A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 131
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያፔ ኬሲሺን፥ ኣ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ኣ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ሃዌ ኣይቤ ሎዖ ሹቻቴንቶኔ ቃሲ ኣይቤ ሎዖ ሹቻ ጎላቱዋ ቤዓይ!» ያጌዳ።
2
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ሃ ዎልቃማ ሹቻ ጎላቱዋ ቤዓይ? ሃ ጎላቱዋን ዴዒያ ኢቲ ሹቻይኔ ኣቴናን ኡባይ ኮሌታና» ያጌዳ።
3
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያፔ ሂኒ ባጋና ዴብሬ ዛይቴ ዴሪያ ቦላን ኡቴዳ ዎዴ፥ ጴፂሮሲ፥ ያዪቆቢ፥ ዮሃኒሲኔ ኢንዲራሲ ባሬንቱ ፃላላ ኣኮ ዪዴ ኣ፥
4
«ሄዌ ኣዉዴ ሃናኔንቶ፥ ኑሲ ኦዳሪኪ፤ ቃሲ ሄዌ ኡባይ ፖሌታና ዎዲያ ኤሪሲያ ማላቱ ኣያ ጊዳኔ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
5
ዬሱሲ ቃሲ ኡንቱንቶ ሃዋዳን ያጊዴ፥ ኦዱዋ ዶሜዳ፤ «ሂንቴንታ ኦኒኔ ባሌꬄና ማላ ናጌቲቴ።
6
ጮራ ኣሳቱ ታ ሱንꬃን፥ ‹ታኒ ኪሪስቶሳ› ያጊዴ ያናዋ፤ ጮራ ኣሳ ባሌꬃና።
7
ማታን ዴዒያ ኦላ ኮሻኔ ሃኩዋን ዴዒያ ኦላ ኦዱዋ ሂንቴ ሲሲያ ዎዴ፥ ሂርጎፒቴ፤ ሄዋ ማላባይ ሃናናው ቤሴ፤ ሺን ዉርሴꬃይ ቢራ።
8
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ጋዴ ኣሳይ ሃራ ጋዴ ኣሳና ኦሌታና፤ ቃሲ ኢቲ ካዉቴꬃይ ሃራ ካዉቴꬃና ኦሌታና፤ ቢታ ቃꬃይ ኡባሳን ዴዓና፤ ኮሻይካ ዴዓና፤ ሺን ሄዌ ኮይሮ ዬሉዋ ኦይꬃ ማላ።
9
«ሺን ሂንቴ ሂንቴንቱ ሁጴው ናጌቲቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ሂንቴንታ ኦይቂዴ፥ ፒርዳ ጎሌው ኣꬂዴ ኢማና፤ ቃሲ ባሬ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋኒካ ሂንቴንታ ሊሱዋን ሾጫና፤ ጋዲያ ሞዲያዋንቱ ሲንꬃኒኔ ካታቱዋ ሲንꬃን ታ ዲራው ሂንቴ ማርካታናው ኤቃና።
10
ሚሺራቹዋ ቃላይ ኮይሮና ኣሳው ኡባው ኦዴቲዲጋናው ቤሴ።
11
ኡንቱንቱ ሂንቴንታ ፒርዳ ጎሌ ኣሂያ ዎዴኔ ኣꬂዴ ኢሚያ ዎዴ፥ ዎቲ ሃሳያኒቴንቶ ኮይሮና ሂርጎፒቴ፤ ሄ ሳቲያን ፆሳይ ሂንቴንቶ ኢሚያባ ሃሳዪቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ጌሻ ኣያናይ ሃሳያናፔ ኣቲን፥ ሃሳዪያዋንቱ ሂንቴንታ ጊዲኪታ።
12
«ኢሻይ ባሬ ኢሻ፥ ኣዉ ባሬ ናዓ ዎꬊሳና፤ ቃሲ ናናይ ባሬንቱ ኣዋቱዋ ቦላኒኔ ባሬንቱ ኣዬቱዋ ቦላ ዴንዲዴ፥ ኡንቱንታ ዎꬊሳና።
13
ኣሳይ ኡባይ ሂንቴንታ ታ ሱንꬃ ዲራው ኢፃና፤ ሺን ዉርሴꬃይ ጋካናው ጌንጪያዌ ኣታና።
14
«ሺን ናቢያ ዳኔል ኦዴዳ ባሻ ቱናቴꬃይ ኤቃናው ቤሴናሳን ኤቂሺን ሂንቴ ቤዒያ ዎዴ፥ ሄዌ ዋጊያዌንቶ፥ ናባቢያዌ ኣኬኮ፤ ዪሁዳ ጋዲያን ሄ ዎዴ ዴዒያዋንቱ ዴሪያኮ ቤቲኖ።
15
ጎሊያ ሁጲያን ዴዒያ ኡራይካ ኢቲባ ኣካናው ዱጌ ዎꬊዴ፥ ባሬ ሶይ ጌሎፖ።
16
ጋዴን ዴዒያዌካ ባሬ ማዩዋ ኣካናው ጉዬ ሲሞፖ።
17
ሄ ዎዴ ሻሃራ ማጫዋንቶኔ ꬋንꬂያ ማጫዋንቶ ኣዬሮ።
18
ሺን ሃዌ ኡባይ ሃኒያ ዎዲ ባልጉዋ ጊዴና ማላ፥ ፆሳ ዎሲቴ፤
19
ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ሳዓ ኮይሮ ሜꬌዳዋፔ ዶሚዴ፥ ሃዒ ጋካናው፥ ኡባካ ዴዒቤና ሜቱ፥ ቃሲ ሃዋፔ ሲንꬃዉካ ኡባ ዴዔና ሜቱ ኣሳ ቦላ ሄ ዎዴ ዴዓና።
20
ጎዳይ ሄ ጋላሳቱዋ ፓይዱዋ ጉꬂያዌ ባዌንቶ፥ ኣሳ ጊዴዳ ኦኒኔ ኣቴና፤ ሺን ኢ ባሬ ዶሬዳ ኣሳቱዋ ዲራው፥ ሄ ጋላሳቱዋ ፓይዱዋ ጉꬄዳ።
21
«ሄ ዎዴ ኦኒኔ ሂንቴንታ፥ ‹ቤዒቴ፤ ኪሪስቶሲ ሃዋን ዴዔ› ዎይ፥ ‹ቤዒቴ፤ ኪሪስቶሲ ሄዋን ዴዔ› ያጎፔ፥ ሄዋ ኣማኖፒቴ።
22
ኣዪሲ ጎፔ፥ ዎርዳንቻ ኪሪስቶሳቱኔ ዎርዶ ናባቱ ዴንዲዴ ባሬንቶ ዳንዳዬቶፔ፥ ሃራይ ኣቶ ፆሳይ ዶሬዳዋንታካ ባሌꬃናው ማላታኔ ማላሊሲያባ ቤሳና።
23
ሺን ሂንቴ ናጌቲቴ፤ ታኒ ሂንቴንቶ ኡባባ ካሴታዴ ኦዳዲ።
24
«ሺን ሄ ዎዴ ሄ ዋዪያፔ ጉዪያን፥ ኣዋይ ꬉማና፤ ኣጌናይ ፖዒያዋ ኣጋና፤
25
ፆሊንታቱ ሳሉዋፔ ኩንዳና፤ ቃሲ ሳሉዋን ዴዒያ ዎልቃቱካ ቃፄታና።
26
ሄ ዎዴ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ዎልቃማ ዎልቃናኔ ቦንቹዋና ሻሪያ ጊዶና ዪሺን፥ ኡንቱንቱ ቤዓና።
27
ሄ ዎዴ ታኒ ኪታንቻቱዋ ሳዓ ኦይዱ ባጋ ኪታና፤ ሳዓ ጋፃፔ ሳሉዋ ጋፃ ጋካናው፥ ፆሳይ ዶሬዳ ኣሳ ሺሻና።
28
«ሌሚሱዋ ባላሳቶ ጊያ ሚꬃቲፔ ታማሪቴ፤ ባላሳታ ኣጪያ ዎዴኔ ኢዚ ሃይꬃይ ሃይቲያ ዎዴ፥ ቦኒ ማቴዳዋ ሂንቴ ኤሪታ።
29
ሃዋዳንካ ሂንቴ ሄ ኡባባይ ሃኒያዋ ቤዒያ ዎዴ፥ ኢ ማታቲዴ ፔንጊያ ሺቄዳዋ ኤሪቴ።
30
ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሃ ኡባባይ ሃናና ጋካናው፥ ሃ ዎዲያ ዬሌታይ ሃይቂዲጌና።
31
ሳሉኔ ሳዓይ ኣꬋና፤ ሺን ታ ቃላይ ኡባካ ኣꬌና።
32
«ሺን ሄ ጋላሳኔ ሄ ሳቲያ ኣዉዋ ፃላላፔ ኣቲን፥ ሃራይ ኣቶ ሳሉዋን ዴዒያ ኪታንቻቱዋ ጊዲና፥ ዎይ ታና ናዓ ጊዲናካ ኦኒኔ ኤሪያባይ ባዋ።
33
ሄ ዎዲ ኣዉዴ ጊዳኔንቶ፥ ሂንቴ ኤሬና ዲራው፥ ናጌቲቴ፤ ሚኒቴ፤ ፆሳ ዎሲቴ።
34
ታ ዩሳይ ባሬ ጎሊያ ኣጊዴ፥ ኦጊያ ቢያ ቢታኒያ ማላ፤ ቢታኒ ባሬ ቆማቱዋሲ ሁጲያን ሁጲያን ኦሱዋ ኢሚዴ፥ ኡንቱንታ ባሬ ኦሱዋሲ ካፖ ኦꬄዳ፤ ቃሲ ካሪያ ናጊያዌካ ሚኒሲዴ ናጋና ማላ ኣዛዜዳ።
35
«ሄዋ ዲራው፥ ሚኒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ጎሊያዉ ኦማርሳ ጊዲና፥ ዎይ ቃማ ቢላሄ ጊዲና፥ ዎይ ኩቱ ዋሲያ ዎዴ ጊዲና፥ ዎይ ጉራ ዎንቱማꬃና ጊዲና ኣዉዴ ያኔንቶ፥ ሂንቴ ኤሪኪታ።
36
ሂንቴንቱ ኣኬኬናን ኢ ዮፔ፥ ሂንቴንታ ጌሚዒሼዳዋንታ ዴሜና ማላ ሚኒቴ።
37
ታኒ ሂንቴንቶ ኦዲያዋ ኣሳ ኡባው ኦዳይ፤ ሚኒቴ።»