ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 4

1

ዬሱሲ ሺሬቲካ ጋሊላ ኣባ ማታን ታማሪሱዋ ዶሜዳ፤ ጮራ ኣሳይ ባሬ ሚዪያን ዩዪ ኣꬊዴ ሺቂ ኡቲና፥ ኣባን ዴዒያ ዎንጊሪያ ጊዶ ጌሊዴ፥ ኣኒ ኡቴዲኖ፤ ቃሲ ሄ ኣሳይ ኡባይ ኣባ ሚዪያን ዴዔ።

2

ኢ ኡንቱንታ ዳሮባ ሌሚሱዋን ታማሪሲዴ፥

3

«ሲሲቴ፤ ኢቲ ቢታኒ ዜሬꬃ ዜራናው ኬሴዳ።

4

ኢ ዜሪሺን፥ ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ኦጊያ ዶናን ዎꬌዳ፤ ሄዋ ካፉ ዪዴ ሜዳ።

5

ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ኣንጮ ቢታ ቦላ ዎꬌዳ፤ ዳሮ ቢታይ ባይና ዲራው፥ ሄ ዜሬꬃይ ኤሌካ ሞኬዳ።

6

ኣዋይ ኬሴዳ ዎዴ ሹሌዳ፤ ኣዱሳ ፃጱዋ ዬዲቤና ዲራው፥ ሜሊ ኣጌዳ።

7

ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬌዳ፤ ሄዋን ሞኬዳዋ ኣጉንꬃይ ዲጪዴ ጩሊና፥ ኣይፌናን ኣቴዳ።

8

ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ቱዔ ቢታን ዜሬቲዴ ሞኬዳ፤ ዲጪዴ ኢቱ ሃታሙዋ፥ ኢቱ ኡሱፑን ታሙዋ ኣይፊና፥ ኢቱ ፄቱዋ ኣይፌዳ።»

9

ቃይካ ዬሱሲ፥ «ሲሳናው ሃይꬃይ ዴዒያ ኡራይ ሲሶ» ያጌዳ።

10

ታማኔ ላዑ ዬሱሳ ካሊያዋንቱኔ ኢ ኦዴዳዋ ሲሴዳ ሃራ ኣሳቱ ኢ ባሬካ ዴዒሺን ኣኮ ሺቂዴ፥ ሄ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኣ ኦቼዲኖ።

11

ዬሱሲ ኡንቱንቱሲ፥ «ሂንቴንቶ ፆሳ ካዉቴꬃ ፁራ ዬዉዋ ኤራይ ኢሜቴዳ፤ ሺን ሃራቱ ካዉቴꬃፔ ካሬና ዴዒያዋንቱ፥ ፄላ ፄሊዴ ቤዔና ማላ፥ ቃሲ ሲሳ ሲሲዲካ ኣኬኬና ማላ፥ ኡንቱንቱ ሺሬቲዴ ፆሳኮ ሲሚና፥ ኢ ኡንቱንቱ ናጋራ ኣቶ ጌና ማላ፥ ኡንቱንቶ ኡባባይ ሌሚሱዋን ኦዴቴ» ያጌዳ።

12

ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃ ሌሚሱዋ ኤሪኪቴ? ያቲና፥ ሌሚሱዋ ኡባ ዎቲ ኤራኒቴ?

13

ዜሪያዌ ፆሳ ቃላ ዜሬ።

14

ቃላይ ዜሬቲያ ኦጊያ ዶናን ዴዒያዋንቱ ሃዋንታ፤ ኡንቱንቱ ቃላ ሲሲያ ዎዴ፥ ሴፃናይ ኤሌካ ዪዴ፥ ኡንቱንቱ ዎዛናን ዜሬቴዳ ቃላ ኣፊዲጌዳ።

15

ሃዋዳንካ ቃሲ ኣንጮቲያ ቢታን ዜሬቴዳዋንቱ ሃዋንታ፤ ኡንቱንቱ ቃላ ሲሲዴ፥ ኤሌካ ናሼቻን ኣኪኖ።

16

ኡንቱንቱ ሃዒው ዴዒኖፔ ኣቲን፥ ኡንቱንቶ ሚኖ ፃጱ ባዋ፤ ጉዬፔ ቃላ ጋሱዋን ዋዪ ዎይ ዬዴርሱ ዪያ ዎዴ፥ ኡንቱንቱ ኤሌካ ꬉቤቲ ኣጊኖ።

17

ቃሲ ኣጉንꬃ ጊዶን ዜሬቴዳዋንቱ ሃዋንታ፤ ኡንቱንቱ ቃላ ሲሲያዋንታ።

18

ሺን ሃ ሳዓ ዴዖ ሂርጊያዌ ዱሬቴꬃ ዶሲያዌኔ ሃራባ ኣሞቲያዌ ኡንቱንቱ ዎዛናን ጌሊዴ፥ ቃላ ጩሊና ኣይፌናን ኣቲ ኣጌዳ።

19

ሺን ቱዔ ቢታን ዜሬቴዳዋንቱ ቃላ ሲሲዴ ኣኪያዋንታ፤ ኢቱ ሃታሙዋ፥ ኢቱ ኡሱፑን ታሙዋ ኣይፊና፥ ኢቱ ፄቱዋ ኣይፌዳ» ያጌዳ።

20

ዬሱሲ ጉጂዴ፥ «ፆምፒያ ኣሂዴ፥ ጊላፔ ዎይ ኣርሳፔ ጋርሳና ዎꬂያ ኣሳይ ዴዒ? ꬎቃሳን ዎꬄኔ?

21

ኣዪሲ ጎፔ፥ ቆሴዳባይ ኡባይ ቆንጪያ ኬሳናዋ፤ ቃሲ ጌማን ዎꬄዳባይ ኡባይ ቤቴናን ኣቴና።

22

ሲሳናው ሃይꬃይ ዴዒያ ኡራይ ዴዖፔ ሲሶ» ያጌዳ።

23

ቃሲካ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ሲሲያዋ ኣኬኪዴ ሲሲቴ፤ ፆሳይ ሂንቴ ማኬዳ ቁንዓን ሂንቴንቶ ማካናዋ። ኢ ሂንቴንቶ ዳሪሲዴ ኢማና፤

24

ዴዒያ ኡራው ጉጂ ኢማና፤ ባይናዋፔ ሃራይ ኣቶ፥ ኣው ዴዒያ ሄ ጉꬃቶካ ኣኪዲጋና» ያጌዳ።

25

ዬሱሲ ቃሲካ፥ «ፆሳ ካዉቴꬃይ ጋዴን ካꬃ ዜሪያ ኣሳ ማላ።

26

ሄ ቢታኒ ቃማ ጌሚዒሼ፤ ጉራ ዴንዴ፤ ኢ ባሬ ሁጴው ዋኒንቶ ኤሬናን፥ ሄ ዜሬꬃይ ሞኬኔ ዲጬ።

27

ቢታይ ካꬃ ባሬካ ሞኬኔ ኣይፌ፤ ኮይሮ ጫርሻይ ጫሬ፤ ጉዬፔ ኣይፋናው ኩኩሜ፤ ቃሲ ዉርሴꬃን ኩሜንꬃ ኣይፊያ ኣይፌ።

28

ሺን ካꬃይ ጋኪያ ዎዴ፥ ካꬃ ሺሺያ ዎዲ ጋኬዳ ዲራው፥ ቢታኒ ኤሌካ ባጫን ጫኩዋ ጌሊ ኣጌዳ» ያጌዳ።

29

ዬሱሲ፥ «ኑኒ ፆሳ ካዉቴꬃ ኣያ ማላቴ ጋኔ? ዎይ ኣያና ሌሚሳኔ?

30

ፆሳ ካዉቴꬃይ ሳናፊጪያ ኣይፋቶ ማላቴ። ሄ ኣይፋታ ዜሪያ ዎዴ፥ ሳዓን ዴዒያ ሚꬃ ኣይፊያ ኡባፔካ ጉፃው፤

31

ሄኖ ዜሪና ሞካዴ ሃራ ኣታኪልቲያ ኡባፔ ዳራው፤ ዳሮ ዳሻ ዳሻው። ካፉ ኢዚ ቃንካ ኩዋን ጎሊያ ኬፃና ዳንዳዬ» ያጌዳ።

32

ዬሱሲ ሃዋ ማላ ዳሮ ሌሚሱዋን ኣሳይ ሲሳናው ዳንዳዪያዋ ኬና፥ ባሬ ቃላ ኦዴዳ።

33

ኣሳው ሌሚሱ ባይናን ኦዴና፤ ሺን ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱ ፃላላና ዴዒያ ዎዴ፥ ኡንቱንቶ ኡባባ ቢሊዴ ኦዴ።

34

ሄ ጋላሲ ሳዓይ ኦማርሲና፥ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ «ኣባፔ ሄፊንꬃ ፒኖይቴ» ያጌዳ።

35

ኣ ካሊያዋንቱ ኣሳ ኣጊዴ፥ ዬሱሲ ካሴ ጌሊ ኡቴዳ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ዬሱሳ ባሬንቱና ኣፌዲኖ፤ ሃራ ዎንጊራቱካ ሄዋን ዴዒኖ።

36

ዎልቃማ ጎቱ ዴንዲና፥ ቤታይ ዎንጊሪያ ሾጪና፥ ሃꬃይ ኩማና ጋካናው ዎንጊሪያ ጊዶ ጌሌዳ።

37

ሄ ዎዴ ዬሱሲ ዎንጊሪያን ጉዬ ባጋና ቦርኮꬃ ቦርኮቲዴ ጌሚዒሼዳ። ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኣ ዴንꬂዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኑኒ ꬋዪያ ዎዴ ጮዑ ጋዴ ፄላይ?» ያጌዲኖ።

38

ኢ ቤጎቲዴ ጎቱዋ፥ «ጮዑ ጋ» ጊዴ፥ ኣባካ፥ «ዎፑ ጋ» ጌዳ፤ ጎቱካ ጮዑ ጊና፥ ኡባባይካ ዎፑ ጌዳ።

39

ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ «ኣዪሲ ሃዋዳን ያዪቴ? ሂንቴንቱ ዋኒ ኣማኒኪቴ?» ያጌዳ።

40

ኡንቱንቱ ዳሮ ያዪዴ ባሬንቱ ጊዶን፥ «ሃዌ ላ ሃራይ ኣቶ፥ ጎቱኔ ኣባይ ኣዛዜቲያዌ ኦኔ?» ያጌዲኖ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved