A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 71
ፓሪሳዋቱኔ ዬሩሳላሜፔ ዪዴ፥ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያ ኣማሬዳ ኣሳቱ ዬሱሳኮ ሺቄዲኖ።
2
ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ኢቱ ቱና ኩሺያን፥ ሄዋ ጊያዌ ሜጬቴናን ቁማ ሚያዋንታ ቤዔዲኖ።
3
ኣዪሲ ጎፔ፥ ፓሪሳዋቱኔ ኣዪሁዳ ኣሳይ ኡባይ ባሬንቱ ኣዋቱዋ ዎጋ ናጊዴ፥ ባሬንቱ ኩሺያ ሎይꬂ ሜጬቴናን ሚኪኖ።
4
ቃሲ ጌያፔ ዪዴካ ሜጬቴናን ዴዒዴ ሚኪኖ። ቃሲ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኣዋቱዋፔ ኣኬዳ ሃራ ጮራ ዎጋይ ዴዔ፤ ሄዌካ ዋንጫ፥ ኬሪያ፥ ቢራታፔ ሜꬌዳ ሚሻኔ ኣርሳ ሜጪያ ዎጋ።
5
ፓሪሳዋቱኔ ሙሴ ሂጊያ ታማርሲያዋንቱ ዬሱሳ፥ «ኔና ካሊያዋንቱ ኣዪሲ ኑ ኣዋቱዋ ዎጋ ካሌናን ኢፂዴ፥ ባሬንቱ ኩሺያ ሜጬቴናን ቁማ ሚኖ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
6
ዬሱሲ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኢሲያሲ ቲምቢቲያ ኦዴዳ ዎዴ፥ ሂንቴንቱባ፥ ሎዓ ማላቲያ ኢታቱባ ፃፌዳዋዳንካ፥ ‹ፆሳይ፥ «ሃዌ ኣሳይ ታና ባሬ ቦላ ዶናን ቦንቼ። ሺን ኡንቱንቱ ዎዛናይ ታፔ ሃኩዋን ዴዔ፤ ኣሳይ ታው ሜላ ጎዪኔ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ኦꬄዳ ኣዛዙዋ ፆሳ ሂጊያ ማላቲሲዴ ታማርሴ» ጌዳ› ያጊዴ ቲምቢቲያ ቱሙዋ ኦዴዳ።
7
«ፆሳ ኣዛዙዋ ሂንቴ ኣጊዴ፥ ኣሳ ዎጋ ሚኒሲዴ ናጊታ» ያጌዳ።
8
ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ሂንቴንቱ ሂንቴ ዎጋ ናጋናው ፆሳ ኣዛዙዋ ኣጊታ።
9
ኣዪሲ ጎፔ ሙሴ፥ ‹ኔ ኣባኔ ኔ ዳዮ ቦንቻ› ቃሲ፥ ‹ባሬ ኣባኔ ባሬ ኣቶ ቦሪያዌ ሃይቁዋን ሙሬቶ› ያጌዳ።
10
ሺን ኢቲ ኡራው ባሬ ኣዉዋ ዎይ ባሬ ኣቶ ማዲያባይ ዴዒሺን ኢ፥ ‹ሃዌ ቁርባኒያ፤ ሃዋ ጉሳይ ፆሳባ ጊያዋ› ጎፔ፥
11
ኢ ባሬ ኣዉዋ ዎይ ባሬ ኣቶ ዎዴፔ ማዳናዋ ኣይኔ ኮዪኪታ።
12
ሃ ሃኖታን ሂንቴ ሂንቴንቱ ዎጋ ናጋናው፥ ፆሳ ቃላ ኮሊዴ፥ ሄዋ ማላ ዳሮባ ኦꬂታ» ያጌዳ።
13
ዬሱሲ ጮራ ኣሳ ቃሲካ ባሬኮ ፄሲዴ፥ «ኡባይ ታኒ ጊያዋ ሲሲቴኔ ኣኬኪቴ።
14
ኣሳፔ ኬሲያዌ ኣሳ ቱኒሲያዋፔ ኣቲን፥ ካሬፔ ኣሳ ጊዶ ጌሊዴ፥ ኣሳ ቱኒሲያባይ ኣይኔ ባዋ፤
15
ሲሳናው ሃይꬃይ ዴዒያ ኡራይ ኦኒኔ ሲሶ» ያጌዳ።
16
ዬሱሲ ጮራ ኣሳ ኣጊዴ ሶይ ጌሌዳ ዎዴ፥ ኣ ካሊያዋንቱ ሄ ሌሚሱዋባ ኣ ኦቼዲኖ።
17
ኢ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቶካ ቃሲ ጌሊቤኔ? ካሬፔ ኣሳ ዎዛናን ጌሊያባይ ኣይኔ ኣሳ ቱኒሳናው ዳንዳዬናዋ ኣኬኪቴ?
18
ኣዪሲ ጎፔ፥ ቁማይ ኣሳ ኡሉዋ ጊዶ ጌሊዴ፥ ካሬው ኬሲያዋፔ ኣቲን፥ ኣሳ ዎዛና ጊዶ ጌሌና» ያጌዳ። ሃዋዳንካ ዬሱሲ ቁማ ኡባይ ቱና ጊዴናዋ ኤሪሴዳ።
19
ቃሲካ ዬሱሲ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኣሳ ቱኒሲያባይ ኣሳ ዎዛና ጊዶፔ ኬሲያባ።
20
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳ ዎዛና ጊዶፔ ኬሲያዌ ኢታ ቆፋ፤ ዎሹሚያዋ፤ ዉዒያዋ፤ ዎꬊያዋ፤ ጫራቴꬃ፤
21
ዮራቴꬃ፤ ኡዚያ ዎይ ባሬና ዶሲያዋ፤ ኢታቴꬃ ዎይ ጪሚያዋ፤ ጌኒያ፤ ማጫዋ ኣሞቲያዋ፤ ቃናቲያዋ፤ ቦሪያዋ ዎይ ዚጊሪያዋ፤ ኣዩዋ፤ ኤያቴꬃ።
22
ሃ ኢታባይ ኡባይ ኣሳ ዎዛና ጊዶፔ ኬሲዴ፥ ኣሳ ቱኒሴ» ያጌዳ።
23
ዬሱሲ ሄዋፔ ኣጊዴ፥ ፂሮሳኔ ሲዶና ጊያ ካታማቱዋ ማታን ዴዒያ ጋዲያ ቢዴ፥ ኢቲ ጎሊያ ጌሌዳ፤ ቃሲ ኢ ያኒ ዴዒያዋ ኦኒኔ ኤራናዋ ኮዪቤና፤ ሺን ቆሴቲዴ ጋሚዓናው ዳንዳዪቤና።
24
ሺን ባሬ ጉꬃ ናቲ ቦላ ኢታ ኣያናይ ዴዒያ ኢቲ ሚሺራታ ዬሱሳባ ሲሳዴ፥ ኤሌካ ኣኮ ያኔ ኣ ጌዲያን ጉፋና ኣጋዱ።
25
ሄ ሚሺራታ ኣዪሁዳ ኣሳ ጊዱኩ፤ ኣ ዬሌቴዳዌካ ሶሪያ ጊያ ጋዲያና፤ ኣ ባሬ ናቲፔ ፃላሂያ ኬሳና ማላ፥ ዬሱሳ ዎሳዱ።
26
ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ናናይ ካሴቲዴ ቁማ ካሊኖ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ናና ቁማ ኣኪዴ፥ ካናቱዋሲ ኦሊያዌ ሎዓ ጊዴና» ያጌዳ።
27
ሚሺራታ ዛራዴ፥ «ቱማካ ታ ጎዳው፥ ሃራይ ኣቶ ሳምፓ ሚዪያን ዴዒያ ካናቱካ ናናቱዋፔ ኣቴዳ ሱፓ ሚኖ» ያጋዱ።
28
ዬሱሲ ቃሲ ኢዞ፥ «ሃ ኔኒ ሃሳዬዳ ቃላ ዲራው፥ ፃላሂ ኔ ናቲፔ ኬሴዳ፤ ሲሚ ኔ ሶይ ባ» ያጌዳ።
29
ሚሺራታ ባሬ ሶይ ቢያ ዎዴ፥ ኢዚ ናቲፔ ፃላሂ ኬሲና፥ ሂፃን ጊሴዳዉኖ ዴማዱ።
30
ዬሱሲ ፂሮሳ ጋዲያፔ ኬሲዴ፥ ሲዶናናኔ ታሙ ካታማ ጊያ ጋዲያና ካንꬂዴ፥ ጋሊላ ኣባኮ ቤዳ።
31
ኣሳይ ቱሌኔ ዱዴ ጊዴዳ ቢታኒያ ዬሱሳኮ ኣሂዴ፥ ባሬ ኩሺያ ኣ ቦላን ዎꬃና ማላ፥ ዬሱሳ ዎሴዲኖ።
32
ዬሱሲ ባሬካ ሄ ቢታኒያ ጮራ ኣሳፔ ጋፃ ኬሲዴ፥ ባሬ ቢራꬊያ ኣ ሃይꬃን ዬዴዳ፤ ቃሲ ጩቻ ጩቺዴ፥ ኣ ኢንፃርሳ ቦቼዳ።
33
ሳሉዋ ፑዴ ፄሊዴ፥ ቶኪ ሼምፒዴ፥ «ኤፍታሂ» ያጌዳ፤ ሄዋ ጊያዌ ዶዬታ ጊያዋ።
34
ቢታኒያ ሃይꬃይ ኤሌካ ዶዬቲ ኣጌዳ፤ ቃሲ ኣ ሃሳዬና ኢንፃርሳይካ ቢሌቲ ኣጌዳ፤ ቢታኒ ኣይኔ ዋዬቴናን ሃሳዪ ኣጌዳ።
35
ዬሱሲ ኣሳው፥ «ሃዋ ኦሲኔ ኦዶፒቴ» ያጊዴ ኦዴዳ፤ ሺን ኢ ዳሪሲ ሚኒሲ ኦዲና፥ ኣሳይ ቃሲ ኦዱዋ ያ ዳሪሴዳ።
36
ሄዋ ሲሴዳ ኣሳይ ኡባይ ዳሮ ማላሌቲዴ፥ «ኡባባካ ኢ ሎይꬂ ኦꬄ። ሃራይ ኣቶ ቱሊያካ ሲሴ፤ ቃሲ ዱዲያካ ሃሳዪሴ» ያጌዲኖ።