A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ማርክ 11
ፆሳ ናዓ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ዶሜꬃ።
2
ናቢያ ኢሲያሲ ፃፌዳ ማፃፋን ፆሳይ፥ «ቤዓ፤ ታ ኪቲያዋ ታኒ ኔፔ ሲንꬃው ዬዳና። ኢ ኔው ኦጊያ ኬሳናዋ።
3
ኢቲ ቢታኒ ቢታ ባዙዋን ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ ‹ጎዳ ኦጊያ ጊጊሲቴ። ኢ ሃሜታና ሎሱዋካ ኣው ሱሪሲቴ› ጌዳዋዳን» ሃኔዳ።
4
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ኣሳ ፃማቂዲኔ፥ «ፆሳይ ሂንቴ ናጋራ ኣቶ ጋና ማላ፥ ሂንቴንቱ ናጋራፔ ሲሚዴ ፃማቄቲቴ» ያጊ ቃላ ኦዲዴ ቢታ ባዙዋን ኬሲ ዎꬌዳ።
5
ዪሁዳ ጋዲያን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይኔ ዬሩሳላሜ ካታማ ኣሳይ ኡባይ ዮሃኒሳኮ ዬዲኖ። ባሬንቱ ናጋራካ ፓፂና፥ ዮሃኒሲ ሄ ኣሳ ዮርዳኖሳ ሻፋን ፃማቄዳ።
6
ዮሃኒሲ ጋሉዋ ኢስኪያፔ ዳዴቴዳ ማዩዋ ማዪዴ፥ ባሬ ፄሳን ዳፉዋ ዳንጬዳ፤ ቃሲ ቦሊያኔ ዎራ ኤሳ ሜዳ።
7
ዮሃኒሲ ቃላ ኦዲዴ፥ «ታፔ ጉዬና ዳሮ ሚኒያዌ ዬ፤ ሃራይ ኣቶ፥ ኣ ጫማካ ጌዲያፔ ኬሳ ቶካናው ታኒ ቤሲኬ።
8
ታኒ ሂንቴንታ ሃꬃን ፃማቃይ፤ ሺን ኢ ሂንቴንታ ጌሻ ኣያናን ፃማቃናዋ» ያጌዳ።
9
ዬሱሲ ሄ ዎዴ ጋሊላ ጋዲያን ዴዒያ ናዚሬቴ ካታማፔ ዪና፥ ዮሃኒሲ ዮርዳኖሳ ሻፋን ኣ ፃማቄዳ።
10
ዬሱሲ ሃꬃፔ ኬሶሳና ሳሉ ዶዬቲሺናኔ ጌሻ ኣያናይ ባሬ ቦላ ሃራጲያዳን ዎꬊሺን ቤዔዳ።
11
ቃሲ ሳሉዋፔ፥ «ታኒ ሲቂያ ታ ናዓይ ኔና፤ ታና ኔባይ ናሼቼ» ያጊያ ቃላይ ሲሴቴዳ።
12
ኤሌካ ጌሻ ኣያናይ ኣሳይ ባዪና ሜላሳ ኣ ዬዴዳ።
13
ዬሱሲ ኣሳይ ባዪናሳኒ ባሬና ሴፃናይ ፓጪሺን፥ ኦይታሙ ጋላሳ ጋꬄዳ፤ ዱዓናካ ዴዔዳ፤ ኪታንቻቱካ ዪዴ፥ ኣው ኦꬄዲኖ።
14
ዮሃኒሲ ቃሼቶዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ፆሳ ካዉቴꬃ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኦዲዴ፥ ጋሊላ ጋዲያ ቢዴ፥
15
«ዎዲ ጋኬዳ፤ ፆሳ ካዉቴꬃይካ ማታቴዳ። ሂንቴንቱ ናጋራፔ ሲሚዴ፥ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኣማኒቴ» ያጌዳ።
16
ዬሱሲ ጋሊላ ኣባ ላንቂያና ኣꬊዴ፥ ሞሊያ ኦይቂያዋንታ፥ ሲሞናኔ ኣ ኢሻ ኢንዲራሳ፥ ባሬንቱ ዳባ ኣባን ዬጊያዋንታ ቤዔዳ።
17
ያቲዴ ኡንቱንታ፥ «ታና ካሊቴ፤ ታኒ ሂንቴንታ ሞሊያ ኦይቂያዋዳን ኣሳ ታኮ ኣሂያ ኦጊያ ታማሪሳና» ያጌዳ።
18
ሄዋፔ ጉዪያን ኡንቱንቱ ኤሌካ ባሬንቱ ዳባ ኣጊዴ፥ ዬሱሳ ካሌዲኖ።
19
ዬሱሲ ጉꬃ ሲንꬃዉኮ ቢዴ፥ ዛቢዲዮሳ ናና ላዑ ኢሻቱዋ፥ ያዪቆባኔ ዮሃኒሳ ዎንጊሪያ ጊዶን ባሬንቱ ዳባ ጊጊሲያዋንታ ቤዔዳ።
20
ኢ ቤዖሳንካ ኡንቱንታ ፄሲና፥ ባሬንቱ ኣዉዋ፥ ዛቢዲዮሳ፥ ኣ ኦሳንቻቱዋና ዎንጊሪያ ጊዶን ኣጊዴ፥ ዬሱሳ ካሊዴ ቤዲኖ።
21
ኡንቱንቱ ቂፊሪናሆማ ጌቴቲያ ካታማ ዪዴ ጌሌዲኖ፤ ዬሱሲ ሳምባታ ጋላሳይ ጋኮ ዎዴ፥ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌ ጌሊዴ፥ ታማሪሱዋ ዶሚ ኣጌዳ።
22
ባሬው ማታይ ዴዒያ ኣሳዳን፥ ኣሳ ኢ ታማሪሲያዋፔ ኣቲን፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱዳን ታማሪሴና ዲራው፥ ኣሳይ ኣ ቲሚርቲያን ማላሌቴዳ።
23
ሄ ዎዴ ኢታ ኣያናይ ዴዒያ ኢቲ ቢታኒ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌ ጌሎሳናካ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥
24
«ናዚሬቲያ ዬሱሳ፥ ኔኒ ኑፔ ኣያ ኮያይ? ኑና ꬋዪሳናው ያዲ? ኔኒ ኦኔንቶ ኤራይ፤ ኔኒ ፆሳፔ ኪቴቴዳ ጌሻ ጊዲኪ!» ያጌዳ።
25
ዬሱሲ ሄ ኢታ ኣያና፥ «ሃይዛ፤ ቢታኒያፔ ኬሳ» ያጊዴ ኣዛዜዳ።
26
ኢታ ኣያናይ ቢታኒያ ቡጬሬꬂ፥ ዳሪ ዋሲሲዴ፥ ኣፔ ኬሲ ኣጌዳ።
27
ኣሳይ ኡባይ ማላሌቲዴ፥ «ሃዌ ኣዬ? ሃ ቢታኒ ባሬ ማታኒ ሃራይ ኣቶ፥ ኢታ ኣያናቱዋካ ኣዛዜዳ፤ ኡንቱንቱካ ቃሲ ኣው ኣዛዜቲኖ፤ ሃዌ ኣይቤ ኦራꬃ ቲሚርቴ?» ያጊዴ፥ ባሬ ጊዶን ኢቱ ኢቱዋ ኦቼዳ።
28
ጋሊላ ጋዲያን ዴዒያ ሄራይ ኡባይ ኤሌካ ዬሱሳ ዋሪያ ሲሴዲኖ።
29
ዬሱሲ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሊያፔ ኬሶሳን፥ ያዪቆባናኔ ዮሃኒሳና ኢቲፔ ሲሞናኔ ኢንዲራሳ ሶይ ቢ ኣጌዳ።
30
ሲሞና ቦሎታታ ቆፁዋ ሃርጋዴ ጊሴዳዉኒባ ኢ ያ ጋኮሳናካ ኣው ኦዲ ኣጌዲኖ።
31
ኢ ኢዚኮ ሺቂዴ፥ ኢዚ ኩሺያ ኦይቂዴ፥ ኢዞ ዴንꬂ ኤሴዳ፤ ቆፁ ኢዞ ኣጊና፥ ኢዛ ኡንቱንቶ ኦꬃዱ።
32
ሃርጌዳ ኣሳ ኡባኔ ኢታ ኣያናቱ ኦይቄዳ ኣሳ ኡባ ኦማርሲ ኣዋይ ዉሌዳዋፔ ጉዪያን፥ ኣሳይ ኣኮ ኣሄዲኖ።
33
ካታማን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ሄ ካሪያ ሺቄዳ።
34
ዬሱሲ ዱማ ዱማ ሃርጊያን ኦይቄቴዳ ጮራ ኣሳ ፓꬂዴ፥ ጮራ ፃላሃቱዋካ ኬሴዳ። ኢ ኪሪስቶሳ ጊዲያዋ ኢታ ኣያናቱ ኤሬዳ ዲራው፥ ኡንቱንታ ሃሳዪሴናኒ ዲጌዳ።
35
ዬሱሲ ጉራ ዎንቱማꬃኒ ዴንዲዴ፥ ሶዪፔ ኬሲዴ፥ ኣሳይ ባይናሳ ቢዴ ያኒ ፆሳ ዎሴዳ።
36
ሲሞኒኔ ኣናና ዴዒያዋንቱ ኣ ኮዪዴ ቤዲኖ።
37
ኡንቱንቱ ኣ ዴሚዴ፥ «ኣሳይ ኡባይ ኔና ኮዬ» ያጌዲኖ።
38
ሄዋፔ ጉዬ ዬሱሲ ቃሲ ኡንቱንታ፥ «ሄዋ ሄራን ዴዒያ ሃራ ካታማቱዋ ቦይቴ፤ ታኒ ሄዋን ቃላ ኦዳናው ቤሴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ዬዳዌ ሄዋሳ» ያጌዳ።
39
ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋን ቃላ ኦዲዲኔ ኢታ ኣያናቱዋ ኬሲዴ፥ ጋሊላ ጋዲያ ኡባ ዩዬዳ።
40
ኦሉ ኦይቄዳ ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ «ኔኒ ኮዮፔ፥ ታና ጌሻ ፓꬃናው ዳንዳያ» ያጊዴ ዎሴዳ።
41
ዬሱሲ ኣው ቃሬቴዳ፤ ባሬ ኩሺያ ዬዲ፥ ኣ ቦቺዴ፥ «ታኒ ኮያይ፤ ጌያ፤ ፓፃ!» ያጌዳ።
42
ኤሌካ ኦሉ ቢታኒያ ዬዲ ኣጊና፥ ቢታኒ ጌዪ ፓፂ ኣጌዳ።
43
ዬሱሲ ዳሪ ሃንቄቲዴ፥ ኤሌካ ኣ ኬሲ ዬዴዳ።
44
ኢ ቢታኒያ፥ «ኔና ኤራ! ሃዋ ኦሲኔ ኦዶፓ፤ ሺን ባዴ ኔ ቦላ ቄሳ ቤሳ፤ ቃሲ ኔኒ ሃዒ ጌሻ ጊዴዳዋ ኣሳ ኤሪሳናው፥ ሙሴ ኣዛዜዳ ያርሹዋ ያርሻ» ያጌዳ።
45
ሺን ቢታኒ ቢዴ፥ ዬዉዋ ኡባሳን ኣሳ ኡባው ኦዱዋኔ ላሌꬃ ዶሜዳ፤ ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ቆንጪያ ኬሲዴ፥ ካታማ ጌላናው ዳንዳዪቤና፤ ሺን ኣሳይ ባዪናሳ ጋፃን ዴዔዳ፤ ቃሲ ኣሳይ ኡባሳፔ ኣኮ ዬዲኖ።