A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 91
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ኣማሬዳ ኣሳቱ ፆሳ ካዉቴꬃይ ዎልቃና ዪያዋ ቤዔናን ሃይቄናዋንቱ ሃዋን ዴዒኖ» ያጌዳ።
2
ዬሱሲ ኡሱፑን ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ባሬናና ጴፂሮሳ፥ ያዪቆባኔ ዮሃኒሳ ኣኪዴ፥ ኡንቱንቱ ፃላላ ዎልቃማ ዴሪያ ቦላ ኬሴዳ፤ ኡንቱንቱ ሲንꬃን ላሜቴዳ፤
3
ኣ ማዩካ ጶሌዳ፤ ሳዓን ማዩዋ ሜጪያ ኦኒኔ ጌሻናው ዳንዳዬናዋ ኬና ዳሪ ቦፄዳ።
4
ሄ ሄዙ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ፥ ኤላሲኔ ሙሴ ዬሱሳና ሃሲያዋንታ ቤዔዲኖ።
5
ጴፂሮሲ ዬሱሳ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኑኒ ሃዋን ዴዒያዌ ኑሲ ሎዓ፤ ኑኒ ሄዙ ዳሳቱዋ ኢቱዋ ኔው፥ ኢቱዋ ሙሴው፥ ቃሲ ኢቱዋ ኤላሳሲ ኬፃና» ያጌዳ።
6
ኢ ዋጋኔንቶኔ ኤሪቤና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢካ ዮኮንቱካ ዳሪ ያዬዲኖ።
7
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሻሪ ዪዴ ኡንቱንታ ካሚና ሻሪያፔ፥ «ሃዌ ታኒ ሲቂያ ታ ናዓ፤ ኢ ጊያዋ ሲሲቴ» ጊያ ቃላይ ዬዳ።
8
ኤሌካ ኡንቱንቱ ዩሺ ኣꬂ ፄሊያ ዎዴ፥ ዬሱሳፔ ኣቲን፥ ሃራ ኦናኔ ባሬንቱ ማታን ቤዒቤይኪኖ።
9
ኡንቱንቱ ዴሪያፔ ዎꬊሺን፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ሃይቁዋፔ ዴንዳና ጋካናው፥ ሂንቴ ቤዔዳባ ኦሲኔ ኦዶፒቴ» ያጊዴ ኣዛዜዳ።
10
ኢ ኣዛዜዳዋ ኡንቱንቱ፥ « ‹ኤኖ› ጊዴ፥ ሃ ሃይቁዋፔ ዴንዲያዋ ጊያዌ ዋጊያዌ» ያጊዴ፥ ባሬንቱ ጊዶን ሃሳዬቴዲኖ።
11
ኡንቱንቱ ዬሱሳ፥ «ሂጊያ ታማርሲያዋንቱ ኣዪሲ፥ ‹ኤላስ ካሴቲዴ ያናው ቤሴ› ጊኖ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
12
ኢ ዛሪዴ ያጌዳ፤ «ቱማካ፥ ኤላስ ካሴት ዪዴ፥ ኡባባ ጊጊሴ፤ ያቲና፥ ኣዪሲ ፆሳ ማፃፋይ፥ ‹ኣሳ ናዓይ ዳሪ ዋዬታናኔ ኢፄታና› ያጊ?
13
ሺን ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ኤላስ ዬዳ፤ ቃሲ ኣባይ ፆሳ ማፃፋን ፃፌቴዳዋዳንካ፥ ኣሳይ ኣ ባሬ ኮዬዳባ ኦꬄዳ» ያጌዳ።
14
ዬሱሲ፥ ጴፂሮሲ፥ ያዪቆቢኔ ዮሃኒሲ ዮኮ ዬሱሳ ካሊያዋንቱኮ ሲሚዴ ዪያ ዎዴ፥ ጮራ ኣሳይ ሄ ካሊያዋንቱ ዩሹዋን ኤቄዳዋኔ ሂጊያ ታማሪሲያ ኣማሬዳ ኣሳቱ ኡንቱንቱና ፓሉሜቲያዋንታ ቤዔዲኖ።
15
ሄ ጮራ ኣሳይ ዬሱሳ ቤዔዳ ዎዴ ማላሌቲ ዳጋሚዴ፥ ኤሌካ ኣኮ ዎፂ ዪዴ፥ ኣ ሳሮቴዳ።
16
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ «ኡንቱንቱና ኣያ ፓሉሜቲቴ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
17
ሄ ጮራ ኣሳ ጊዶፔ ኢቲ ቢታኒ ዛሪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ታ ናዓ ቦላን ሃሳያ ዲጊያ ኢታ ኣያናይ ዴዒያ ዲራው፥ ኣ ኔኮ ኣካዴ ያዲ።
18
ሃ ኢታ ኣያናይ ኣ ኦይቂያ ዎዴ ኡባን፥ ኣ ኦሌ፤ ኣ ዶናናካ ሆሙ ፓሮቴ፤ ቃሲ ኣቻ ጋርጪሴ፤ ቦላካ ዞሊሴ። ኣፔ ሃ ኢታ ኣያና ኬሳና ማላ፥ ኔና ካሊያዋንቶ ኦዳዲ፥ ሺን ኬሳናው ዳንዳይቤይኪኖ» ያጌዳ።
19
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ኣማኔና ሃ ዎዲያ ኣሳው! ታኒ ሂንቴንቱና ኣዉዴ ጋካናው ዴዓኔ? ቃሲ ሂንቴንቱባ ኣዉዴ ጋካናው ዳንዳያኔ? ናዓ ታኮ ሃ ኣኪ ዪቴ» ያጌዳ።
20
ኡንቱንቱ ናዓ ኣኮ ኣሄዲኖ፤ ሄ ኢታ ኣያናይ ዬሱሳ ቤዔዳ ማንዒያንካ ናዓ ኮኮርሲ ኣጌዳ፤ ናዓይ ሳዓን ኩንዲዴ፥ ዶናና ሆሙ ጎፑ ጊሺን ጎንዶሬቴዳ።
21
ዬሱሲ ሄ ናዓ ኣዉዋ፥ «ሃዌ ኔ ናዓ ኦይቆዴፔ ዎይሳ ዎዴ ጊዳኔ?» ያጊዴ ኦቼዳ። ናዓ ኣቡ፥ «ኢ ናዓቴꬃን ዴዒያ ዎዲያፔ ዶሜዳ።
22
ኣ ዎꬋናው ዳሮ ዎዴ ታማኒኔ ሃꬃን ኦሌዳ፤ ሺን ኔኒ ዳንዳዮፔ፥ ኑሲ ቃሬታዴ ኑና ማዳሪኪ» ያጌዳ።
23
ዬሱሲ ኣ፥ «ኔኒ ዳንዳዮፔ ጋይ? ኣማኒያ ኣሳው ኡባባይ ዳንዳዬቴ» ያጌዳ።
24
ኤሌካ ናዓ ኣቡ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ታኒ ኣማናይ፤ ሺን ጉጃ ኣማናናዳን፥ ታና ማዳሪኪ» ያጌዳ።
25
ዬሱሲ ኣሳይ ዳሪ ዳሪ ቢያዋ ቤዒዴ፥ ኢታ ኣያና፥ «ናዓ ቱሌኔ ዱዴ ኡዴዳ ኣያናው፥ ሃ ናዓፔ ኬሳ ጋዴ ኔና ታ ኣዛዛይ፤ ቃሲ ዛሬꬃዴ ኣኒ ጌሎፓ» ያጌዳ።
26
ሄ ኢታ ኣያናይ ዋሲዴ፥ ናዓ ዳሪሲ ኮኮርሲዴ፥ ኣፔ ኬሴዳ። ናዓይ ሃይቄዳዋ ማላቲና፥ ዳሮ ኣሳይ፥ «ናዓይ ሃይቄዳ» ያጌዳ።
27
ሺን ዬሱሲ ናዓ ኩሺያ ኦይቂዴ ዴንꬂና፥ ናዓይ ዴንዲ ኤቄዳ።
28
ዬሱሲ ሶይ ጌሌዳዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሳ ዱማ፥ «ኑኒ ሄ ኢታ ኣያና ኬሳናው ኣዪሲ ዳንዳይቤይኮ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
29
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ሄዋ ማላይ ዎሳፔኔ ፆማፔ ኣቲን፥ ሃራባን ኬሳናው ዳንዳዬና» ያጌዳ።
30
ኡንቱንቱ ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ ጋሊላና ኣꬊዴ ቤዲኖ፤ ዬሱሲ ባሬ ዴዒያሳ ኦኒኔ ኤራና ማላ ኮዪቤና።
31
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ባሬና ካሊያዋንታ «ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ኣሳይ ኣሳው ኣꬂዴ ኢማናኔ ዎꬋና፤ ታኒ ቃሲ ሄዙ ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ሃይቁዋፔ ዴንዳና» ያጊዴ ታማሪሴ።
32
ሺን ኡንቱንቶ ኢ ጊያዌ ጌሊቤና፤ ቃሲ ኣ ኦቻናዉካ ያዬዲኖ።
33
ኡንቱንቱ ቂፊሪናሆማ ጊያ ካታማ ቤዲኖ፤ ሶይ ጌሌዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ኦጊያን ኣያ ፓሉሜቲቴ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
34
ሺን ኡንቱንቱ ቢዴ ኦጊያን፥ «ኑ ጊዶን ኑ ኡባፔ ኣꬊያዌ ኦኔ?» ያጊዴ ፓሉሜቴዳ ዲራው፥ ጮዑ ጌዲኖ።
35
ዬሱሲ ኡቲዴ፥ ታማኔ ላዑ ባሬና ካሊያዋንታ ፄሲዴ ኡንቱንታ፥ «ኦኒኔ ሲንꬃው ኣꬋና ኮዮፔ፥ ኡባፔ ጉዬ ኣꬊዴ፥ ሄ ኡባው ቆማ ጊዳናው ቤሴ» ያጌዳ።
36
ኢቲ ጉꬃ ናዓ ኦይቂዴ፥ ኡንቱንቱ ጊዶን ኤሴዳ፤ ሄ ጉꬃ ናዓ ኢዲሚዴ ኡንቱንታ፥
37
«ሃዋንቱ ማላ ጉꬃ ናናፔ ኢቱዋ ታ ሱንꬃን ሞኪያ ኦኒኔ ታና ሞኬ፤ ቃሲ ታና ሞኪያ ኦኒኔ ታና ኪቴዳዋ ሞኪያዋፔ ኣቲን፥ ታ ፃላላ ሞኬና» ያጌዳ።
38
ዮሃኒሲ ኣ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኢቲ ኣሳይ ኔ ሱንꬃን ኢታ ኣያናቱዋ ኬሲያዋ ኑኒ ቤዒዴ፥ ኑ ባጋ ጊዴና ዲራው፥ ኣ ዲጌዶ» ያጌዳ።
39
ሺን ዬሱሲ ያጌዳ፤ «ኦኒኔ ታ ሱንꬃን ማላታ ኦꬂዴ፥ ኤሌካ ታ ቦላ ኢታባ ሃሳያናው ዳንዳዪያዌ ባዪና ዲራው ዲጎፒቴ፤
40
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑባ ኤቄቴና ኡራይ ኑ ባጋ።
41
ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴ ታዋንታ ኪሪስቶሳዋንታ ጊዲያ ዲራው፥ ኦኒኔ ሂንቴንቶ ታ ሱንꬃን ቡሊያ ሃꬃ ኡሻናው ኢሞፔካ፥ ባሬ ጋቲያ ኣካናዋ።
42
«ታና ኣማኒያ ሃ ጉꬃቱዋፔ ኢቱዋ ባሌꬂያ ኦናኔ፥ ጋጪያ ዎጋ ዎፃ ኣ ቆꬊያን ቃቺዴ፥ ኣባን ኣ ኦሊያዌ ኣው ሎዓ።
43
ኔ ኩሺ ኔና ባሌꬆፔ፥ ቃንፃ ኦላ፤ ኔኒ ላዑ ኩሺያና ቃሲ ኡባካ ቶዔና ጋናሚያ ታማን ጌሊያዋፔ፥ ዱፃ ኩሺያና ዴዑዋ ጌሊያዌ ኔው ሎዓ።
44
ኔ ጌዲ ኔና ባሌꬆፔ፥ ቃንፃ ኦላ፤ ኔን ላዑ ጌዲያና ኡባካ ቶዔና ጋናሚያ ታማን ዬጌቲያዋፔ፥ ዶማ ጊዳዴ ዴዑዋ ጌሊያዌ ኔው ሎዓ።
45
ኔ ኣይፊ ኔና ባሌꬆፔ፥ ዎጫ ኦላ፤ ኔኒ ላዑ ኣይፊያና ኡባካ ቶዔና ጋናሚያ ታማን ዬጌቲያዋፔ፥ ኢቲ ኣይፊያና ፆሳ ካዉቴꬃ ጌሊያዌ ኔው ሎዓ።
46
«ቁማን ማፂኒያ ዬጊያዋዳን፥ ታማይ ኣሳ ኡባ ቦላ ዬጌታና።
47
ማፂኒ ሎዓ፤ ሺን ኢ ማልዓና ꬋዮፔ፥ ዛሪዴ ኣ ዎቲ ማልዔꬃኒቴ? ሂንቴንቱን ማፂኒ ዴዖ፤ ያቲዴ ኢቱ ኢቱዋና ሳሮቴꬃን ዴዒቴ» ያጌዳ።