A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 101
ዬሱሲ ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሄፊንꬃ ባጋና ዪሁዳ ጋዲያ ቤዳ። ጮራ ኣሳይ ሺሬቲዴ ኣኮ ሺቂና፥ ካሴ ኢ ኦꬂያዋዳንካ ሄ ኣሳ ታማሪሱዋ ዶሜዳ።
2
ኢቲ ኢቲ ፓሪሳዋቱ ፓጫናው ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ኢቲ ኣሳይ ባሬ ማቻቶ ዬዳናው ኑሲ ሂጊ ኣዛዚ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዲኖ።
3
ኢ ዛሪዴ፥ «ሙሴ ሂንቴንታ ዋጊ ኣዛዜዴ?» ያጌዳ።
4
ኡንቱንቱ፥ «ሙሴ፥ ‹ኢቲ ኣሳይ ባሬ ማቻቶ ፓራማ ኢሚዴ ዬዶ› ጌዳ» ያጌዲኖ።
5
ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ኦዲና ሲሴናዋንታ ጊዲያ ዲራው፥ ሙሴ ሃ ኣዛዙዋ ሂንቴንቶ ፃፌዳ።
6
ሺን ፆሳይ ኮይሮ ሜꬊያ ዎዴ፥ ኣቱማ ኣሳኔ ማጫ ኣሳ ኦꬂዴ፥ ኡንቱንታ ሜꬌዳ።
7
ሄዋ ዲራው፥ ኢቲ ኣሳይ ባሬ ኣባኔ ባሬ ዳዮ ኣጊዴ፥ ባሬ ማቻቲና ኢቱዋ ጊዴ፤
8
ኡንቱንቱ ላዓቱ ኢቲ ኣሾ ጊዲኖ፤ ሄዋ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኢቲ ኣሳ ጊዲያዋፔ ኣቲን፥ ላዑ ኣሳ ጊዲኪኖ።
9
ሄዋ ዲራው፥ ፆሳይ ኢቲፔ ጋꬄዳዋ ኣሳይ ሻኮፖ» ያጌዳ።
10
ኡንቱንቱ ሶይ ሲሜዳ ዎዴ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሃ ዬዉዋባ ዬሱሳ ዛሪ ኦቼዲኖ።
11
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ባሬ ማቻቶ ዬዲዴ፥ ሃራሮ ኣኪያ ኡራይ ኦኒኔ ኢዚና ዎሹሜ።
12
ቃሲ ማጫዉናካ ባሬ ኣሲናፔ ኬሳዴ ሃራ ኣሲና ጌሎፔ ዎሹማው» ያጌዳ።
13
ዬሱሲ ጉꬃ ናና ቦቻና ማላ፥ ኢቲ ኢቲ ኣሳይ ናና ኣኮ ኣሄዳ፤ ሺን ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄ ኣሳ ሴሬዲኖ።
14
ዬሱሲ ሄዋ ቤዒዴ፥ ባሬና ካሊያዋንታ ሃንቄቴዳ፤ ኡንቱንታ፥ «ጉꬃ ናናይ ታኮ ዪያዋንታ ዲጎፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ካዉቴꬃይ ሃዋንቱ ማላሳ።
15
ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ፆሳ ካዉቴꬃ ጉꬃ ናዓዳን ኣኬና ኡራይ ኦኒኔ ሄ ካዉቴꬃ ኡባካ ጌሌና» ያጌዳ።
16
ጉꬃ ናና ኢዲሚዴ፥ ባሬ ኩሺያ ኡንቱንቱ ቦላ ሁጲያን ሁጲያን ዎꬂዴ፥ ኡንቱንታ ኣንጄዳ።
17
ዬሱሲ ባናው ኬሴዳ ዎዴ፥ ኢቲ ቢታኒ ዎፂዴ ዪ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ «ሎዖ ታማርሲያዎ፥ ሜꬊና ዴዑዋ ላታናው ታኒ ኣያ ኦꬆ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዳ።
18
ዬሱሲ፥ «ኣዪሲ ታና ሎዖ ጋይ? ፆሳ ፃላላፔ ኣቲን፥ ሃራ ሎዑ ኦኒኔ ባዋ።
19
ፆሳ ኣዛዙዋ፥ ‹ዎꬎፓ፤ ዎሹሞፓ፤ ዉዖፓ፤ ዎርዱዋ ማርካቶፓ፤ ጪሞፓ፤ ኔ ኣባኔ ኔ ዳዮ ቦንቻ› ያጊያዋ ኤራሳ» ያጌዳ።
20
ቢታኒ ዬሱሳ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ታኒ ሄዋ ኡባ ናዓቴꬃፔ ዶማዴ ሃዒ ጋካናዉካ ናጋይ» ያጌዳ።
21
ዬሱሲ ቢታኒያ ዶሴዳ፤ ኣ ጫዲ ፄሊዴ፥ «ኔው ኢቲባይ ፓጬዳ፤ ባዴ ኔው ዴዒያባ ኡባ ዛልዓዴ፥ ሄ ሚሻ ሂዬሳው ኢማ፤ ኔን ሳሉዋን ዱሬታና። ያቶዋፔ ጉዪያን ያዴ ታና ካላ» ያጌዳ።
22
ሺን ቢታኒ ሄዋ ሲሲዴ፥ ኢ ዳሮ ዱሬ ጊዲያ ዲራው፥ ባሬ ሶምዒያ ꬉሚሲዴ፥ ናሼቴናን ኣጊዴ ቤዳ።
23
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ ዩሺ ኣꬂ ፄሊዴ፥ «ዳሮ ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላናው ዋኒ ሜታንዴሻ!» ያጌዳ።
24
ኣ ካሊያዋንቱ ኣ ሃሳያ ሲሲዴ ማላሌቴዲኖ፤ ሺን ዬሱሲ ቃሲካ ኡንቱንታ፥ «ናቶ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላናው ዎቲ ሜታንዴሻ!
25
ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላናዋፔ፥ ጋሉ ማርፒያ ፆዒያና ኣꬋናዌ ማታቴ» ያጌዳ።
26
ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ማላሌቲዴ፥ «ያቲና፥ ኦኔ ኣታናው ዳንዳዪያዌ?» ያጊዴ ኢቱ ኢቱዋ ኦቼዲኖ።
27
ዬሱሲ ኡንቱንታ ጫዲ ፄሊዴ፥ «ሃዌ ፆሳው ዳንዳዬቲያዋፔ ኣቲን፥ ኣሳው ዳንዳዬቴና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳው ኡባባይካ ዳንዳዬቴ» ያጌዳ።
28
ጴፂሮሲ ዬሱሳ፥ «ቤዓ፤ ኑኒ ኑባ ኡባ ኣጊዴ፥ ኔና ካሌዶ» ያጌዳ።
29
ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ታ ዲራዉኔ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ዲራው፥ ጎሊያ ዎይ ኢሻቱዋ ዎይ ሚቻቱዋ፥ ዎይ ኣዉዋ ዎይ ኣቶ ዎይ ማቻቶ፥ ዎይ ናና ዎይ ጋዲያ ኣጌዳ ኣሳይ ኦኒኔ፥
30
ሃዒ ሃ ዎዲያን ፄቱ ዳኩዋፔ ዳሪያ ጎሌቱዋ፥ ኢሻቱዋ፥ ሚቻቱዋ፥ ኣቶ፥ ናና፥ ጋዲያ፥ ቃሲ ሜቱዋካ ኣካናዋ። ሲንꬃፔ ያና ዎዲያንካ ሜꬊና ዴዑዋ ኣካናዋ።
31
ሺን ጮራቱ ሃዒ ሲንꬃን ዴዒያዋንቱ ጉዬ ኣꬋና፤ ቃሲ ጮራቱ ሃዒ ጉዬን ዴዒያዋንቱ ሲንꬃው ኣꬋና» ያጌዳ።
32
ኡንቱንቱ ዬሩሳላሜ ቢዴ፥ ኦጊያን ዴዒኖ፤ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱፔ ሲንꬃና ሃሜቴ። ኡንቱንቱ ማላሌቴዲኖ፤ ኣ ካሊያዋንቱ ያዬዲኖ። ዛሪዴ ታማኔ ላዑ ባሬና ካሊያዋንታ ጋፃ ኬሲዴ፥ ባሬና ጋካናባ ዱማዪዴ ኡንቱንቱሲ ሃዋዳን ያጊዴ ኦዴዳ፤
33
«ቤዒቴ፤ ኑኒ ዬሩሳላሜ ሃዒ ኬሶይቴ፤ ያኒ ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ቄሳቱዋ ካፓቱዋሲኔ ሙሴ ሂጊያ ታማርሲያዋንቱሲ ኣꬂዴ ኢማና። ኡንቱንቱ ታ ቦላን ሃይቁዋ ፒርዳ ፒርዳና፤ ቃሲ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳሲካ ታና ኣꬂዴ ኢማና።
34
ሄ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ታ ቦላ ቂሊጫናኔ ጩቻና፤ ታና ሊሱዋን ሾጫናኔ ዎꬋና፤ ታኒ ቃሲ ሄዙ ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ሃይቁዋፔ ዴንዳና።»
35
ዛቢዲዮሳ ናናይ ያዪቆቢኔ ዮሃኒሲ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኑኒ ኔና ዎሲያባ ኡባባ ኑሲ ኦꬃሪኪ» ያጌዲኖ።
36
ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ኣያ ኦꬆ?» ያጌዳ።
37
ኡንቱንቱ ኣ፥ «ኔ ቦንቾ ካዉቴꬃን ኔኒ ኡቲያ ዎዴ፥ ኑፔ ኢቱዋ ኔፔ ኡሼቻ ባጋና ቃሲ ኢቱዋ ሃዲርሳ ባጋና ኡቲሳሪኪ» ያጌዲኖ።
38
ሺን ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ኣያ ዎሳናው ቤሲንቶካ ኤሪኪታ፤ ታኒ ኡሻናው ቤሲያ ሜቱዋ ፁዓ ኡሻናው ዳንዳዪቴ? ቃሲ ታኒ ፃማቄታናው ቤሲያ ፂንቃታ ፃማቄታናው ዳንዳዪቴ?» ያጌዳ።
39
ሄዋፔ ጉዬ ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ኤ ዳንዳዬቶ» ያጌዲኖ። ዬሱሲ ቃሲ፥ «ታኒ ኡሻናው ቤሲያ ሜቱዋ ፁዓ ሂንቴ ኡሻና፤ ታኒ ፃማቄታናው ቤሲያ ፂንቃታካ ሂንቴ ፃማቄታና።
40
ሺን ታፔ ኡሼቻ ባጋናኔ ሃዲርሳ ባጋና ኡታናዋንታ ዶሪያዌ ታና ጊዲኬ፤ ሺን ሄ ሳዓይ ፆሳይ ኢማናው ጊጊሲ ዎꬄዳዋንቱሳ» ያጌዳ።
41
ዮኮ ታሙ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ያዪቆባኔ ዮሃኒሳ ሃንቄቴዲኖ።
42
ዬሱሲ ኡንቱንታ ኡባ ባሬኮ ፄሲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ « ‹ኣዪሁዳ ጊዴናዋንታ ሞዲያዋንታ› ጊዴ ቆፒያዋንቱኔ ሄዋንታ ካሌꬂያ ኣሳቱ ባሬንቱ ኣሳ ሞዲያዋ ኤሪታ።
43
ሺን ሂንቴ ጊዶን ሄዋ ማላ ጊዴና፤ ሂንቴ ጊዶን ዎጋታና ኮዪያ ኦኒኔ ሂንቴንቶ ቆማ ጊዳናው ቤሴ።
44
ቃሲ ሂንቴ ጊዶን ኡባፔ ቦላ ጊዳና ኮዪያ ኦኒኔ ሂንቴ ኡባው ኣዪሌ ጊዳናው ቤሴ።
45
ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃራይ ኣቶ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይካ፥ ኣሳው ኦꬃናዉኔ ጮራቱዋ ዎዛናው ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ኣሳይ ታው ኦꬃና ማላ ያቤይኬ» ያጌዳ።
46
ኡንቱንቱ ኢያርኮ ጊያ ካታማ ቤዲኖ፤ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱናኔ ጮራ ኣሳና ኢያርኮፔ ኬሲሺን፥ ፂሞሳ ናዓይ ቆቃይ፥ ባርፃሞሳ ጊያዌ፥ ኦጊያ ዶናን ዎሲዴ ኡቴዳ።
47
ባርፃሞስ ናዚሬቲያ ዬሱሳ ጊዴዳዋ ሲሲዴ፥ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ዳዊቴ ናዓ ዬሱሳ፥ ታና ማራሪኪ!» ያጉሳ ዶሜዳ።
48
ጮራ ኣሳይ ኣ፥ «ሃይዛ!» ጊዴ ሃንቄቴዳ። ሺን፥ ኢ ባሬ ኮሻ ካሴዋፔካ ዳሪሲ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ታና ማራሪኪ!» ያጌዳ።
49
ዬሱሲ ኦጊያን ኤቂዴ፥ «ኣ ሃ ፄሲቴ» ያጌዳ። ኡንቱንቱ ቆቃ፥ «ኣይኔ ባዋ፤ ዴንዳ ኤቃ፤ ኔና ፄሴ» ያጊዴ ፄሴዲኖ።
50
ቆቃይ ባሬ ማዩዋ ኦሊ ኣጊዴ፥ ጉፒ ዴንዲ ኤቂዴ፥ ዬሱሳኮ ቤዳ።
51
ዬሱሲ ኣ፥ «ታኒ ኔው ኣያ ኦꬃናው ኮያይ?» ያጌዳ። ቆቃይ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ታኒ ፄላናዋ ኮያይ» ያጌዳ።
52
ዬሱሲ ኣ፥ «ባ፤ ኔ ኣማኑ ኔና ፓꬄዳ» ያጌዳ። ኤሌካ ኣ ኣይፊ ፄሊ ኣጊና፥ ኦጊያን ዬሱሳ ካሊ ኣጌዳ።