A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 121
ዬሱሲ ኡንቱንቶ ኦዱዋ ሌሚሱዋን ያጊዴ ዶሜዳ፤ «ኢቲ ቢታኒ ዎዪኒያ ጊያ ቱራ ቶኪዴ፥ ዲርሳ ዩሺ ኣꬂዴ ዲሬዳ፤ ቃሲ ሄ ዎዪኒያ ጉሚዒያ ኦላካ ቦኬዳ፤ ሄዋ ናጊያ ኣሳው ናጊያሳ ኬፄዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኮꬃ ኦꬂያ ኣሳው ኢሚዴ፥ ሃራ ጋዴ ቤዳ።
2
ዎዪኒያ ኣይፊያ ማፂያ ዎዲ ጋኪና፥ ባሬና ጋኪያዋ ኣኪዴ ያና ማላ፥ ኢቲ ቆማ ባሬ ኮꬃዋቱዋኮ ኪቴዳ።
3
ኮꬃ ኦꬂያዋንቱ ኣ ቆማ ኦይቂ ዋꬊዴ፥ ኩሼ ሜላ ዬዴዲኖ።
4
ላዔꬁዋ ሃራ ቆማ ኡንቱንቱኮ ኪቴዳ፤ ኡንቱንቱ ሄ ቆማ ሁጲያ ጳልቂዴ ፖኪሲ ዬዴዲኖ።
5
ዎዪኒያ ቱራ ጎዳይ ቃሲካ ሃራ ቆማ ኪቴዳ፤ ሄ ቆማ ዎꬌዲኖ፤ ቃሲ ሃራ ጮራቱዋካ ሄዋዳን ኦꬄዲኖ፤ ኢቱዋ ኢቱዋ ዋꬊዴ፥ ሃራቱዋ ዎꬌዲኖ።
6
«ዎዪኒያ ቱራ ጎዳው ኪታናው ኡባፔ ዉርሴꬃን ኢ ዳሪ ሲቂያ ኣ ናዓ ፃላላይ ኣቴዳ፤ ኢ፥ ‹ኡንቱንቱ ታ ናዓ ቦንቼናን ኣጊኪኖ› ጊዴ፥ ባሬ ናዓ ኡንቱንቱኮ ኪቴዳ።
7
«ሺን ኮꬃ ኦꬂያዋንቱ ባሬንቱ ጊዶን፥ ‹ላታናዌ ሃዋ፤ ቢዴ ኣ ዎꬎይቴ፤ ኣው ዴዒያዌ ኑዋ ጊዳና!› ያጌዲኖ።
8
ናዓ ኦይቂ ዎꬊዴ፥ ኣ ኣኃ ዎዪኒያ ቱራ ጊዶፔ ጋፃ ኬሲ ኦሌዲኖ።
9
«ሲሚ ዎዪኒያ ቱራ ጎዳይ ዎታኔ? ዪዴ ሄ ኮꬃዋቱዋ ዎꬊ ዉርሲዴ፥ ዎዪኒያ ቱራ ኮꬃ ኦꬂያ ሃራ ኣሳው ኢማናዋ።
10
‹ጊምቢያዋንቱ ካꬊ ኢፄዳ ሹቻይ ጎዳ ፃጱዋ ሚኒሲያ፥ ኡባፔ ኣꬊያ ሹቻ ጊዴዳ። ሃዌ ጎዳይ ኦꬄዳዋ፤ ቃሲ ኑናካ ማላሊሲያዋ› ያጊያዋ ፆሳ ማፃፋፔ ናባቢቤይኪቴ?» ያጌዳ።
11
ቄሳቱዋ ካፓቱ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ጪማቱ ዬሱሲ ሄ ሌሚሱዋ ባሬንቱን ሌሚሴዳዋ ኤሬዳ ዲራው፥ ኣ ኦይቃናው ኮዬዲኖ፤ ሺን ኣሳው ያዪዴ፥ ባሺ ቤዲኖ።
12
ቃሲ ኣ ሃሳያፔ ባላ ዴማና ማላ፥ ፓሪሳዋቱዋፔኔ ሄሮዲሳ ባጋቱዋፔ ኣማሬዳዋንቱ ኣኮ ኪቲና ዪዴ፥
13
«ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ቱሙዋ ሃሳዪያዋኔ ኣሳፔ ኣሳ ሻኬናዋ ኑኒ ኤሬቶ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኔኒ ኣሳ ዱማያካ፤ ቃሲ ፆሳ ኦጊያ ቱማቴꬃን ታማሪሳ። ኑኒ ሮማ ካቲያ ቄሳሬው ጊራ ጊሪያዌ ዎጌዬ ዎጋ ጊዴኔ? ጊራ ጊራኔዬ ዲጋኔ?» ያጌዲኖ።
14
ሺን ኡንቱንቱ ሎዓ ማላቲያ ኢታ ኣሳ ጊዴዳዋ ዬሱሲ ኤሪዴ፥ «ታና ኣዪሲ ፓጪቴ? ኢቲ ሳንቲሚያ ሃ ታኮ ኣሂቴ፤ ታኒ ኣኔ ቤዓና» ያጌዳ።
15
ኡንቱንቱ ኣው ኣሄዲኖ፤ «ሃ ማላይኔ ሱንꬃይ ኦዌ?» ያጊዴ ኡንቱንታ ኦቼዳ። ኡንቱንቱ፥ «ቄሳሬዋ» ያጌዲኖ።
16
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ያቶፔ፥ ቄሳሬዋ ቄሳሬሲ፥ ፆሳዋ ፆሳሲ ኢሚቴ» ያጊና ኡንቱንቱ ኣባ ማላሌቴዲኖ።
17
ሃይቄዳ ኣሳይ ዴንዴና ጊያ ሳዱቃዋናቱዋፔ ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ ሃዋዳን ያጊዴ፥ ኣ ኦቼዲኖ፤
18
«ታማሪሲያዎ፥ ሙሴ ኑሲ ሂጊያ ፃፊዴ፥ ‹ማቻቶ ኣኬዳ ኣሳይ ናዓ ዬሌናን ሃይቆፔ፥ ሄ ሃይቄዳዋ ኢሻይ ኣ ማቻቶ ላቲዴ፥ ባሬ ኢሻው ናዓ ዬላናው ቤሴ› ያጊያዋ ፃፌዳ።
19
ኢቲ ዎዴ ላፑ ኢሻቱ ዴዒያዋንቱፔ ባይራይ ማቻቶ ኣኪዴ፥ ናዓ ዬሌናን ሃይቄዳ።
20
ላዔꬂያ ኢሻይ ኢዞ ኣኬዳ፤ ኢካ ናዓ ዬሌናን ሃይቄዳ፤ ሄዜንꬂያዌካ ሄዋዳን ሃኔዳ።
21
ላፑናቱካ ኢዞ ኣኪዴ፥ ናዓ ዬሌናን ሃይቄዲኖ፤ ኡባፔ ጉዪያን፥ ቃሲ ሄ ሚሺራታ ሃይቃዱ።
22
ያቲና፥ ሃይቄዳ ኣሳይ ሃይቁዋፔ ዴንዲያ ዎዴ፥ ኢዛ ኡንቱንቱፔ ሃቃዎ ማቼ ጊዳኔ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ላፑናቱካ ኢዞ ኣኬዲኖ»።
23
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ባሌቲያዌ፥ ፆሳ ማፃፋቱዋኔ ኣ ዎልቃ ኤሬና ዲራሳ!
24
ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃይቄዳ ኣሳይ ሃይቁዋፔ ዴንዲያ ዎዴ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ኪታንቻቱዋ ማላ ጊዳናፔ ኣቲን፥ ኣቱማ ኣሳይኔ ኣኬና፤ ማጫ ኣሳይኔ ጌሌና።
25
ሺን ሃይቄዳዋንቱ ዴንዱዋባ ጊዶፔ፥ ሙሴ ማፃፋን ፃፌቴዳ ፃራጋይ ሚያ ቡራባ ኦዲያ ሳዓን፥ ፆሳይ ሙሳ፥ ‹ታኒ ኣብራሃሜ ፆሳ፥ ዪሳቃ ፆሳ፥ ያዪቆባ ፆሳ› ጊዲያዋ ኡባካ ናባቢቤይኪቴ?
26
ኢ ፓፃ ዴዒያዋንቱ ፆሳ ጊዲያዋፔ ኣቲን፥ ሃይቄዳዋንቱ ፆሳ ጊዴና፤ ሂንቴ ዳሪሲ ባሌዲታ» ያጌዳ።
27
ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱፔ ኢቱ ኡንቱንቱ ፓሉሜቲያዋ ሺቂዴ ሲሴዳ፤ ቃሲ ዬሱሲ ኡንቱንቶ ሎዖ ዛሬዳዋ ሲሲዴ፥ «ኣዛዙዋ ኡባፔ ኣꬊያ ኣዛዙ ሃቃዌ?» ያጊዴ ዬሱሳ ኦቼዳ።
28
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ኣ «ኣዛዙዋ ኡባፔ ኣꬊያ ኣዛዙዋ፥ ‹ኢስራዔሊያ ኣሳይ ሲሲቴ፥ ጎዳይ ኑ ፆሳይ ኢቲ ጎዳ።
29
ሂንቴንቱ ጎዳ ሂንቴ ፆሳ ሂንቴ ኩሜንꬃ ዎዛናፔ፥ ሂንቴ ኩሜንꬃ ሼምፑዋፔ፥ ሂንቴ ኩሜንꬃ ቆፋፔ፥ ሂንቴ ኩሜንꬃ ዎልቃፔ ሲቂቴ› ያጌ።
30
ቃሲ ኣዛዙዋ ኡባፔ ኣꬊያ ላዔንꬆ ኣዛዙ ሃዋ፤ ‹ኔኒ ኔ ሾሩዋ ኔ ሁጲያዳን ሲቃ› ጊያዋ፤ ሃዋንቱፔ ኣꬊያ ሃራ ኣዛዙ ባዋ» ያጌዳ።
31
ሂጊያ ታማሪሲያዌ ዬሱሳ ያጌዳ፤ «ታማሪሲያዎ፥ ቱሙዋ ጋዳ፤ ኔኒ ‹ፆሳይ ኢቲ ፆሳ ፃላላ። ኣፔ ኣቲን፥ ሃራይ ባዋ› ጌዳዌ ቱማ።
32
ፆሳ ኩሜንꬃ ዎዛናፔ፥ ኩሜንꬃ ቆፋፔኔ ኩሜንꬃ ዎልቃፔ ዶሲያዌኔ ቃሲ ባሬ ሾሩዋካ ባሬ ሁጲያዳን ሲቂያዌ፥ ጉዲያ ያርሹዋፔኔ ሃራ ያርሹዋ ኡባፔ ኣꬌ» ያጌዳ።
33
ዬሱሲ ሂጊያ ታማርሲያዋ ዛሩ ኣꬎ ኤራንቻ ኣሳ ዛሩዋ ጊዴዳዋ ቤዒዴ፥ «ኔኒ ፆሳ ካዉቴꬃፔ ሃካቤይካ» ያጌዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሳ ሃራባ ኦቻናው ኦኒኔ ፃሊቤና።
34
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያን ታማሪሲዴ፥ «ሂጊያ ታማርሲያዋንቱ ኪሪስቶሳ ዎቲ ዳዊቴ ናዓ ጊኖ?
35
ዳዊቴ ባሬና ጌሻ ኣያናይ ሃሳዪሲና፥ ‹ጎዳይ ታ ጎዳ፥ «ታኒ ኔ ሞርኬቱዋ ኔኒ ዬꬋ ኤቂያባ ኦꬃና ጋካናው፥ ሃዋን ታፔ ቦንቼታዴ ኡሼቻ ባጋና ኡታ» ጌዳ› ያጌዳ።
36
ዳዊቴ ባሬ ሁጴው ኪሪስቶሳ፥ ‹ጎዳ› ጊዴ ፄሶፔ፥ ያቲና፥ ኪሪስቶሲ ዋኒዴ፥ ዳዊቴ ናዓ ጊዲ?» ያጌዳ። ጮራ ኣሳይ ዬሱሲ ጊያዋ ናሼቻን ሲሴዳ።
37
ዬሱሲ ታማሪሲዴ፥ «ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱፔ ናጌቲቴ፤ ኡንቱንቱ ኣዱሳ ማዩዋ ማዪዴ ዩዪያዋኔ ጌያ ሄራንካ ኣሳይ ኡንቱንታ ቦንቺዴ ሳሮቲያዋ ዶሲኖ።
38
ኡንቱንቱ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋን ዳሪ ሎዒያ ኦይዲያ ዶሲኖ፤ ቃሲ ኣሳይ ባሬንታ ኢማꬃቴꬃን ሞኪያሳንካ ቦንቾ ሳዓ ዶሲኖ።
39
ኡንቱንቱ ኣምዔቱ ጎሊያ ቦንቂዴ፥ ባሬንቶ ሎዓ ማላታናው ፆሳ ዎሳ ኣዱሲኖ፤ ኡንቱንቱ ኡባፔ ኣꬊያ ሙራ ኣካናዋንታ» ያጌዳ።
40
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያን ኢሞታ ዬጊያ ሳፅኒያ ማታን ኡቲዴ፥ ኣሳይ ባሬ ሚሻ ሄ ሳፅኒያን ዬጊያዋ ቤዔዳ፤ ጮራ ዱሬ ኣሳይ ዳሮ ሚሻ ሄ ሳፅኒያን ዬጌዲኖ።
41
ኢቲ ሂዬሳ ኣምዓታ ያዴ፥ ኢቲ ሳንቲሚያን ላሜቲያ ላዑ ሴምቤራቱዋ ሄ ሳፅኒያን ዬጋዱ።
42
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ ፄሲዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ኢሞታ ሳፅኒያን ዬጌዳ ኣሳ ኡባፔ ሃ ሂዬሳ ኣምዓታ ዳሪሳዴ ዬጋዱ።
43
ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃራቱ ኡባይ ባሬንቶ ፓላሄዳ ሚሻፔ ዬጌዲኖ፤ ሺን ኢዛ ባሬ ፓጫፔ፥ ባሬው ዴዒያ ዴዑዋ ሙሌካ ኢማ ኣጋዱ» ያጌዳ።