡ «ባሬ ጊዶን ሻኬቲያ ካዉቴꬃይ ኡባይ ꬋያናዋ፤ ሻኬቲያ ጎሊካ ኩንዴ።
18
ያቲና ሴፃና ካዉቴꬃይ ባሬ ጊዶን ሻኬቶፔ ኣ ካዉቴꬃይ ዎቲ ኤቃናዌ? ሂንቴንቱ ታና፥ ‹ፃላሂያ ካፑዋ ቢዔል-ዜቡሊ ኔው ዎልቃ ኢሚና ኬሳ› ያጊ ሃሳዪታ።
19
ሲሚ ታኒ ቢዔል-ዜቡላ ዎልቃን ጋሌናቱዋ ኬሲያዋ ጊዶፔ ሂንቴንቱ ናናይ ኦ ዎልቃን ኬሳናዋንቴ? ሃዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ሂንቴንቱ ቦላን ፒርዲያዋንታ ጊዳናዋንታ።
20
ሺን ታኒ ጋሌናቱዋ ኬሲያዌ ፆሳ ዎልቃና ጊዶፔ፥ ሲሚ ፆሳ ካዉቴꬃይ ሂንቴንቱኮ ዬዳዋ ኤሪቴ።
21
«ዎልቃማ ኣሳይ ቤሲያዋዳን ሚኒዴ ባሬ ጎሊያ ናጎፔ፥ ኣ ሻሉ ሎይꬂ ናጌታናዋ።
22
ዬዉዋን ቃሲ ኣፔ ሚኑዋ ዳሪያዌ ዪዴ ኣ ቆሆፔኔ ፆኖፔ ኢ ኣማኔቴዳ ቶራኔ ጎንዳሊያ ኣፔ ዎꬂ ኣኪዴ፥ ኣው ዴዒያ ሚሻ ጊሼቲ ኣኬ።
23
«ታ ባጋ ጊዴናዌ ታናና ኤቄቴ፤ ታናና ሺሺ ቤናዌካ ላሌ።
24
«ቱና ኣያናይ ኣሳፔ ኬሴዳ ዎዴ፥ ባሬው ሼምፒያሳ ኮዪዴ፥ ሃꬃይ ባንታሳና ኣꬊ ቤ። ሼምፒያሳ ዴሜናን ኣቶፔ፥ ‹ታኒ ካሴ ዬጋ ኬሴዳ ታ ጎሊያ ሲማና› ያጌ፤
25
ሲሚያ ዎዴካ ጎሊ ፒቴቲዴ ጊጎዋ ዴሜ።
26
ሄዋፔ ካላ፥ ቢዴ ሃራ ኣፔ ኢታ ላፑ ቱና ኣያናቱዋ ኣኪ ያ ጌሊዴ፥ ሄዋን ዴዒኖ፤ ሄ ቢታኒያ ዴዑ ኮይሮዋፔ ካላዌ ኢቶዋ ጊዴ» ያጌዳ።
27
ዬሱሲ ሃዋ ሃሳይ ዴዒሺን፥ ኢቲ ሚሺራታ ጮራ ኣሳ ጊዶፔ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬃዴ፥ «ኔና ዬሌዳዉናኔ ꬋንꬄዳ ኔ ዳያ ኣንጄቴዳዉኖ» ያጋዱ።
28
ዬሱሲ ቃሲ፥ «ኣንጄቴዳዋንቱ ፆሳ ቃላ ሲሲዴ ኣዛዜቲያዋንታ» ያጊ ዛሬዳ።
29
ጮራ ኣሳይ ሺቆ ዎዴ ዬሱሲ፥ «ሃ ዬሌታይ ኢታ፤ ኦራꬃ ማላታ ኮዬ፤ ሺን ናቢያ ዮናሳ ማላታፔ ሃራይ ኢሜቴና።
30
ጋሱካ ዮናሲ ኔኔዌ ካታማ ኣሳው ማላታ ጊዶዋዳን፥ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይካ፥ ሃ ዬሌታው ማላታ ጊዳና።
31
ኣዋይ ሞኪያሳ ፄሊያ ዎዴ፥ ኡሼቻ ዱጌባጋና ዴዒያ ጋዲያ ካታታ ሶሎሞኔው ዴዒያ ኣꬎ ኤራቴꬃ ሲሳናው ቢታ ጋፃፔ ዬዳ ዲራው፥ ፒርዳ ዎዴ ሃ ዬሌታን ዴንዳዴ ፒርዳናዉኑ፤ ቤዒቴ፥ ሶሎሞኔፔካ ኣꬊያዌ ሃዋን ዴዔ።
32
ኔኔዌ ኣሳይ ፒርዳ ዎዴ ሂንቴንቱ ቦላ ዴንዲዴ ፒርዳናዋንታ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ዮናሲ ኦዶዋ ሲሲዴ ባሬንቱ ናጋራ ፓፂ ሲሜዳ ዲራሳ፤ ቤዒቴ፥ ዮናሳፔ ኣꬊያዌ ሃዋን ዴዔ።
33
«ሶይ ጌሊያ ኣሳው ፖዓናዳን፥ ፆምፒያ ፆምፒዴ ꬎቃሳን ዎꬃናፔ ኣቲን፥ ጌማሳን ዎይ ፖዑዋ ካሚያ ዬዉዋፔ ጋርሳና ዎꬂያዌ ኦኒኔ ባዋ።
34
ኔ ኣሳቴꬃው ኔ ኣይፊ ፆምፒያ ማላ፤ ኔ ኣይፊ ፓፃ ጊዶፔ ኔ ኩሜንꬃ ኣሳቴꬃይካ ፖዑዋ ዴሜ፤ ሺን ኔ ኣይፊ ሃርጎፔ ኔ ኩሜንꬃ ኣሳቴꬃይካ ꬉማ።
35
ኣኬካ፤ ሄዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኔ ጋርሳን ዴዒያ ፖዑ ꬉሜናዳን ናጌታ።
36
ሲሚ ኔ ኣሳቴꬃይ ኡባይ ፖዑዋን ኩሜዳዋ ጊዶፔኔ፥ ꬉሜዳ ኣሳቴꬃይ ኔናን ባይናዋ ጊዶፔ፥ ኔ ኣሳቴꬃይ ኡባይ፥ ፆምፒ ባሬ ፖዑዋ ኔ ቦላን ፖዒሲያዋዳን፥ ኔ ቦላን ዋጋጋ ፖዑዋ ጊዳናዋ» ያጌዳ።
37
ዬሱሲ ሃሳያ ዉርሶዋፔ ካላ፥ ኢቲ ፓሪሳዌ ቢታኒ ባሬ ጎሌን ቁማ ማናዳን ኣታሌዳ፤ ዬሱሲካ ኢቲፔ ጌሊዴ ጋዪታን ኡቴዳ።
38
ፓሪሳዊካ ዬሱሳ ቁማ ማናፔ ካሲያን ኩሺያ ሜጬቲ ቤናዋ ቤዒዴ ማላሌቲና፥
39
ጎዳይካ፥ «ሂንቴንቶ ፓሪሳዋቶ፥ ፁዓኔ ሻታ ቦላ ባጋ ጌሺታ፤ ሺን ሂንቴንቱ ጋርሳይ ኡዚያኒኔ ኢታቴꬃን ኩሜዳ።
40
ሂንቴንቶ ኤያቶ! ቦላ ባጋ ሜꬌዳዌ ጋርሳ ሜꬊቤኔ?
41
ሺን ሂንቴንቱ ፁዓኒኔ ሻታ ጋርሳን ዴዒያዋ ሂዬሳቶ ኢሚቴ፤ ሄዎዴ ኡባባይካ ሂንቴው ጌሻ ጊዳናዋ።
42
«ሺን ሂንቴንቶ ፓሪሳዋቶ፥ ሂንቴው ኣዬ! ኣያው ጎፔ፥ ኣኑጋፔኔ ፃሎቲያፔ፥ ኣጉፒያ ዶዑዋፔ፥ ታሙ ኩሺያፔ ኢቲ ኩሺያ ፆሳው ኢሚታ፤ ሺን ቱሙ ፒርዳኔ ፆሳ ሲቂያዋ ሂንቴንቱ ኣጊታ። ዬዉዋን ቃሲ ሄዋ ኣጌናን ሃዋ ኦꬃናው ቤሴ።
43
«ሂንቴንቶ ፓሪሳዋቶ፥ ሂንቴው ኣዬ! ኣያው ጎፔ፥ ኣዪሁዳ ኣሳ ዎሳ ጎሌን ቦንቾ ኡቱዋ፥ ጌያ ጊዶኒካ ቦንቾ ሳሮታ ኮዪታ።
44
«ኣሳይ ኤሬናን ቦላና ሃሜቲያ ቤቴና ዱፉዋ ማላቲያ ዲራው ሂንቴው ኣዬ!» ያጌዳ።
45
ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱፔ ኢቱ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ሃዋ ያጋ ሃሳዮ ዲራው ኑና ቦራዳ» ያጊ ዛሬዳ።
46
ዬሱሲ፥ «ሂንቴኖ ሂጊያ ኤሪያዋንቶ፥ ሄንቴው ኣዬ! ኣያው ጎፔ፥ ኣሳይ ቶኪዴ ዳንዳዬና ዴፆ ቶኩዋ ሃራ ቶሲታ፤ ሺን ሂንቴንቱ ሂንቴ ሁጴው ቢራꬊያንካ ቦቺኪታ።
47
«ሂንቴንቱ ኣዎቱ ዎꬌዳ ናባቱዋ ዱፉዋ ሎይꬂያ ዲራው ሂንቴው ኣዬ!
48
ሲሚ ሂንቴንቱ ኣዎቱ ናባቱዋ ዎꬊና፥ ሂንቴንቱ ኡንቱንቱ ዱፉዋ ቦላን ጎሊያ ኬፂያ ዲራው፥ ‹ናባቱዋ ኦሱ ሎዓ› ያጊዴ፥ ኡንቱንቱዋ ማርካቲታ።
49
ሃዋ ዲራው፥ ፆሳ ኣꬎ ኤራቴꬃይ፥ ‹ታኒ ናባቱዋኔ ዬሱሲ ኪቶዋንታ ኡንቱንቱኮ ኪታና፤ ኡንቱንቱካ ሄዋንቱፔ ኢቱዋ ኢቱዋ ዎꬋናዋንታ፤ ኢቱዋ ኢቱዋ ሜቶꬃናዋንታ› ያጌዳ።
50
ሃዋ ጊዲያ ዲራው፥ ሃ ኣላሚ ሜꬌቶዴፔ ዶሚዴ ጉኬዳ ናባቱዋ ሱꬃው ሃ ዬሌታይ ኦሼቴ።
51
ኣቤላፔ ዶሚዴ ያርሹዋሳፔኔ ጌሻ ጎሊያፔ ጊዱዋን ጉኬዳ ዛካራሳ ሱꬃ ጋካናው ኮዬቴ። ኤ! ታኒ ጋይ፤ ሃ ዬሌታይ ሃዎ ኦሼቲያዋ።
52
«ሂንቴንቶ ሙሴ ሂጊያ ኤሪያዋንቶ፥ ሂንቴው ኣዬ! ኣያው ጎፔ ኤራ ፔንጊያ ዶዪያ ቁልፒያ ኣኬዲታ። ሂንቴንቱ ሂንቴ ሁጴዉካ ጌሊቤይኪታ፤ ቃሲ ጌላናው ኮዪያዋንታካ ዲጌዲታ» ያጌዳ።
53
ዬሱሲ ሄዋፔ ኬሶዋፔ ጉዪያን፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ ኣ ኦሻን ኡርጉንꬁሳኔ ኤቄቱሳ ዶሜዲኖ።
54
ኣ ዶናፔ ሎዔናባይ ኬሶፔ ኦይቃናው ጌዲኖ፤ ሺን ዴሚቤይኪኖ።