A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 151
ዎንታ ጉራን ኤሌካ ቄሳቱዋ ካፓቱ ጪማቱዋናኔ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱና ሄዋን ሺቄዳ ኣዪሁዳ ሻንጋቱዋ ኡባና ማቄቲዴ፥ ዬሱሳ ቃቺ ኣፊዴ፥ ጲላፆሳው ኣꬂዴ ኢሜዲኖ።
2
ጲላፆሲ ኣ፥ «ኔኒ ኣዪሁዳቱዋ ካቴ?» ያጊዴ ኦቼዳ። ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ኔ ጊያዋዳና» ያጌዳ።
3
ቄሳቱዋ ካፓቱ ዬሱሳ ዳሮባን ሞቴዲኖ።
4
ጲላፆሲ ሺሬቲዴ ዬሱሳ፥ «ኔው ዛሪያባይ ባዌ? ኡንቱንቱ ኔ ቦላ ዎዪሳ ሞቱዋ ኣሂንቶ ቤዒኪ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
5
ሺን ዬሱሲ ሃራባ ዛሬናን ኢፂና፥ ጲላፆሲ ማላሌቴዳ።
6
ጲላፆሳው ፓሲጋ ባላ ቦንቺያ ጋላሳን ኣሳይ ኮዪያ ኢቲ ኡራ ቃሹዋፔ ቢሊያ ዎጋይ ዴዔ።
7
ሄ ዎዴ ኢቲ ባርባና ጊያ ቢታኒ ዋላሳ ኬሲዴ ሼምፑዋ ዎꬌዳ ኣሳቱዋና ኢቲፔ ቃሾ ጎሊያን ዴዔ።
8
ሺቄዳ ጮራ ኣሳይ ጲላፆሲ ካሴ ኤሬቶዋዳንካ ባሬንቶ ማሮታ ኦꬃና ማላ፥ ኣ ኦቼዲኖ።
9
ጲላፆሲ ኣሳ ዛሪዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ኣዪሁዳቱዋ ካቲያ ቢሊያዋ ኮዪቴ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
10
ኣዪሲ ጎፔ፥ ቄሳቱዋ ካፓቱ ዬሱሳ ቃናቲዴ ኣꬂ ኢሜዳዋ ጲላፆሲ ኤሬዳ።
11
ሺን ቄሳቱዋ ካፓቱ ዬሱሳ ኮታ ባርባና ቢላናዳን፥ ሄ ሺቄዳ ኣሳይ ጲላፆሳ ዎሳና ማላ፥ ኣሳ ማቄዲኖ።
12
ጲላፆሲ ላዔንꬁዋ ዛሪዴ፥ «ያቲና፥ ሃ ኣዪሁዳ ካቲያ ሂንቴንቱ ጊያዋ ዎቶ?» ያጌዳ።
13
ኣሳይ ጲላፆሳው ዛሪ ዛሪ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ኣ ካቃ» ያጌዲኖ።
14
ጲላፆሲ ኣሳ፥ «ኣዪሲ? ኢ ኣይ ኢታባ ኦꬄዴ?» ያጌዳ። ሺን ኣሳይ ካሴዋፔካ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ኣ ካቃ» ያጌዲኖ።
15
ጲላፆሲ ኣሳ ናሼቻናው ኮዪዴ፥ ባርባና ኣሳው ቢሌዳ፤ ያቲዴ ሊሱዋን ዬሱሳ ዎታዳራቱዋን ሾጪሲዴ፥ ካቃና ማላ ኡንቱንቶ ኣꬂ ኢሜዳ።
16
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዎታዳራቱ ዬሱሳ ጋዲያ ሞዲያዋ ጊቢያ ኣፊዴ፥ ሃራ ዎታዳራቱዋ ኡባ ኢቲፔ ፄሴዲኖ።
17
ቃሲ ዞዖ ማዩዋ ኣ ማዪዜዲኖ፤ ኣጉንꬃ ኣኪሊሊያ ጊጊሲዴ፥ ኣ ሁጲያን ዎꬄዲኖ።
18
ሄዋፔ ጉዪያን ኣ፥ «ኣዪሁዳቱዋ ካቴው፥ ሳሮታይ ኔው ጊዶ» ያጊ ሳሮቲዴ፥ ኣ ቂሊጩዋ ዶሜዲኖ።
19
ዬሱሳ ሁጲያ ማቃ ፃምዓን ሾጬዲኖ፤ ቃሲ ኣ ቦላን ጩቼዲኖ፤ ጉልባቲዴ ኣው ጎዪኔዲኖ።
20
ኣ ቦላ ቂሊጬዳዋፔ ጉዪያን፥ ዞዖ ማዩዋ ኣፔ ቃሪ ኣኪዴ፥ ኣ ማዩዋ ኣ ማዪዜዲኖ፤ ያቲዴ ማስቃሊያ ቦላን ሚሲማሪያን ꬊሺዴ፥ ኣ ካቃናው ኣፌዲኖ።
21
ኡንቱንቱ ቢዴ፥ ኢስኪንዲራኔ ሩፎሳ ዬሌዳ ኣዉዋ፥ ኢቲ ሲሞና ጊያ ቄሬና ጋዲያ ኣሳይ፥ ጋፃፔ ካታማ ዪያዋና ጋኬቲዴ፥ ዬሱሳ ማስቃሊያ ዎልቃን ቶሴዲኖ።
22
ያቲዴ ጎልጎታ ጌቴቲያሳ ዬሱሳ ኣፌዲኖ። «ጎልጎታ» ጊያዌ «ሁጲያ ጎሲያሳ» ጊያዋ።
23
ካዋራ ጊያ ꬋሊ ዋላኬቴዳ ዎዪኒያ ኤሳ ዬሱሳው ኡሻናው ኢሜዲኖ፤ ሺን ኢ ኡሼናን ኢፄዳ።
24
ኡንቱንቱ ኣ ካቄዲኖ፤ ቃሲ ኦና ኦና ጋካኔንቶ ኤራናው ኣ ማዩዋ ሻኪዴ፥ ሳማ ዬጌዲኖ።
25
ኡንቱንቱ ኣ ካቂያ ዎዴ፥ ዎንታፔ ሄዙ ሳቴ።
26
«ኣዪሁዳቱዋ ካቲያ» ያጊ ኣ ሞቲያ ፃፉ ፃፌቲ ኡቴዳ።
27
ዬሱሳና ላዑ ካዪሳቱዋ ኢቱዋ ኣፔ ኡሼቻ ባጋና፥ ቃሲ ኢቱዋ ኣፔ ሃዲርሳ ባጋና ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቄዲኖ።
28
ፆሳ ማፃፋይ፥ «ኢታባ ኦꬄዳ ኣሳቱዋና ኢ ፓይዴቴዳ» ያጊያዌ ፖሌቴዳ።
29
ኦጊያና ኣꬊያ ኣሳይ ዬሱሳ ካꬊዴ፥ ባሬንቱ ሁጲያ ቃꬂዴ ቦሬዲኖ፤ «ሲሚ፥ ጌሻ ጎሊያ ኮላዴ ሄዙ ጋላሳ ጊዶን ኬፂያዎ፥
30
ኣኔ ማስቃሊያ ቦላፔ ዎꬋዴ፥ ኔ ሁጲያ ኣሻ» ያጌዲኖ።
31
ሃዋዳንካ ቄሳቱዋ ካፓቱ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱና ኢቲፔ ዬሱሳ ቦላ፥ «ሃራ ኣሳቱዋ ኣሼዳ፤ ሺን ባሬና ኣሻናው ዳንዳዬና፤
32
ኑኒ ቤዒዴ ኣማናና ማላ፥ ኪሪስቶሲ ኢስራዔሊያ ካቲ፥ ኣኔ ማስቃሊያ ቦላፔ ሃዒ ዎꬎ» ጊዴ ቂሊጬዲኖ። ቃሲ ሃራይ ኣቶ፥ ኣናና ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ካቄቴዳዋንቱካ ኣ ቦላ ቂሊጬዲኖ።
33
ኡሱፑን ሳቲያፔ ዶሚዴ፥ ኡዱፑ ሳቲያ ጋካናው፥ ጋዲያ ኡባይ ꬉሜዳ።
34
ኡዱፑ ሳቲያን ዬሱሲ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ኤሎሄ፥ ኤሎሄ፥ ላማ ሳባቂታኒ?» ያጌዳ። ሄዋ ጊያዌ፥ «ታ ፆሳው፥ ታ ፆሳው፥ ታና ኣዪሲ ኣጋዲ?» ጊያዋ።
35
ሄዋን ኤቄዳ ኣሳፔ ኢቱ ኢቱ ሄዋ ሲሲዴ፥ «ቤዒቴ፤ ኤላሳ ፄሴ» ያጌዳ።
36
ሄ ኣሳፔ ኢቱ ዎፂ ዪዴ፥ ዛንዛ ማላቲያዋን ጫላ ዎዪኒያ ኤሳ ኩንꬄዳ፤ ሄዋ ማቃ ጋቲማ ፄራን ዎꬂዴ፥ «ዴዒሺቴ ኣኔ፤ ኤላስ ማስቃሊያፔ ኣ ዎꬃናው ያኔንቶኔ ኣኔ ቤዖይቴ» ያጊዴ ዬሱሳ ዶናኮ ኡሻናው ሺሼዳ።
37
ዬሱሲ ቃላ ꬎቁ ኦꬂ ዋሲዴ፥ ሃይቂ ኣጌዳ።
38
ጌሻ ጎሊያን ቃሼቴዳ ጋሪዱ ቆሞፔ ዱጌ ጋካናው፥ ላዑ ኬሲዴ ፖሼቲ ዎꬌዳ።
39
ማስቃሊያፔ ሲንꬃ ባጋና ሄዋን ኤቄዳ ኢቲ ፄቱዋ ካፑ፥ ሄዋ ኬና ዬሱሲ ዋሲዴ ሃይቄዳዋ ቤዔዳ ዎዴ፥ «ሃ ቢታኒ ቱሙ ፆሳ ናዓ» ያጌዳ።
40
ሄዋን ሃኩዋን ኤቂዴ ፄሊያ ኣማሬዳ ማጫዋንቱ ዴዒኖ፤ ኡንቱንቱ ጊዶን ማግዳላ ጊያ ካታማፔ ዬዳ ማይራማ፥ ቴፋ ያዪቆባኔ ዮሳ ዳያ ማይራማኔ ሳሎማ ዴዒኖ።
41
ሄ ማጫ ኣሳቱ ዬሱሲ ጋሊላን ዴዒያ ዎዴ፥ ኣ ካሌዳዋንታኔ ኣ ማዴዳዋንታ፤ ቃሲ ዬሱሳና ኢቲፔ ዬሩሳላሜ ቤዳ ሃራ ጮራ ማጫ ኣሳቱ ሄዋን ዴዒኖ።
42
ሳዓይ ኦማርሴዳ ዎዴ፥ ሄዋን ሺቄዳ ኣሳን ቦንቼቴዳ ኢቲ ዮሴፋ ጊያ ቢታኒ፥ ፆሳ ካዉቴꬃይ ያናዋ ናጊ ኡቴዳዌ፥ ኣርማቲያሳ ጊያ ካታማ ኣሳይ ዬዳ፤ ሄ ጋላሳይ ዎንቴꬃ ሳምባታው ጊጌቲያ ጋላሳ ጊዴዳ ዲራው፥ ዮሴፎ ፃሊዴ ጲላፆሳኮ ቢዴ፥ ዬሱሳ ኣኃ ኣካናው ዎሴዳ።
43
ጲላፆሲ፥ ዬሱሲ ማንዒያንካ ሃይቂዲጌዳዋ ሲሴዳ ዎዴ ማላሌቴዳ፤ ፄቱዋ ካፑዋ ፄሲዴ፥ «ኢ ሃይቆዴፔ ጋሚዔዴ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
44
ጲላፆሲ ዬሱሲ ሃይቄዳዋ ፄቱዋ ካፑዋፔ ሲሲዴ፥ ኣ ኣኃ ዮሴፎ ኣካናዳን ኡዴዳ።
45
ዮሴፎ ሞጉዋ ማዩዋ ሻሜዳ፤ ዬሱሳ ኣኃ ማስቃሊያፔ ዎꬂ ማዩዋን ፃፂዴ፥ ሹቻ ዎጬዳ ኣሳ ሞጊያ ጎንጎሉዋ ጊዶን ኣ ኣኃ ዎꬄዳ፤ ቃሲ ሄ ጎንጎሉዋ ዶናን ዎልቃማ ሹቻ ጎንዶርሲዴ ዎꬄዳ።
46
ማግዳላ ካታማፔ ዬዳ ማይራማኔ ዮሳ ዳያ ማይራማ ዬሱሳ ኣኃ ኡንቱንቱ ሃቃን ዎꬂንቶ ቤዒኖ።